Home » [NEW] หน้าที่ของ Gerunds ในภาษาอังกฤษ | การใช้ gerund – NATAVIGUIDES

[NEW] หน้าที่ของ Gerunds ในภาษาอังกฤษ | การใช้ gerund – NATAVIGUIDES

การใช้ gerund: คุณกำลังดูกระทู้

Gerunds (เจอรันสฺ) เป็นกริยารูปหนึ่งที่ลงท้ายด้วย ing และทำหน้าที่เป็น คำนาม (noun) ฉะนั้นตำแหน่งของคำกริยาประเภทนี้ในประโยคคือ ประธาน (subject) กรรมตรง (direct object) ประธานเสริม (subject complement) และกรรมของบุพบท (object of preposition)
ตำแหน่งของ Gerunds
1. ประธาน (subject)
ตัวอย่าง
Traveling might satisfy your desire for new experiences.
การเดินทางอาจจะสนองตอบความปรารถนาด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ ของคุณ
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา Traveling เป็นประธาน ก็เพราะวางอยู่หน้ากริยาหลักของประโยค นั่นคือ might satisfy
2. กรรมตรง (direct object)
ตัวอย่าง
I hope that you appreciate my offering you this opportunity.
ผมหวังว่าคุณจะชื่นชอบการที่ผมให้โอกาสคุณครั้งนี้
หมายเหตุ กรณีนี้ my offering you this opportunity เป็นกรรมตรง ก็ เพราะเป็นการตอบคำถามว่า ชื่นชอบ <appreciate> “อะไร’’
3. ประธานเสริม (subject complement)
ตัวอย่าง
His favorite activity is playing golf.
กิจกรรมที่ชื่นชอบของเขาคือการเล่นกอล์ฟ
= Playing golf is his favorite activity.
หมายเหตุ กรณีนี้ playing golf เป็นเสมือนประธานเสริม อยู่หลัง verb to be “is” ส่วน Playing golf ที่วางอยู่หน้าประโยค ทำหน้าที่ประธาน
4. กรรมของบุพบท (object of preposition)
ตัวอย่าง
She suffered for years without complaining.
เธอทนทุกข์มาหลายปีโดยไม่ปริปากบ่น
หมายเหตุ กรณีนี้รูปกริยา complaining วางอยู่หลังบุพบท <preposition> คือ “without” จึงถือว่าเป็นกรรมของบุพบท
ประเภทของ Gerunds
จากตัวอย่างข้างบน อาจจะกล่าวคร่าวๆ ได้ว่า gerunds อาจจะเป็นกริยารูป ing ที่ทำหน้าที่นามที่เป็นคำเดี่ยว เรียกว่า single-word gerunds และที่เป็นวลี คือมีถ้อยคำอื่นตามหลังกริยารูป ing ที่ทำหน้าที่นาม เรียกว่า gerund phrase เช่น
single-word gerunds         gerund phrases
traveling                                           traveling to the countryside
waiting                                              waiting for a bus
การใช้     
สิ่งที่ท่านผู้อ่านจะได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปนี้ นับว่ามีความสำคัญและต้องจดจำ หรือฝึกใช้ให้บ่อย โดยผู้เขียนจะขอกล่าวเป็นกรณีไปดังนี้
1. gerunds after verbs
2. gerunds after prepositions
3. gerunds after adjectives with prepositions
4. gerunds after verbs with prepositions
5. gerunds after verbs and objects
6. gerunds after “go”
7. gerunds with passive meaning
8. gerunds after some expressions
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. gerunds after verbs
เราใช้ gerunds เมื่อวางอยู่หลังคำกริยา (verbs) ต่อไปนี้ ได้แก่
admit                 advise             appreciate          avoid
complete         consider         delay                    deny
detest                dislike             enjoy                    escape
excuse               finish               like (=enjoy)    postpone
practise             mind               miss                      begin
continue           hate                 prefer                  risk
suggest              involve           justify                 spend (time)
resist                  resume           waste(time)      quit
delay                  fancy               forgive               put off
can’t help         can’t stand     can’t resist
ตัวอย่าง
I appreciate his playing that music.
ผมชื่นชอบการเล่นบทเพลงนั้นของเขา
We prefer his writing to speaking about important matters.
เราชอบการเขียนมากกว่าการพูดของเขาเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆ
Do you mind opening the window?
คุณจะรังเกียจไหมครับที่จะเปิดหน้าต่างให้หน่อย
Mother doesn’t like me wearing this suit.
แม่ไม่ชอบให้ดิฉันสวมใส่ชุดนี้
หมายเหตุ มีบ่อยที่หน้า gerund มี object pronouns เช่น me, him, her, them, us, you, it หรือ possessive adjectives เข่น my, his, her, their, our, your, its เมื่อวางอยู่หลังคำกริยาดังกล่าวมา
โปรดดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากหมายเหตุในหัวข้อนี้
(1) ใช้รูป possessive adjective + gerund
When she hears her husband’s (whistle) she accompanies it with (sing).
→When she hears his whistling she accompanies it with singing.
(2) ใช้รูป object pronoun + gerund
I remember George (take) out his cheque book but I didn’t notice him (write) it.
→I remember him taking out his cheque book but I didn’t notice him writing it.
2. gerunds after prepositions
เราใช้ gerunds เมื่อวางอยู่หลังคำบุพบท ได้แก่ for, of, on, after, before, with, without, by, from, about, at
ตัวอย่าง
Instead of celebrating at home, they went out to dinner.
แทนที่จะฉลองกันอยู่ที่บ้าน พวกเขากลับออกไปทานอาหารเย็นนอกบ้านShe made a wish before blowing out the candles.
เธออธิษฐานก่อนจะเป่าเทียนให้ดับ
He was fined for driving without lights.
เขาถูกปรับฐานขับรถโดยไม่เปิดไฟ
3. gerunds after adjectives with prepositions
เราใช้ gerunds เมื่อวางอยู่หลังคำคุณศัพท์ (adjectives) ที่มีบุพบท (prepositions) ตามหลัง ได้แก่
afraid of             good at                committed to      happy about
content with     interested in     amazed at/by      mad at/about
ashamed of       aware of              bored with/by    capable of
tired of               excited about    worried about    disappointed                                                                                                                                 in/with
fond of               glad about           guilty of                different from
opposed to       proud of              reponsible for     satisfied with
sick of                sorry about        sorry for               sure of
surprised at     upset about       be/get used to     famous for
ตัวอย่าง
Children are always happy about celebrating birthdays.
เด็กๆ มีความสุขในการฉลองวันเกิด
I am fond of swimming.
ฉันชอบว่ายน้ำ
I am tired of listening to you.
ผมเบื่อฟังคุณ
4. gerunds after verbs with prepositions.
เราใช้ gerunds กับคำกริยา (verbs) ที่มีบุพบท (prepositions) ตามหลัง ได้แก่
admit to                  believe in         count on         dream of/about
give up                    object to           thank… for     think of
adjust to                 agree with        approve of      blame…for
care about             consist of         decide on         depend on/upon
feel like                   hear about      insist on             look for
prevent…from    rely on/upon     succeed in     suspect…of
warn…about        talk about           take care of    forget about
hear of                   plan on                 forget about    look forward to
argue about         refrain from       concentrate on      discourage from
ตัวอย่าง
She thanked the man for helping her.
เธอชอบคุณผู้ชายที่ช่วยเหลือเธอ
I look forward to receiving your reply.
ผมรอคอยที่จะได้รับคำตอบของคุณ
Have you ever thought about sending flowers to her?
คุณเคยคิดว่าจะส่งดอกไม้ไปให้เธอบ้างไหม
5. gerunds after verbs and objects
เราใช้ gerunds หลังคำกริยา (verbs) ที่มักมีกรรม (objects) รองรับ ดังโครงสร้าง verb + object + gerund ได้แก่
find         hear         notice    see
watch     feel         observe     smell
ตัวอย่าง
The waiter heard a man yawning.
พนักงานเสิร์ฟได้ยินชายคนหนึ่งหาว
Did you notice them waving?
คุณสังเกตเห็นพวกเขาโบกมือหรือเปล่า
หมายเหตุ คำกริยาดังกล่าวในข้อนี้ เป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สึก (verbs of sensation/perception) ซึ่งสามารถตามด้วยรูป bare infinitive (หรือกริยช่อง 1 ที่ไม่มี to (ข้างหน้า) ความแตกต่างอยู่ที่ action กล่าวคือ หากหลังกริยาเหล่านี้ ใช้รูป gerund จะแสดงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แต่ถ้าใช้ bare infinitive จะไม่เน้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น ในตัวอย่างดังกล่าวข้างบน อาจจะใช้ bare infinitive ก็ได้ ดังนี้
The waiter heard a man yawn.
Did you notice them wave?
6. gerunds after “go”
เราใช้ gerund หลังกริยา go (รวม went และ gone) เมื่อตามด้วย คำกริยา (verbs) ที่แสดงความหมายเชิงกิจกรรมสันทนาการ (recreational activities) ได้แก่
boat            fish        sail         ski
bowl            hike        shop     swim
camp        hunt        sightsee     windsurf
dance         jog        skate     canoe
ตัวอย่าง
I went shopping with my husband yesterday.
ดิฉันได้ไปจับจ่ายซื้อของกับสามีของดิฉันเมื่อวานนี้
Would you like to go boating with me?
คุณอยากไปพายเรือเล่นกับผมไหม
We went sightseeing around Bangkok two days ago.
เราไปเที่ยวชมรอบกรุงเททฯ เมื่อสองวันที่ผ่านมา
7. gerunds with passive meaning
หลังคำกริยาบางคำ ตามด้วยรูป gerunds ซึ่งให้ความหมายเชิงถูกกระทำ (passive meaning) คำกริยาเหล่านี้ ได้แก่
need     want     merit     deserve
ตัวอย่าง
Your hair needs cutting.
= Your hair needs to be cut.
ผมของคุณสมควรจะได้รับการตัดได้แล้ว
My shoes want mending.
= My shoes want to be mended.
รองเท้าของผมควรจะได้รับการซ่อมได้แล้ว
His brave action deserves rewarding.
= His brave action deserves to be rewarded.
การกระทำที่กล้าหาญของเขาสมควรที่จะได้รับรางวัล
8. gerunds after some expressions
เราใช้ gerunds หลังข้อความบางอย่าง ได้แก่
It’s a waste of time/money/…
It’s no use …
It’s (not) worth …
There’s no point (in) …
have fun/a good time/trouble/difficulty/…
spend/ waste time
What about …? (ใช้เพี่อการเสนอแนะ)
How about…? (ใช้เพื่อการเสนอแนะ)
ตัวอย่าง
We had a good time watching the ice skating competition.
เราได้รับความสนุกสนานที่ได้ชมการแข่งสเก็ตน้ำแข็ง
It’s not worth reparing the machine.
มัน ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมเครื่องจักรดังกล่าว
It’s a waste of time watching that movie.
เสียเวลาเปล่าที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนั้น
ต่างความหมาย
คำกริยาบางคำ เมื่อตามด้วยรูป gerunds และ infinitives จะให้ความหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การจะเลือกใช้รูป gerunds หรือ infinitives ต้องอาศัยการตีความหมายเป็นสำคัญ ได้แก่
1. remember + gerunds vs remember + to-infinitives
ตัวอย่าง
I remember posting the letter.
ฉันจำได้ว่าได้ส่งจดหมายไปแล้ว
I must remember to post the letter.
ฉันจะต้องจำให้ได้ว่าจะต้องส่งจดหมาย
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ใช้รูป remember + gerund หมายถึง “จำได้ในสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว’’ ส่วนรูป remember + to-infinitive หมายถึง “จำไว้ว่าจะทำสิ่งนั้นๆ” แสดงว่ายัง ไม่ได้กระทำสิ่งนั้น
2. forget + gerunds VS forget + to-infinitives
ตัวอย่าง
I forgot taking the exam.
ผมลืมไปว่าได้เข้าสอบแล้ว
I forgot to take the exam yesterday.
ผมลืมเข้าสอบเมื่อวานนี้
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ใช้รูป forget + gerund หมายถึง “ลืมในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว” ส่วนรูป forget + to-infmitive หมายถึง “ลืมที่จะกระทำสิ่งนั้น’’
3. regret + gerunds vs regret + to-infinitives
ตัวอย่าง
I regret saying what I said.
ผมเสียใจที่พูดในสิ่งที่พูดออกไป
I regret to say I feel ill.
ผมเสียใจที่จะกล่าวว่าผมป่วย
หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ใช้รูป regret + gerund หมายถึง “เสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว’’ ส่วนรูป regret + to-infinitive หมายถึง” เสียใจในสิ่งที่จะกระทำ’’ แสดงว่าไม่ได้ทำมาในอดีต
สรุป จากกรณีการใช้ที่นำมาเปรียบเทียบกันทั้งในรูปของการตามด้วย gerunds และ to-infinitives พอจะสรุปรวบยอดเพื่อให้เป็นแนวคิดในการตัดสินใจใช้คำกริยาทั้ง 3 คำ ระหว่างตามด้วย gerunds และ infinitives ได้ดังนี้
ก. ตามด้วย gerunds หมายถึง อดีต (past) คือ ได้เกิดขึ้นไปแล้ว
ข. ตามด้วย to-infinitives หมายถึง ปัจจุบัน (present) หรือ อนาคต (future) คือ ยังไม่เกิด หรือยังไม่ได้กระทำ
4. try + gerunds VS try + to-infinitives
ตัวอย่าง
I try holding my breath.
ผมทดลองกลั้นลมหายใจ
I try to hold my breath.
ผมพยายามกลั้นลมหายใจ
หมายเหตุ เมื่อใช้ try + gerund จะหมายถึง “ทดลอง’’ (experiment) เหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าใช้ try + to-infinitive จะหมายถึง “พยายาม’’ คือ พยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง
5. stop + gerunds vs stop + to-infinitives
ตัวอย่าง
You must stop smoking.
คุณจะต้องหยุด (เลิก) สูบบุหรี่
He stopped his car to smoke.
เขาจอดรถเพื่อจะสูบบุหรี่
หมายเหตุ เมื่อใช้ Stop + gerund จะหมายถึง “หยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่” แต่ถ้าใช้ stop + to-infinitive จะหมายถึง “หยุด (สิ่งหนึ่ง) เพื่อจะทำอีกสิ่งหนึ่ง”
6. go on + gerunds vs go on + to-infinitives
ตัวอย่าง
Go on talking.
พูตต่อไป
We went on to discuss finance.
เราได้หันไปพูดถึงเรื่องการเงิน
หมายเหตุ เมื่อใช้ go on + gerund จะหมายถึง “ดำเนินต่อไปในสิ่งที่กำลังทำอยู่’’ แต่ถ้าใช้ go on + to-infinitive จะหมายถึง “เปลี่ยนไปทำอีกสิ่งที่ต่างไปจากสิ่งเดิม”
7. mean + gerunds vs mean + to-infinitives
ตัวอย่าง
Having a party tonight will mean working extra hours tomorrow.
การจัดงานเลี้ยงคืนนี้จะหมายถึงการทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้
I mean to work harder next year.
ผมตั้งใจจะทำงานหนักขึ้นปีหน้า
หมายเหตุ เมื่อใช้ mean + gerund คำว่า mean = signify แปลว่า “หมายถึง” ส่วนเมื่อใช้ mean – to-infinitive คำว่า mean = intend แปลว่า “ตั้งใจ”
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | ขนาด เล็ก ภาษา อังกฤษ

(Visited 38,109 times, 1 visits today)

[Update] Gerund | การใช้ gerund – NATAVIGUIDES

Gerund

Gerund คือ คำกริยาเติม ing   ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยนิยมเรียกว่า    กริยานาม  เมื่อนำมาประกอบในประโยคอาจวางไว้หน้า กลาง หรือ หลังประโยคตามความประสงค์ของผู้พูด  เช่น

Smoking has been unpopular.     การสูบบุหรี่กลายเป็นสิ่งล้าสมัยแล้ว

Forgive my interfering you.         ขออภัยที่ฉันรบกวนคุณ

My favourite activity is singing      กิจกรรมโปรดของฉันคือการร้องเพลง

See also  ฉลากโภชนาการ อ่านอย่างไร ถึงจะมีสุขภาพดี | อ่าน อย่างไร

1. กริยาต่อไปนี้ตามด้วย gerund (กริยาเติม ing)

admit  (ยอมรับ)               appreciate  (ซาบซึ้ง)     avoid (หลีกเลี่ยง)

compare  (เปรียบเทียบ)      confess   (สารภาพ)      consider (พิจารณา)

delay (ทำให้ช้า)               deny  (ปฏิเสธ)            detest    (รังเกียจ)

dislike (ไม่ชอบ)               enjoy   (สนุก)             escape (หลบหนี)

excuse (แก้ตัว อ้าง)           fancy (นึก จินตนาการ)     finish (เสร็จ)

forgive  (ยกโทษ)             imagine (จินตนาการ)      involve (เกี่ยวข้อง)    

mention (อ้างถึง)              mind (รังเกียจ)                 miss  (พลาด)

practice (ฝึกฝน)               postpone(เลื่อน)             recognize  (จำได้)

recollect  (ย้อนระลึก)      report (รายงาน)              resent  (ขุ่นเคือง)

resist (ต้านทาน)               risk (เสี่ยง)                          suggest (แนะนำ)

stop   (หยุด)

 

 Example

Suddenly everybody stopped talking. There was silence.

ทันใดนั้นทุกคนก็หยุดคุย มีแต่ความเงียบ

I’ll do the shopping when I’ve finished cleaning the flat.

ฉันจะไปซื้อของเมื่อฉันทำความสะอาดที่พักเสร็จ

I don’t fancy going out this evening

ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเย็นนี้

 2. เราใช้ -ing หลังกริยาต่อไปนี้

 give up (=stop)                 carry on / go on (= continue)

put off (= postpone)        can’t help

keep or keep on (= do something continuously or repeatedly)

can’t bear                             can’t stand

to be worth                         It’s no use…..

 

Example

Paula has given up smoking.

We must do something. We can’t go on living like this! (or…..carry on living….)

 

 

3. กริยาต่อไปนี้ ใช้โครงสร้าง verb + ing  หรือ  verb + object + to….

advise (แนะนำ)      recommend (แนะนำ)           encourage (สนับสนุน)

allow (อนุญาต)      permit  (ยอมให้ อนุญาต)      forbid (ห้าม)

Example

I wouldn’t recommend staying in that hotel.

She doesn’t allow smoking in the house

I wouldn’t recommend anybody to stay in that hotel.

She doesn’t allow us to smoke in the house

 

4. กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง Infinitive และ gerund

       4.1) ไม่ว่าจะตามด้วย infinitive หรือ gerund ความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ได้แก่

advise (แนะนำ)          attempt (พยายาม)      bear (ทน)

begin  (เริ่มต้น)            cease  (หยุด)                continue   (ทำต่อ)

dislike  (ไม่ชอบ)        fear (กลัว)                      hate (เกลียด)

intend   (ตั้งใจ)           learn   (เรียนรู้)              like  (ชอบ)

love  (รัก)                    omit  (ละเลย)                plan  (วางแผน)

prefer   (ชอบ)            propose (เสนอ)            start (เริ่มต้น)

Example

I can’t bear   to  eat   ( eating)   that stuff.

ฉันทนไม่ได้ที่จะกินของเหลือนั้น

They intend  to go ( going) to the beach every summer.

พวกเขาตั้งใจจะไปชายทะเลทุกฤดูร้อน

       4.2) เมื่อตามด้วย Infinitive หรือ gerund แล้ว ความหมายจะต่างกัน ได้แก่  กริยาต่อไปนี้

1. forget ลืมไป              + v.ing ( เมื่อเหตุการณ์ทำไปแล้ว )

remember จำได้          + to + infinitive ( เมื่อเหตุการณ์ยังไม่ได้ทำ )

regret เสียใจ                  stop หยุด

Example

Don’t forget to wake me up at nine tomorrow morning. (future action)

I shall never forget meeting Mr. Brown at the party last year. (past action)

Do you regret lending Grace the money? (past action)

2. Hate  เกลียดชัง Love รัก             + v. ing ( เป็นการกระทำที่เป็นประจำ, นิสัย )

Like ชอบ , Prefer ชอบมากกว่า       to + v.1 ( เป็นเงื่อนไขบางเวลาเท่านั้น )

Example

Christopher likes skiing.   (เป็นนิสัยของเขา ทำเป็นประจำ)

I like to check my work carefully before I hand it in. (ในตอนนี้)

 

 

5. preposition ทุกตัว ใช้กิริยาเติม ing (gerund) ตามหลัง

Thank you for helping me.

I am interested in studying in the USA.

My brother is good at singing,

Mary is interested in news and she thinks of becoming a reporter.

 

VERB ดังต่อไปนี้เจอเมื่อไหร่ข้างหลังต้องเป็น V.ing เท่านั้น  

admit  appreciate  avoid  compare  confess  consider  delay  deny  detest  enjoy  escape  excuse

fancy  finish  forgive  imagine  involve  keep mention  mind  miss  practice  postpone  recognize  discuss

recollect  report  resent  resist  risk  spend suggest  prevent  understand  feel  quit  defer  recall

complete  anticipate  tolerate

 

สำนวนที่ต้องตามด้วย V.ing

be accustomed to คุ้ยเคยต่อการ                                                    be opposed to คัดต้านที่การ

be tired of เหนื่อยกับการ                                                                    be used to / get used to

can’t bear / can’t help                                                                     can’t resist ต่อต้านไม่ได้กับการ

can’t stand อดไม่ได้กับการ                                                              give up / give up on เลิก

See also  ภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ วลี ประโยคสั้น 500 Thai Phrases + Short Sentences, Learn Thai, English-Thai | กริยา 3 ช่อง 500 พร้อม คํา แปล

go on ทำต่อไป                                                                                    insist on  ยืนกรานกับการ

It’s no good ไม่ดีที่จะ                                                                        It’s no used  ไม่มีประโยชน์ที่จะ

It’s worth สมควรที่จะ,คุ้มที่จะ                                                          leave of หยุดทำ

look forward to ตั้งใจรอคอยกับ                                                    prefer to เลือกที่จะ

put off เลื่อนออกไป                                                                          object to คัดค้านกับการ

Would you mind ? / Do you mind ? จะรังเกียจไหม

Would rather / Had better … + INFINITIVE WITHOUT TO ควรจะ … ดีกว่า

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


จำ ‘แกรมม่าร์’ จากเพลงลอยกระทง


ลอยกระทงปีนี้ ถึงจะไม่มีคู่ แต่ความรู้ต้องมีนาจา 😉
มาดูคำศัพท์ที่ร้องกันเลยค่า
Enjoy ชอบ, พอใจ, สนุก (เอนจอย’)
Avoid หลีกเลี่ยง (อะวอยด์)
Practice ฝึกซ้อม (แพรค’ทิส)
Keep ทำต่อไป (คีพ)
Imagine จินตนาการ (อิแมจ’จิน)
Worth ควรค่าแก่ (เวิร์ธ)
Risk เสี่ยง (ริสคฺ)
Admit ยอมรับ (แอดมิท’)
Deny ปฏิเสธ (ดิไน’)
Mind รังเกียจ (ไมน์ดฺ)
Miss พลาด, คิดถึง (มิส)
Consider พิจารณา (คันซิด’เดอะ)
Finish ทำเสร็จ, จบ (ฟิน’นิช)
Complete ทำให้สมบูรณ์ (คัมพลีท’)
Delay ทำให้ล่าช้า (ดิเล’)
Recall ระลึก, รำลึก (รีคอล’)
Resist ต้าน, ต่อต้าน (ริซิสทฺ’)
Resent ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ (รีเซนทฺ’)
Recommend แนะนำ, ชี้แนะ (เรค’คะเมนดฺ)
Endure อดทน, ทนทาน (เอนดิว’เออะ)
Defer เลื่อนออกไป (ดีเฟอร์’)
Appreciate เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ (อะพรี’ชีเอท)
Suggest แนะนำ, ชักชวน (ซักเจสทฺ’)
Dislike ไม่ชอบ, เบื่อหน่าย (ดิสไลคฺ’)
Detest เกลียด, ไม่ชอบมาก (ดิเทสทฺ’)
Excuse ขอโทษ, ขออภัย (เอคคิวซ’)
Escape หลบหนี, หนี (อีสเคพ’)
Fancy ชอบ (แฟน’ซี)
Feel like รู้สึกอยาก
Postpone เลื่อน, เลื่อนไป (โพสทฺโพน’)
can’t stand ทนไม่ได้ (ค้านท สแทนดฺ)
can’t bear ทนไม่ได้ (ค้านท แบร์)
busy ยุ่ง (บิซ’ซี)
appreciate เห็นคุณค่า (อะพรี’ชีเอท)
quit หยุด (ควิท)
understand เข้าใจ (อันเดอะสแทนดฺ’)
tolerate อดทน (ทอล’เลอเรท)
mention กล่าวถึง (เมน’เชิน)
discuss อภิปราย (ดิสคัส’)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จำ ‘แกรมม่าร์’ จากเพลงลอยกระทง

การใช้ Gerund


การใช้ Gerund

การใช้ Gerund

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 | Gerunds คืออะไร


Gerund วิชาภาษาอังกฤษ
Gerund คือคำกริยา(verb) ที่เติม ing (Ving) เป็นกริยาไม่แท้ใช้ทำหน้าที่เป็นคำนาม การใช้ Gerund สามารถใช้ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธาน(Subject) กรรม(Object) และ ส่วนเสริม(Complement)ของประโยค คือเราสามารถใช้ Gerund วางไว้ได้ทั้งหน้าประโยค กลางประโยค และท้ายประโยค ตามหน้าที่ของมันนั่นเองค่ะ Gerund ได้ชื่อว่าเป็น กริยานามหรืออาการนาม(Verbal Noun) เนื่องจากตัวมันแม้จะใช้เป็นคำนามแต่มันก็แสดงออกถึงอาการกริยาไปในตั

ถ้าชอบคลิปลองโหลดมาทดลองเรียนกันได้เลย แต่ถ้าอยากดูทุกคลิปกดสมัครได้เลยราคาไม่แพง แถมมีชีทสรุปกับแบบฝึกหัดครบ 7 วิชาด้วยนะ
📲ดาวน์โหลด : https://bit.ly/YTdownloadstartdee

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 | Gerunds คืออะไร

Gerundio | Gerund in Italian | วิธีการใช้ Gerund


ในคลิปนี้ เป็นการอธิบายการสื่อสารเรื่องราวที่ผู้พูดพูดถึงสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น หรือในช่วงเวลานั้น ๆ หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ Gerund หรือ present continuous นั่นเอง
ในภาษาอิตาเลียน จำเป็นต้องมี verbo STARE เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการสร้างประโยคที่เป็น Gerundio และตามด้วยการผันรูปแบบของ verbo ตัวหลัก ตามกฎไวยกรณ์อิตาเลียน..
ItalianBravo

Gerundio | Gerund in Italian | วิธีการใช้ Gerund

When to use GERUND (ing) and TO infinitive (to) 😎


This lesson will focus on something that is usually quite tricky for language learners, of any level. I’m talking about verb patterns, the fact that when 2 verbs appear together in a sentence the second one of them normally suffers a transformation. Today we will practise using verbs followed by GERUND and verbs followed by ToINFINITIVE.
These verb patterns will be divided, explained and practised in three main group:
00:00 Introduction
02:58 1) Some verbs are followed only by gerund (ing), some verbs are followed only by toinfinitive.
05:15 2) Some verbs can be followed either by gerund or infinitive without any change in meaning.
08:14 3) Some verbs can be followed by either gerund or infinitive with big changes in meaning.
Watch our lesson, clear up your doubts, test yourself completing the sentences that we’ve prepared for you with the right verb pattern and, the most important thing, practise and practise as much as possible in your everyday conversation.
Continue practising ⬇️
Top 10 TwoWord English Expressions you need to know to sound more natural 👇🏻
https://youtu.be/6dpmwAwEkC0
10 Most Common English Grammar Mistakes Learners Make 👇🏻
https://youtu.be/Gvz6r4tQfSc
5 Tricks to Improve your English Pronunciation 👇🏻
https://youtu.be/D6_AsR7To1s
10 English Expressions to Use at the Pub 👇🏻
https://youtu.be/WvZYY2YU
Don’t forget to follow us on our social media for more videos, challenges and games!
➡ Instagram: https://bit.ly/linguiversinstagram
➡ Facebook: https://bit.ly/facebooklinguivers
➡ TikTok: https://vm.tiktok.com/Je4RxJX/
Download the whole list of verbs followed by Gerund and verbs followed by Toinfinitive ⬇️
http://social.linguivers.com/verbpatternspdf
ACTIVITIES: Choose the right form of these verbs (gerund/toinfinitive) to complete the sentences.
1. It’s so hot! I fancy (eat) _____ an icecream.
2 . I’ve decided (adopt) ______ a little dog.
3. My father hates (go) ______ to the beach in July. It’s so packed!
4. I like (dance) ______. I do it all the time.
5. I remember (go) ______ to school for the first time.
6. You should stop (smoke) _______, it’s not good for your health.
7. Oh no! I forgot (buy) ______ bread!
8. I regret (buy) _______ such expensive dress.
9. I stopped (paint) ______ cause I was very tired.
10. I was so drunk that I’ve forgotten (get) ______ home.
11. Did you remember (lock) ______ the door?
12. I regret (inform) ______ you that the product you’re looking for is out of stock.
Practise it, enjoy it and share it 😊
EnglishLesson EnglishGrammar GerundVSInfinitive LearnEnglish EnglishTeacher SpeakEnglish

When to use GERUND (ing) and TO infinitive (to) 😎

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การใช้ gerund

Leave a Reply

Your email address will not be published.