Home » [NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

See also  [NEW] รวมศัพท์วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีใช้ | 12ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] English Vocab the Series : คำศัพท์เกี่ยวกับหนัง (ตอนที่ 1) | ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

สวัสดีคนรักภาษาทุกคนค่ะ วันนี้ The Language Post มาพร้อมกับโพสต์ซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า English Vocab the Series เราจะมาประเดิมโพสต์แรกในซีรีส์นี้กันด้วยนี่เลย “คำศัพท์เกี่ยวกับหนัง” ! เชื่อว่าชาว The Language Post หลายคนคงชื่นชอบการดูหนังเป็นชีวิตจิตใจ เราเลยอยากเอาใจคอหนังด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับหนังซะเลย อย่ารอช้าเลยค่ะ มาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆ กันใน “คำศัพท์เกี่ยวกับหนัง (ตอนที่ 1)” กันเลยดีกว่า

คำศัพท์เกี่ยวกับหนัง

(Image source)

คำศัพท์เกี่ยวกับหนัง ที่เราจะนำเสนอในโพสต์นี้คือ Genre หรือประเภทของหนัง เช่น หนังผี หนังรักโรแมนติก หนังต่อสู้ หนังตลก และอื่นๆ อีกมากมาย

 

Genre (n.) (อ่านว่า ช็อน-เร่อะ) คือ ประเภทของวรรณกรรม, หนัง, งานเขียน หรือดนตรี โดยคำนี้จะใช้กับประเภทของงานศิลปะเท่านั้น

ตัวอย่างประโยค :

Movies can be divided into several different genres.

หนังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท

หนังประเภทต่างๆ

Comedy (n.) คือหนังตลก (หรือบางคนอาจเรียก “หนังคอมเมดี้”) มุ่งสร้างความสนุกสนานหรือเสียงหัวเราะ

ตัวอย่างประโยค :

I love comedy movies because they can make me laugh.

ฉันชอบหนังคอมเมดี้เพราะมันทำให้ฉันหัวเราะได้

บางคนอาจเคยได้ยินคำว่า “Sitcom” กันมาบ้าง ซึ่ง Sitcom ก็คือประเภทย่อยของ Comedy โดยจะใช้กับซีรีส์หรือละครตลก

Sitcom นั้นย่อมาจาก “Situation comedy” ซึ่งสถานการณ์ใน Sitcom ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น เหตุการณ์จะเกิดในหมู่บ้าน ชุมชน หรือออฟฟิศ

 

 

Romance (n.) หมายถึงหนังรักโรแมนติก

ตัวอย่างประโยค :

Twilight is the worst romance movie.

Twilight เป็นหนังรักโรแมนติกที่ห่วยแตกที่สุด

 

Romcom (n.) คือหนังรักปนตลก (หรือบางคนอาจเรียก “หนังรอมคอม”) ซึ่งเรียกย่อๆ จากRomantic comedy นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค :

The Proposal was a pretty good romcom.

The Proposal เป็นหนังรอมคอมที่ดีใช้ได้เลย

 

Chick flick (n.) เป็นหนังที่มีตัวแสดงหลักเป็นผู้หญิง โดยจะเน้นเรื่องราวรักโรแมนติกติดตลกเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มเป้าหมายก็จะเน้นหนักไปที่ผู้หญิงทั้งวัยทำงานและวัยรุ่น เช่นเรื่อง Mean Girls, The Princess Diaries และ Sex and the City

คำว่า Chick นั้นเป็นแสลง หมายถึง หญิงสาว ส่วน Flick เป็นแสลงที่ใช้สำหรับเรียกหนังหรือภาพยนตร์นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค :

Chick flicks like “Mean girls” are wastes of money.

หนังผู้หญิ๊งผู้หญิง แบบ Mean girls น่ะไม่คุ้มที่จะเสียตังค์ไปดูหรอก

 

Action (n.) คือหนังบู๊ หรือหนังที่มีการต่อสู้หรือไล่ล่ากัน เช่นเรื่อง Fast and Furious หรือองค์บาก

ตัวอย่างประโยค :

Fast and Furious is an American action movie that talks about  car racing.

See also  วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ | อักษร เขียน ภาษา อังกฤษ

หนังเรื่อง Fast and Furious เป็นหนังบู๊อเมริกันที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งรถ

 

Adventure (n.) คือหนังผจญภัย หรือหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทาง บุกป่าฝ่าดง หรือทำภาระกิจที่น่าตื่นเต้น ตัวละครต้องพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ในสถานที่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน หนังประเภทนี้จะคล้ายๆ กับหนังบู๊ แต่จะมีการเน้นถึงภาระกิจที่ต้องทำ และไม่ได้มีเรื่องราวการตู่สู้อย่างเดียวเหมือนหนังบู๊ เช่นเรื่อง Captain America หรือ The Hunger Games

ตัวอย่างประโยค :

The Hunger Games is an adventure movie that is not mainly about violence and fighting but also missions that the main characters have to complete.

The Hunger Games เป็นหนังผจญภัยที่ไม่ได้มีแต่เรื่องราวความรุนแรงหรือการต่อสู้เท่านั้น แต่ยังพูดถึงภาระกิจที่ตัวละครหลักต้องทำให้สำเร็จอีกด้วย

 

Fantasy (n.) คือหนังแฟนตาซี หรือหนังที่มีเรื่องราวแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติซึ่งอาจไม่สามารถเกิดได้ในชีวิตจริง ส่วนใหญ่จะมีธีมเกี่ยวกับเวทมนตร์ ดินแดนลี้ลับ หรือเรื่องราวในตำนาน เช่นเรื่อง The Lord of the Rings, Avatar หรือ Harry Potter

ตัวอย่างประโยค :

There are many fantasy films in my watchlist.

มีหนังแฟนตาซีในลิสต์หนังที่ฉันยังไม่ได้ดูอีกหลายเรื่องเลย

 

Family (n.) คือหนังครอบครัว หรือหนังที่มีเรื่องราวซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว แฝงข้อคิดน่ารักๆ ให้ขบคิด เช่น Home Alone และ Hotel Transylvania

ตัวอย่างประโยค :

Home alone was my favorite family film when I was young.

เมื่อตอนเป็นเด็ก หนังเรื่อง Home alone คือหนังครอบครัวที่ฉันชอบที่สุด

 

Drama (n.) คือหนังชีวิต หรือหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดาที่ค่อนข้างเคร่งเครียด เน้นอารมณ์หรือปัญหาชีวิตของตัวละคร เช่นเรื่อง Forrest Gump และ Titanic

ตัวอย่างประโยค :

Forrest Gump is the best drama movie I have ever watched.

Forrest Gump เป็นหนังชีวิตที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมาเลยล่ะ

 

Musical (n., adj.) คือหนังเพลง หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าหนังมิวสิคัล เป็นหนังที่ตัวละครจะมีการร้องเพลงเพื่อดำเนินเรื่องหรือสนทนาสลับกับบทพูด

ตัวอย่างประโยค :

Musical movies are not really my thing.

หนังมิวสิคัลไม่ใช่แนวของชั้นเลยว่ะ

 

สำหรับในโพสต์นี้คงต้องพอแค่นี้ก่อน เพราะยังมีประเภทของหนังต่างๆ อีกมากมายที่จะต้องพูดถึง กลับมาพบกับ English Vocab the Series อีกครั้งในโพสต์หน้านะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ :)

Share this:

Like this:

Like

Loading…


Маша и Медведь – Не болеть! 🚑 Маша Доктор 2018 💊


Песенка про Италию 🍕 https://youtu.be/xKfa_zfBjwc
Ну, голубчики, давай лечиться? А Маша Доктор знает как лечить всех лесных друзей!
машадоктор промашу мультик
Подпишись на Машу в Инстаграм: http://instagram.com/mashaandthebear/
http://www.mashabear.ru Официальный сайт Маша и Медведь
Маша и Медведь ВКонтакте http://vk.com/mashaimedvedtv
Masha And The Bear Facebook http://facebook.com/MashaAndTheBear
Случай на рыбалке 🧜 https://youtu.be/HoEa6rJKEA0
Вот такой хоккей! 🏒 https://youtu.be/6CrXlSaIbAI
🚀 Звезда с неба: https://youtu.be/ZMB70xIEzMY
Сколько волка ни корми… 🐽: https://youtu.be/Vd5GTTybtnI
Шарики и кубики 🐇 https://youtu.be/9uZMNW2pTz8
«Маша и Медведь» это самый популярный российский мультсериал для всей семьи, рассказывающий о дружбе бывшего циркового артиста Медведя и маленькой веселой хулиганки Маши, которая не дает скучать не только ему, но и всем лесным жителям.
Смотрите все серии Маша и Медведь, Машины Сказки, Машкины Страшилки онлайн на нашем канале YouTube!
Машкины Страшилки: http://goo.gl/a7wwUO
Маша и Медведь: http://goo.gl/UI7Ed7
Машины Сказки: http://goo.gl/ljJ1Xz
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
ماشا والدب. جميع الحلقات : http://bit.ly/MashaArabic
Masha e Orso. Tutti gli Episodi: http://bit.ly/MashaOrso
Masha y el Oso. Todas las series: http://bit.ly/MashaOso
Masha et Michka. Tous les épisodes: http://bit.ly/MashaMichka
Masha e o Urso. Lista de reprodução: http://bit.ly/mashaurso
Mascha und der Bär. Alle Folgen: http://bit.ly/maschaundderbaer
瑪莎與熊. 全部影集: http://bit.ly/MashaTaiwan
Маша и Медведь. Все серии подряд: http://bit.ly/MashaMedved
Композитор: Василий Богатырев

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Маша и Медведь - Не болеть! 🚑 Маша Доктор 2018 💊

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h

กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/

เรียนตอนต่อๆไป
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย แต่เราอย่าไปทำให้มันยาก
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: [email protected]
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics

BEGINNER’S ENGLISH บทเรียนที่ 1 : คอร์สภาษาอังกฤษฟรีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน | ภาษาอังกฤษกับเคลี่


ภาษาอังกฤษกับเคลี่ คอร์สภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
FACEBOOK: WONDER ACADEMY เรียนภาษาอังกฤษกับครูหมอเคลี่
เรียนคอร์สพื้นฐาน (100 ชั่วโมง 1000 บาท) หรือคอร์สสนทนาแบบอเมริกัน (65 ชั่วโมง 2000 บาท) และซื้อหนังสืออีบุ๊ค American English Complete Grammar [เล่มเดียวจบ ครบสูตร] และ I Can Read [อ่านอังกฤษไม่ออก ขอบอกว่าเล่มนี้ช่วยได้] ได้ที่ Facebook ด้วยการติดต่อมาที่ https://m.me/englishwithkaylee

Introduction to Beginner’s English Course (ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส): 00:00
Introduction to Lesson 1 (ข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนที่ 1): 1:28
Name (ชื่อ): 2:16
Possessive (การแสดงความเป็นเจ้าของ): 2:55
Marital Status (สถานภาพ): 8:43
Title (ยศศักดิ์): 11:09
Alphabets (ตัวอักษร): 12:48
Name spelling (สะกดชื่อ): 17:50
Verb to be (เป็น อยู่ คือ): 19:12
Formal introduction (การแนะนำอย่างเป็นทางการ): 27:04
Informal introduction (การแนะนำอย่างไม่เป็นทางการ): 28:34
Self introduction (การแนะนำตัวเอง): 29:17
Good bye (ลาก่อน): 29:56
Review (ทบทวน): 30:54
Conclusion (คำลงท้าย): 38:02

ครูชื่อเคลี่ค่ะ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนอุดรค่ะ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2001 เรียนจบมัธยมปลายที่รัฐฮาวาย ต่อตรีที่รัฐคอนเนคติคัท และจบเอกทันตแพทย์ที่ลาสเวกัส ตอนนี้ทำงานเป็นหมอฟันที่รัฐวอชิงตัน เริ่มสอนภาษาอังกฤษในเฟสบุ๊คปี 2016 ตอนที่เรียนทันต ปี 3 ค่ะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจมากกว่า 1.2 ล้านคน อยากให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษเป็น จะได้เจริญก้าวหน้า และตัวเองก็อยากฝึกภาษาไทยด้วย จะสังเกตุได้ว่าบางทีอาจจะพูดแข็งกระด้างเกินไป หรือว่าสะกดคำไทยผิด เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเลยค่ะ พูดแต่อังกฤษ และคนที่บ้านก็พูดอิสานด้วย อันนั้นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วเหมือนกันค่ะ ก็อย่าถือสากันเลยนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยครูสำเนียงอเมริกันเป๊ะค่ะ ครูจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆ นะคะ ขอบคุณที่มาดูคลิปและติดตามกันค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ, สำนวนภาษาอังกฤษ, ประโยคภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว, วลีภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่เมืองนอก, American English, English lesson for thai people, Learn English, English lesson, ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ, การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน, คำศัพท์อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่อเมริกา, การฟังภาษาอังกฤษ, ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ, เรื่องราวสั้นๆภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

BEGINNER'S ENGLISH บทเรียนที่ 1 : คอร์สภาษาอังกฤษฟรีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน | ภาษาอังกฤษกับเคลี่

Phonics Song with TWO Words – A For Apple – ABC Alphabet Songs with Sounds for Children


To download and watch this video anywhere and at any time, get the ChuChu TV Pro app now by clicking the below link!
For Android Phones and Tablets https://chuchu.me/ChuChuTVAndroid
For Apple iPhones and iPads https://chuchu.me/ChuChuTViOS
.
.
. Phonics Song Global English Version https://bit.ly/ChuChuTVPhonics
Follow ChuChu TV On Instagram http://bit.ly/chuchutvrhymes
🎧 Listen to ChuChu TV on SPOTIFY https://ffm.to/eookp7a.oyd
ABC \”Phonics\” song. Please Subscribe to our channel https://bit.ly/32NxN7y
NEW 3D Animated Nursery Rhymes with Baby Taku from ChuChu TV:
Baby goes to Old MacDonald’s Farm https://www.youtube.com/watch?v=mBgOlyGpKrw
Baby Loves Stargazing Twinkle Twinkle Little Star https://www.youtube.com/watch?v=s1DtPUYby94
Baby is Sick Song https://www.youtube.com/watch?v=NjIEhuRG0Ks
Pat A Cake Song https://www.youtube.com/watch?v=XuLyllv3sU
ChuChu’s Baa Baa Black Sheep https://www.youtube.com/watch?v=0FxhksvgHcw
The Boo Boo Song https://www.youtube.com/watch?v=TmqbbtyyUQ
Baby’s Humpty Dumpty Song https://www.youtube.com/watch?v=x8oinWzA0Fs
Baby’s First Steps Song https://www.youtube.com/watch?v=sWkiwlFQ7cQ
Bath Song 2 https://www.youtube.com/watch?v=Qs_ll8GwhIE
Baby Care and Share Song https://www.youtube.com/watch?v=UYMm_zgAGaQ
No No Brush My Teeth Song https://www.youtube.com/watch?v=fyI_eCTPT_A
The Muffin Man https://www.youtube.com/watch?v=ZjbvlfxTgQw
No No Milk Song https://www.youtube.com/watch?v=kgRF3qhXlqI
Color Song The Wheels On The Bus https://www.youtube.com/watch?v=C4hvMJOvXWo
Hello Song https://www.youtube.com/watch?v=El9VkQCh4sg
ABC Song with ChuChu Toy Train https://www.youtube.com/watch?v=Nkmarl4ynRM
Doctor Checkup Song https://www.youtube.com/watch?v=R3XAfpxqfqQ
Yes Yes Fruits Song https://www.youtube.com/watch?v=nKm0g1boEhE
Wheels on the Bus Song Baby Starts Crying https://www.youtube.com/watch?v=0FwA1hMAb4
Baa Baa Black Sheep Song Colors of the Rainbow https://www.youtube.com/watch?v=_OuH7Ihbfc
Baby Goes Swimming Song https://www.youtube.com/watch?v=YvKHNShAaa4
Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=Z2jRSAOdwx0
Johny Johny Yes Papa Grandparents Version https://www.youtube.com/watch?v=GAtj5v27heE
No No Yes Yes Go to School Song https://www.youtube.com/watch?v=4GcLWywzQXY
Yes Yes Wake Up Song https://www.youtube.com/watch?v=V7si2KRHLls
Nursery rhymes in English,Piosenki dla dzieci po angielsku, canciones en inglés para niños,เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, Comptines en anglais,Kinderlieder in Englisch, Lagulagu anak berbahasa Inggeris, Musik Untuk Anak,Engelse kinderliedjes, Músicas em inglês para crianças, Gyerekzene, barnvisorna på engelska, 英文兒歌, Písničky v angličtině, أناشيد أطفال باللغة الإنجليزية, अंग्रेजी में नर्सरी कविताएं, Barnerim på engelsk, Canzoni per bambini in inglese
===============================================
Video: Copyright 2020 ChuChu TV® Studios
Music and Lyrics: Copyright 2020 ChuChu TV® Studios
ChuChu TV ®, Cutians ®, all the characters and logos
used are the registered trademarks of ChuChu TV Studios
===============================================
ChuChuTV NurseryRhymes

Phonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for Children

ฝรั่งท้อง คลอดลูกกลางสนามบิน!! PREGNANT


พี่เฟิร์นมี TikTok แล้วน้า กดอันนี้
https://bit.ly/3qnnnqX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฟอลโล่ Instagram พี่เฟิร์น กดอันนี้
https://bit.ly/3EWJXLl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fanpage Facebook 108Life กดอันนี้
https://bit.ly/30iAwqG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facebook ส่วนตัว พี่เฟิร์น
https://bit.ly/3H6i0SZ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facebook ส่วนตัว พี่อิงค์
https://bit.ly/3wwTdTp

ฝรั่งท้อง คลอดลูกกลางสนามบิน!! PREGNANT

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ

See also  ไม่เห็นต้องแคร์กับคนที่ทำให้เราเสียความรู้สึก | กลอน เสีย ความ รู้สึก กับ เพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.