Home » [NEW] เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ | เรียน ภาษา อังกฤษ สิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

[NEW] เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ | เรียน ภาษา อังกฤษ สิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

เรียน ภาษา อังกฤษ สิงคโปร์: คุณกำลังดูกระทู้

การเรียนต่อโรงเรียนในสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสิงคโปร์จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและอาจมีภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ เป็นภาษาเสริมภาษาที่สองให้นักเรียนเลือกเรียน นักเรียนแต่ละคนจะถูกจัดให้เลือกเรียนเป็นระบบที่ชัดเจนตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถของนักเรียนคนนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จัดแบ่งโรงเรียนและสายวิชาเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและกีฬา จึงเห็นได้ว่าจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เน้นไปทางด้านดนตรีและกีฬาโดยเฉพาะ โดยระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Table of Contents

เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับประถมศึกษา 

ระบบการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงอายุ 7 ขวบ ก็จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ป.1 – ป.4 เรียกว่า Foundation Stage และ ป.5 – ป.6 เรียกว่า Orientation Stage ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทมิฬ) และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคมศึกษา และพลศึกษา แต่ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย หรือ Orientation Stage นั้น นักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา คือ EM 1 EM 2 และ EM 3 การแยกนักเรียนเข้ากลุ่มทางภาษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว นักเรียนจะต้องเข้าสอบ PSLE (Primary School Leaving Examination) ในช่วงปลายปีการศึกษาของทุกปี หลังจากรู้ผลการสอบแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการ (สิงคโปร์) จะเป็นผู้จัดโรงเรียนให้กับนักเรียน โดยดูจากผลคะแนนสอบ ถ้านักเรียนที่สอบได้ผลคะแนนในเกณฑ์ที่สูง จะได้เรียนสาย Express แต่ถ้าผลสอบได้ปานกลาง จะได้เรียนสาย Normal สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในสิงคโปร์จำเป็นต้องสอบ AEIS (Admission Exercise for International Student) การสอบจะมีขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคม วิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

เกณฑ์อายุในการเรียนประถมที่โรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์

 1. ประถมศึกษาปี่ที่ 1:   อายุระหว่าง

  6 – 8 ปี

 2. ประถมศึกษาปีที่ 2:  อายุระหว่าง

  7 – 9+ ปี

 3. ประถมศึกษาปีที่ 3:  อายุระหว่าง

  8 – 10+ ปี

 4. ประถมศึกษาปีที่ 4:  อายุระหว่าง

  9 – 11+ ปี

 5. ประถมศึกษาปีที่ 5:  อายุระหว่าง

  10 -12+ ปี (ระดับเริ่มต้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ)

 6. ประถมศึกษาปีที่ 6: 

  นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนในระดับนี้ได้ เนื่องจากนักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไม่พอเพื่อสอบวัดระดับ PSLE

เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา 

หลังจากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และผ่านการสอบ PSLE แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะประกอบไปด้วย 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนแบบพิเศษ (Express) 4 ปี และแผนการเรียนแบบปกติ (Normal) 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จะคัดเลือกนักเรียนว่าควรเรียนแผนการเรียนใดโดยวัดจากคะแนนสอบ PSLE ว่าสามารถเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนแบบ ‘Normal’ หรือ ‘Express’ เพื่อให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็ทำได้โดยการสอบคัดเลือก และ ณ.ปีที่สอบ นักเรียนจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องทำผลคะแนนสอบให้ดีเพื่อเลือกแผนการเรียนเช่นกัน นักเรียนในแผนการเรียน Express เมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ต้องเข้าสอบระดับ GCE ‘O’ level (Cambridge Examination Ordinary Level) และสำหรับนักเรียนในแผนการเรียน Normal เมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วต้องเข้าสอบระดับ GCE ‘N’ Level และจะต้องทำคะแนนให้ดีเพื่อเข้าสอบระดับ GCE ‘O’ Levels ในปีถัดไป คือหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกณฑ์อายุของนักเรียนเพื่อเรียนต่อมัธยมในโรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์

 

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 1:  อายุระหว่าง

  12 – 14 ปี

 2. มัธยมศึกษาปีที่ 2: อายุระหว่าง

  13 – 15 ปี

 3. มัธยมศึกษาปีที่ 3: อายุระหว่าง

  14 – 16 ปี

 4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5:

  นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะนักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไม่เพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับ ‘N’ หรือ ‘O’ Level ที่จะมีขึ้นทุกปลายปีการศึกษา

โรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากว่าโรงเรียนเอกชนมีระบบการศึกษาที่สามารถให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อในทุกระดับชั้น แต่นักเรียนจะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อน (ตามมาตรฐานของแต่ละโรงเรียน) และถ้าภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์อ่อน นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ หรืออาจะต้องลดระดับชั้นเรียนลง เพื่อเป็นการปรับตัวและปรับพื้นฐานการศึกษา

See also  เรียนรู้โฟนิคส์สำหรับเด็ก อ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ (Phonics for kids) | โปรแกรม สะกด คํา อ่าน ภาษา อังกฤษ

วิทยาลัยอาชีวะสิงคโปร์ (Polytechnic)

ระดับเตรียมอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน GCE ‘O’ Level ได้คะแนนดีอย่างน้อย 6 วิชา จากการสอบทั้งหมด 7 วิชา นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา ใน Junior Colleges (Pre-University) ได้ โดยใช้เวลาเรียน 2 ปี แล้วเข้าสอบระดับ GCE ‘A’ Level เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต่อไป และสำหรับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบ GCE ‘O’ Level ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย 5 วิชา ใน 7 วิชา นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนต่อทางสายอาชีพในวิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) ของสิงคโปร์ได้ โดยมีหลักสูตรการเรียน 3 ปี ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ในชั้นปีที่ 3 และเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนสามารถที่จะสมัครงานได้ทันที หรือสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ดังนั้นนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยโปลีเทคนิคของสิงคโปร์ได้นั้นจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมากเท่านั้น วิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) ของสิงคโปร์มี 5 แห่งคือ Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Temasek Polytechnic, Republic Polytechnic และ Nanyang Polytechnic สำหรับนักเรียนไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยโปลีเทคนิคสิงคโปร์ สามารถใช้ วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม. 6 สมัครเรียนต่อได้ หรือใช้ผลคะแนนสอบ GCE ‘O’ Level สมัครได้เช่นกัน โดยผลคะแนนของวิชาหลักที่จะนำไปสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สนใจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากวิทยาลัยโพลีเทคนิคแล้ว ยังมี Institute of Technical Education : ITE เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการศึกษาทักษะทางช่างและช่างฝีมือ

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐบาลในสิงคโปร์ มีอยู่ด้วยกัน 5 แห่ง คือ

1.) NUS – National University of Singapore 
2.) NTU – Nanyang Technological University 
3.) SMU – Singapore Management University 
4.) SUTD – Singapore University of Technology and Design 
5.) SIT – Singapore Institute of Technology 

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) และผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีมาก รวมทั้งต้องมีผลสอบ SAT, GMAT (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย NUS เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในอันดับที่ 22 ของ QS World University Rankings 2014/15 ที่มีความหลากหลายของหลักสูตรสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย NTU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีอันดับโลก อยู่ในอันดับที่ 39 ของ QS World University Rankings 2014/15 สำหรับ มหาวิทยาลัย SMU เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งนักศึกษา ที่ศึกษาที่ SMU จะมีหลักสูตรการอบรมในด้านของธุรกิจซึ่งให้นักศึกษาได้จำลองบริษัทขึ้น เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสิงคโปร์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับนักศึกษาสิงคโปร์ และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำหลักสูตรการเรียนมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เช่น James Cook University จากรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัย Top 4% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มาเปิดวิทยาเขตขึ้นที่ สิงคโปร์ หรือ Curtin University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยจาก Perth, Western Australia ที่เข้ามาเปิดวิทยาเขตขึ้นที่สิงคโปร์ และอีกหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา ที่นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียงทั่วโลกมาเปิดการเรียนการสอนในสิงคโปร์ เช่น Murdoch University – Australia, University College Dublin – Ireland, Birminghan City University – United Kingdom, Royal Holloway University of London, The University of Newcastle, Australia, University of Wollongong – Australia, Edinburgh Napier University – United Kingdom หลักสูตรที่นำเข้ามาสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เป็นการเปิดกว้างทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาอย่างมากในการเลือกเรียนตามหลักสูตรที่สนใจ ด้วยมาตรฐานการศึกษานานาชาติ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เหล่านี้ สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลักในต่างประเทศได้ รวมถึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบหลักสูตรที่สิงคโปร์

[NEW] เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ | เรียน ภาษา อังกฤษ สิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

การเรียนต่อโรงเรียนในสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสิงคโปร์จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและอาจมีภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ เป็นภาษาเสริมภาษาที่สองให้นักเรียนเลือกเรียน นักเรียนแต่ละคนจะถูกจัดให้เลือกเรียนเป็นระบบที่ชัดเจนตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถของนักเรียนคนนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จัดแบ่งโรงเรียนและสายวิชาเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและกีฬา จึงเห็นได้ว่าจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เน้นไปทางด้านดนตรีและกีฬาโดยเฉพาะ โดยระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

See also  Smile ป.4 หลักการเติม s,es | เติม s es

เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับประถมศึกษา 

ระบบการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงอายุ 7 ขวบ ก็จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ป.1 – ป.4 เรียกว่า Foundation Stage และ ป.5 – ป.6 เรียกว่า Orientation Stage ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทมิฬ) และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคมศึกษา และพลศึกษา แต่ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย หรือ Orientation Stage นั้น นักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา คือ EM 1 EM 2 และ EM 3 การแยกนักเรียนเข้ากลุ่มทางภาษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว นักเรียนจะต้องเข้าสอบ PSLE (Primary School Leaving Examination) ในช่วงปลายปีการศึกษาของทุกปี หลังจากรู้ผลการสอบแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการ (สิงคโปร์) จะเป็นผู้จัดโรงเรียนให้กับนักเรียน โดยดูจากผลคะแนนสอบ ถ้านักเรียนที่สอบได้ผลคะแนนในเกณฑ์ที่สูง จะได้เรียนสาย Express แต่ถ้าผลสอบได้ปานกลาง จะได้เรียนสาย Normal สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในสิงคโปร์จำเป็นต้องสอบ AEIS (Admission Exercise for International Student) การสอบจะมีขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคม วิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

เกณฑ์อายุในการเรียนประถมที่โรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์

 1. ประถมศึกษาปี่ที่ 1:   อายุระหว่าง

  6 – 8 ปี

 2. ประถมศึกษาปีที่ 2:  อายุระหว่าง

  7 – 9+ ปี

 3. ประถมศึกษาปีที่ 3:  อายุระหว่าง

  8 – 10+ ปี

 4. ประถมศึกษาปีที่ 4:  อายุระหว่าง

  9 – 11+ ปี

 5. ประถมศึกษาปีที่ 5:  อายุระหว่าง

  10 -12+ ปี (ระดับเริ่มต้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ)

 6. ประถมศึกษาปีที่ 6: 

  นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนในระดับนี้ได้ เนื่องจากนักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไม่พอเพื่อสอบวัดระดับ PSLE

เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา 

หลังจากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และผ่านการสอบ PSLE แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะประกอบไปด้วย 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนแบบพิเศษ (Express) 4 ปี และแผนการเรียนแบบปกติ (Normal) 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จะคัดเลือกนักเรียนว่าควรเรียนแผนการเรียนใดโดยวัดจากคะแนนสอบ PSLE ว่าสามารถเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนแบบ ‘Normal’ หรือ ‘Express’ เพื่อให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็ทำได้โดยการสอบคัดเลือก และ ณ.ปีที่สอบ นักเรียนจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องทำผลคะแนนสอบให้ดีเพื่อเลือกแผนการเรียนเช่นกัน นักเรียนในแผนการเรียน Express เมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ต้องเข้าสอบระดับ GCE ‘O’ level (Cambridge Examination Ordinary Level) และสำหรับนักเรียนในแผนการเรียน Normal เมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วต้องเข้าสอบระดับ GCE ‘N’ Level และจะต้องทำคะแนนให้ดีเพื่อเข้าสอบระดับ GCE ‘O’ Levels ในปีถัดไป คือหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกณฑ์อายุของนักเรียนเพื่อเรียนต่อมัธยมในโรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์

 

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 1:  อายุระหว่าง

  12 – 14 ปี

 2. มัธยมศึกษาปีที่ 2: อายุระหว่าง

  13 – 15 ปี

 3. มัธยมศึกษาปีที่ 3: อายุระหว่าง

  14 – 16 ปี

 4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5:

  นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะนักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไม่เพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับ ‘N’ หรือ ‘O’ Level ที่จะมีขึ้นทุกปลายปีการศึกษา

โรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากว่าโรงเรียนเอกชนมีระบบการศึกษาที่สามารถให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อในทุกระดับชั้น แต่นักเรียนจะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อน (ตามมาตรฐานของแต่ละโรงเรียน) และถ้าภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์อ่อน นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ หรืออาจะต้องลดระดับชั้นเรียนลง เพื่อเป็นการปรับตัวและปรับพื้นฐานการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวะสิงคโปร์ (Polytechnic)

ระดับเตรียมอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน GCE ‘O’ Level ได้คะแนนดีอย่างน้อย 6 วิชา จากการสอบทั้งหมด 7 วิชา นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา ใน Junior Colleges (Pre-University) ได้ โดยใช้เวลาเรียน 2 ปี แล้วเข้าสอบระดับ GCE ‘A’ Level เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต่อไป และสำหรับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบ GCE ‘O’ Level ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย 5 วิชา ใน 7 วิชา นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนต่อทางสายอาชีพในวิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) ของสิงคโปร์ได้ โดยมีหลักสูตรการเรียน 3 ปี ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ในชั้นปีที่ 3 และเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนสามารถที่จะสมัครงานได้ทันที หรือสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ดังนั้นนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยโปลีเทคนิคของสิงคโปร์ได้นั้นจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมากเท่านั้น วิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) ของสิงคโปร์มี 5 แห่งคือ Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Temasek Polytechnic, Republic Polytechnic และ Nanyang Polytechnic สำหรับนักเรียนไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยโปลีเทคนิคสิงคโปร์ สามารถใช้ วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม. 6 สมัครเรียนต่อได้ หรือใช้ผลคะแนนสอบ GCE ‘O’ Level สมัครได้เช่นกัน โดยผลคะแนนของวิชาหลักที่จะนำไปสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สนใจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากวิทยาลัยโพลีเทคนิคแล้ว ยังมี Institute of Technical Education : ITE เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการศึกษาทักษะทางช่างและช่างฝีมือ

See also  BLACKPINK - LAST CHRISTMAS + RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER | ARENA TOUR IN JAPAN | เพลง ค ริ สต มา ส

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐบาลในสิงคโปร์ มีอยู่ด้วยกัน 5 แห่ง คือ

1.) NUS – National University of Singapore 
2.) NTU – Nanyang Technological University 
3.) SMU – Singapore Management University 
4.) SUTD – Singapore University of Technology and Design 
5.) SIT – Singapore Institute of Technology 

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) และผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีมาก รวมทั้งต้องมีผลสอบ SAT, GMAT (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย NUS เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในอันดับที่ 22 ของ QS World University Rankings 2014/15 ที่มีความหลากหลายของหลักสูตรสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย NTU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีอันดับโลก อยู่ในอันดับที่ 39 ของ QS World University Rankings 2014/15 สำหรับ มหาวิทยาลัย SMU เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งนักศึกษา ที่ศึกษาที่ SMU จะมีหลักสูตรการอบรมในด้านของธุรกิจซึ่งให้นักศึกษาได้จำลองบริษัทขึ้น เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสิงคโปร์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับนักศึกษาสิงคโปร์ และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำหลักสูตรการเรียนมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เช่น James Cook University จากรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัย Top 4% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มาเปิดวิทยาเขตขึ้นที่ สิงคโปร์ หรือ Curtin University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยจาก Perth, Western Australia ที่เข้ามาเปิดวิทยาเขตขึ้นที่สิงคโปร์ และอีกหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา ที่นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียงทั่วโลกมาเปิดการเรียนการสอนในสิงคโปร์ เช่น Murdoch University – Australia, University College Dublin – Ireland, Birminghan City University – United Kingdom, Royal Holloway University of London, The University of Newcastle, Australia, University of Wollongong – Australia, Edinburgh Napier University – United Kingdom หลักสูตรที่นำเข้ามาสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เป็นการเปิดกว้างทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาอย่างมากในการเลือกเรียนตามหลักสูตรที่สนใจ ด้วยมาตรฐานการศึกษานานาชาติ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เหล่านี้ สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลักในต่างประเทศได้ รวมถึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบหลักสูตรที่สิงคโปร์


รีวิว 5 ข้อ ชีวิตดี๊ดี เรียนต่อที่สิงคโปร์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รีวิว 5 ข้อ ชีวิตดี๊ดี เรียนต่อที่สิงคโปร์

เรียนหลักสูตรสิงคโปร์ ออนไลน์ง่ายๆ


เรียนหลักสูตรสิงคโปร์ ออนไลน์ง่ายๆ

EP.3 | Q\u0026A #1 จบป.ตรีตอนอายุ18 ? เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย PSB!!! ใช้คะแนนอะไร? ไม่เก่งภาษามาได้ไหม?


———————————————
IG : _amrr_
Work : [email protected]
———————————————

EP.3 | Q\u0026A #1 จบป.ตรีตอนอายุ18 ? เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย PSB!!! ใช้คะแนนอะไร? ไม่เก่งภาษามาได้ไหม?

เที่ยวรถไฟไปสิงคโปร์งบ 3,500 : ทริปงบนิดเวลาน้อยTravel from Thailand to Singapore by train


นั่งรถไฟสามประเทศเที่ยวสิงคโปร์ ทริปสำหรับคนงบนิดเวลาน้อย แต่ใจอยากกเที่ยว ทริปนี้ตอบโจทย์สำหรับคุณครับ ระยะเวลาเดินทางทั้งทริป 4 วัน 3 คืน

เที่ยวรถไฟไปสิงคโปร์งบ 3,500 : ทริปงบนิดเวลาน้อยTravel from Thailand to Singapore by train

อยากมาเรียนสิงคโปร์ต้องทำยังไง แฉชีวิตนักเรียนที่นี้


หลังจากมีคนถามผมมาเยอะมากเรื่องการเรียนที่ สิงคโปร์ ชีวิต นักเรียนทุน การศึกษาที่นี้ คลิปนี้ผมจะมาแฉหมดเปลือกเลยละว่า ชีวิตนักเรียนที่นี้เป็นยัง ทำยังไงถึงมาเรียนที่นี้ได้
Asean Scholarship: https://www.moe.gov.sg/…/awards…/aseanscholarships
TheWalkingBackpack

อยากมาเรียนสิงคโปร์ต้องทำยังไง แฉชีวิตนักเรียนที่นี้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียน ภาษา อังกฤษ สิงคโปร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.