Home » [NEW] หลักการใช้ Present continuous Tense | has been การใช้ – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ Present continuous Tense | has been การใช้ – NATAVIGUIDES

has been การใช้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

โครงสร้าง S + is, am, are + Ving

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น (It describes something HAPENING NOW.) โดยมากจะมีคำบอก เวลา (Adverbs of Time) อยู่ด้วย ได้แก่ now , at this moment , at the moment , today , at present, still   เช่น – We are studying English at present. – You are wearing school uniform today.

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว และไม่จำเป็นต้องทำในขณะที่พูด ปกติจะมีเวลากำกับไว้ด้วย เช่น this week , this year , etc.. เช่น – She is knitting a pullover for her son. (She may or may not be knitting at the actual moment of speaking.) – Tony usually walks to school but today he is going by bus. – The headmistress is writing a book. – We are studying English One this term. – My brother is revising for his exam this week.

3. ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน มักเป็นกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และจะมีเวลากำกับไว้ เช่น – I am seeing him tomorrow. – He is leaving for London on Friday. – We are moving into a new house next month.

4. ถ้า present continuous เชื่อมด้วย and เราจะตัดกริยาช่วยตัวหลังออก (When two continuous tenses are joined by “and” the auxilary verb may be dropped before the second verb.) – He is smoking a cigar and reading the newspaper.

5. กริยา Listen , look, watch , smell จงใจใช้แบบ continuous ได้ เช่น – Don’t disturb him now , he is listening to a radio play.

– Why are you looking at that car? – Why are you smelling the fish? – The police are watching the house. – We are looking at the house as we are thinking of buying it. – The director is seeing the applicants today.

รูปประโยคใน Present Continuous คือ is , am , are ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ซึ่งเติม ing

I

am

working. doing homework. playing tennis. reading in the library. writing some letters.

He, She, It The boy

is

We, They , You The boys

are

Present Perfect Continuous Tense

โครงสร้าง S + has /have + been + V+ ing

หลักการใช้

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงดำเนินต่อไป ใช้กับคำว่า since และ for ส่วนมากมักจะใช้กับ verb ที่มีความหมายเป็นการกระทำที่นาน (long action) เช่น learn , lie , stay , sit ,  stand , study , sleep, rest , read , work , wait , play , etc. ต่างกับ present perfect ก็ตรงที่ใช้เน้นการกระทำที่ต่อเนื่องกัน และอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคต – We have been living here since 1987. (= We came here in the past and we are still living here now.) – She‘s been waiting for a long time. (= She’s still waiting now.) – I‘ve been studying English for eight years. ( = She’s still studying English now.) – James has been painting that door since three o’clock and he hasn’t finished it yet. (หมายเหตุ – เหตุการณ์ ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เสร็จสิ้นลง)

2. ใช้กับเหตุการณ์ซึ่งได้เกิดขึ้นและผ่านพ้นไปแล้ว แต่ยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นได้ในขณะที่พูด เช่น – The workmen have been digging up the road and now the traffic cannot pass. – What have you been eating? Your lips and chin are purple. – We have been driving along muddy roads and now the car is dirty. – He has been drinking and can’t walk straight . – He has been studying all night and has fallen asleep in class.

Present Perfect Tense

โครงสร้าง S + has/have + V3

He , She , The girl

has

finished the report. written a letter. sung many songs. had a drink.

I We , They , You The girls

have

Present Perfect Tense ใช้กับ Adverbs of time ต่อไปนี้ since (ตั้งแต่) , for (เป็นเวลา) , just (เพิ่งจะ), already (เรียบร้อยแล้ว) , yet (ยัง) , recently (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) , lately (เมื่อเร็วๆ นี้ ช่วงนี้) , never (ไม่เคย) , ever (เคย) , so far (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to now (จากบัดนั้นจนบัดนี้) , up to the present time (จนถึงปัจจุบัน) ,many times (หลายครั้ง) , several times (หลายครั้ง) , over and over (ครั้งแล้วครั้งเล่า) , at last (ในที่สุด) หลักการใช้ 1. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และยังดำเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มักมีคำว่า since และ for อยู่ด้วย    since (ตั้งแต่) ใช้กับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นั้นๆ ในอดีต (a point of time in the past) เช่น   since then (ตั้งแต่นั้น) , since yesterday (ตั้งแต่เมื่อวาน) , since six o’clock (ตั้งแต่ 6 โมง) since last month (ตั้งแต่เดือนที่แล้ว) , since Christmas , since World War II , since the beginning of the year  , since I was born , since I was young. (หลัง since จะตามด้วย คำ หรือวลี ที่บอกอดีต หรือ จะตามด้วย ประโยคที่มีกริยาเป็นอดีต main clause) – We have lived in this house since our father died.Since he has changed his job , he has been much happier. – That child has grown very much since I last seen him. – I have known him since 1990. – I have never seen him since last year. – My father has smoked since he was young. for (เป็นเวลา) ใช้กับจำนวนเวลานับตั้งแต่เหตุการณ์จนถึงขณะที่พูด (a period of time) เช่น

See also  เล่าเรื่อง บินไปเรียนที่อเมริกา ทั้งๆที่พูดอังกฤษไม่ได้! | Glenn and Ploy | อยาก เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ แต่ ไม่ เก่ง ภาษา

for twenty minutes (เป็นเวลา 20 นาที) , for four hours (เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) , for   years (เป็นปีๆ) , for ages (เป็นเวลานาน) , for the last month (เป็นเวลาตลอดเดือนที่แล้ว),for a long time (เป็นเวลานาน) , for the last two years (เป็นเวลาตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา) – Billy hasn’t written to me for three days.

– I haven’t seen John for many weks. – They have lived in this district for a long time. – Mary hasn’t eaten any meat for over a year. (หมายเหตุ – แต่ถ้าข้อความใน main clause เกี่ยวกับระยะเวลาให้ใช้ present simple และ clause หลัง sinceให้ใช้ past simple เช่น – It is (seems) a long time since our last holiday. – It is eight years since I left university. – It seems a long time since he left me. – It is two weeks since I wrote to my boyfriend. – How long is it since you moved into your new house?

2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำเสร็จสิ้นใหม่ๆ จะมีคำว่า just , recently (=lately ) = (not long ago) และlately ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ – Have you finished your assignment? – Yes, I have just finished it. – The results have just been announced. – He has recently got married. – Have you been there lately?

3. ใช้กับคำว่า yet และ already ,yet (ยัง) ใช้กับ Question , Negative Answer และ Negative Statement already (เรียบร้อยแล้ว) ใช้กับ Affirmative Statement และ Affirmative Answer – We have not yet read that book. (Neg. St.) – Has he come back yet ? (Question) – No, he has not come back yet. (Neg. Ans.) – Yes, he has already come back. – Yes, he has come back already. ****    already เมื่อเป็นการแสดงความประหลาดใจของผู้พูดจะใช้ในประโยคคำถาม – Have you finished your report already?

Question(คำถาม)

Affirmative(บอกเล่า)

Negative(ปฏิเสธ)

just

yet

yet

already

already

4. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตและยังไม่จบในขณะที่พูด จะมีคำว่า ever , never ever ใช้กับ Question never ใช้กับ Negative Statement และ Negative Answer – Have you ever been to America?       (Question) – No, I have never been there.       (Neg. Ans.) – Yes, I have been there . – I have never palyed ice-skating. (Neg, St.)

5.   ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้บ่งเวลาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน จะมีคำว่า up to the present time , until now , so far , so far this month , at last, – Up to the present time we have had no news from John. – I have received no answer from him so far. – He has finished his report at last.

6. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากหลาย ๆ ครั้ง จะมีคำว่า many times, several times , over and over – I have been to Hua-Hib many times. – She has seen “Jurassic Park” several times. – We have studied Tenses over and over.

7. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงแล้ว แต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต – Janet has bought a car so that she will have transportation to work. – He has studied all day so that he can go to the dance tonight.

8. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่สิ้นสุด จะมีคำว่า this month , this year – Have you had a holiday this year? – You have done a lot of work this morning. – I have read two books this week.

9. ใช้ในบทสนทนา จดหมาย รายงาน หนังสือพิมพ์ Conversation — I have lost my keys. Have you seen them? Yes, I have seen them. Yes, I saw them yesterday. (ถ้ามีเวลาบอก ใช้ past simple) Letters – — Dear James,  I’m sorry that I haven’t written to you for such a long time but I have beenvery busy working for an examination.

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[Update] หลักการใช้ Present Perfect Tense ฉบับเข้าใจง่าย | has been การใช้ – NATAVIGUIDES

คราวก่อนได้เริ่มเล่าเหล่าลูกหลานตระกูล present มาพอสมควร ขอแนะนำไวยากรณ์ต่อไปที่ควรรู้หลังจากรู้เกี่ยวกับกิจวัตร หรือสิ่งที่กำลังทำ ไปแล้ว แล้วถ้าจะบอกว่า ทำเสร็จแล้วล่ะจะใช้โครงสร้างยังไง?

นี่ล่ะค่ะ เลยนำเรามาสู่ tense เรื่องต่อไปของเรา Present Perfect Tense นั่นเอง

12021938_990524284332192_1679220823_n

มาดูกันที่โครงสร้างกันก่อนเช่นเคยนะคะ เผื่อใครยังนึกหน้าตาไม่ออก

Subject (ประธาน) + have/has + Past participle verb

*Past participle คือ กริยาช่องที่ 3 ที่เราชอบเรียกกันนั่นแหละค่ะ แต่ชื่ออย่างเป็นทางการและที่เจ้าของภาษาเค้ารู้จักคือ Past particle

โครงสร้างประโยค
Subject
have/has
Past participle (กริยาช่องที่ 3)

ประโยคบอกเล่า
I/You/We/They
have
been to France.

He/She/It
has
been to France.

โครงสร้างประโยค
Subject
have/has
not
Past participle

(กริยาช่องที่ 3)

*(yet)

ประโยคปฏิเสธ
I/You/We/They
have
not
been to France.
yet.

He/She/It
has
been to France.

โครงสร้างประโยค
Have/Has
Subject
*(ever)
Past participle

(กริยาช่องที่ 3)

*(yet)

ประโยคคำถาม
Have
I/you/we/they
ever
been to France?
yet ?

Has
he/she/it
been to France?

โครงสร้างประโยค
Wh questions
Have/Has
Subject
Past participle

(กริยาช่องที่ 3)

ประโยคคำถาม Wh-
Why
have
I/you/we/they
been to France?

When
has
he/she/it
been to France?

*คำในวงเล็บจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ เป็น option เสริมให้ดูสละสลวยมากขึ้น

Note: กริยาที่เห็นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะ Subject บางตัวนำมาใช้กับกริยานี้ไม่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูความเหมาะสมอีกที

Tense นี้ฟังแต่ชื่ออาจดูน่ากลัวเพราะไม่คุ้นหู และดูจากโครงสร้างที่ต้องรู้เรื่องกริยา Past participle ก็อาจทำหลายคนส่ายหน้า โบกมือบ๊ายบายกันแล้ว แต่ความจริงแล้วเป็น Tense ที่ใช้เยอะกันมากจนน่าตกใจ ไอ้ Present Perfect tense นี่มันใช้สำหรับกรณีหลักๆกรณีเดียว นั่นคือ

เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว แต่เกี่ยวโยงถึงปัจจุบัน อาจจะดำเนินต่อถึงอนาคตก็ได้

เป็น Tense ที่อ้างถึงเวลาปัจจุบัน ณ ขณะที่พูดอยู่ แต่กล่าวถึงสิ่งที่ได้ทำผ่านมาในอดีต เหมือนการมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์หรือเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่ส่งผลกับเราในปัจจุบันขณะพูด

เช่น I have already had breakfast (ฉันทานข้าวเช้ามาเรียบร้อยแล้ว ณ ขณะที่พูดก็รู้สึกอิ่มพุงกางอยู่)
Thomas and James have been to Brazil (โทมัสและเจมส์เคยไปบราซิลมาแล้ว เป็นประสบการณ์ที่โทมัสกับเจมส์เคยไปลัลลาด้วยกันมา)

ประโยคตัวอย่างข้างต้นนี้ล้วนแล้วแต่พูดถึงสิ่งที่ทำในอดีตและจบไปแล้ว

แต่ที่ว่ายังมีผลเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบัน มันก็คือ ณ ขณะที่พูดนั้นเหตุการณ์ที่พูดถึงดำเนินเสร็จแล้วในช่วงหนึ่เท่านั้น ที่ว่ากินข้าวก็เป็นความรู้สึกว่ายังอิ่มอยู่นะ หรือการไปบราซิลที่เป็นประสบการณ์ยังมีความรู้สึกคิดถึงที่นั่นอยู่

อาจจะยังงงๆ ว่ามันยังไงกันล่ะ ? ลองดูประโยคตัวอย่างด้านล่างนี้เพิ่มดูนะคะ

I have met a lot of people in the last few years (ฉันเจอผู้คนมากมายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ณ ขณะที่พูดปัจจุบันนี้ฉันก็ยังเจอคนแล้วเท่านี้ อนาคตค่อยว่ากัน)

We have not had any problems so far. (เราไม่มีปัญหาอะไรเลยตั้งแต่คราวนู้นยันตอนที่พูดอยู่นี้  อนาคตก็อาจจะเจอปัญหาก็ว่ากันไป)

I have lost my wallet. (ฉันทำกระเป๋าตังค์หาย ณ ขณะที่พูดปัจจุบันกระเป๋าก็ยังหายอยู่ อนาคตก็อาจจะเจอไม่เจอไม่รู้)

ทุกอย่างใน Present Perfect จะเกี่ยวเนื่องเห็นชัดในปัจจุบันที่ว่าแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและจบไปแล้ว ผลของมันยังเห็นได้ในปัจจุบัน

สิ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆกับประโยค Present Perfect ก็คือคำว่า

ever(เคย)       just (เพิ่งจะ)             already (เสร็จแล้ว)             และ             yet (ยัง)

เช่น Have you ever tried Padthai before? (เธอเคยกินผัดไทแล้วหรือยัง)
I have just had lunch. (ฉันเพิ่งจะทานข้าวกลางวันไปเอง)
He has already left. (ณ เวลานี้เขาออกไปแล้ว)
I have written an email, but I haven’t sent it yet. (ฉันเขียนอีเมลล์เรียบร้อยแล้ว แต่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่ง)

บางครั้ง Present Perfect  นี้มักจะมาคู่กับ Past Simple ที่พูดถึงเรื่องราวในอดีตเป็นตัวช่วยในการขยายเนื้อความเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วจริงๆ

ตัวอย่างเช่น

I have been to Thailand for two years. I went to Bangkok , Khonkhan and Chiang Mai. I also tried many Thai foods and learned Thai language.

ประโยคแรก ใช้ Present Perfect เพื่อบอกว่าฉันเคยอยู่ประเทศไทยมา 2 ปี แล้วจึงตามด้วยประโยค Past Simple ที่ช่วยอธิบายประโยคแรก ว่าฉันไปกรุงเทพ ขอนแก่น และเชียงใหม่มา แล้วยังเคยกินอาหารไทยเยอะแยะแถมยังได้เรียนภาษาไทยอีกด้วย

บางครั้งใน Present Perfect เลยมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยว่าทำตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือทำมาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ จนถึงเวลา ณ ขณะที่พูด

โดยจะใช้คำว่า since (ตั้งแต่ปีไหน วันไหน เดือนไหน etc.) และ for (กี่ปี กี่วัน กี่เดือน  etc.)

เช่น Your sister has grown a lot since the last time we met. (น้องสาวของเธอโตขึ้นมากตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกัน)

My Chinese has improved since I moved to China. (ภาษาจีนของฉันดีขึ้นมากตั้งแต่ที่ฉันย้ายมาอยู่ที่จีน)

have stayed in Nan for ten years. (ฉันเคยอาศัยอยู่ที่น่านมาได้ 10 ปีแล้ว)
You have played computer games for three hours. (เธอเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์มาได้ 3ชั่วโมงแล้วนะ)

เป็นยังไงบ้างคะ ดูแล้วอาจซับซ้อนนิดหน่อย หลักๆก็จำไว้แค่ว่าถ้าประโยคที่เราจะพูดหรือเขียนเป็นสิ่งที่ เพิ่งจะทำ(just) หรือ เคยทำ(ever) หรือ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (already) หรือ ยังไม่เคยทำ (yet) ก็ไม่ต้องคิดมาก เอา Present Perfect ที่เราได้เรียนกันวันนี้ไปใช้ได้เลย ทีนี้ก็จะไม่เป็นภาระให้แค่ Present Simple หรือ Past Simple อีกต่อไป เหลือแค่ลองเอาไปใช้ดูนะคะ ผิดถูกก็ว่าค่อยๆแก้กันไป แต่ให้ได้ใช้ได้ฝึก

ท่องไว้นะคะ Practice makes perfect!


How to Use \”have been\” \”has been\” \”had been\” in English | Go Natural English


Learn the difference between \”have been\” \”has been\” \”had been\” Join our free English learning email group at http://gonaturalenglish.com
COMPLETE ENGLISH COURSE WAITLIST ▶ https://gonaturalenglish.com/prereg/
Timestamps:
0:10 What is the difference between \”have been\” \”has been\” \”had been\”
0:46 One on one practice
1:13 Have been / Has been
3:08 Had been
SUBSCRIBE
Support free Go Natural English lessons, SUBSCRIBE!: https://goo.gl/ogjdBV
Subscribe to my NEW channel: http://bit.ly/2uty7tx
WATCH these English lessons NEXT
(1) How to Stop Translating in Your Head and Start Thinking in English: https://youtu.be/FUW_FN8uzy0
(2) 17 Secrets to Native English Listening Skills: https://youtu.be/GtKX_H5wr5o
(3) 3 Big Mistakes in Your English Listening: https://youtu.be/BlCBnY3Yjw
(4) Speak English with an American Accent: https://youtu.be/9Q9ItoUF3zI
(5) How to Use \”have been\” \”has been\” \”had been\” in English: https://youtu.be/LLBG8O6Q1c
CONTRIBUTE Subtitles in YOUR Native Language: http://bit.ly/2Smw5Dm
Practice speaking with natives \u0026 get a $10 USD italki credit after your first purchase: http://promos.italki.com/gonaturalenglish/
BOOKS for building vocabulary in English
Get the Go Natural English audio ebook, The English Fluency Formula, here: https://gonaturalenglish.com/ebook/
Intermediate English Grammar in Use: https://amzn.to/31xiJIu
Public Speaking book: https://amzn.to/3888CMT
AUDIO BOOKS for improving your listening skills
Get the Go Natural English audio ebook, The English Fluency Formula, here: https://gonaturalenglish.com/ebook/
Becoming by Michelle Obama: https://amzn.to/2v6HyPv
PROTECT yourself online!
Go to https://nordvpn.org/gabby and use code gabby to get 75% off a 3 year plan and an extra month for free. Protect yourself online today!
EARN MONEY:
Start hosting on AirBnb: https://www.airbnb.com/r/gwallace43
Get up to $55 off as an AirBnb guest: http://bit.ly/2GXxUl3
Get a $10 USD italki credit after your first purchase: http://promos.italki.com/gonaturalenglish/
Get up to $2 off each of your first 3 Uber rides: https://www.uber.com/invite/gabriellew29
Start your own website with Siteground: http://bit.ly/2UyASUW
Use TubeBuddy to help you create your YouTube channel: http://bit.ly/2EnhdAY
About Go Natural English:
In regular English classes, you learn English grammar and English vocabulary, and in our English speaking lessons, you’ll learn English the Go Natural English way with advice to help you speak English like a native, with real English conversation and listening practice. Here you’ll finally learn American English with a focus on English speaking skills. Unlock the English speaking world and finally understand English conversation. Learn how to speak English fluently with our English speaking course!
Join the waitlist for my Complete Online English Course here: https://gonaturalenglish.com/prereg/
Advertising Standards: Links with amzn.to, airbnb, uber, italki siteground, tubebuddy, nordvpn, are affiliate links. I earn commission through these links. If there is any sponsored content I place a notification in the video, plus additional mention of the sponsorship in the description.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

How to Use \

EVERYTHING You’ve Been Taught About Manifesting Abundance IS WRONG! | Sadhguru \u0026 Lewis Howes


Download podcast episodes a week early! http://www.lewishowes.com/pod
Check out his book: Karma: A Yogi’s Guide To Crafting Your Destiny
https://isha.sadhguru.org/karma/
Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy and Karma: A Yogi’s Guide to Crafting Your Destiny
https://www.amazon.com/InnerEngineeringYogisGuideJoy/dp/0812997794
Check out his website: isha.sadhguru.org/us/en

Sadhguru is a Yogi, Mystic, and Visionary. Named one of India’s 50 most influential people, Sadhguru’s work has touched the lives of millions worldwide through his transformational programs. He has a unique ability to make the ancient yogic sciences relevant to contemporary minds, and his approach does not ascribe to any belief system but offers powerful and proven methods for selftransformation.
An internationally renowned speaker and author of the New York Times Bestseller Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy, Sadhguru has been an influential voice at major global forums including the United Nations and the World Economic Forum, addressing issues as diverse as socioeconomic development, leadership, and spirituality. He is regularly invited to speak at leading educational institutions, including Harvard, Yale, Oxford, Stanford, Wharton, and MIT.
Dedicated to the physical, mental, and spiritual wellbeing of humanity, Sadhguru possesses a perspective on life and living that never fails to intrigue, challenge, and surprise all those he encounters. In 1992, Sadhguru established Isha Foundation ⁠— a nonprofit, volunteerrun organization that operates globally in over 300 centers supported by more than nine million volunteers. Through powerful yoga programs for inner transformation and inspiring social outreach initiatives, Isha Foundation has created a massive movement dedicated to addressing all aspects of human wellbeing.
I had the pleasure of interviewing Sadhguru on Episode 965, and I was thrilled to have him back on the show! If you’re ready to learn the truth about karma, identity, and purpose, you don’t want to miss Episode 1,117 with the legendary Sadhguru!

EVERYTHING You've Been Taught About Manifesting Abundance IS WRONG!  | Sadhguru \u0026 Lewis Howes

Cách Sử Dụng Have Been Has Been Had Been Trong Tiếng Anh


Chào bạn đến với kênh của Phạm Thị Hồng Sang.
Kênh chính thức của mình chuyên chia chia sẻ những video bài học tiếng anh dành cho người mất gốc.
Sang mong những video của Sang làm ra có thể giúp bạn yêu tiếng anh, có động lực học tiếng hơn và Sang cũng mong những video này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho bạn sau này.
Tất cả đều free mình làm chỉ vì mình thích tiếng anh và muốn chia sẻ niềm yêu thích tiếng anh này của Sang đến các bạn mà thôi hà.
Nếu bạn thích học tiếng anh cùng Sang thì nhớ subscribe kênh của Sang nhé
Cảm ơn các bạn nhiều
Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051982248772
Gmail: phamthihongsang.contact@gmai.com
Bạn nào có nhu cầu mua túi xách thì ghé cửa hàng của Sang để ủng hộ Sang nhé! Cảm ơn các bạn nhiều
Website cửa hàng túi xách: http://tuixachnudepsangsang.com/
hoctienganh giaotiep phatamtienganh phamthihongsang hocnguphaptienganh

Cách Sử Dụng Have Been Has Been Had Been Trong Tiếng Anh

จบที่คลิปนี้ Do you /Are you/ Have you ต่างยังไง II Line: @englishfitandfirm


สอบถาม ไลน์ @englishfitandfirm
💡คอร์สOnline ราคาประหยัด 1,990.
เพิ่มชั่วโมงใช้ภาษาปูพื้นฐานเทนส์ + ฝึกสร้างประโยคแบบSpeaking

.
Thanks for following
IG: chutamas_sommy
FB: English Fit and Firm

จบที่คลิปนี้ Do you /Are you/ Have you ต่างยังไง II Line: @englishfitandfirm

สรุปเคลียร์ I want VS. I want to VS . I want to be LINE @englishfitandfirm


ADD
LINE @englishfitandfirm

สรุปเคลียร์ I want VS. I want to  VS . I want to be  LINE @englishfitandfirm

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ has been การใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.