Skip to content
Home » [NEW] [พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!! | thigh อ่าน ว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] [พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!! | thigh อ่าน ว่า – NATAVIGUIDES

thigh อ่าน ว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายประกอบอะไรบ้าง อ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องและแปลความหมายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งหมดจะมีในบทความเดียวดังนี้ ต้องไม่พลาด ไปดูพร้อมกับ English Breaking

Table of Contents

หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์ (Parts of the body)

คำนามคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

สำหรับคำนามในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายสามารถแบ่งเป็นหลายหมวดเพื่อจดจำได้ง่ายๆ เช่น ศีรษะและหน้าร่างกายส่วนบน, ร่างกายช่วงล่าง, ส่วนต่างๆของตา, ของเหลวในร่างกาย, กระดูก, และส่วนต่างๆ ภายในของร่างกาย ที่เราจะจัดมาเป็นตารางพร้อมวิธีการอ่านกับคำแปลเป็นไทย อย่างละเอียดดังต่อไปนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยศีรษะและหน้าBeard/bɪəd/ หนวด, เคราcheek /tʃiːk/แก้มchin /tʃɪn/คางhead/hed/ผม, ขนhair/heər/ผมear /ɪər/หูeye/aɪ/ ตาeyebrow/ˈaɪ.braʊ/คิ้วeardrum /ˈɪə.drʌm/  เยื่อแก้วหูearlobe/ˈɪə.ləʊb/ ติ่งหูeyelash /ˈaɪ.læʃ/ขนตาeyelid/ˈaɪ.lɪd/หนังตาforehead /ˈfɒr.ɪd/ /ˈfɔː.hed/ หน้าผากfreckles/ˈfrek.əl/ กระjaw /ˈrɪŋ.kəl/กรามLip /lɪp/ ริมฝีปากmouth /maʊθ/ ริมฝีปากnose /nəʊz/จมูกnostril /ˈnɒs.trəl/รูจมูก, โพรงจมูกmoustache /məˈstɑːʃ/หนวดtongue /tʌŋ/ ลิ้นwrinkles/ˈrɪŋ.kəl/ Uริ้วรอย

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • Are you growing a beard? 
 • He had a sort of reddish beard. 
 • She put on her lipstick and then carefully blotted her lips with a tissue.
 • It’s not polite to talk with your mouth full. 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายที่ไม่รู้ไม่ได้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยร่างกายส่วนบนAdam’s apple /ˌæd.əmz ˈæp.əl/ลูกกระเดือกarm/ɑːm/แขนarmpit /ˈɑːm.pɪt/  รักแร้back /bæk/หลังbreast /brest/ หน้าอก, ทรวงอก, เต้านมchest /tʃest/หน้าอกelbow/ˈel.bəʊ/ศอกhand /hænd/  มือfinger /ˈfɪŋ.ɡər/ นิ้วมือfingernail/ˈfɪŋ.ɡə.neɪl/ เล็บมือforearm /ˈfɔː.rɑːm/ Uปลายแขนknuckle /ˈnʌk.əl/ เคาะnavel / belly button/ˈneɪ.vəl/สะดือneck /nek/ คอnipple /ˈnɪp.l̩/เต้านมpalm /pɑːm/ ฝ่ามือshoulder/ˈʃəʊl.dər/
ไหล่throat /θrəʊt/ คอ, ลำคอwaist/weɪst/เอว

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • My arms 

  ache

   from carrying this bag.

 • A lot of mothers find early weaning from breast milk more convenient.
 • My elbow is still stiff after my fall.
 • All their toys are made by hand.
 • I rested my head on her shoulder.

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยร่างกายช่วงล่างankle /ˈæŋ.kəl/ข้อเท้าanus /ˈeɪ.nəs/ ทวารหนักbelly/ˈbel.i/ ท้องbig toe /ˌbɪɡ ˈtəʊ/นิ้วหัวแม่เท้าbuttocks /ˈbʌt.ək/ก้นcalf /kɑːf/น่องgenitals /ˈdʒen.ɪ.təlz/อวัยวะเพศgroin /ɡrɔɪn/ขาหนีบheel /hiːl/ส้นตีนhip /hɪp/สะโพกknee /niː/เข่าleg /leɡ/ขาshin /ʃɪn/หน้าแข้งtesticles/ˈtes.tɪ.kəl/ อัณฑะthigh /θaɪ/ ต้นขาtoe /təʊ/นิ้วเท้าtoenail /ˈtəʊ.neɪl/ เล็บเท้าvagina /vəˈdʒaɪ.nə/ช่องคลอด

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • A stone was digging into my heel.
 • The school has over 400 pupils.

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยส่วนต่างๆของตาcornea /kɔːˈni.ə/กระจกตาeye socket/ˈaɪ ˌsɒk.ɪt/กระบอกตาeyeball/ˈaɪ.bɔːl/ ลูกตาretina /ˈret.ɪ.nə/ เรตินา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยส่วนต่างๆ ภายในของร่างกายAchilles tendon/əˌkɪl.iːz ˈten.dən/เอ็นเหนือส้นเท้าartery/ˈɑː.tər.i/ หลอดเลือดแดงappendix /əˈpen.dɪks/ ไส้ติ่งbladder/ˈblæd.ər/ กระเพราะปัสสาวะblood vessel/ˈblʌd ˌves.əl/เส้นเลือดbrain /breɪn/ สมองcartilage/ˈkɑː.təl.ɪdʒ/กระดูกอ่อนcolon/ˈkəʊ.lɒn/ลำไส้ใหญ่heart/hɑːt/หัวใจIntestines/ɪnˈtes·tənz/ลำไส้large intestine /ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/ ลำไส้ใหญ่small intestine /ˌsmɔːl ɪnˈtes.tɪn/ลำไส้เล็กkidneys /ˈkɪd.ni/ไตligament /ˈlɪɡ.ə.mənt/ เอ็นliver/ˈlɪv.ər/ ตับlungs /lʌŋ/ปอดoesophagus/ɪˈsɒf.ə.ɡəs/หลอดอาหารrectum /ˈrek.təm/ ช่องทวราหนักspleen /spliːn/ ม้ามstomach /ˈstʌm.ək/ทอ้ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยกระดูกcollarbone / clavicle /ˈkɒl.ə.bəʊn/  /  /ˈklæv.ɪ.kəl/กระดูกไหปลาร้าfemur /ˈfiː.mər/กระดูกต้นขาhumerus /ˈhjuː.mə.rəs/กระดูกต้นแขนkneecap /ˈniː.kæp/ กระดูกสะบ้าpelvis/ˈpel.vɪs/กระดูกเชิงกรานrib cage/ˈrɪb ˌkeɪdʒ/กระดูกซี่โครง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยของเหลวในร่างกายbile/baɪl/น้ำดีblood /blʌd/ เลือดmucus /ˈmjuː.kəs/ เมือกsaliva / spit /səˈlaɪ.və/น้ำลายsemen /ˈsiː.mən/น้ำอสจิsweat / perspiration /swet/เหงื่อtears /teər/น้ำตาurine /ˈjʊə.rɪn/ปัสสาวะvomit /ˈvɒm.ɪt/ อาเจียน

คำกริยาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

นอกจากคำนามเกี่ยวกับร่างกายที่มักจะเจอบ่อยอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้คำกริยาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายบ้างเพราะเมื่อเราอยากตั้งประโยคใจประประโยคหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างการเราก็จำเป็นต้องทราบศัพท์ในตารางดังต่อไปนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยto breathe /

briːð

/หายใจto cry /kraɪ/ร้องไห้to hiccup /ˈhɪk.ʌp/สะอึกto sneeze /sniːz/จามto urinate/ˈjʊə.rɪ.neɪt/ปัสสาวะto vomit /ˈvɒm.ɪt/ อาเจียนto yawn /jɔːn/หาวCarry /ˈkær.i/พกCatch /kætʃ/จับClimb /klaɪm/ปีนComb /koʊm/หวีCrawl /krɔːl/คลานDance /dæns/เต้นรำDrag /dræɡ/ลากDrink /drɪŋk/ดื่มEat /it/กินFall /fɔːl/ตกGrab /ɡræb/คว้าHit /hɪt/ตีTo smell /smel/ดมTo taste /teɪst/ลิ้มรสTo hear/hɪər/ฟังSight /saɪt/ เซ็นJump /dʒʌmp/เต้น กระโดดLean /liːn/เรียน

คำคุณศัพท์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

แล้วคำคุณศัพท์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายจะมีคำไหนบ้าง วิธีการออกเสียงอย่างไรถึงจะถูกต้องและแปลเป็นภาษาไทยตรงๆ อย่างไร ต้องไม่พลาด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยTall /tɔːl/ สูงShort /ʃɔːt/สั้นBig /bɪɡ/ใหญ่Fat /fæt/ อ้วนThin /θɪn/ผอมClever/ˈklev.ər/ฉลาดDexterous /ˈdek.strəs/กระฉับกระเฉงLazy/ˈleɪ.zi/ขี้เกียจActive/ˈæk.tɪv/คล่องแคล่วKind /kaɪnd/ ดีNice /naɪs/ดีGraceful /ɡreɪs/สง่างามPretty /ˈprɪt.i/ น่ารักUgly /ˈʌɡ.li/น่าเกลียดStrong /strɒŋ/แข็งแรงYoung /jʌŋ/หนุ่มOld /əʊld/เก่าTired /taɪəd/เหนื่อย

จดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกาย กับEng Breaking

วลีภาษาอังกฤษร่างกายที่มักจะเจอบ่อย ไม่รู้ไม่ได้

นอกจากคำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายที่มักจะเจอบ่อยพูดดังกล่าวแล้ว ยังมี วลีภาษาอังกฤษร่างกายที่มักจะเจอบ่อย ไม่รู้ไม่ได้ ไปดูพร้อมกันดีกว่า

1. วลีภาษาอังกฤษที่คุณเคยได้ยินเช่น Nod your head ไม่ยากเพื่อจะเข้าใจความหมายนะคะ แปลได้ง่ายๆ ว่าการพยักหัว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
When I told her my old story, she listened sympathetically and nodded her head.

2. นอกจากนี้ก็มีวลีภาษาอังกฤษร่างกาย เช่น Shake your head: ที่แปลว่าส่ายหัว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
I asked Jack if he’d seen Tom lately but he shook his head.

3. Turn your head: ที่แปลว่าหันหน้าไปทางอื่น
ตัวอย่างประโยคเช่น:
She turned over right after she realized I was looking.

4. Roll your eyes: ที่แปลว่ากลอกตา
ตัวอย่างประโยคเช่น:
When I suggested they should buy a new house, she rolled her eyes in disbelief.

5. Blink your eyes: ที่แปลว่ากะพริบตา
ตัวอย่างประโยคเช่น:
You’ve got something in your eye, just try blinking a few times.

6. Raise an eyebrow: ที่แปลว่าเลิกคิ้ว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
My dad raised an eyebrow when I said I had completed the homework.

7. Shrug your shoulders: ที่แปลว่ายักไหล่
ตัวอย่างประโยคเช่น:
Tim shrugged his shoulders and repeated the sentence.

เผยวิธีการจดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายได้นานๆ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายเยอะไหมคะ แต่ไม่อยากเพื่อจดจำนะคะ และผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการจดจำศัพท์ใหม่เองแต่วันนี้เราจะเผยวิธีการจำศัพท์ใหม่ได้นานสุด ลองใช้แล้วมีประโยคจริงๆ ดังนี้

 • เรียนผผ่านการดูหนัง แบบไม่ดู subtitle และเราฟังเองแล้วลองเดาความหมายเอง จดไว้ในสมุดไว้ด้วย ตั้งประโยคกับศัพท์ใหม่เพื่อจดจำได้นาน
 • เรียนผ่านเพลงโปรดที่คุณชื่อชอบ ร้องเพลงตามเพราะว่า เป็นภาษาที่คนพูดกันในชีวิตประจำวัน และได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเพลงในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ต่าง จะตรึงอยู่ในหัวของคุณ

อีกวิธีหนึ่งคือเรียนผ่าน  flashcard  (บัตรคำ) เป็นสื่อการสอน ส่งเสริมทักษะการจดจำสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถใช้ได้สำหรับตอนที่เจอจำไหนที่จดจำยากนะคะ

ว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับหมวดชคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ภายใน ภายนอก พร้อมคำอ่าน คำแปล.หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ และอย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์ความรู้กับเทคนิคดีๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

[NEW] [พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!! | thigh อ่าน ว่า – NATAVIGUIDES

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายประกอบอะไรบ้าง อ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องและแปลความหมายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งหมดจะมีในบทความเดียวดังนี้ ต้องไม่พลาด ไปดูพร้อมกับ English Breaking

หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์ (Parts of the body)

คำนามคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

สำหรับคำนามในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายสามารถแบ่งเป็นหลายหมวดเพื่อจดจำได้ง่ายๆ เช่น ศีรษะและหน้าร่างกายส่วนบน, ร่างกายช่วงล่าง, ส่วนต่างๆของตา, ของเหลวในร่างกาย, กระดูก, และส่วนต่างๆ ภายในของร่างกาย ที่เราจะจัดมาเป็นตารางพร้อมวิธีการอ่านกับคำแปลเป็นไทย อย่างละเอียดดังต่อไปนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยศีรษะและหน้าBeard/bɪəd/ หนวด, เคราcheek /tʃiːk/แก้มchin /tʃɪn/คางhead/hed/ผม, ขนhair/heər/ผมear /ɪər/หูeye/aɪ/ ตาeyebrow/ˈaɪ.braʊ/คิ้วeardrum /ˈɪə.drʌm/  เยื่อแก้วหูearlobe/ˈɪə.ləʊb/ ติ่งหูeyelash /ˈaɪ.læʃ/ขนตาeyelid/ˈaɪ.lɪd/หนังตาforehead /ˈfɒr.ɪd/ /ˈfɔː.hed/ หน้าผากfreckles/ˈfrek.əl/ กระjaw /ˈrɪŋ.kəl/กรามLip /lɪp/ ริมฝีปากmouth /maʊθ/ ริมฝีปากnose /nəʊz/จมูกnostril /ˈnɒs.trəl/รูจมูก, โพรงจมูกmoustache /məˈstɑːʃ/หนวดtongue /tʌŋ/ ลิ้นwrinkles/ˈrɪŋ.kəl/ Uริ้วรอย

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • Are you growing a beard? 
 • He had a sort of reddish beard. 
 • She put on her lipstick and then carefully blotted her lips with a tissue.
 • It’s not polite to talk with your mouth full. 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายที่ไม่รู้ไม่ได้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยร่างกายส่วนบนAdam’s apple /ˌæd.əmz ˈæp.əl/ลูกกระเดือกarm/ɑːm/แขนarmpit /ˈɑːm.pɪt/  รักแร้back /bæk/หลังbreast /brest/ หน้าอก, ทรวงอก, เต้านมchest /tʃest/หน้าอกelbow/ˈel.bəʊ/ศอกhand /hænd/  มือfinger /ˈfɪŋ.ɡər/ นิ้วมือfingernail/ˈfɪŋ.ɡə.neɪl/ เล็บมือforearm /ˈfɔː.rɑːm/ Uปลายแขนknuckle /ˈnʌk.əl/ เคาะnavel / belly button/ˈneɪ.vəl/สะดือneck /nek/ คอnipple /ˈnɪp.l̩/เต้านมpalm /pɑːm/ ฝ่ามือshoulder/ˈʃəʊl.dər/
ไหล่throat /θrəʊt/ คอ, ลำคอwaist/weɪst/เอว

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • My arms 

  ache

   from carrying this bag.

 • A lot of mothers find early weaning from breast milk more convenient.
 • My elbow is still stiff after my fall.
 • All their toys are made by hand.
 • I rested my head on her shoulder.

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยร่างกายช่วงล่างankle /ˈæŋ.kəl/ข้อเท้าanus /ˈeɪ.nəs/ ทวารหนักbelly/ˈbel.i/ ท้องbig toe /ˌbɪɡ ˈtəʊ/นิ้วหัวแม่เท้าbuttocks /ˈbʌt.ək/ก้นcalf /kɑːf/น่องgenitals /ˈdʒen.ɪ.təlz/อวัยวะเพศgroin /ɡrɔɪn/ขาหนีบheel /hiːl/ส้นตีนhip /hɪp/สะโพกknee /niː/เข่าleg /leɡ/ขาshin /ʃɪn/หน้าแข้งtesticles/ˈtes.tɪ.kəl/ อัณฑะthigh /θaɪ/ ต้นขาtoe /təʊ/นิ้วเท้าtoenail /ˈtəʊ.neɪl/ เล็บเท้าvagina /vəˈdʒaɪ.nə/ช่องคลอด

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • A stone was digging into my heel.
 • The school has over 400 pupils.

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยส่วนต่างๆของตาcornea /kɔːˈni.ə/กระจกตาeye socket/ˈaɪ ˌsɒk.ɪt/กระบอกตาeyeball/ˈaɪ.bɔːl/ ลูกตาretina /ˈret.ɪ.nə/ เรตินา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยส่วนต่างๆ ภายในของร่างกายAchilles tendon/əˌkɪl.iːz ˈten.dən/เอ็นเหนือส้นเท้าartery/ˈɑː.tər.i/ หลอดเลือดแดงappendix /əˈpen.dɪks/ ไส้ติ่งbladder/ˈblæd.ər/ กระเพราะปัสสาวะblood vessel/ˈblʌd ˌves.əl/เส้นเลือดbrain /breɪn/ สมองcartilage/ˈkɑː.təl.ɪdʒ/กระดูกอ่อนcolon/ˈkəʊ.lɒn/ลำไส้ใหญ่heart/hɑːt/หัวใจIntestines/ɪnˈtes·tənz/ลำไส้large intestine /ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/ ลำไส้ใหญ่small intestine /ˌsmɔːl ɪnˈtes.tɪn/ลำไส้เล็กkidneys /ˈkɪd.ni/ไตligament /ˈlɪɡ.ə.mənt/ เอ็นliver/ˈlɪv.ər/ ตับlungs /lʌŋ/ปอดoesophagus/ɪˈsɒf.ə.ɡəs/หลอดอาหารrectum /ˈrek.təm/ ช่องทวราหนักspleen /spliːn/ ม้ามstomach /ˈstʌm.ək/ทอ้ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยกระดูกcollarbone / clavicle /ˈkɒl.ə.bəʊn/  /  /ˈklæv.ɪ.kəl/กระดูกไหปลาร้าfemur /ˈfiː.mər/กระดูกต้นขาhumerus /ˈhjuː.mə.rəs/กระดูกต้นแขนkneecap /ˈniː.kæp/ กระดูกสะบ้าpelvis/ˈpel.vɪs/กระดูกเชิงกรานrib cage/ˈrɪb ˌkeɪdʒ/กระดูกซี่โครง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยของเหลวในร่างกายbile/baɪl/น้ำดีblood /blʌd/ เลือดmucus /ˈmjuː.kəs/ เมือกsaliva / spit /səˈlaɪ.və/น้ำลายsemen /ˈsiː.mən/น้ำอสจิsweat / perspiration /swet/เหงื่อtears /teər/น้ำตาurine /ˈjʊə.rɪn/ปัสสาวะvomit /ˈvɒm.ɪt/ อาเจียน

คำกริยาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

นอกจากคำนามเกี่ยวกับร่างกายที่มักจะเจอบ่อยอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้คำกริยาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายบ้างเพราะเมื่อเราอยากตั้งประโยคใจประประโยคหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างการเราก็จำเป็นต้องทราบศัพท์ในตารางดังต่อไปนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยto breathe /

briːð

/หายใจto cry /kraɪ/ร้องไห้to hiccup /ˈhɪk.ʌp/สะอึกto sneeze /sniːz/จามto urinate/ˈjʊə.rɪ.neɪt/ปัสสาวะto vomit /ˈvɒm.ɪt/ อาเจียนto yawn /jɔːn/หาวCarry /ˈkær.i/พกCatch /kætʃ/จับClimb /klaɪm/ปีนComb /koʊm/หวีCrawl /krɔːl/คลานDance /dæns/เต้นรำDrag /dræɡ/ลากDrink /drɪŋk/ดื่มEat /it/กินFall /fɔːl/ตกGrab /ɡræb/คว้าHit /hɪt/ตีTo smell /smel/ดมTo taste /teɪst/ลิ้มรสTo hear/hɪər/ฟังSight /saɪt/ เซ็นJump /dʒʌmp/เต้น กระโดดLean /liːn/เรียน

คำคุณศัพท์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

แล้วคำคุณศัพท์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายจะมีคำไหนบ้าง วิธีการออกเสียงอย่างไรถึงจะถูกต้องและแปลเป็นภาษาไทยตรงๆ อย่างไร ต้องไม่พลาด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทยTall /tɔːl/ สูงShort /ʃɔːt/สั้นBig /bɪɡ/ใหญ่Fat /fæt/ อ้วนThin /θɪn/ผอมClever/ˈklev.ər/ฉลาดDexterous /ˈdek.strəs/กระฉับกระเฉงLazy/ˈleɪ.zi/ขี้เกียจActive/ˈæk.tɪv/คล่องแคล่วKind /kaɪnd/ ดีNice /naɪs/ดีGraceful /ɡreɪs/สง่างามPretty /ˈprɪt.i/ น่ารักUgly /ˈʌɡ.li/น่าเกลียดStrong /strɒŋ/แข็งแรงYoung /jʌŋ/หนุ่มOld /əʊld/เก่าTired /taɪəd/เหนื่อย

จดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกาย กับEng Breaking

วลีภาษาอังกฤษร่างกายที่มักจะเจอบ่อย ไม่รู้ไม่ได้

นอกจากคำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายที่มักจะเจอบ่อยพูดดังกล่าวแล้ว ยังมี วลีภาษาอังกฤษร่างกายที่มักจะเจอบ่อย ไม่รู้ไม่ได้ ไปดูพร้อมกันดีกว่า

1. วลีภาษาอังกฤษที่คุณเคยได้ยินเช่น Nod your head ไม่ยากเพื่อจะเข้าใจความหมายนะคะ แปลได้ง่ายๆ ว่าการพยักหัว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
When I told her my old story, she listened sympathetically and nodded her head.

2. นอกจากนี้ก็มีวลีภาษาอังกฤษร่างกาย เช่น Shake your head: ที่แปลว่าส่ายหัว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
I asked Jack if he’d seen Tom lately but he shook his head.

3. Turn your head: ที่แปลว่าหันหน้าไปทางอื่น
ตัวอย่างประโยคเช่น:
She turned over right after she realized I was looking.

4. Roll your eyes: ที่แปลว่ากลอกตา
ตัวอย่างประโยคเช่น:
When I suggested they should buy a new house, she rolled her eyes in disbelief.

5. Blink your eyes: ที่แปลว่ากะพริบตา
ตัวอย่างประโยคเช่น:
You’ve got something in your eye, just try blinking a few times.

6. Raise an eyebrow: ที่แปลว่าเลิกคิ้ว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
My dad raised an eyebrow when I said I had completed the homework.

7. Shrug your shoulders: ที่แปลว่ายักไหล่
ตัวอย่างประโยคเช่น:
Tim shrugged his shoulders and repeated the sentence.

เผยวิธีการจดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายได้นานๆ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายเยอะไหมคะ แต่ไม่อยากเพื่อจดจำนะคะ และผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการจดจำศัพท์ใหม่เองแต่วันนี้เราจะเผยวิธีการจำศัพท์ใหม่ได้นานสุด ลองใช้แล้วมีประโยคจริงๆ ดังนี้

 • เรียนผผ่านการดูหนัง แบบไม่ดู subtitle และเราฟังเองแล้วลองเดาความหมายเอง จดไว้ในสมุดไว้ด้วย ตั้งประโยคกับศัพท์ใหม่เพื่อจดจำได้นาน
 • เรียนผ่านเพลงโปรดที่คุณชื่อชอบ ร้องเพลงตามเพราะว่า เป็นภาษาที่คนพูดกันในชีวิตประจำวัน และได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเพลงในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ต่าง จะตรึงอยู่ในหัวของคุณ

อีกวิธีหนึ่งคือเรียนผ่าน  flashcard  (บัตรคำ) เป็นสื่อการสอน ส่งเสริมทักษะการจดจำสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถใช้ได้สำหรับตอนที่เจอจำไหนที่จดจำยากนะคะ

ว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับหมวดชคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ภายใน ภายนอก พร้อมคำอ่าน คำแปล.หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ และอย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์ความรู้กับเทคนิคดีๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


Used To ไม่ได้แปลว่า เคย อย่างเดียว


สนใน sponsor คลิปของอาจารย์อดัมติดต่ออีเมล [email protected] หรือโทร 02 612 9300
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Used To ไม่ได้แปลว่า เคย อย่างเดียว

65 อวัยวะภายนอก | คำศัพท์อังกฤษ | Body Parts English


ฝึกอ่านสะกดคำศัพท์อังกฤษ เกี่ยวกับอวัยวะภายนอก ด้วยวิธีการกำหนดรหัสสีตัวอักษร (ColourCoded Alphabet) ทั้งพยัญชนะและสระ ทั้งไทยและอังกฤษทุกตัว ไว้ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ให้ตรงตามหลักเทียบเสียงเจ้าของภาษามากที่สุด พร้อมภาพประกอบคำศัพท์สวย ๆ (คัดลอกคำศัพท์ ใต้คลิป! นะคะ)
คำศัพท์เกี่ยวกับ \”อวัยวะภายนอก\”
★ abdomen (แอบโดเมิน) = ช่วงท้อง | https://engdict.com/vocab/abdomen
★ ankle (แองเคิล) = ข้อเท้า | https://engdict.com/vocab/ankle
★ anklebone (แองเคิล โบน) = ตาตุ่ม | https://engdict.com/vocab/anklebone
★ arm (อาม) = แขน | https://engdict.com/vocab/arm
★ armpit (อามพิท) = รักแร้ | https://engdict.com/vocab/armpit
★ back (แบค) = หลัง | https://engdict.com/vocab/back
★ beard (เบียด) = เครา | https://engdict.com/vocab/beard
★ breast (เบรสท์) = หน้าอก | https://engdict.com/vocab/breast
★ buttock (บัทเทิค) = สะโพก | https://engdict.com/vocab/buttock
★ cheek (ชีค) = แก้ม | https://engdict.com/vocab/cheek
★ chest (เชสท์) = หน้าอก | https://engdict.com/vocab/chest
★ chin (ชิน) = คาง | https://engdict.com/vocab/chin
★ ear (เอีย) = หู | https://engdict.com/vocab/ear
★ earlobe (เอียโลบ) = ติ่งหู | https://engdict.com/vocab/earlobe
★ elbow (เอลโบ) = ข้อศอก | https://engdict.com/vocab/elbow
★ eye (อาย) = ดวงตา | https://engdict.com/vocab/eye
★ eyeball (อายบอล) = ลูกตา | https://engdict.com/vocab/eyeball
★ eyebrow (อายเบรา) = คิ้ว | https://engdict.com/vocab/eyebrow
★ eyelash (อายแลช) = ขนตา | https://engdict.com/vocab/eyelash
★ eyelid (อายลิด) = เปลือกตา | https://engdict.com/vocab/eyelid
★ face (เฟซ) = ใบหน้า | https://engdict.com/vocab/face
★ finger (ฟิงเกอะ) = นิ้วมือ | https://engdict.com/vocab/finger
★ fingernail (ฟิงเกอะเนล) = เล็บมือ | https://engdict.com/vocab/fingernail
★ foot sole (ฟุท โซล) = ฝ่าเท้า | https://engdict.com/vocab/foot%20sole
★ forefinger (ฟอฟิงเกอะ) = นิ้วชี้ | https://engdict.com/vocab/forefinger
★ forehead (ฟอเฮด) = หน้าผาก | https://engdict.com/vocab/forehead
★ groin (กรอยน์) = ขาหนีบ | https://engdict.com/vocab/groin
★ gum (กัม) = เหงือก | https://engdict.com/vocab/gum
★ hair (แฮ) = เส้นผม | https://engdict.com/vocab/hair
★ hand (แฮนด์) = มือ | https://engdict.com/vocab/hand
★ head (เฮด) = ศีรษะ | https://engdict.com/vocab/head
★ heel (ฮีล) = ส้นเท้า | https://engdict.com/vocab/heel
★ instep (อินสเทพ) = หลังเท้า | https://engdict.com/vocab/instep
★ knee (นี) = หัวเข่า | https://engdict.com/vocab/knee
★ leg (เลก) = ขา | https://engdict.com/vocab/leg
★ lip (ลิพ) = ริมฝีปาก | https://engdict.com/vocab/lip
★ little finger (ลิทเทิล ฟิงเกอะ) = นิ้วก้อย | https://engdict.com/vocab/little%20finger
★ middle finger (มิดเดิล ฟิงเกอะ) = นิ้วกลาง | https://engdict.com/vocab/middle%20finger
★ moustache (มัสแทช) = หนวด | https://engdict.com/vocab/moustache
★ mouth (เมาธ์) = ปาก | https://engdict.com/vocab/mouth
★ nail (เนล) = เล็บ | https://engdict.com/vocab/nail
★ navel (เนเวิล) = สะดือ | https://engdict.com/vocab/navel
★ neck (เนค) = คอ | https://engdict.com/vocab/neck
★ nipple (นิพเพิล) = หัวนม | https://engdict.com/vocab/nipple
★ nose (โนซ) = จมูก | https://engdict.com/vocab/nose
★ nose bridge (โนซ บริจ) = สันจมูก | https://engdict.com/vocab/nose%20bridge
★ nostril (นอสทริล) = รูจมูก | https://engdict.com/vocab/nostril
★ palate (แพลลิท) = เพดานปาก | https://engdict.com/vocab/palate
★ palm (พาล์ม) = ฝ่ามือ | https://engdict.com/vocab/palm
★ pore (พอ) = รูขุมขน | https://engdict.com/vocab/pore
★ ring finger (ริง ฟิงเกอะ) = นิ้วนาง | https://engdict.com/vocab/ring%20finger
★ scalp (สแคลพฺ) = หนังศีรษะ | https://engdict.com/vocab/scalp
★ shin (ชิน) = หน้าแข้ง | https://engdict.com/vocab/shin
★ shoulder (โชลเดอะ) = ไหล่ | https://engdict.com/vocab/shoulder
★ skin (สคิน) = ผิวหนัง | https://engdict.com/vocab/skin
★ teeth (ทีธ) = ฟัน | https://engdict.com/vocab/teeth
★ thigh (ไธ) = ต้นขา | https://engdict.com/vocab/thigh
★ thumb (ธัม) = นิ้วหัวแม่มือ | https://engdict.com/vocab/thumb
★ toe (โท) = นิ้วเท้า | https://engdict.com/vocab/toe
★ toenail (โทเนล) = เล็บเท้า | https://engdict.com/vocab/toenail
★ waist (เวสท์) = เอว | https://engdict.com/vocab/waist
★ wrist (ริสท์) = ข้อมือ | https://engdict.com/vocab/wrist
★ foot (ฟุท) = เท้า | https://engdict.com/vocab/foot
★ bottom (บอทเทิม) = ก้น | https://engdict.com/vocab/bottom
★ hip (ฮิพ) = สะโพก | https://engdict.com/vocab/hip

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Pinterest: https://pinterest.com/engdictcom
Facebook: https://facebook.com/EngDictFreeLearning

ขอขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้กับเรา มีสื่อการสอนภาษาอังกฤษอัพเดทอีกมากมาย
ติดตามได้ที่: https://www.engdict.com
© Engdict

65 อวัยวะภายนอก | คำศัพท์อังกฤษ | Body Parts English

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


วีดีโอสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ มาพร้อมกับรูปสัตว์ คำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Crazy Hard Rocking Booty \u0026 Legs Pilates Workout | 30 Minute At Home Workout


Grow your bigger booty and tone your legs with this 30 Minute Hard Rocking Pilates Workout. Your legs and your booty will go crazy and amazing. Join me and have fun 🔥💚

Challenge yourself more with some other workouts that I posted daily. Check it out below and keep me posted!
💚 Full Length Pilates Workouts: https://bit.ly/2YBd0z9
💚 Pilates For Weight Loss: https://bit.ly/2L1ZAcp
💚 Pilates For Beginners: https://bit.ly/2FTw04E
💚 Stretching Workouts: https://bit.ly/2X7wtXh
🔥 Tone Your Booty: https://bit.ly/2xEaM69
🔥 Cardio Pilates: https://bit.ly/2JrQW3Q

Thank you so much for watching! Please, if you have questions leave a comment and I will get back to you soon. Like and subscribe to see new workouts everyday!
The video is shot in incredible 4K cinemaquality for you to have the best viewing experience. Set the YouTube quality to 4K in the lower right hand corner and watch it in big screen to enjoy your workout as much as possible.

LET’S CONNECT
Facebook http://www.facebook.com/pilateswhannah
Instagram http://instagram.com/pilates_with_hannah
http://www.pilateswithhannah.com
For business inquiries, please contact me at [email protected]
­­­­­­­
Disclaimer
You should consult your physician or other health care professional before starting this or any other fitness program to determine if it is right for your needs. This is particularly true if you (or your family) have a history of high blood pressure or heart disease, or if you have ever experienced chest pain when exercising or have experienced chest pain in the past month when not engaged in physical activity, smoke, have high cholesterol, are obese, or have a bone or joint problem that could be made worse by a change in physical activity. Do not start this fitness program if your physician or health care provider advises against it. If you experience faintness, dizziness, pain or shortness of breath at any time while exercising you should stop immediately.
This site offers health, fitness and nutritional information and is designed for educational purposes only. You should not rely on this information as a substitute for, nor does it replace, professional medical advice, diagnosis, or treatment. If you have any concerns or questions about your health, you should always consult with a physician or other healthcare professional. Do not disregard, avoid or delay obtaining medical or health related advice from your healthcare professional because of something you may have read on this site. The use of any information provided on this site is solely at your own risk.
Developments in medical research may impact the health, fitness and nutritional advice that appears here. No assurance can be given that the advice contained in this site will always include the most recent findings or developments with respect to the particular material.
If you are in the United States and think you are having a medical or health emergency, call your health care professional, or 911, immediately.
­­­­­­­
Music: www.bendsound.com
~~~~~~~~~
MUST TRY: \”Fastest Fat Melt 🔥💛 Lose Weight 30 Minute Pilates Workout\”
https://www.youtube.com/watch?v=ruAq1R08SCc
~~~~~~~~~

Crazy Hard Rocking Booty \u0026 Legs Pilates Workout | 30 Minute At Home Workout

เปรต ขอโทษแม่ เวรกรรมต้องชดใช้ I Lovely Family TV


น้องดาว เด็กยิ้ม วีคิดสมาย สวัสดีค่ะ สำหรับเทปนี้ น้องดาวมีคลิปสนุกๆ มาให้ชมกันนะคะ จะเป็นยังไง เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ\r
\r
ติดต่องาน : [email protected]\r
……………………………………….\r
ช่องWanDan : https://goo.gl/FWFSY9\r
\r
เพลงพวกเรา : https://goo.gl/GvrJM5\r
\r
Live แฟนเพจ : https://goo.gl/vn3hMm\r
\r
สโมสรเด็กยิ้ม : https://goo.gl/ajNpMr

เปรต ขอโทษแม่ เวรกรรมต้องชดใช้ I Lovely Family TV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ thigh อ่าน ว่า

See also  [NEW] [THE STANDARD POP] ไม้กายสิทธิ์และแว่นตาที่ Daniel Radcliffe ใช้ในภาพยนตร์ Harry Potter and the Deathly Hallows กำลังจะถูกประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ | ไม้กายสิทธิ์ ของแท้ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *