Home » [NEW] เช็คคำสั่ง-เงื่อนไข! ‘เปิดประเทศ’ รับ ‘นักท่องเที่ยวต่างชาติ’ เข้าไทยพรุ่งนี้ | เชื้อชาติไทย – NATAVIGUIDES

[NEW] เช็คคำสั่ง-เงื่อนไข! ‘เปิดประเทศ’ รับ ‘นักท่องเที่ยวต่างชาติ’ เข้าไทยพรุ่งนี้ | เชื้อชาติไทย – NATAVIGUIDES

เชื้อชาติไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เปิดคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประกาศราชกิจจานุเบกษาวานนี้ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้ขยาย ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีคําสั่งศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ที่ 4/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยาย ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19

จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคําสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อ่านเพิ่มเติม : มาตรการเปิดประเทศฉบับเต็ม ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เริ่ม 1 ก.ค.64  

มาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แนบท้ายคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 2/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

See also  EP.1 เริ่มทำธุรกิจอย่างไร ขายของออนไลน์ จากเป็นหนี้สู่เงินล้านHow I started business|ENG CC|CEO Talk | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

1. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (12) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นจังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน

2) เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) หรือศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแล คนไทยในต่างประเทศ อนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนออกเดินทาง เว้นแต่ผู้ที่พํานักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรและได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติ ข้างต้น โดยให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

– หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)

– ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical Certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

– กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 | ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ

– หลักฐานการชําระค่าที่พักและค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR โดยระบุระยะเวลาการเข้าพักไม่น้อยกว่า 14 วัน ในโรงแรมหรือสถานที่พัก ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกําหนด สําหรับกรณีที่ผู้เดินทางพํานักอยู่ในราชอาณาจักร เป็นเวลาน้อยกว่า 15 วัน ให้มีบัตรโดยสารของสายการบินที่ระบุห้วงระยะเวลาในการเดินทางออกจากราชอาณาจักร หลักฐานการชําระเงินค่าที่พัก และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในห้วงเวลาดังกล่าว

– เอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกําหนด ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ สําหรับผู้มีอายุต่ํากว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit Screening)

Table of Contents

[Update] คำศัพท์ ”เชื้อชาติ” แปลว่าอะไร? | เชื้อชาติไทย – NATAVIGUIDES

alemanni((แอลลิแมน’ ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
miscegenation(-ซิจะเน’เชิน) n.การสมรสระหว่างหญิงชายที่มีเชื้อชาติต่างกัน,การผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติ, See also: miscegenetic adj.
nigger(นิก’เกอะ) n. นิโกร,คนผิวดำที่เนื่องจากเชื้อชาติ, See also: niggerish adj. niggery adj.
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racial(เร’เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
racism(เร’ซิสซึม) n. ลัทธิชนชาติ,ลัทธิเชื้อชาติ,ลัทธิเผ่าพันธุ์,ลัทธิเหยียดผิว,ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ, See also: racist n.
segregate(เซก’ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก’ระเกทิด) adj. แยกตัวออก,แบ่งแยกผิว,แบ่งแยกเชื้อชาติ,เฉพาะกลุ่ม,สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
segregation(เซกระเก’เชิน) n. การแยกตัวออก,การแบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion,discrimination,separation
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ


วอลเลย์บอลสาวทีมชาติสหรัฐอยู่ข้างทีมสาวไทยต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทุกรูปแบบ


สนับสนุนเราได้ที่
พร้อมเพย์ (Promptpay) : 3620100045927
เพย์แพล (Paypal) : https://paypal.me/suratation
ติดต่อโฆษณาได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/Volleyballism2269709496638626/
ขอความกรุณาแฟนๆช่วยกันดูโฆษณาอย่างน้อยซักคนละ20วินาทีก็ยังดีเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องครับ จะขอบคุณมากๆ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วอลเลย์บอลสาวทีมชาติสหรัฐอยู่ข้างทีมสาวไทยต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทุกรูปแบบ

ผ่าทฤษฎี “คนไทยมาจากไหน?”


คนไทยมาจากไหน? คนไทยมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่ใด? ยังเป็นปัญหาที่มีคำตอบแตกต่างกันไปหลายแนว และวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ 5 ทฤษฎี คนไทยมาจากไหน? ว่าแต่ละทฤษฎีจะมีความเป็นมาและน่าเชื่อถืออย่างไร ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาตามกันไป จะมีทฤษฎีอะไรบ้าง ไปฟังกันเลยครับ

ข้อมูลอ้างอิง
สายชล สัตยานุรักษ์. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ : ประวัติศาสตร์สังคมไทย ฉบับสมบูรณ์. สกว. 2558.
กาญจนี ละอองศรี, พิเศษ เจียรจันทร์พงษ์ “แนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดไทย และการก่อตัวของชุมชน” ในเอกสารการสอน ประวัติศาสตร์ไทย หน่วยที่ 18. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สันต์ ท. โกมนบุตร แปล. จดหมายเหตุลาลูแบร์, ราชอาณาจักรสยาม. กรุงเทพ : ก้าวหน้า. 2510.
และอื่นๆ

See also  [Update] การใช้ if clause (Conditional Sentences) ฉบับอธิบายเข้าใจง่ายๆ กระจ่างสุด | clause คือ - NATAVIGUIDES

ผ่าทฤษฎี “คนไทยมาจากไหน?”

ประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ : สุจิตต์ วงษ์เทศ


\”ประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ ของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิในอาเซี่ยน\” จากงานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
นายสุจิตต์ วงษ์เทศ นักเขียน และผู้ค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี กล่าวว่า คำว่ายุคมืดไม่ได้เป็นยุคมืดจริงๆ ตามที่นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เรียก แต่เป็นช่องว่างทางความรู้และความคิดของนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเท่านั้น
ปัจจุบันคนไทยตกหลุมดำทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ โดยหลงเข้าใจไปว่า คนไทย เชื้อชาติไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรม ฯลฯ คือสิ่งที่ติดตัวผู้คนมานานนับพันปี แต่แท้จริงแล้ว เป็นเพียงสิ่งสมมติ ประวัติศาสตร์ไทย ไม่อาจแยกได้จากประวัติศาสตร์อุษาคเนย์หรืออาเซียน ที่ประกอบด้วยผู้คนร้อยพ่อพันแม่ มีการผสมผสานปะปน ไม่มีสิ่งใดเป็นของแท้
\”ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยไม่ยอมรับความจริง จึงมองข้ามข้อมูลด้วยอคติทางชาติพันธุ์ จึงเกิดช่องว่างของประวัติศาสตร์ไทยในช่วง พ.ศ. 17001800 และถ้ายกจารึกพ่อขุนรามคำแหงออกไปไว้ที่อื่น ประวัติศาสตร์ไทยจะไม่มีปัญหาเลย” (เนื้อข่าวจากมติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1417082379)

ประวัติศาสตร์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ : สุจิตต์ วงษ์เทศ

เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย


เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

ชาวสยามในมาเลเซีย เชื้อชาติไร้พรมแดน และวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยบนปลายด้ามขวาน | เจ๊ะเหหวานเจี๊ยบ


ชาวสยามในมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับปลายด้ามขวานของไทย มีเพียงแม่น้ำสุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นพรมแดนกั้น ผลจากสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและไทย เมื่อปี 1909 ทำให้ดินแดนมลายูถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกัน มีความผูกพันกัน จึงต้องแยกจากกันเป็น 2 ประเทศมาจนถึงปัจจุบัน แต่พรมแดนธรรมชาติก็มิอาจขวางกั้นความผูกพันที่มีมายาวนานได้ โดยเฉพาะรากเหง้าของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภาษา ที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราคือเชื้อชาติไทย
ภาษาเจ๊ะเห มาเลเซีย กลันตัน ไทรบุรี ปะลิส วัดชลธาราสิงเห วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย
ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ทั้งขาประจำและขาจร ที่แวะเวียนมาส่งกำลังใจให้กันตลอดๆ นะคะ \r
\r
ช่องทางในการติดต่อเชือมโยงกัน\r
\r
Facebook Fanpage : เจ๊ะเหหวานเจี๊ยบ ตาปีนิ\r
\r
Twitter : @Lillytoon_t\r
\r
Instagram : @Lillytoon
ฺBlockdit : เจ๊ะเหหวานเจี๊ยบ (ตูน ตาปีนิ)

ชาวสยามในมาเลเซีย เชื้อชาติไร้พรมแดน และวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยบนปลายด้ามขวาน | เจ๊ะเหหวานเจี๊ยบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เชื้อชาติไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.