Home » [NEW] แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลย | ทํา แบบฝึกหัด ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลย | ทํา แบบฝึกหัด ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ทํา แบบฝึกหัด ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

วันนี้เราขอเสนอตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเป็นข้อสอบแบบขั้นสูง พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ADVANCED TEST (ทดสอบชั้นสูง)
สำหรับ : ม.6, entrance มหาวิทยาลัย, TOEFL, MICHIGAN TEST, เข้า ปริญญาโท
(ธรรมศาสตร์, จุฬา, มหิดล, นิด้า, มศว.) ชิงทุน ก.พ. กรมวิเทศสหการ
1. We’re off to……John. We want to see the new film at the Indra.
1. pick over … come over
2. pick up … come along
3. pick on … come by
4.. pick out … come in (Ent.วิทย์)
2. My youngest sister could…..a faucet to get a drink, but she was never able to…..the water all over the floor. (Ent.วิทย์)
1. turn on … clean up
2. turn to … pick up
3. turn out … put away
4. turn off … sweep away
3. In ordinary conversation I concentrate my gaze….both eyes of the person addressing me. (Ent.ศิลป์)
1. in
2. on
3. at
4. to
4. There were many inconveniences that you have to put…..      when you go camping. (Ent.ศิลป์)
1. off to
2. away from
3. cut from
4. up with
5. I think you’d better sort    …..the things you want to keep and the things you want to throw…..before we leave. (Ent.ศิลป์)
1. out, away
2. with, out
3. away, out
4. of, away
6. It has been raining since nine o’clock in the morning; the field is wet. I think we should call….the match this evening. (Ent.วิทย์)
1. on
2. at
3. out
4. off
7. “what did they do during their long holidays together ?”
Well, they concentrated …..rest, good eating, and relaxed
conversation.” (Ent.ศิลป์)
1. at
2. in
3. on
4. to
8. “May I……the lights ?”
“Of course. But don’t forget to……the lights when you leave.”
(Ent.วิทย์)
1 turn on … turn down
2. turn up … turn in
3. turn on … turn out
4. turn off … turn up
9. Why don’t you look…..that word in the dictionary if you don’t know its meaning ? (Ent.ศิลป์)
1. at
2. up
3. out
4. to
10. The boy depends…..his sister to take care    him. (Ent.ศิลป์)
1. to … with
2. on … about
3. on … of
4. to … to
11. Your son broke…..our house last night.” (Ent.ศิลป์)
1. up
2. down
3. into
4. cut
12. “Again, he won’t get a promotion this year.”
“Not if he keeps putting…..urgent matters.” (Ent.ศิลป์)
1. down
2. off
3. away
4. across
13. We’ll keep it…..two months’ have passed.”
“Then what ?” (Ent.ศิลป์)
1. until
2. during
3. while
4. before
14. If a spark should reach the petrol, the whole place would go….    in flames. (Ent.วิทย์)
1. up
2. on
3. over
4. off
15. “you want me to go shopping with you ?” Yes, I want you to help me pick…..some shoes. (Ent.ศิลป์)
1. out
2. at
3. in
4. on
16. “We haven’t seen Pomtip for ages.” “Oh, yesterday I ran……..her at Siam Square.” (Ent.ศิลป์)
1. into
2. to
3. for
4. upon
17. The fire which broke…..at Sam Yeak caused great damage.
(Ent.ศิลป์)
1. out
2. in
3. off
4. down
18. The men, wearing British Airways uniforms, overpowered the guard…..duty and took…….his pistol. (Ent.ศิลป์)
1. at … of
2. on … away
3. at … out
4. on … up
19. “Do you know the meaning of this word ?” (Michigan) “No, but I’ll…..in the dictionary.”
1. look it up
2. look up it
3. look up
4. be looking up it
20. I’d like you to look over this report. (Michigan)
1. took up
2. examine
3. correct
4. append
21. Who raised that child ? (Michigan)
1. took up    ”
2. brought up
3. got up
4. made up
22. Sandra came across an important letter yesterday while clearing the desk. (Michigan)
1. held in
2. held off
3. held up
4. held down
23. The mail was delayed for two days because of the snowstrom. (Michigan)
1. held in
2. held off
3. held up
4. held down
24. Have Clark and Alice become friends again ? (Michigan)
1. made over
2. made up
3. made off
4. made out
25. The meeting has been……until Tuesday. (Michigan)
1. put over
2. put up with
3. put out
4. put off
26. Please let me sit down; I m exhausted ! (Michigan)
1. worn down
2. worn off
3. worn out
4. worn away
27. Rhoda selected a beautiful necktie for Roy. (Michigan)
1. picked off
2. picked out
3. picked on
4. picked over
28. George went to the bank to withdraw some money. (Michigan)
1. take out
2. take in
3. put in
4. put out
29. Aunt Joan will take care of the baby while we’re out. (Michigan)
1. look up
2. look after
3. look over
4. look into
30. The situation is improving, so cheer up ! (Michigan)
1. be quiet
2. be good
3. be happy
4. be prepared
31. What time did Frank appear? (Michigan)
1. show off
2. show up
3. show down
4. show through
32. Peter is experiencing a difficult period in his life. (Michigan)
1. going into
2. going over
3. going out of
4. going through
33. Jane was quite annoyed with Jerry for arriving so late. (Michigan)
1. put off
2. put on
3. put down
4. put out
34. I’ like George; he’s so down-to-earth. (Michigan)
1. practical
2. friendly
3. amusing
4. honest
35. We have to install new water pipes in our house; these are corroded. (Michigan)
1. worn down
2. worn away
3. worn up
4. worn off
36. Before a concert, the musicians    ……their instruments. (TOEFL)
1. tune in
2. tune up
3. tune to
4. tune at
37. I’m…..all this garbage on the stairs. (TOEFL)
1. fed up at
2. burned up for
3. mad as the devil on
4. sick and tire of
38. The enemy could not hold……much longer, because of hunger. (เข้าปริญญาโท)
1 down
2. out
3. with
4. through
39. I took……the lecture in my notebook with as much accuracy as I could. (เข้าปริญญาโท)
1. up
2. down
3. at
4. by
40. If there is any word you do not understand in the book, look……the dictionary. (ทุน ก.พ.)
1. it up with
2. up it in
3. it up from
4. it up in
41. I was annoyed because he cut……while I was speaking.
(เข้าปริญญาโท)
1. on
2. through
3. with
4. in
42. The party was laid…..for those who had just completed their
apprenticeship. (ทุน ก.พ.)
1. up
2. away
3. by
4. on
Direction : From the words or groups of words in a, b, c, d, choose one which is nearest in meaning to the underlined word or group of words as it is used in each of the following sentences.
43. The manager has asked me to stand in for John this morning.
1. support
2. release
3. help
4. replace    „
44. As I walked slowly across the dark room. I held my hands right out in front of me so as not to bump into the walls.
1. fully stretched
2. out towards the right
3. correctly
4. steadily
45. Where Jimmy failed, Anthony soon worked up the mob.
1. increased
2. implored
3. persuaded
4. incited
46. John always thought of himself as a healthy young man.
Imagine his surprise when he was turned down by the army.
1. selected
2. injected
3. rejected
4. ejected
47. We should not looked down on people who are not educated.
1. dislike
2. watch over
3. disown
4. despise
48. Try to reduce your expenses.
1. cutoff
2. cutout
3. cut up
4. cut down
49. Be sure to look into the finances of the school.
1. to examine
2. to plan
3. to revise
4. to certify
50. This is no need to pick on such important details.
1. to adjudicate
2. to select
3. to regard
4. to take out
51. You should look…..the lesson carfully so that you understand it well. (สอบเทียบ ม.6)
1. up
2. at
3. over
4. into
52. He often turned on the water and then forgot to….Twice the water in the bathtub ….and poured into the apartment below. (สอบเทียบ ม.6)
1. turn it off, turned over
2. turn it off, ran over
3. turn it out, ran out
4. turn it over, ran over
53. One day when Brain was playing at the park he……a dog who seemed very lonely, The dog was wearing a collar, but the name tag had……(สอบเทียบ ม.6)
1. came out, come in
2. came up, come down
3. came across, come off
4. came on, come out
54. It’s not a good idea to……..    a stranger’s car. Sometimes, it’s better to walk home. (สอบเทียบ ม.6)
1. get in
2. get on
3. get off
4. get into
55. Sometime my job……me……because my boss and I don’t always get along. (สอบเทียบ ม.6)
1. gets, out
2. gets, off
3. gets, ahead
4. gets, down
56. “Aren’t you going to clean …..this mess ?” the teacher asked angrily. (สอบเทียบ ม.6)
1. off
2. up
3. down
4. with
57. Carl was upset. But I have always……him for being so patient with people. (สอบเทียบ ม.6)
1. looked up to
2. looked upon
3. kept out
4. looked over
58. Sally knew an important person who worked for the company so he ……that she would get the job. (สอบเทียบ ม.6)
1. came up
2. took it for granted
3. figured out
4. pointed out
59. The radio is too loud. Please turn it……
1. on
2. up
3. over
4. down
60.A : Where is Mary sitting ?
B : She is sitting…..Mr.Smith.
1. near to
2. next to
3. next by
4. near by
EXPLANATORY ANSWER
1. เฉลยข้อ 2 pick up…come along
pick up = แวะรับ, หยิบ come along = ไปด้วยกัน
We’re off to pick up John. We want to see the new film at the indra.
Would you like to come along ?
เราออกไปรับจอห์น เราต้องการดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ อินทรา
คุณต้องการไปด้วยกันไหมล่ะ ?
2. เฉลยข้อ 1 turn on …clean up
turn on = เปิด, หมุน (รอบแกน),
clean up = ทำความสะอาด
My youngest sister could turn on a faucet to get a drink, but she was never able to clean up the water all over the floor.
น้องสาวคนเล็กที่สุดสามารถเปิดก๊อกนํ้าดื่มได้แต่เธอไม่สามารถทำความสะอาดน้ำที่อยู่เต็มพื้น
turn out = กลายเป็น turn off = ปิด
pick up = หยิบ    put away = เอาไปเก็บที่
sweep away – ปัดกวาดให้สะอาด
3. เฉลยข้อ 2 on
concentrate my gaze on = จ้อง, โปรดจำไว้ว่า
concentrate จะตามด้วย preposition ‘on’ เสมอ
4. เฉลยข้อ 4 up with
put up with = ยอมอดทน
There are many inconveniences that you have to put up with when you go camping.
มีสิ่งที่ไม่สะดวกสบายหลายอย่าง เธอต้องอดทนเมื่อไปอยู่แคมป์
5. เฉลยข้อ 1 out, away
sort out = จัดให้เป็นหมวดหมู่ throw away – โยนทิ้ง
I think you d better sort out the things you want to keep and things you want to throw away before we leave.
ฉันคิดว่าเธอควรจะจัดสิ่งของที่คุณต้องการเก็บเอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่ และสิ่งของที่คุณต้องการทิ้งๆ ไปเสียก่อนที่เราออกไป
6. เฉลยข้อ 4 off
call off = เลื่อน
I think we should call off the match this evening.
ฉันคิดว่าเราควรจะเลื่อนการแข่งขันในเย็นนี้ออกไป
call on = ไปเยี่ยม call at = แวะเยี่ยม, มาถึง call out = ตะโกน
7. เฉลยข้อ 3 on
concentrated จะต้องใช้กับ preposition ‘on’ = ขัน, แรง
8. เฉลยข้อ 3 turn on…turn out
turn on = เปิดไฟ turn out = ปิดไฟ
May I turn on the lights ? ขออนุญาตเปิดไฟได้ไหม ?
Of course. But don’t forget to turn out.
turn in = ยื่นเสนอ turn down = ปฏิเสธ, ล้มเลิก
9. เฉลยข้อ 2 up
look up = ค้นหา look at = มองดู look out = ระวัง
Why don’t you look up that word in the dictionary if you don’t know its meaning ?
ทำไมคุณไมค้นหาคำนั้นในดิกชันนารีถ้าคุณไม่รู้ความหมายคำนั้น
10. เฉลยข้อ 3 on…of
depends จะใช้กับ preposition ‘on หรือ upon’ = ขึ้นอยู่กับ, พึ่ง
take care of = ดูแล
The boy depends on his sister to take care of him.
เด็กชายต้องอาศัยพี่สาวของเขาคอยดูแล
11. เฉลยข้อ 3 into
break into = พังเขาไป break up = แตก, หักเป็นเสี่ยง
break down – แยกออกจากกัน, ล้มพัง
break out = เริ่มต้น
Your son broke into our house last night.
บุตรชายของคุณพังเข้าไปในบ้านของเราเมื่อคืนที่แล้ว
12. เฉลยข้อ 2 off
put off = เลื่อน, ล่าช้า put down = บันทึก
Not if he keeps putting off urgent matters.
ไมเพียงแต่เขาเอาแต่ผลัดวันประกันพรุ่งงานที่เร่งด่วน
13. เฉลยข้อ 1 until = จนกระทั่ง
We’ll keep it until two months’ have passed.
เราจะเก็บเอาไว้จนกระทั่ง 2 เดือนผ่านไป
14. เฉลยข้อ 4 off
If a spark should reach the petrol, the whole place would go off in flames.
ถ้าประกายไฟกระเด็นไปถึงน้ำมัน อาคารจะลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิง
go off = ระเบิด (explode) go up = ขึ้น, สร้างขึ้น
go on = ดำเนินต่อไป
go over = ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
15. เฉลยข้อ 1 pick out = เลือก
Yes, I want you to help me pick out some shoes.
ใช่ ฉันต้องการให้คุณช่วยเลือกรองเท้าให้
pick on = ตำหนิ
16. เฉลยข้อ 1 into
Oh, yesterday I ran into her at Siam Square.
โอ เมื่อวานนี้ฉันพบกับเธอโดยบังเอิญที่สยามสแควร์
run into = พบโดยบังเอิญ    run to = พยายาม
17. เฉลยข้อ 1 out
break out = เกิด, ระเบิดขึ้น
break in = สอด, หัด (ม้า)
break off = หยุดกระทันหัน
break down = แบ่งออก (เป็นส่วน)
The fire which broke out at Sam Yeak caused great damage.
ไฟไหม้ที่สามแยกเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
18. เฉลยข้อ 2 on…away
The men, wearing British Airways uniforms, overpowered the guard on duty and took away his pistol.
ชายที่แต่งเครื่องแบบสายการบินบริติชแอร์เวย์ทำเกินกว่าเหตุโดยชักปืนสั้นของเขาออกมา
take out = ได้รับ (ใบอนุญาติ)
take up = ครอบครอง
19. เฉลยข้อ 1 look it up = ค้นหาดู
20. เฉลยข้อ 2 look over = examine; ตรวจตรา, ตรวจดู
21. เฉลยข้อ 2 raised = bring up; อบรม, เลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็ก
took up = ศึกษา, เล่าเรียน get up = ตื่นขึ้น made up = ประกอบ, จัดตั้งขึ้น
22. เฉลยข้อ 3 came across = met unexpectedly, discovered; พบโดยบังเอิญ
23. เฉลยข้อ 3 held up = delayed; ล่าช้า
held off = resist; ตรึงเอาไว้ held down = kept; รักษาไว้ held in = checked; ตรวจสอบ
24. เฉลยข้อ 2 become friends again = made up; คืนดีกัน
made over = change; เปลี่ยน
made off = run away; วิ่งหนี
made out = do, write; เขียน, ทำ
25. เฉลยข้อ 4 put off = เลื่อนไป
put up with = tolerate, อดกลัน, ยอมทน
put out = extinguish; ดับไฟ
26. เฉลยข้อ 3 exhausted = worn out; เหนื่อยมาก
worn down = สึกหรอไป, สวมจนขาด
worn off = diminished; เสื่อมคุณภาพลง, จางลง
27. เฉลยข้อ 2 selected = picked out; เลือก
picked off = ยิงอย่างระมัดระวัง
picked on = singled out (a person); เลือก (คน)
28. เฉลยข้อ 1 withdraw = take out; ถอน
take in = attend; เข้าชม, เข้าฟัง
put in = install; ติดตั้ง
put out = extinguish; ดับไฟ
29. เฉลยข้อ 2 take care of = look after; คอยดูแล
look up = ตรวจทาน, สอบถาม
look over = examine; ตรวจดู
look into = examine, investigate; ตรวจสอบ, สอบสวน
30. เฉลยข้อ 3 cheer up = be happy; สนุกสนาน, สดชื่น
31. เฉลยข้อ 2 appear = show up = ปรากฎตัว
show off = โอ้อวด
show down = การประจัญหน้า
32. เฉลยข้อ 4 experiencing a difficult period = going through = ทนทุกข์
going into = discuss; อภิปราย
going out of = ดูแลเอาใจใส่
going over = examine, repeat; ตรวจตรา, ทำซ้ำ
33. เฉลยข้อ 4 annoyed = put out; ตอแย, โมโห
put off = delay, postpone; เลื่อนกำหนด
put on = wear on; สวมเสื้อผ้า
put down = set down; วาง, ตั้งลง
34. เฉลยข้อ 1 down-to-earth = practical, sensible; มีชั้นเชิง, มีความฉลาด
35. เฉลยข้อ 2 corroded = worn away; ผุ, กัดเป็นสนิม
worn off = diminish; เสื่อมคุณภาพลง
36. เฉลยข้อ 2 ใช้ tune up = เร่งให้ดังขึ้น
37. เฉลยข้อ 4 สำหรับคนที่มีเรื่องเป็นทุกข์ จะทำให้ป่วยและเหนื่อยหน่าย = sick and tired of
38. เฉลยข้อ 2 out; hold out = ต่อต้าน, ยืนหยัด
The enemy could not hold out much longer, because of hunger.
ข้าศึกไม่สามารถต่อต้านอยู่ได้นานเพราะว่าความหิวโหย
39. เฉลยข้อ 2 took down = จดบันทึก
I took down the lecture in my notebook with as much accuracy as I could.
ฉันจดบันทึกคำบรรยายลงในสมุดโน๊ตอย่างถูกต้องมากเท่าที่ฉันสามารถทำได้
take up = ครอบครอง
40. เฉลยข้อ 4 it up in; look it up in = ค้นหาใน
If there is any word you do not understand in the book, look it up in the dictionary.
ถ้าคำไหนในหนังสือคุณไม่เข้าใจ ก็เปิดค้นดูในดิกชั่นนารี
41. เฉลยข้อ 4 in ; cut in = สอด, ขัดจังหวะ
I was annoyed because he cut in while I was speaking.
ฉันรำคาญเพราะเขาชอบสอดขณะที่ฉันกำลังพูด
cut in = สอด, ขัดจังหวะ (ขณะที่พูด)
42. เฉลยข้อ 4 laid on.= จัดเตรียม (งานเลี้ยง, อาหาร)
43. เฉลยข้อ 4 stand in for = replace = แทน
44. เฉลยข้อ 1 right out = fully stretch = เหยียดตรง
45. เฉลยข้อ 4 worked up = incited = ยุยง, ส่งเสริม
46. เฉลยข้อ 3 turned down = reject = ปฏิเสธ, เลิก
47. เฉลยข้อ 1 looked down on = watch over = ดูถูก, มองข้าม
48. เฉลยข้อ 4 reduce = cut down = ลดลง, ตัดลง
49. เฉลยข้อ 1 to look into = to examine – ตรวจสอบ, ตรวจดู
50. เฉลยข้อ 2 to pick on = to select = เลือก
51. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “คุณควรจะทบทวน (look over) บทเรียนอย่างละเอียดละออ เพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจดี”
look up = ตรวจทาน, สอบทาน
look at = มองดู, พิจารณา
look into = สอบสวน, ตรวจดู
52. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “เขาเปิดนํ้าและลืมปิด (turn it
off) อยู่เสมอ น้ำล้น (ran over) อ่างอาบนํ้าและไหลลงไปยัง
อพาตเมนต์ข้างล่าง”
turn over = พลิกคว่ำ
ran out = หมด
53. เฉลยข้อ 3 ประโยคมีความหมายว่า “วันหนึ่งขณะที่เบรนกำลังเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเขาพบสุนัขตัวหนึ่งโดยบังเอิญ (came across) ซึ่งสุนัขตัวนั้นท่าทางหงอยๆ สุนัขใส่ปลอกคอแต่ป้ายชื่อหายไป (come off)
54. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “มันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีนักที่ขึ้นรถ (get on) ของคนแปลกหน้า บางครั้งเดินกลับบ้านยังดีกว่า”
get in = เข้ามา, ร่วม
get into = สวม (เสื้อผ้า)
get off = ลงรถ
55. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “บางครั้งการงานของฉันทำให้
ท้อแท้ (get me down) เพราะว่าเจ้านายและฉันไปกันไม่ค่อยได้”
get out = ออกไป
get off = ลงรถ
get ahead = ก้าวหน้า. มั่งคั่ง
56. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “ทำไมพวกเธอถึงไม่สะสาง
(clean up) สิ่งยุ่งๆ นี้ ?” ครูถามอย่างโกรธ
57. เฉลยข้อ 1 ประโยคมีความหมายว่า “คาร์ลไม่สบายใจ แต่ฉันก็นับถือ (looked up to) เขาอยู่เสมอที่เขาอดทนต่อผู้คน”
looked upon = พิจารณาเห็นว่า
keep out = ระมัดระวัง
looked over = ตรวจตรา
58. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “แซลลี่รู้จักบุคคลสำคัญที่ทำงานในบริษัท ดังนั้นเขาจึงทึกทัก (took it for granted) เอาว่าเขาคง
จะได้งานทำ”
came up = ปรากฎ
figured out = คำนวณออกมา
pointed out = ชี้ให้เห็น
59. เฉลยข้อ 4 ประโยคมีความหมายว่า “วิทยุดังเกินไป ช่วยลดเสียง (turn it down) ลงหน่อย”
turn on = เปิด
turn up = ปรากฎ, เพิ่มมากขึ้น
turn over = พลิกคว่ำ
60. เฉลยข้อ 2 ประโยคมีความหมายว่า “แมรี่นั่งอยู่ที่ไหน ?” “เธอนั่งอยู่
ข้างๆ (next to) มร. สมิธ”
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

See also  [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล มากกว่า 1000 คำ โดย อาจารย์ต้นอมร | คํา ใน ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES
See also  [Update] Games for the Brain | คําศัพท์ตัวเลข - NATAVIGUIDES

(Visited 56,891 times, 3 visits today)

See also  ปรึกษาทำแบรนด์ เข้าชมโรงงานผลิตเครื่องสำอาง l Creambuilding | อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง | Nataviguides

[Update] คัดคำศัพท์อวัยวะ ภาษาอังกฤษ : แบบฝึกหัดอนุบาล คัด | ทํา แบบฝึกหัด ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

แบบฝึกหัดอนุบาล คัดลายมือ ลีลามืออนุบาล เตรียมความพร้อม คัดคำศัพท์อวัยวะ ภาษาอังกฤษ ระบายสีภาพให้สวยงาม ตัวพิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก แบบฝึกหัดในเวปแม่ไก่นี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มี Spam ไม่มีไวรัสใดๆทั้งสิ้นนะคะ 

แม่ไก่และทีมงาน เราตั้งใจทำแบบฝึกหัดดีๆ สวยๆ เพื่อให้คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ สามารถนำไปใช้เพื่อสอนเด็กๆ ใช้ทบทวน หรือเตรียมความพร้อม เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาเยาวชนของประเทศ สร้างประเทศให้พัฒนา เจริญงอกงาม

สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนั้นติดตามข่าวสาร แบบฝึกหัดใหม่ๆของเราได้ที่ Facebook แม่ไก่ของเราค่ะ ช่วยกันกด like กด share ให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังดีๆให้ทีมงานเราค่ะ

Rainbowhen.freesheet

เราขอความร่วมมือไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข แบบฝึกหัดบน website เรานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ค่ะ Copyright: Rainbow Hen Club

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาล คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ฟรี ห้ามจำหน่าย กรุณาให้เครดิตกับแม่ไก่ด้วยนะคะ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือตัดส่วนใดในใบงาน สามารถแจ้งกับทางทีมงานเราก่อนดำเนินการใดๆค่ะ

แบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ สำหรับเวปไซต์นี้โดยเฉพาะ แบบฝึกหัดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของเวปแม่ไก่ เราอนุญาตให้ผู้เยี่ยมชม สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับข้อตกลงอนุญาต ให้ใช้เนื้อหา และ แบบฝึกหัดที่อยู่ในเวปไซต์นี้ ดังนี้

1.แบบฝึกหัด ที่อยู่ในหน้าเวปไซต์ อนุญาตให้ ดาวน์โหลด ไปใช้ได้ฟรี ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้ประกอบการเรียนรู้

2. ไม่อนุญาต ให้นำไฟล์แบบฝึกหัด ไปขาย เพื่อทำกำไร โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ไม่อนุญาต ให้นำแบบฝึกหัด ไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อการขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. เนื้อหา ที่เผยแพร่ในส่วนของ บทความ คอมเม้นท์ และอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์ ของผู้เขียน กรุณาเขียน อ้างอิงตามหลักสากล

5. โรงเรียน คุณครู หรือท่านใด ที่นำแบบฝึกหัด ไปใช้ในการสอน โดยต้องการ ลบเครดิต โลโก้ หรือ ดัดแปลงใดๆ กรุณาแจ้ง ให้ทางเวปไซต์ทราบ เพื่อเคารพสิทธิของผู้ผลิต ที่ทำมาด้วยความตั้งใจดี

Free downloadable Thai worksheets for teachers and parents to download free of charge for educational purpose. Learning Thai materials free to download. We can customise the worksheets for your educational use. Please contact our team for more details. Free worksheets for Thai learners or for those learning Thai.

All worksheets on this website are made for this website to anyone to download for free. Do not make any adjustment to any worksheets without permission from our team. The worksheets are copyright protected.

Rainbow Hen Club is a group of people who like to give back to community by sharing their time, knowledge, and experience through creating teaching and learning materials or telling their stories. We hope that everyone enjoy visiting our website and use our contents to the most. 

Please share your pictures using our worksheets or any comments you have after using our materials. We hope to make this platform even a better community for Thai children.

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอื่นๆ


แบบทดสอบ\u0026ฝึกการฟังภาษาอังกฤษเสียงเจ้าของภาษา ระดับเริ่มต้น Level 1


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
Facebook: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Instagram: https://www.instagram.com/lactawarakorn
ติดต่องาน
Email: unfoxenglish@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แบบทดสอบ\u0026ฝึกการฟังภาษาอังกฤษเสียงเจ้าของภาษา ระดับเริ่มต้น Level 1

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h

กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/

เรียนตอนต่อๆไป
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย แต่เราอย่าไปทำให้มันยาก
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics

#ภาษาอังกฤษ ติวเทคนิคการทำข้อสอบ Tenses ภาค 3


ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

#ภาษาอังกฤษ ติวเทคนิคการทำข้อสอบ Tenses ภาค 3

ติว ก.พ. อังกฤษ กับ ครูดิว : ข้อสอบ ก.พ. (Conversation)


🧡ติวก.พ. ต่อกับครูดิว (พร้อมคอร์ส TOEIC) คลิกเลย ➡ http://bit.ly/38JmY5G
คลิปนี้ครูดิวจะพาไปทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ พาร์ท Conversation (บทสนทนา) ใครจะสอบก.พ. เพื่อสมัครงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐต่างๆ ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่า

ติว ก.พ. อังกฤษ กับ ครูดิว : ข้อสอบ ก.พ. (Conversation)

แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย


600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย
Slow and Easy English Conversation Practice

แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทํา แบบฝึกหัด ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.