Home » [NEW] หลักการใช้ no, none, และ any | any การใช้ – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ no, none, และ any | any การใช้ – NATAVIGUIDES

any การใช้: คุณกำลังดูกระทู้

1. จงสังเกตคำต่อไปนี้

                No          none          no one          nobody          nothing          nowhere

คำทั้งหมดข้างต้นต่างเป็นคำปฏิเสธหรือคำที่แสดงผลในทางลบ (negative words)  ซึ่งมักจะใช้คำเหล่านี้ในการเริ่มต้นประโยคหรือใช้อย่างโดดเดี่ยวในรูปของการปฏิเสธหรือแสดงผลในทางลบ  ดังตัวอย่าง

                No one (or Nobody) came to visit me when I was in the hospital.

                No system of government is perfect.

                Where are you going? Nowhere. I’m staying here.

                None of these books are mine.

                What did you do? Nothing.

                สามารถใช้คำเหล่านี้ตรงกลางหรือตอนท้ายของประโยคก็ได้  แต่จะต้องไม่ใช้ not  กับคำเหล่านี้เป็นอันขาด  ทั้งนี้เพราะต่างเป็นคำในรูปปฏิเสธหรือคำที่แสดงผลในทางลบอยู่แล้ว  เช่น

                I saw nothing. (จะต้องไม่ใช้ว่า I didn’t see nothing.)

                และตรงกลางหรือตอนท้ายของประโยค  นิยมใช้  not…+any/ anyone/ anybody/ anything/ anywhere  ด้วยเช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

                I didn’t (did not) see anything. (= I saw nothing.)

                We don’t have any money. (=We have no money.)

                The station isn’t anywhere near here. (=…is nowhere near hear.)

                She didn’t tell anyone about her plans.

                แต่ในกรณีที่มีคำในรูปปฏิเสธ (negative words)  อื่นๆ อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้  not  ในรูปประโยคนั้นๆ  เช่น

                Nobody tells me anything. (=People don’t tell me anything.)

2. no และ none  มีความหมายที่เหมือนกันคือ  not a  หรือ  not any  แต่มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

                1)  ใช้  no  กับคำนาม (Nouns)  ดังตัวอย่าง

 We had to walk because there was no bus. (= there was not a bus  หรือ  there was not any buses) 

I can’t talk to you now. I have no time. (= I do not have any time.)

There were no stores open. (= There were not any stores open.)

2)      ใช้  none  ได้สองรูปแบบด้วยกัน  คือ

a)       ใช้อย่างโดเดี่ยวโดยไม่มีคำนาม  (Nouns)  เช่น

See also  ⭕️ 542 วิธีฝึกให้เป็นคนใจเย็น #ฟังธรรมะ #หลวงพ่อมหาน้อย | เป็นคนใจเย็น ภาษาอังกฤษ

How much money do you have?  None.

b)      ใช้ในรูปของ  none of  ตามลักษณะดังนี้

None of these shops/ none of my money/ none of it/ none of us/ none of you/ none of them, etc.

                สิ่งที่ต้องจำ  คำนาม (Noun)  ข้างหลัง  none of  จะต้องเป็น  คำพหูพจน์ (plural words)  เสมอ (อย่างเช่น  none of the girls/ none of them, etc.)  แต่สำหรับคำกิริยา (Verb)  สามารถใช้ได้ทั้งในรูปของ  เอกพจน์ (Singular)  และ  พหูพจน์ (Plural)  แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในรูปของพหูพจน์มากกว่า  เช่น

                None of the people I met were English.

3. ข้างหลังของ  no one  และ  nobody  ต้องใช้  they, them, หรือ their  ดังตัวอย่าง

                Nobody called, did they?  (หมายถึง  did he?  หรือ  did she?)

                No one in this class did their homework.  (หมายถึง  did his homework  หรือ  did her homework)

4. สามารถใช้  any  และ  no  กับ  Comparative  (คำที่แสดงการเปรียบเทียบมากกว่า  อย่างเช่น  any better/ no bigger, etc.)  ได้  ดังตัวอย่าง

                Do you feel any better today?  = Do you feel better than the days befogs? ) 

                We’ve waited long enough. I’m not waiting any longer.  (= not even a minute longer)

                I expected your house to be very big, but it’s no bigger than mine.  (= not even a little

bigger)

Table of Contents

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] หลักการใช้ Compound of some, any, no and every | any การใช้ – NATAVIGUIDES

Compound (คอมพาวดฺ) หมายถืง “คำผสม” มีหลายลักษณะ สำหรับในที่นี้จะขอกล่าวถึงคำผสมอันเกิดจาก some (ซัม) any (เอนิ) no (โน) และ every (เอฟๅริ) ได้แก่
somebody    anybody    nobody    everybody
someone        anyone    no one    everyone
something    anything    nothing    everything
somewhere    anywhere    nowhere    everywhere
ตัวอย่าง
There’s somebody in the room.
มีบางคนอยู่ในห้อง
There isn’t anybody in the room.
ไม่มีใครอยู่ในห้อง
There’s nowhere to sit down in the room.
ไม่มีที่นั่งเลยในห้อง
ความแตกต่างระหว่างการใช้ somebody, someone, something, somewhere และ anybody, anyone, anything, anywhere ก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างการใช้ some และ any กล่าวคือปกติใช้ some ในประโยคบอกเล่า (affirmative sentences) ส่วน any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ (question and negative sentences)
แต่ในบางกรณีที่เป็นการขอร้อง (requests) และการเสนอหรือยื่นให้ (offers) เราก็ใช้ somebody, someone, something, somewhere ได้
ตัวอย่าง
There’s somebody at the door. (Affirmative)
มีบางคนอยู่ที่ประตู
There isn’t anybody at the door. (Negative)
ไม่มีคนอยู่ที่ประตู
Is there anybody at the door? (Question)
มีคนอยู่ที่ประตูหรือเปล่า
Can somebody help me? (Request)
ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยได้ไหม
Would you like something to eat? (Offer)
คุณอยากทานอะไรบ้างไหม
คำผสมเหล่านี้ที่ลงท้ายด้วย -body หรีอ -one เมื่อใช้กับคนจะมีความหมายอย่างเดียวกัน
ตัวอย่าง
Nobody lives in that house.
= No one lives in that house.
ไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น
Everybody likes Susan.
= Everyone likes Susan.
ทุกคนชอบซูซาน
สำหรับคำผสมที่ลงท้ายด้วย -thing ได้แก่ something, anything, nothing นั้นใช้สำหรับสิ่งของ (things)
ตัวอย่าง
There’s something under the chair.
มีบางสิ่งอยู่ใต้เก้าอี้
You look worried. Is anything wrong?
ดูคุณท่าทางวิตก มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ส่วนคำผสมที่ลงท้ายด้วย -where ใช้กับสถานที่ (places)
ตัวอย่าง
We can’t go shopping now. Everywhere is closed.
ตอนนี้เราไปจับจ่ายไม่ได้ ทุกที่ปิด
Would you like to go somewhere else?
คุณอยากจากไปไหนอีกไหม
คำกริยาหลังคำผสมที่ใช้ในตำแหน่งประธานดังกล่าวมาข้างต้น เมื่ออยู่ในรูป Present simple จะต้องเป็นรูปเอกพจน์ (singular) เสมอ
ตัวอย่าง
Everything here is expensive.
ทุกอย่างที่นี่ราคาแพง
Is anybody outside?
มีใครอยู่ข้างนอกไหม
No one knows how to start the engine.
ไม่มีใครรู้วิรีการสตาร์ทเครื่องยนต์
หลังคำผสมที่ลงท้ายด้วย -one หรือ -body จะใช้สรรพนาม they (ภาคประธาน) them (ภาคกรรม) หรือ their (ภาคแสดงการเป็นเจ้าของ) แทน ถึงแม้ว่าคำกริยา (verb) ในประโยคจะเป็นรูปเอกพจน์ก็ตาม
ตัวอย่าง
Everyone is having their lunch.
ทุกคนกำลังรับประทานอาหารกลางวันของพากเขา
Nobody wants to have their coffee yet.
ยังไม่มีใครต้องการดื่มกาแฟของพวกเขาเลย
อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้สรรพนาม he, she, him, her, his ฯลฯ กับคำว่า someone หรือ somebody เมื่อเราทราบเพศของบุคคลคนนั้นแน่นอน
ตัวอย่าง
Someone forgot her handbag behind. หรือ
Someone forgot their handbag behind.
มีบางคนลืมกระเป๋าถือไว้ข้างหลัง
หลังคำผสมดังกล่าวมา หากมีคำกริยาตามโดยที่คำผสมเหล่านี้มีได้อยู่ในตำแหน่งประธานของประโยคให้ใช้รูป “to + V1”
ตัวอย่าง
I’ve got nowhere to sleep.
ฉันหาที่นอนไม่ได้เลย
I would like something to drink.
ฉันอยากดื่มอะไรบ้าง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 24,258 times, 4 visits today)


การใช้ some/any


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การใช้ some/any

สรุป Some Any ครบเครื่อง


some ใช้ในคำถามเมื่อไหร่ ❓
any ใช้ในประโยคบอกเล่า แปลว่าอะไร ⚡️
คลิปนี้มีคำตอบค่ะ 🤗 ใครดูจบขอเลข 2 ให้ฝ้ายข้างล่างหน่อยนะคะ ♥️
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
[email protected] : @krufyi.easyenglish

สรุป Some Any ครบเครื่อง

Some VS Any การใช้ Some กับ any ใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร


การใช้ some any
some ใช้ในประโยคบอกเล่า
any ใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธ
แต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ เช่น บางที some ก็สามารถใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธได้
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ การเทียบเสียงสระ ภาษาอังกฤษ ไทย
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Some VS Any การใช้ Some กับ any ใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

การใช้ Some / Any


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

การใช้ Some / Any

การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้


ครูเชอรี่ กับเคล็ดลับอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ใช้จริง สอนจริง
แฟนเพจ https://www.facebook.com/cherry.englishbright

การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ any การใช้

See also  นุ้ย เชิญยิ้ม ฮาแน่นอน เอาไปชมกัน | คำ ตลก ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.