Home » [NEW] วิธีการใช้ FOR, FROM, SINCE, & AGO ในภาษาอังกฤษ | since for ใช้ – NATAVIGUIDES

[NEW] วิธีการใช้ FOR, FROM, SINCE, & AGO ในภาษาอังกฤษ | since for ใช้ – NATAVIGUIDES

since for ใช้: คุณกำลังดูกระทู้

FOR
for (ฟอร์) มีวิธีใช้มากมาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ ดังคำอธิบายต่อไปนี้
1. ใช้ FOR + NOUN เพื่อแสดงจุดประสงค์ (purpose) ของบุคคล
ตัวอย่าง
We went to the pub for a drink.
พวกเราไปที่โรงเหล้าเพื่อดื่มเหล้า
I went to the college for an interview with Professor Kay.
ผมไปที่วิทยาลัยเพื่อสอบสัมภาษณ์กับศาสตราจารย์เคย์
2. ใช้ For + V.ing (gerund) เพื่อแสดงจุดประสงค์ของ object นั่นคือ ต้องการจะบอกว่าใช้ทำอะไรนั่นเอง
ตัวอย่าง
Is that cake for eating or just for looking at?
เค้กชิ้นนั้นไว้สำหรับกินหรือไว้ดู
An altimeter is used for measuring height above sea-level.
เครื่อง altimeter มีไว้สำหรับใช้วัดความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
3. ใช้ to + Verb เพื่อแสดงจุดประสงค์แทน for
ตัวอย่าง
We went to the pub to have a drink.
เราไปที่โรงเหล้าเพื่อดื่มสุรา
I went to the college to see Professor Kay.
ผมไปที่วิทยาลัยเพื่อพบกับศาสตราจารย์เคย์
4. ใช้ For หลังคำ too คือ enough ดังโครงสร้าง “too + adj./adv. + for + someone + to do something”
“adj./adv. + enough + for + someone + to do something”
ตัวอย่าง
It’s too heavy for you to lift.
มันหนักเกินไปสำหรับคุณที่จะยก
I think it’s late enough for us to put Susie to bed.
ดิฉันคิดว่ามันดึกพอแล้วที่เราจะต้องพาซูซี่ไปนอน
5. ใช้ For กับคำนาม plan, idea และ suggestion
ตัวอย่าง
Have you heard about the plan for Jack to be a Prime Minister?
คุณได้ยินข่าวถึงแผนการของแจ็คที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างหรือเปล่า
His idea is for us to travel in two different cars.
ความคิดของเขาก็คือให้เราเดินทางโดยรถยนต์ 2 คัน
6. ใช้ for เพื่อแสดช่วงเวลาของการกระทำหรือเหตุการณ์ ใช้ได้กับเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ตัวอย่าง
I once studied the guitar for three years.
ผมเคยเรียนกีตาร์มา 3 ปี
That house has been empty for six weeks.
บ้านหลังนั้นว่างมาได้ 6 สัปดาห์แล้ว .
My boss will be away for the next ten days.
เจ้านายของผมจะไม่อยู่ที่นี่ 10 วันถัดไป
แต่ถ้าหากกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราจะใช้ for กับ present perfect tense
ตัวอย่าง
I’ve known her for a long time.
ผมรู้จักเธอมานานแล้ว
We’ve lived in this street for fifteen years.
เราอาศัยอยู่ที่ถนนสายนี้มา 15 ปีแล้ว
ถ้าหากกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอดีตที่ดำเนินเรื่อยมาและสิ้นสุดลงในอดีต ใช้ for กับ past perfect tense
ตัวอย่าง
When she arrived, I had been waiting for two hours.
เมื่อเธอมาถึง ผมก็รอเธอมาได้ 2 ชั่วโมงแล้ว
I met her last Christmas, but I’d known her by sight for years.
ผมพบเธอครั้งสุดท้ายในวันคริสต์มาส แต่ผมรู้จักเธอมานานหลายปีแล้ว
FROM
อีกวิธีหนึ่งในการกล่าวถึงช่วงเวลาของการกระทำหรือเหตุการณ์ก็คือ เราอาจจะบอกจุดเริ่มต้น (start) และจุดจบ (finish) โดยใช้ from… to… หรือ from… till/until…
ตัวอย่าง
I was asleep from three to six. (=for three hours)
ผมหลับตั้งแต่ 3 โมงถึง 6 โมงเย็น
Mother will be away from Tuesday till Sunday.
(= for 6 days)
แม่จะไม่อยู่ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์
นอกจากนี้เรายังอาจใช้ for กับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้กล่าวถึงจุดสิ้นสุด
ตัวอย่าง
He studied the piano from the age of three.
เขาเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ
I’ll be here from two o’clock.
ดิฉันจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่บ่าย 2 โมง
SINCE
ใช้ since เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินเรื่อยมา จนถึงขณะที่พูด
ตัวอย่าง
I’ve been here since three o’clock, but nobody’s come yet,
ผมมารออยู่ที่นี่ตั้งแต่ 3 โมง แต่ก็ยังไม่มีใครมาเลย
It’s been raining since two o’clock.
ฝนตกมาตั้งแต่บ่าย 2 โมง
ในกรณีที่เรากล่าวถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีต เราจะใช้ sinceใน past perfect เพื่อบอกจุดเริ่มต้นของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจนถึงช่วงเวลานั้น
ตัวอย่าง
When she arrived, I was pretty fed up, because I’d been waiting since eight o’clock.
เมื่อเธอมาถึง ผมก็เบื่อมากแล้ว เพราะผมรอมาตั้งแต่ 8 โมงเช้า
หมายเหตุ : ใช้ for เพื่อแสดงช่วงระยะเวลายาวนานของเหตุการณ์หรือการกระทำ แต่ใช้ since เพื่อบอกจุดเริ่มต้น เช่น for four years (เป็นเวลา 4 ปีแล้ว) since last year (ตั้งแต่ปีที่แล้ว)
AGO
คำว่า ago ไม่ใช้กล่าวถึงความยาวของเหตุการณ์หรือการกระทำหรือจุดเริ่มต้น แต่ใช้ ago เพื่อแสดงว่าเราต้องการจะกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ในอดีตนั้นคือ ใช้ ago ใน past tense
ตัวอย่าง
I saw him three days ago.
ผมพบเขา 3 วันล่วงมาแล้ว
This hotel was closed many years ago.
โรงแรมนี้ถูกปิดมาหลายปีแล้ว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 53,018 times, 3 visits today)

Table of Contents

[Update] for and since for Time | since for ใช้ – NATAVIGUIDES

for and since for Time

We lived there for five years.
He has been away since Tuesday.

We often use for and since when talking about time.

for + period: a “period” is a duration of time – five minutes, two weeks, six years. For means “from the beginning of the period to the end of the period”.

since + point: a “point” is a precise moment in time – 9 o’clock, 1st January, Monday. Since means “from a point in the past until now”.

Look at these examples:

for
a period
from start to end
since
a point
from then to now

>===<
x===>|

for 20 minutes
for three days
for 6 months
for 4 years
for 2 centuries
for a long time
for ever
since 9am
since Monday
since January
since 1997
since 1500
since I left school
since the beginning of time

all tenses
perfect tenses

for

For can be used with all tenses. Here are a few examples:

 • They study for two hours every day.
 • They are studying for three hours today.
 • He has lived in Bangkok for a long time.
 • He has been living in Paris for three months.
 • I worked at that bank for five years.
 • Will the universe continue for ever?

We do not use for with “all day”, “all the time”:

 • I was there all day. ( for all day)

since

Since is normally used with perfect tenses:

 • He has been here since 9am.
 • He has been working since he arrived.
 • I had lived in New York since my childhood.

We also use since in the structure “It is [period] since”:

 • It was a year since I had seen her.
 • How long is it since you got married?
 • This is for you.
 • Is this the train for London?
 • Since you ask, I’ll say yes.
 • Since he didn’t study, he didn’t pass the exam.

Both for and since also have other meanings, with no reference to time. Here are some examples:


Phân biệt SINCE và FOR


DelfinEnglish TagQuestion English EnglishStudy Education SINCE FOR
Giảng viên: Nguyễn Huyền Minh
Trung tâm Tiếng Anh Delfin English (TIẾNG ANH CÁ NHÂN HÓA)
TIẾNG ANH CÁ NHÂN HÓA Phương pháp học tiếng Anh phù hợp với trình độ và cá tính mỗi học viên. Giúp học viên phát huy thế mạnh và xây dựng niềm đam mê với tiếng Anh.
Số 25 Ngõ 123 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (024) 62 935 455
http://www.delfin.edu.vn
https://www.facebook.com/delfinenglish/
Các khóa học tại Delfin English:
Tiếng Anh Cá nhân hóa THCS
Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học
Đồng hành và củng cố Tiếng Anh
Tranh biện và thuyết trình bằng Tiếng Anh
Đọc viết phản biện bằng Tiếng Anh

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Phân biệt SINCE và FOR

การใช้ already, yet, just, since, for ใน present perfect


การใช้ already, yet, just, since, for ใน present perfect

Present Perfect Tense with Since and For with Exercise and Examples | Present Perfect Tense


See also  Title รายการ ช่องทางทำกิน | ช่อง ทาง ทำ กิน | Nataviguides

Welcome to another English grammar lesson. This one is about learning the present perfect tense from past to present, especially when using for and since. Let’s say this is you. You have an idea. You want to get a job so you can make some money, maybe buy a car, travel the world, meet someone, fall in love, get married, buy a house and have two beautiful children. And then you realize your whole has life flashed before your eyes and you don’t even remember what happened. Wait, what were we talking about? Right. You wanted to get a job. Which means you’ll have to go to an interview where someone will ask you about your job experience, and you’ll have to answer their questions about your experience, often using the present perfect tense. The interviewer might ask you, what kind of experience do you have? And you’ll say, well I have worked with computers for ten years, and the interviewer will ask, great! How long have you studied English? And you’ll answer, I have studied it since I was 12 years old. Now let’s look more closely at your answers to the questions. Notice the verbs used in your answers, have worked, and have studied. This is the present perfect tense, and it often goes with the word for or since. The present perfect tense connects the past with the present, and often uses for with a specific amount of time, or since with the date in the past. When making present perfect tense, I, you, we, they, goes with have followed by the past participle of the main verb. He, she, it, goes with has, followed by the past participle of the main verb. Both parts are needed to make the present perfect tense. The past participle is the ED ending for regular verbs, or irregular endings for irregular verbs, such as written for write. In the sample sentence, I have worked with computers for 10 years, have goes with the subject I, and worked is the past participle of work. I have studied it since I was 12 years old. Again, we use have because of the subject I, and studied is the past participle of study. Now let’s look at a few other sample sentences. Bill has grown since the last time I saw him. Bill goes with has and grown is the past participle of grow, the main verb. You have had a cold for two weeks. You goes with have and had is the past participle of have, the main verb. And it’s perfectly okay to have both have and had in the same sentence using the present perfect. Notice that in each of these sentences we use for or since to describe the amount of time between the past and present. For 10 years, since I was 12 years old, since the last time I saw him, for two weeks. For is used to show the length of time, or how long something happened. For 12 hours, for 2 days, for 5 weeks, for 8 years. Since is used to show when the action started at a specific point in time in the past. Since yesterday, since last year, or last month. Since I talked to you. Since we were away. Since a month ago. Since 1999. Let’s practice. Decide if we need FOR or SINCE in each of the following sentences. And that’s the present perfect tense connecting the past to the present using for and since.
PresentPerfect Tenses English

See also  [Update] เทคนิคตั้งชื่อในเกมให้เด่น และชื่อเท่ ๆ 1000+ ชื่อที่สามารถใช้ได้ | นามปากกา ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Present Perfect Tense with Since and For with Exercise and Examples | Present Perfect Tense

Dermaction Plus by Watsons Advanced sun สูตร zinc acne-prone สู้แดดสู้สิว ให้ผิวสุดปัง


วิถีคนมีฝัน หน้าต้องไม่หมอง สิวต้องไม่มี ต้องสู้เพื่อให้ได้เฉิดฉาย
มาแล้วเวชสำอาง เดอมาแอคชันพลัส แอดว๊านซ์ซัน สูตรซิงค์แอคเน่โพรน กันแดดเนื้ออควาเจล บางเบา ไม่ระคายเคืองผิว พร้อมสู้แดดด้วย Zinc PCA ช่วยคุมมัน ยับยั้งสาเหตุของสิว อ่อนโยนเพราะไม่มีน้ำหอม ช่วยสู้แดด สู้สิว ให้ผิวสุดปัง
ผ่าน Dermatologically tested จากสถาบันชั้น หาซื้อได้แล้ว ที่ร้านวัตสัน และวัตสันออนไลน์ เท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://watsonsonline.store/juy
สู้แดดสู้สิว​ dermactionplus​ watsonsth Watsons วัตสันออนไลน์ ครีมกันแดด
👥 เกาะติดโปรโมชั่น พร้อมอัพเดท Lifestyle ที่
Facebook https://www.facebook.com/watsonsthailand
📱 แอปพลิเคชั่น โหลดฟรี!
https://watsonsonline.store/apphomepage
💚 แอดไลน์วันนี้ ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น!
LINE Official Account https://watsonsonline.store/jt5a1
🌈อัพเดททุกเทรนด์ก่อนใคร ที่
Twitter https://watsonsonline.store/35rnr
📷 ติดตามเคล็ดลับสุขภาพและความงามที่
Instagram https://watsonsonline.store/gifu9
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ :
เพจนี้ดำเนินงานด้วยวิธีการอัปโหลดข้อความและคอนเท้นท์ต่างแบบเรียลไทม์
ดังนั้น วัตสันประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายในเนื้อหาของข้อความ รวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวจากบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในข้อความเหล่านั้น รวมถึงข้อความทุกข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่มาจากความเห็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาเขียนแสดงความคิดเห็นในเพจ โดยไม่ใช่ความคิดเห็น หรือ ข้อความ ที่เป็นทางการจากทาง วัตสันประเทศไทย ผู้ใช้งานควรใช้การตัดสินใจของตนเองเพื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงและความถูกต้องเนื้อหาในข้อความนั้น เนื่องจากข้อความถูกอัพโหลดทันที จึงทำให้เราไม่สามารถควบคุมดูแลข้อความทั้งหมดได้ หากผู้ใช้งานค้นพบประเด็น หรือ ข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องภายในเพจ กรุณาติดต่อเราทันที
วัตสันประเทศไทยขอสงวนสิทธิเด็ดขาดในการเก็บรักษาหรือลบรูปภาพ, ความคิดเห็น หรือสื่ออื่น ๆ ที่วัตสันประเทศไทยเห็นว่า “ไม่เหมาะสม” ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ภาษาที่หยาบคายล่วงละเมิดผู้อื่นหรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความรุนแรง
(2) ความคิดเห็นที่แสดงความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ศาสนา, เพศ, ความพิการ, ความหลากหลายทางเพศหรือความเชื่อทางการเมือง
(3) ความคิดเห็นที่มีสื่อเนื้อหาทางเพศชัดเจน
(4) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(5) สแปม, การสร้างคอนเท้นต์ที่ดึงความสนใจแบบ link baiting หรือข้อมูลที่มีไวรัสที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของบุคคลอื่น
(6) ความคิดเห็นใด ๆ ที่มีความหมายเป็นการคุกคาม, ขู่เข็ญหรือทำร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
(7) การชักชวน หรือโปรโมทในเชิงพาณิชย์จากบุคคลภายนอก
สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Disclaimer
This Page is operated by means of realtime uploading of messages. Watsons Thailand disclaims any liability for the authenticity and truthfulness of the contents of the messages, as well as any personal opinion contained in the messages.
All messages represent only the personal opinion of the persons who left the messages, but not the point of view of the operator of this Page. Users should not rely on the messages’ contents, but should make his/her own judgment as to the truthfulness and authenticity of the same. As the messages are uploaded instantly, we are not able to monitor all messages. If user discovers any issue in relation to any message, please contact us immediately.
Watsons Thailand has the absolute right to keep or delete photos, comments or other materials which shall be deemed ”inappropriate” by Watsons Thailand. This includes the following, but is not limited to: (1) offensive or violent language; (2) hateful or discriminatory comments regarding race, ethnicity, religion, gender, disability, sexual orientation or political beliefs; (3) links or comments containing sexually explicit content material; (4) violations of copyright or intellectual property rights; (5) spam, link baiting or files containing viruses that could damage the operation of other people’s computers or mobile devices. (6) attacks on specific groups or any comments meant to harass, threaten or abuse an individual; or (7) commercial solicitations or the promotion of a thirdparty.

Dermaction Plus by Watsons Advanced sun สูตร zinc acne-prone สู้แดดสู้สิว ให้ผิวสุดปัง

การใช้ Just, Yet, Already, Since, For


รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การใช้ Just, Yet, Already, Since, For

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ since for ใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.