Home » [NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 8ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 8ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

8ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

See also  อยากให้แบรนด์เติบโตแบบก้าวกระโดด #ต้องมีสิ่งนี้ค่ะ By CEO Monsy | อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง | Nataviguides

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)
See also  มีเงิน 5,000 ทำอะไรดี? | ทําอะไรดี | Nataviguides

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] | 8ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษเป็นอีกสิ่งที่เราควรรู้ไว้ เวลาเราต้องสื่อสารเรื่องเวลากับคนต่างชาติ เราจะได้สื่อสารได้ถูก ไม่เกิดความผิดพลาดจนทำให้เสียการเสียงาน

สำหรับคนที่ยังไม่แม่นเรื่องการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถวางใจได้ เพราะในบทความนี้ ชิววี่ได้รวบรวมคำอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษหลักๆแล้วทำได้
2 แบบ คือ

1. บอกชั่วโมงก่อน แล้วตามด้วยนาที

วิธีนี้เราสามารถอ่านตัวเลขได้ตรงๆเลย

6.19 – It’s six nineteen.

9.05 – It’s nine oh-five. (oh อ่านว่า โอ)

8.40 – It’s eight forty.

7.54 – It’s seven fifty-four.

2. บอกนาทีก่อน แล้วตามด้วยชั่วโมง

สำหรับช่วง 1 – 30 นาที เราจะใช้คำว่า after (นิยมใช้ใน American English) หรือ past (นิยมใช้ใน British English) แล้วตามด้วยชั่วโมงปัจจุบัน (เป็นการบอกว่าผ่านชั่วโมงปัจจุบันมากี่นาทีแล้ว)

สำหรับช่วง 31 – 59 นาที เราจะใช้คำว่า to แล้วตามด้วยชั่วโมงถัดไป (เป็นการบอกว่าอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไป)

วิธีที่ 2
นี้อาจสับสนเล็กน้อยสำหรับคนที่ยังไม่คุ้น

6.19 – It’s nineteen after/past six. (ผ่าน 6 โมงมา 19 นาทีแล้ว)

9.05 – It’s five after/past nine. (ผ่าน 9 โมงมา 5 นาทีแล้ว)

8.40 – It’s twenty to nine. (อีก 20 นาทีจะถึง 9 โมง)

7.54 – It’s six to eight. (อีก 6 นาทีจะถึง 8 โมง)

กรณี 15, 30, 45, 0 นาที

ตอน 15, 30, 45 และ 0 นาที เราจะอ่านเวลาต่างจากปกติ

ถ้าเป็นตอน 15 นาที เราจะใช้ quarter after/past แล้วตามด้วยชั่วโมงปัจจุบัน (quarter แปลว่า หนึ่งในสี่ส่วน ในที่นี้จะหมายถึง 1/4 ของ 60 นาที ซึ่งก็คือ 15 นาทีนั่นเอง)
9.15 – It’s quarter after/past nine. (ผ่าน 9 โมงมา 15 นาทีแล้ว)

ถ้าเป็นตอน 45 นาที เราจะใช้ quarter to แล้วตามด้วยชั่วโมงถัดไป
9.45 – It’s quarter to ten. (อีก 15 นาทีจะถึง 10 โมง)

ตอน 30 นาที เรานิยมใช้ half past (เราจะไม่ใช้ half after)
6.30 – It’s half past six.

ตอน 0 นาที เรานิยมใช้ o’clock (อ่านว่า โอ-คล็อก ย่อมาจาก of the clock)
6.00 – It’s six o’clock.

เพิ่มเติม

ในการบอกเวลา เราจะใช้ a หน้า quarter หรือไม่ก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นบางที่ใช้ It’s quarter… แต่บางที่ก็ใช้ It’s a quarter…

ในภาษาพูด บางครั้งเราอาจได้ยินคนใช้คำว่า till และ before แทนคำว่า to โดยเฉพาะใน American English เช่น It’s ten till six. หรือ It’s ten before six. (มีความหมายเหมือน It’s ten to six. ซึ่งก็คือ 5.50 น.)

การถามเวลาในภาษาอังกฤษ

การถามเวลาปัจจุบัน

What time is it? หรือ What is the time?
ตอนนี้กี่โมง

See also  [NEW] รวมศัพท์วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีใช้ | ครบรอบ 2 ปี ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ถ้าอยากให้สุภาพขึ้น เราอาจถามว่า

Could you tell me the time please?
กรุณาบอกเวลาหน่อยได้มั้ยครับ/คะ

การถามเวลาสำหรับเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆจะใช้
what
time หรือ when เช่น

What time will he arrive?
เขาจะมาถึงตอนกี่โมง

What time is the meeting?
การประชุมเริ่มกี่โมง

When will you finish working?
คุณจะเลิกงานเมื่อไหร่

When did you sleep yesterday?
เมื่อวานคุณนอนเมื่อไหร่

การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. ย่อมาจาก ante meridiem เป็นภาษาลาติน แปลว่า ก่อนเที่ยง
p.m. ย่อมาจาก post meridiem เป็นภาษาลาติน แปลว่า หลังเที่ยง

ทั้งชาวอเมริกันและบริติชจะนิยมใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อป้องกันการสับสน (เช่น 2.00 อาจหมายถึงบ่ายสอง หรือ ตีสองก็ได้) จึงมีการใช้ a.m. และ p.m. เพื่อเป็นตัวบอก ว่าเป็นช่วงเวลาก่อนหรือหลังเที่ยง

ระบบ 24 ชั่วโมงระบบ 12 ชั่วโมง23.5911.59 p.m.24.00 หรือ 0.00 – midnight (เที่ยงคืน)12.00 a.m. หรือ 0.00 a.m.1.001.00 a.m.2.002.00 a.m.3.003.00 a.m.4.004.00 a.m.5.005.00 a.m.6.006.00 a.m.7.007.00 a.m.8.008.00 a.m.9.009.00 a.m.10.0010.00 a.m.11.0011.00 a.m.12.00 – noon (เที่ยง)12.00 p.m.13.001.00 p.m.14.002.00 p.m.15.003.00 p.m.16.004.00 p.m.17.005.00 p.m.18.006.00 p.m.19.007.00 p.m.20.008.00 p.m.21.009.00 p.m.22.0010.00 p.m.23.0011.00 p.m.

ปกติถ้าเราถามตอบเวลาในปัจจุบัน
เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็น a.m. หรือ p.m.
เพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหน

แต่ถ้าเป็นการพูดถึงเวลาในอดีตหรืออนาคต
เราอาจต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาใด เพื่อป้องกันการสับสน เช่น

Tomorrow I have to be at the airport before 5 a.m.
พรุ่งนี้ฉันต้องถึงสนามบินก่อนตีห้า

หรือเราอาจใช้คำอื่น อย่างเช่น in the morning (แทน a.m.), in the afternoon (แทน p.m.), at night (แทน p.m. ในช่วงเวลาดึกๆ) แทน a.m. และ p.m. ก็ได้ เช่น

Tomorrow I have to be at the airport before 5 o’clock in the morning.
พรุ่งนี้ฉันต้องถึงสนามบินก่อนตีห้า

จบแล้วสำหรับการบอกและการถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปฝึกใช้กันได้แล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


🌈 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️


เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก kidsongs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

🌈 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง


ตัวเลขภาษาอังกฤษ120 การออกเสียงที่ถูกต้อง
เลขภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆ Number 1-10 ตัวเลข 1-10


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆ Number 110 ตัวเลข 110 เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
เล่นเกมทดสอบคำศัพท์ 110 http://goo.gl/OUpSox

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเด็กๆ Number 1-10 ตัวเลข 1-10

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 8ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.