Home » [NEW] แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด | สอน พูด อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด | สอน พูด อังกฤษ – NATAVIGUIDES

สอน พูด อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

วิชาภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1                            รหัส อ20201                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2/2556              ผู้สอน นางอทิตยา   ปิมปา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: Basic  English  for  daily  life

เรื่อง : What’s your phone number?

เวลา  1  ชั่วโมง                                                   ว/ด/ป ที่สอน……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

1.             สาระสำคัญ          

การฝึกใช้ภาษาในการถาม-ตอบเรื่องโทรศัพท์ เป็นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่จำเป็น ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวัฒนธรรมในเรื่องการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. ผลการเรียนรู้

ข้อที่ 2 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ข้อที่ 4 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง  กริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์ปลายทาง

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน และเขียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

                จุดประสงค์นำทาง

1.            ฟังแล้วนำหมายเลขโทรศัพท์จับคู่กับเจ้าของได้

2.            เติมคำจากสิ่งที่ฟังได้

3.            ถาม-ตอบเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ได้

4.            อ่านแล้วนำคำศัพท์มาเติมประโยคให้สมบูรณ์ได้ถูกต้อง

5.            เขียนข้อมูลของตนเองในบัตรประจำตัวได้

6.            ออกเสียง บอกความหมายของศัพท์ได้

3.             เนื้อหา

Number 0-9

Vocabulary :  e-pal, best wishes, message, first name, last name

Reading :  e-mail messages

Writing : ID card

Work book  p. 4-5

Website: http:// goforit heinle .com

 

4. แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

pal เป็นภาษาที่ informal (ไม่เป็นทางการ) ใช้กับ a close friend เพื่อนสนิทในภาษา American English แต่จะใช้พูดกับผู้ชาย ในลักษณะไม่เป็นมิตร เช่น Listen, pal, I don’t want you to talk to my sister any more, see?  หมายถึง นี่แก..ฟังให้ดีนะฉันไม่ต้องการให้แกมาคุยกับน้องสาวฉันอีกต่อไป เข้าใจไหม pen pal  คือมิตรทางปากกา คือไม่รู้จักกัน

e-pal เป็นการติดต่อกันทาง Internet เป็นมิตรกันโดยไม่พบหน้าค่าตากันแต่ก่อนใช้การเรียนจึงมีศัพท์คำว่า pen pal หรือ American English ใช้ว่า pen friend

e-pal       ย่อมาจาก electronic pal

e-mail    ย่อมาจาก electronic mail ในการอ่าน e-mail address เราอ่าน @ และ .com ว่า at dot com

เบอร์โทรศัพท์ 0 อ่านว่า oh หรือ zero

ID card หมายถึง Identity card คือบัตรประจำตัวประชาชนจะมีชื่อ ภาพถ่าย ลายเซ็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นของคนๆนั้น

best wishes เป็นสำนวนที่แสดงถึงความปรารถนา หรือคำอวยพร เช่น We sent our best wishes for her birthday (a wish that she would have a happy birthday.)

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

ครูวางบัตรคำหมายเลขเอาไว้ แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม แข่งกันโดยไปหยิบบัตรทีละ 2 คน เมื่อครูพูดหมายเลขของบัตรนั้น ทีมใดหยิบถูกจะได้แต้ม (ต้องหยิบได้ก่อนด้วย)

กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึก(Presentation and Practice)

1.            นักเรียนฟัง CD 1 Tr -5 Tape 1 side A ฟังหมายเลข 0-9 นักเรียนฟังและพูดตามในใจ

เปิด CD อีกครั้งหนึ่ง แล้วให้นักเรียนพูดตาม

2.            นักเรียนอ่าน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ข้อ 1 b ในใจ แล้วให้ทายเบอร์โทรศัพท์โดยการใช้ดินสอจับคู่ ก่อนการฟังเพื่อตรวจสอบ นักเรียนฟัง CD เพื่อตรวจเฉลยพร้อมกันอีก 2 ตัวเลขที่เหลือ

Answers:  b Alfonso   c-28, Rita    d-42, James b-49, Mary a-60

3.            ครูตั้งคำถาม What’s Alfonso’s phone number? It’s 278 7928 เมื่อนักเรียนตอบ นักเรียนตั้งคำถามคนอื่น จนเฉลยครบหมดทุกคน

See also  [Update] | แล้วแต่ คุณ จะ คิด ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

4.            นักเรียนดูข้อ 1C ถามชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน 4 คน จดลงในช่องว่าง ต่อจากนั้นครูถามคำถาม What’s ชื่อนักเรียน‘s phone number? นักเรียนตอบเบอร์โทรศัพท์

5.            นักเรียนพูดถึงชื่อของตน เบอร์โทรศัพท์ แล้วรายงานเพื่อน 1 คน โดยใช้ ข้อ 1 d เป็น model

6.            นักเรียนเขียนเบอร์โทรศัพท์ของตนใส่ในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ครูเก็บใส่ถุง แล้วนักเรียนหยิบเพื่อไปหาเจ้าของ โดยเดินถามเพื่อน What’s your Phone number? เมื่อเพื่อนตอบตรงกับของตน พูดว่า  This is your number. ครูเดินดูเพื่อย้ำให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการถามหาเจ้าของ

ขั้นการนำไปใช้ (Production)

1.            ให้นักเรียนคิดสถานการณ์ว่าจะนำความรู้ที่เรียนมาในคาบนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง เช่นในแวดวงธุรกิจ พบเพื่อนใหม่ พบกันในงานปาร์ตี้ นักเรียนถามเบอร์โทรศัพท์ของครูเพื่อถามสิ่งที่ไม่เข้าใจในการเรียน เพื่อการนัดหมาย ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอสถานการณ์ นั้น ๆ เป็นแบบจำลองเหตุการณ์

2.            นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียน 3 ข้อ คือ

A.           Complete the question and answers.

1.            What………your first name?

2.            My………..name is ………

3.            What……..your last ……..?

4.            My……….name is ……….

B.            Fill out the form.

Name : ………………..                ………………….

first                                     last

School : …………………

Telephone number ………………..

C.            วาดรูปกระเป๋าเป้ของนักเรียน (backpack)

What’s in your backpack?

Make a list

6.             สื่อการเรียนรู้

–              หนังสือเรียน  Lesson B Unit 1 What’s your phone number?

–              แผนภูมิ ภาพ ใบงาน ใบความรู้ ในหนังสือเรียน

–              บัตรประจำตัวต่าง ๆ เช่นบัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ

–              พจนานุกรม

–              CD

–              Workbook

–              ข้อสอบ

7.             การวัดการประเมินผล

–              ตรวจจากข้อสอบ

–              สังเกตการทำกิจกรรมกลุ่ม

–              ตรวจแบบฝึกหัด จาก Workbook

–              ดูจาก word map  ที่นักเรียนทำ

–              สังเกตการนำเสนอสถานการณ์การนำภาษาไปใช้

–              ตรวจงานเขียน การเติมคำ การสะกด

8.             กิจกรรมเสนอแนะ

อาจให้นักเรียนทำ Diagram ที่เป็นความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และสิ่งที่ต้องการจะรู้เพิ่มเติมนำเสนอครูในทุกด้าน เช่น ศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวนภาษา

 

9.             ความสัมพันธ์กับสาระวิชาอื่น

คอมพิวเตอร์   ศิลปะ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย สังคมศึกษา

10.       บันทึกผลหลังการสอน

1)         ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)         ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

 

3)     ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………ผู้สอน

(นางอทิตยา         ปิมปา)

 

Knowledge  Sheet

แนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรม

pal เป็นภาษาที่ informal (ไม่เป็นทางการ) ใช้กับ a close friend เพื่อนสนิทในภาษา American English แต่จะใช้พูดกับผู้ชาย ในลักษณะไม่เป็นมิตร เช่น Listen, pal, I don’t want you to talk to my sister any more, see?  หมายถึง นี่แก..ฟังให้ดีนะฉันไม่ต้องการให้แกมาคุยกับน้องสาวฉันอีกต่อไป เข้าใจไหม pen pal  คือมิตรทางปากกา คือไม่รู้จักกัน

e-pal เป็นการติดต่อกันทาง Internet เป็นมิตรกันโดยไม่พบหน้าค่าตากันแต่ก่อนใช้การเรียนจึงมีศัพท์คำว่า pen pal หรือ American English ใช้ว่า pen friend

e-pal       ย่อมาจาก electronic pal

e-mail    ย่อมาจาก electronic mail ในการอ่าน e-mail address เราอ่าน @ และ .com ว่า at dot com

เบอร์โทรศัพท์ 0 อ่านว่า oh หรือ zero

ID card หมายถึง Identity card คือบัตรประจำตัวประชาชนจะมีชื่อ ภาพถ่าย ลายเซ็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นของคนๆนั้น

See also  [Update] บทความความรักภาษาอังกฤษ บทความเกี่ยวกับความรักสั้นๆ พร้อมแปล | บทความ ความ รัก ที่ เป็น ไป ไม่ ได้ - NATAVIGUIDES

best wishes เป็นสำนวนที่แสดงถึงความปรารถนา หรือคำอวยพร เช่น We sent our best wishes for her birthday (a wish that she would have a happy birthday.)

 

                          Activity   Sheet

Activity 1  : Listen to  the CD  and  repeat

 

Conversation 1

R: What’s your name?

A: My name’s Alfonso.

R: What’s your phone number, Alfonso?

A: It’s 278-7928.

 

Conversation 2

T: Hi, Rita.

R: Hello, Tony.

T: Rita, what’s your phone number?

R: Oh, it’s, um … 555-8042.

 

Conversation 3

M: Hi, I’m Mr. Gomez.

J:  Hello, Mr. Gomez. My name’s James.

M: What’s your phone number, James?

J:  My phone number? Oh, it’s 398-6149.

 

Conversation 4

A: Hello, Mary.

M: Oh, hi, Al.

A: Mary, what’s your phone number?

M: It’s 929-3160.

 

Activity 2Practice  the  conversations  with  your  friend   and  make  a role – play  in front  of  the  class.

 

[Update] 20 ครูสอนภาษาอังกฤษยอดเยี่ยม 2021 ― BestKru | สอน พูด อังกฤษ – NATAVIGUIDES

Teacher David [ONLINE ONLY]

ยืนยัน16 รีวิว

สอนออนไลน์ กรุงเทพฯ

!!NOT A NATIVE ENGLISH TEACHER
!!!
Hi, I am David – a private English teacher for adults and a Maths teacher for children.

With my 3 years of teaching experience, I have helped 80+ students improve their conversation skills and gain more confidence in their workplace. …


รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี


See also  [Update] [แปลมุ้งมิ้ง Translate] Maroon 5 – Sugar | you are sun of the beach แปลว่า - NATAVIGUIDES

💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูด 500 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถามตอบ พร้อมคำอ่าน คนไม่มีพื้นฐานกสามารถเรียนได้ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี กับ อ.ต้นอมร
Basic Daily English Conversation : 500 English Phrases and Sentences
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h

กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/

เรียนตอนต่อๆไป
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย แต่เราอย่าไปทำให้มันยาก
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics

ฝึกพูด 100 ประโยคพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สั้นๆ ง่ายๆ พูดได้ใน 30 วัน


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
วิดีโอเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ชุด ฝึกพูดอังกฤษ 100 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สั้นๆ ง่ายๆ พูดได้ใน 30 วัน (พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน) ได้รวบรวมประโยคอังกฤษที่ใช้บ่อย เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน สามารถหัดฟัง ฝึกฟัง ฝึกพูด ออกเสียงตาม เพื่อทำให้ฟังพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยตนเองฟรี และผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็สามารถเรียนได้ด้วยตนเองไม่ยาก ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นไป
ฟังบ่อยๆ เพื่อให้จำได้ และพูดได้ไวขึ้น สามารถเปิดฟังตอนนอนได้ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับ ท่องศัพท์จนหลับไป สามารถจดจำคำศัพท์ได้ดี
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/\r
\r
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary\r
\r
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ\r
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/\r
\r
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม\r
https://instagram.com/ajtonamorn\r
\r
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100%

ฝึกพูด 100 ประโยคพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สั้นๆ ง่ายๆ พูดได้ใน 30 วัน

100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ต้องใช้จริงในชีวิตประจำวัน


100 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน
อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | ฝึกพูดภาษาอังกฤษ | สอนภาษาอังกฤษ | dltv | เรียนออนไลน์

100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ต้องใช้จริงในชีวิตประจำวัน

#สื่อลาว ตีข่าว เตรียมดึง ชิตชนก ร่วมทีมชาติหลังไม่ติดทีมชาติไทย..?/สะเทือน ซาอุ เจ้าภาพ เอเซียนคัพ!


ข่าวสารฟุตบอลแรงทะลุชมพูทวีป อย่าพลาด!!

ขอบคุณข่าวสารภาพวิดีโอประกอบ ช้างศึก/FAThailand/https://www.facebook.com/MadamPangID/https://www.goal.com/ais play/https://www.facebook.com/aseanfootball/https://www.vocketfc.com/Sabaidee Football 365/https://www.saudigazette.com.sa/

ติดต่อโฆษณา ติดต่องาน: https://www.facebook.com/JANTAN512
ไม่ว่าจะให้โปรโมตบักพริก บักเขือ เกลือ ปลาร้าม่าม่า ปรากระป๋อง ได้หมด ยกเว้น สายเทาเด้

#สื่อลาว ตีข่าว เตรียมดึง ชิตชนก ร่วมทีมชาติหลังไม่ติดทีมชาติไทย..?/สะเทือน ซาอุ เจ้าภาพ เอเซียนคัพ!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สอน พูด อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.