Skip to content
Home » [NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | นับ เดือน ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | นับ เดือน ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

นับ เดือน ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

See also  [NEW] กึ่งสำเร็จรูป (kueng samnetnup) แปลว่า | คั พ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

See also  [Update] �����ѧ�������Ѻ�ѡ������ | ถูก บังคับ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] เขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ | นับ เดือน ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ มีสองแบบ คือ แบบอังกฤษ – อังกฤษ และ อังกฤษ – อเมริกัน การเขียนวันที่แบบอังกฤษ : วัน เดือน ปี Day-Month

ภาษาอังกฤษมีคำหรือหลักการบางอย่าง ที่มือใหม่หลายๆ คนแอบสับสน เพราะในแต่ละประเทศมีหลักการณ์ หรือกฎเกณฑ์เฉพาะเป็นของตัวเอง อย่างในกรณีของการเขียนวันที่ วัน เดือน ปี นี้ ที่หลายคนเขียนแบบย่อเดือน ย่อตัวเลขของเดือน และปี บางทีก็เป็นปี คศ. บางทีก็ยังเป็น พ.ศ. เลยก็มี เอาล่ะค่ะ ไม่เวิ่นเว้อละ อย่างน้อยมาลองดูการเขียนวันนี้นี้กันเลยดีกว่า

วิธีการเขียนวันที่ เดือน ปี

เป็นภาษาอังกฤษมีสองแบบ คื อ แบบอังกฤษ – อังกฤษ และ อังกฤษ – อเมริกัน

การเขียนวันที่แบบอังกฤษ : วัน เดือน ปี Day-Month-Year
การเขียนวันที่แบบอเมริกัน : ปี เดือน วัน Month-Day-Year

วันที่ 26 กันยายน 2018 เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ

the twenty-sixth of September , 2018 หรือ September the twenty-sixth, 2018

26th September 2018 หรือแบบอเมริกันคือ September 26th, 2018
26 September 2018 หรือแบบอเมริกันคือ 26 September, 2018
26/9/2018 หรือแบบอเมริกันคือ 9/26/2018
26/9/18 หรือแบบอเมริกันคือ 9/26/18

ซึ่งการเขียนตัวเลขของเดือนนี่ก็ทำสับสนเอาได้ง่ายๆ หากว่า วันที่นั้นเป็นวันที่ที่อยู่ระหว่าง 1-12 เพราะเราอาจจะงงได้ว่า นี่เป็นตัวเลขของ วัน หรือ เดือน กันแน่ เช่น

11/08/2013 = 08/11/13 ที่บางคนอาจจะคิดว่า เลข 8 เป็นเดือนสิงหาคม หรือ วันที่ 8 และวันที่ 11 หรือ เดือน 11 ก็เป็นได้เช่นกัน

See also  [Update] Grammar: Subject – Verb Agreement หลักการใช้คำกริยาให้สอดคล้องกับประธานในภาษาอังกฤษ | การใช้ of - NATAVIGUIDES

รายละเอียดของ วัน เดือน ปี เป็นภาษาอังกฤษ

วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์

วัน = ภาษาอังกฤษ = ตัวย่อ
วันจันทร์ = Monday = Mon
วันอังคาร = Tuesday = Tue
วันพุธ = Wednesday = Wed
วันพฤหัสบดี = Thursday = Thu
วันศุกร์ = Friday = Fri
วันเสาร์ = Saturday = Sat
วันอาทิตย์ = Sunday = Sun

เราจะอ่านวันที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร? How to say the date in English.

Link : seeme.me/ch/englishbykruyell

12 เดือนในภาษาอังกฤษ และตัวย่อ

January = Jan
February = Feb
March = Mar
April = Apr
May = May
June = Jun
July = Jul
August = Aug
September = Sep
October = Oct
November = Nov
December = Dec

วันที่ในภาษาอังกฤษ จะใช้เป็นลำดับที่

ตัวย่อ = วันที่ ภาษาอังกฤษ

1st = the first
2nd = the second
3rd = the third
4th = the fourth
5th = the fifth
6th = the sixth
7th = the seventh
8th = the eighth
9th = the ninth
10th = the tenth

11th = the eleventh
12th = the twelfth
13th = the thirteenth
14th = the fourteenth
15th = the fifteenth
16th = the sixteenth
17th = the seventeenth
18th = the eighteenth
19th = the nineteenth
20th = the twentieth

21st = the twenty-first
22nd = the twenty-second
23rd = the twenty-third
24th = the twenty-fourth
25th = the twenty-fifth
26th = the twenty-sixth
27th = the twenty-seventh
28th = the twenty-eighth
29th = the twenty-ninth
30th = the thirtieth
31st = the thirty-first

การอ่านปี ค.ศ.ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยาก!!

Link : seeme.me/ch/englishbykruyell

บทความแนะนำ


คำศัพท์เดือน ภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน (12 Months) -【ครูเบ็ญ สอนภาษาอังกฤษ】


คำศัพท์เดือน ภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน (12 Months) 【ครูเบ็ญ สอนภาษาอังกฤษ】
ฝากกดติดตาม ช่อง Youtube และ Facebook ครูเบ็ญ สอนภาษาอังกฤษ กันด้วยนะค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป
https://www.youtube.com/channel/UCBQ4fdEYTqiMHHJrP_qQXuw?sub_confirmation=1
เรียนภาษาอังกฤษ ,
ภาษาอังกฤษ ,
สอนภาษาอังกฤษ ,
ฝึกภาษาอังกฤษ ,
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ,
เรียนพูดภาษาอังกฤษ ,
สนทนาภาษาอังกฤษ ,
เรียนภาษาอังกฤษ ,
คอร์สเรียนภาษา ,
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ,
ศัพท์อังกฤษ ,
บทสนทนาภาษาอังกฤษ ,
เกมภาษาอังกฤษ ,
สื่อภาษาอังกฤษ ,
สื่อการสอน ,
สำหรับเด็ก ,
เกมปริศนาสายฟ้าแลบ ,
เกมปริศนาคำศัพท์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำศัพท์เดือน ภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน (12 Months) -【ครูเบ็ญ สอนภาษาอังกฤษ】

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือน 12 เดือน l 12 mnths of the year l คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล


ชวนน้องๆ มาเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือน 12 เดือน พร้อมทั้งวิธีอ่านออกเสียง เหมาะสำหรับเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาลที่กำลังเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือน 12 เดือน l 12 mnths of the year l คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล

วิธีบอกวันที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
วันที่เป็นสิ่งนึ่งที่เรามักจะพูดถึงบ่อยในชีวิตประจำวัน แต่มาดูกันซิว่าทุกวันนี้เราบอกวันที่เป็นภาษาอังกฤษถูกหรือไม่ ครูไม่ขาดหวังให้นักเรียนต้องเปะทุกตัว แต่อย่างน้อยให้เน้นตัวที่เด่นๆก็พอค่ะ สำหรับ Beginner มาดูกันค่ะวันภาษาอังกฤษ มีตัวไหนบ้างที่เราควรจะเน้น ควรจำ และพูดให้ได้

วิธีบอกวันที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล- Twelve Months


https://xn12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%8712%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5/
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเดือนทั้ง 12 Twelve Months เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆไปพร้อๆกัน

เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมคำอ่าน คำแปล- Twelve Months

12เดือน ภาษาอังกฤษ Months


12เดือน ภาษาอังกฤษ Months
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Months

12เดือน ภาษาอังกฤษ Months

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นับ เดือน ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *