Home » [NEW] หน้าที่ของEachในภาษาอังกฤษ | 1ชิ้น ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] หน้าที่ของEachในภาษาอังกฤษ | 1ชิ้น ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

1ชิ้น ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

each (อีช) แปลว่า “แต่ละ” เป็นคำที่วางหน้านาม (determiner) หรือสรรพนาม (pronoun) ดังนี้
1. each ในหน้าที่ determiner
กรณีนี้ คำนามที่ตามหลัง each จะเป็นนามนับได้เอกพจน์ (singular countable noun) หรือตามหลัง each ด้วยคำว่า one เช่น each boy (เด็กชายแต่ละคน), each ticket (ตั๋วแต่ละใบ), each one of us (เราแต่ละคน), ฯลฯ
ตัวอย่าง
Each girl has her own desk.
เด็กหญิงแต่ละคนมีโต๊ะเรียนของตนเอง
2. each ในหน้าที่สรรพนาม
กรณีนี้ each ยังคงมีความหมายเช่นเดียวกันกับข้อ 1 คือ “แต่ละ” เพียงแต่ว่าทำหน้าที่เป็นสรรพนาม นั่นคือไม่มีนามตามหลัง เหมือนในข้อ 1
ตัวอย่าง
Each of the classrooms has an overhead projector.
แต่ละห้องเรียน มีเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
When the students entered the classroom, each was given
a test.
เมื่อนักเรียนทุกคนเข้ามาในห้องเรียน แต่ละคนก็ได้รับข้อสอบ
3. each วางไว้หลังนามหรือสรรพนาม
เราสามารถวาง each ไว้หลังนามหรือสรรพนามก็ได้ โดยยังคงความ หมายเช่นเดิมเหมือนในข้อ 1 และ 2 คือ “แต่ละ”
ตัวอย่าง
Mother divided the cake equally for her three children. They each got one piece.
แม่แบ่งขนมเค้กให้ลูกทั้งสามคนเท่าๆ กัน แต่ละคนได้รับชิ้นหนึ่ง
4. each วางไว้ระหว่างกริยาช่วยและกริยาแท้
เราสามารถวาง each ไว้ระหว่างกริยาช่วย (helping verb) และกริยาแท้ (finite verb) โดย each ยังมีความหมายเช่นเดิม นั่นคือ “แต่ละ”
ตัวอย่าง
There are three prizes. The children have each won a prize.
มี 3 รางวัล เด็กได้รับคนละรางวัล
5. each วางไว้หลังประธาน หรือกริยาช่วย
เราสามารถวาง each ไว้หลังประธาน (subject) หรือกริยาช่วย (helping verb) ได้เช่นเดียวกัน
ตัวอย่าง
These diamonds are each worth 200,000 baht.
เพชรเหล่านี้แต่ละชิ้นราคา 200,000 บาท
6. each วางไว้หลังกรรม
นอกจากนี้ ยังสามารถวาง each ไว้หลังกรรม (object) ก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ความหมายของ each มิได้เปลี่ยนไปจากเดิม
ตัวอย่าง
The teachers gave students a prize each.
ครูให้รางวัลกับเด็กนักเรียนคนละ 1 รางวัล
They paid Somsri and Noree 150 baht each for the work
they did.
พวกเขาจ่ายเงินให้สมศรีและโนรีคนละ 150 บาท สำหรับผลงานที่ทั้ง
สองได้ทำไป
7. each other แสะ one another
each other (อีช-อาเธอร์) และ one another (วัน-อนาเธอร์) เป็นสรรพนามชนิดหนึ่งที่เรียกว่า reciprocal pronouns สรรพนามทั้ง 2 นี้มี ความหมายเหมือนกันคือ แปลว่า “ซึ่งกันและกัน” มีหลักการใช้ดังนี้
each other ใช้กับคน 2 คน หรือสิ่ง 2 สิ่ง (two people or things) ส่วน one another ใช้กับคนหรือสิ่งของที่มีมากกว่า 2 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม กฎการใช้ดังกล่าวนี้ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทั้งนี้เพราะถ้อยคำทั้งสองมีข้อแตกต่างกันน้อยมาก หรือแทบไม่มีความแตกต่างเลย จะต่างกันก็แต่เพียงว่า one another นิยมใช้กับ statements ทั่วๆ ไป ไม่ได้พูดถึงบุคคลหรือสิ่งใดโดยเฉพาะลงไป ลองพิจารณาเปรียบเทียบประโยคต่อไปนี้ดู
A. They sat for hours without talking to each other/one another.
พวกเขานั่งอยู่ 2 ชั่วโมง โดยไม่ได้พูดจากัน
B. The translation of ‘se parler’ is to talk to one another.
คำแปลของคำว่า se parler คือ การพูดคุยกัน
วิเคราะห์:
ในประโยค A ใช้ each other หรือ one another ก็ได้ เพราะเป็นข้อความที่เอ่ยถึงทั่วๆ ไปไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงลงไป อีกทั้งความหมายระหว่าง each other กับ one another ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ส่วนในประโยค B ใช้ได้เฉพาะ one another ไม่ใช้ to talk to each other เพราะมิได้ระบุถึงใครโดยเฉพาะ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  Bird’s Eye View - สัมผัสความงดงาม..แห่งกรุงปารีส (1/3) | ประเทศ ฝรั่ง เศษ

(Visited 17,450 times, 1 visits today)

[NEW] What are these? สิ่งเหล่านี้คืออะไร บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล | 1ชิ้น ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

3

SHARES

Facebook

Twitter

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What are these?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร ใช้กับสัตว์และสิ่งของที่มีจำนวนตั้งแต่สองขึ้นไปที่อยู่ใกล้ตัวA: What are these?

ว็อท อา ดีส

อะไร คือ เหล่านี้ (เหล่านี้คืออะไร)


B: These are books.

ดีส อา บุ๊คส

เหล่านี้ คือ หนังสือ (หลายเล่ม)


A: What are these?

ว็อทส อา ดีส

อะไร คือ เหล่านี้ (เหล่านี้คืออะไร)


B: They are mangos.

เด อา แม๊งโกส

พวกมัน คือ มะม่วง (หลายผล)

 เกร็ดภาษาน่ารู้

 • These are….. เหล่านี้คือ
 • They are….. พวกมันคือ

สองสำนวนข้างบนสามารถใช้แทนกันได้เลย จะเลือกตอบอันไหนก็ได้ เช่น

A: What’s these? เหล่านี้คืออะไร

B: These are books. / They are books.  เหล่านี้คือปากกา / พวกมันคือปากกา

 • They … ถ้าใช้กล่าวถึงคน แปลว่า พวกเขา แต่ถ้าใช้กล่าวถึงสัตว์ สิ่งของ แปลว่า พวกมัน
 • คำนามที่มีจำนวนเดียวเรียกว่า เอกพจน์ คำนามที่มีตั้งแต่สองขึ้นไปเรียกว่า พหูพจน์ โดยมากมักเติม s ต่อท้ายคำ เช่น
  apples  แอ๊พเพิลส – แอปเปิ้ล หลายผล
  eggs  เอกส – ไข่ หลายฟอง
  icon ไอ๊คอน – สัญลักษณ์ หลายอัน
  boys  บอยส – เด็กชาย หลายคน
  dogs ดอกส – สุนัข หลายตัว
  pens เพ็นส – ปากกา หลายด้าม
  banks  แบ๊งคส – ธนาคาร หลายแห่ง
  books บ๊คส – หนังสือหลายเล่ม
 • is am are แปลว่า เป็นอยู่คือ แต่
  is ใช้กับประธานคนเดียว
  am ใช้กับ I
  are ใช้กับประธานหลายคน

ศึกษาเพิ่มเติม

 คำศัพท์

what
ว็อท
อะไร

are
อา
เป็น อยู่ คือ

these
ดีส
เหล่านี้

books (1)
บุ๊คส
หนังสือหลายเล่ม

they
เด
พวกเขา, พวกมัน

mangos (2)
แม๊งโกส
มะม่วง

 1. book หนังสือหนึ่งเล่ม / books หนังสือหลายเล่ม
 2. mango มะม่วงหนึ่งผล / mangos มะม่วงหลายผล

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 11

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song

Baby Shark Submarine + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs – CoComelon


Subscribe for new videos every week!
https://www.youtube.com/c/Cocomelon?sub_confirmation=1
A new compilation video, including one of our most recent songs, \”Baby Shark Submarine\”!

Watch your favorite song by clicking a title below:
0:08 Baby Shark Submarine
2:24 Car Wash Song
4:45 Field Day Song
7:43 Yes Yes Playground Song
11:29 The Itsy Bitsy Spider
13:39 My Daddy Song
16:31 The Three Little Pigs
19:40 The Muffin Man
22:04 Stretching and Exercise Song
24:27 The Opposites Song
27:34 Where Has My Little Dog Gone
30:06 Mary Had a Little Lamb
Watch our playlists:
Family Fun
https://www.youtube.com/watch?v=jbBbRjs_niM\u0026list=PLT1rvk7Trkw7odS3
Kids Songs by CoCoMelon
https://www.youtube.com/watch?v=4t5WI5RF67Y\u0026list=PLT1rvk7Trkw6eCetnOs60kLGdmcHhyj0tPR3vMf8CuMJN5gP
JJ \u0026 Friends
https://www.youtube.com/watch?v=4t5WI5RF67Y\u0026list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS
Nursery Rhymes in 3D
https://www.youtube.com/watch?v=z3Tm_aS3N0\u0026list=PLT1rvk7Trkw55UcI5ijZ_4QmsKqYSSXEq
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, we are dedicated to creating quality, educational videos that can help kids learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!
Your kids will love our friendly characters and colorful animated videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright Treasure Studio, Inc. All Rights Reserved.

Baby Shark Submarine + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs - CoComelon

วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง my family


วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง my family

บทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน – ปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ


ลองฝึกฟังภาษาอังกฤษที่พูดตามธรรมชาติกัน!
🎧 วิธีเรียนรู้
1. คุณจะได้ยินเสียงสองครั้งที่ความเร็วมาตรฐาน
2. มีคำบรรยายบนหน้าจอพร้อมเสียงช้าๆ
—————————————
วลีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฝึกพูดช้า ๆ และง่าย ๆ
https://youtu.be/Z2IRvKH4tY
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

บทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน - ปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ A-Z ตอนที่ 1 ( A – H )


คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ AZ ตอนที่ 1 ( A H )
รวบรวม คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมการสะกด และออกเสียง
หากผิดพลาดยังไง ต้องขออภัยณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ A-Z ตอนที่ 1 ( A - H )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ 1ชิ้น ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.