Home » [NEW] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | ขั้น แรก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | ขั้น แรก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ขั้น แรก ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สำหรับผู้เรียนทานใดที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ หรือ Comparative ต้องอ่านบทความนี้ให้จบนะคะเราจะแนะนำรายละเอียด A-Z เกี่ยวกับส่วนเนิ้อหานี้ในบทความเดียว เพราะเป็นส่วนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

Table of Contents

ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ

ในไวยาการณ์ภาษาอังกฤษประโยคเปรียบเทียบได้เอามาใช้งานบ่อยมาก นอกจากความหมายคือการเปรียบเทียบทั่วไป มันยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเมื่อคุณอยากมุงเน้นอะไรในประโยคก็สามารถใช้ประโยคเปรียบเทียบนี้ได้เลยนะคะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ คือ She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

ดังนั้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเองคุณต้องไม่พลาดกับส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญคือ Comparative ประโยคเปรียบเทียบที่ประกอบด้วยสามแบบหลักๆ คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree) การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree) และ การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree) 

 • การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น long, short, small , big , fast, slow เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น longest, shortest, smallest, biggest เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดหรือเขียน เราก็มักจะได้เปรียบเทียบระหว่าง 2 สิ่งอยู่บ่อยๆ เพื่อทำให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยเห็นภาพในสิ่งที่เราพูดอย่างชัดเจน ดังนั้นวันนี้  English Breaking จะแนะนำให้คุณ  A-Z เกี่ยวกับ Comparative พร้อมตัวอย่างประโยค และแบบฝึกหัดที่ดี ดังนี้

1 – การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) ในภาษาอังกฤษ

การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) ในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างแบบนี้

S + V + as + (adj/ adv) + as

รูปแบบ as+ คุณศัพท์ขั้นปกติ (positive degree) + as แสดงความ เท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้

 • I’m as good in Maths as in science. แปลว่า  ฉันเก่งคณิตศาสตร์พอ ๆ กับวิทยาศาสตร์
 • Harry sings as beautifully as a singer. แปลว่า  แฮร์รี่ร้องเพลงได้ไพเราะกับนักร้อง
 • Her car runs as fast as a race car. แปลว่า  รถของเธอวิ่งเร็วเหมือนรถแข่ง
 • This picture is as colorful as the one I have ever seen. แปลว่า ภาพนี้มีสีสันสดใสที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น
 • This pencil is as long as that one. แปลว่า ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น

นอกจากนั้นคุณอาจจะเจอการเปรียบเทียบขั้นปกติอยู่หลายรูปแบบ มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน
เช่น
– I have as much money as you. แปลว่า ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ
– I have as many books as you. แปลว่า ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ

รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน
เช่น
– Malee is the same age as Ladda. แปลว่า มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา
แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as แปลว่า ออกได้เลย เช่น
– Malee and Ladda are the same age. แปลว่า มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน

รูปแบบ Verb to be + like แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน
แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้ verb to be + alike
เช่น
– She is like her father. แปลว่า เธอเหมือนกับพ่อของเธอ
– Your car and mine are alike. แปลว่า รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน

รูปแบบ verb to be + similar to + นาม, แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน
เช่น
– Your bag is similar to mine. แปลว่า ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน

ถ้าในกรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้
not so + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as
หรือ not as + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as
เช่น
– This road is not so long as that one. แปลว่า ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น หรือ

not as + much/many + นาม + as
เช่น
– I don’t have so much money as you. แปลว่า ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ หรือ.

2 – การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)

เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความมากกว่าหรือน้อยกว่าของ 2 สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดก็ตาม โดยมีโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ

ในการเปรียบเทียบแบบมากกว่าคือ การเปรียบเทียบที่สูงกว่า แสดงในรูป คุณศัพท์ขั้นกว่า + than 

S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than

เช่น

 • Jennie’s grades are higher than her sister’s.  แปลว่า ผลการเรียนของเจนนี่สูงกว่าน้องสาวของเธอ
 • Today is colder than yesterday.แปลว่า วันนี้อากาศหนาวกว่าเมื่อวาน
 • My girlfriend came later than me. แปลว่า แฟนของฉันมาช้ากว่าฉัน
 • Lindy is shorter than her younger sister. แปลว่า ลินดี้เตี้ยกว่าน้องสาว
 • My ruler is longer than yours. แปลว่า ไม้บรรทัดของฉันยาวกว่าของคุณ
 • This road is longer than that one. แปลว่า  ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น แปลว่า
 • You are taller than me. หรือ You are taller than I am. แปลว่า เธอสูงกว่าฉัน

การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than

เราจะใช้ ‘less’ เพื่อพูดถึงบางสิ่งหรือบางอย่างที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

เช่น

 • Walking is less tiring than running. แปลว่า การเดินเหนื่อยน้อยกว่าการวิ่ง
 • Australia is less populated than China. แปลว่า ออสเตรเลียมีประชากรน้อยกว่าจีน
 • Hamburgers are less healthy than vegetables.แปลว่า แฮมเบอร์เกอร์มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยกว่าผัก
 • Malee is less careful than Somchai. แปลว่า  มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย
 • It is less hot today than it was yesterday. แปลว่า วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้

เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน ให้ใช้รูปแบบดังนี้

 • fewer + นามพหูพจน์นับได้ + than = น้อยกว่า
 • less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า
 • more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than = มากกว่า เช่น

เช่น

 • There are fewer students in this room than in that room. แปลว่า  มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
 • I spent less money than you. แปลว่า  ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
 • There are more students in this room than in that room. แปลว่า  มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
 • My mother have more money than my father. แปลว่า  แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ

3 – การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) รูปแบบมีดังนี้ the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

S + V + the + Adj/Adv + -est

เราจะสามารถใช้การเปรีบเทียบขั้นสูงกว่าในกรณีเปรียบเทียบสิ่งของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป หรือในหมวดหมู่เดียวกันทั้งหมด ว่าสิ่งนั้นดีหรือมากที่สุดแล้ว มีโครงสร้างประโยคง่ายๆ วิธีการเปรียบเทียบ คือ เติม est หลังคำ adjective หรือ คำ adverb ขั้นธรรมดา เช่น และเติม most หน้าคำ adjective หรือ คำ adverb ขั้นธรรมดา

เช่น

 • My brother is the tallest in our family. แปลว่า พี่ชายของฉันสูงที่สุดในครอบครัวของเรา
 • Sunday is the coldest day of the month so far.แปลว่า วันอาทิตย์เป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบเดือน
 • He runs the fastest in my city.แปลว่า เขาวิ่งเร็วที่สุดในเมืองของฉัน
 • Linda is the youngest person in my office. แปลว่า ลินดาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในสำนักงานของฉัน
 • My house is the highest one in my neighborhood.แปลว่า บ้านของฉันเป็นบ้านที่สูงที่สุดในละแวกของฉัน
 • What is the longest river in the world? แปลว่า แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก 
 • My eldest son is 16 years old. แปลว่า ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี
 • Jane is my best friend. แปลว่า เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
See also  [NEW] ประโยคแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ ที่ใช้และได้ยินเป็นประจำ | เคล็ด ลับ เก่ง ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

หมายเหตุ: ถ้ามี possessive adjective อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the 

S + V + the + most + Adj/Adv

เช่น

 • Lisa is the most careful person I ever have known. แปลว่า ลิซ่าเป็นคนที่ระวังตัวมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จัก
 • Of all the students, she does the most quickly. แปลว่า ในบรรดานักเรียนทั้งหมดเธอทำได้เร็วที่สุด
 • This is the most difficult case we have ever encountered. แปลว่า นี่เป็นกรณีที่ยากที่สุดที่เราเคยพบมา
 • Linda is the most intelligent student in my class.แปลว่า ลินดาเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนของฉัน

หมายเหตุ: สามารถเติม “very”  ก่อนประเด็นที่คุณจะเอาเปรียบเทียบเพื่อเน้นความแตกต่างหรือความโดดเด่น

เช่นในประโยค

 • Here is the very latest news about the accident แปลว่า นี่คือข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
  > เราใช้คำว่า very latest เพื่อเน้นความฮิตของข่าวนั้น

หลักการสร้างคำ adjective และคำ adverb ขั้นกว่าและขั้นสุด

4.1 – คำพยางค์เดียว ลงท้ายด้วยพยัญชนะ 2 ตัว หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียวมีสระ 2 ตัว ให้เติม er และ est ได้ เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายsoft   softersoftest นุ่มlonglonger    longest  ยาวdeep      deeper  deepest ลึกclear  clearer clearest   ชัดเจน , แจ่มใสfair fairer  fairest   ยุติธรรมgreat  greater  greatest   ยิ่งใหญ่sweet  sweeter    sweetest หวานquick  quickerquickest เร็ว

4.2 – คำพยางค์เดียว มีสระเดียว มีตัวสะกดเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนเติม er และ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายwetwetterwettestเปียกthinthinnerthinnestผอมfatfatterfattestอ้วนbigbiggerbiggestใหญ่hothotterhottestร้อน

4.3 – คำ adjective หรือ adverb ที่ลงท้าย e ให้เติม r หรือ est ในขั้นกว่าและขั้นสุดตามลำดับ เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายwisewiserwisestฉลาดLargeLargerLargestใหญ่ กว้างbravebraverbravestกล้าหาญsafesafersafestปลอดภัย

4.4 – คำ adjective หรือ adverb ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น I และเติม er หรือ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายdrydrierdriestแห้งgreygreyergreyestสีเทา

4.5 – คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย er , le และ ow ให้เติม er และ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายclevercleverercleverestฉลาดshallowshallowershallowestตื้นNarowNarowerNarrowestแคบbitterbiitererbitterestขมขื่น

4.6 – คำสองพยางค์ ลงเสียงหนัก (stressed) พยางค์หลังให้เติม er และ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายpolitepoliterpolitestสุภาพprettyprettierprettiestสวย

sincere

sincerersincerestจริงใจ

4.7 – คำบางคำใช้ได้ทั้ง 2 แบบ คือ เติม er , est หรือ more , most

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายquietquieterquietestเงียบ More quietMost quiet Cheerfulcheerfulercheerfulestร่าเริง More cheerfulMost cheerful 

4.8 – คำที่ต้องเติม more most คือ คำมากกว่า 2 พยางค์ หรือคำสองพยางค์ที่ลงเสียงหนัก (stressed) พยางค์แรก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายhopefulMore hopefulMost hopefulมีความหวังlearnedMore learnedMost learned  คงแก่เรียนCharmingMore charmingMost charmingมีเสน่ห์

4.9 – คำที่เปลี่ยนรูป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายGood (well)BetterbestดีBad (badly)worseworstเลวMuch (many)Moremostมากlittlelessleastน้อยfarFarther (further)Farthest (furthest)ไกล

5 – วิธีเปลี่ยน Adjective ให้เป็น Comparative Adjective

เมื่อคุณอยากเปลี่ยนนำคำคุณศัพท์ (adj.) มาเปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative adj.) คุณควรจดไว้หลักการเปลี่ยนใช้ได้ในสามกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่1. adj. + -er
ที่มักจะเจอบ่อยก็คือคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 1-2 พยางค์ เช่น bigger (ใหญ่กว่า), smaller (เล็กกว่า) เป็นต้น ส่วนถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y จะต้องตัด y ออกแล้วเติม -er เข้าไป ตัวอย่างเช่น easy => easier (ง่ายกว่า)

กรณีที่ 2. more + adj.
เมื่อคุณใช้คำคุณศัพท์ที่มีความยาว 3 พยางย์ขึ้นไป เช่น more beautiful (สวยกว่าmore difficult (ยากกว่า) เป็นต้น แต่ในบ้างกรณีก็อาจจะเจอคำคุณศัพท์ที่ยาวไม่ถึง 3 พยางค์เหมือนกัน เช่น more honest (ซื่อสัตย์กว่า), more handsome (หล่อเหลากว่า) เป็นต้น

6 – การเปลี่ยน Adjective เป็น Superlative Adjective

ก็ไม่ยากสำหรับหลักการเปลี่ยนจาก Adjective เป็น Superlative Adjective จะมีสามกรณีหลักๆ ดังนี้

กรณีที่ 1. the + adj. + -est
ใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 1-2 พยางค์ เช่น the greatest (ยิ่งใหญ่ที่สุด), the tallest (สูงที่สุด) เป็นต้น หากในกรณีคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y จะต้องตัด y ออกแล้วเติม -est เข้าไป อย่างเช่น pretty => the prettiest (น่ารัก เป็นต้น

กรณีที่ 2. the + most + adj.
ใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 3 พยางย์ขึ้นไป เช่น the most expensive (แพงที่สุด), the most important (สำคัญที่สุด) เป็นต้น แต่บางที่เราก็จะเจอคำคุณศัพท์ที่ยาวไม่ถึง 3 พยางค์เหมือนกัน เช่น the most honest (ซื่อสัตย์ที่สุด), the most handsome (หล่อเหลาที่สุด) เป็นต้น

กรณีที่ 3. เปลี่ยนรูปแบบพิเศษ
กรณีที่สามคือพิเศษที่สุดเพราะจะมีการเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งต้องอาศัยวิธีการท่องจำ เพื่อเห็นภาพง่ายเราดูตัวอย่างคำนี้นะคะ good => the best (ดีที่สุด), bad => the worst (แย่ที่สุด) เป็นต้น

7 – แบบฝึกหัสเกี่ยวกับ Comparative 

เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับ Comparative แล้วเราลองมาทำแบบฝึกหัสกันดูว่า เราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะ พร้อมแล้วลองเลยค่ะ อย่าพึ่งดูเฉลยนะคะ หลังจากที่คุณมีคำตอบของตัวเองแล้วสามารถเทียบกับข้อเฉลยท้ายบทนะคะ 

แบบฝึกหัสที่ 1: เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์และเข้าใจง่ายที่สุด

1. Mom’s watch is … than mine. (expensive)
2. She lives in a really … villa. (beautiful)
3. She is the … tennis player of Australia. (good)
4. This luggage is … than mine. (heavy)
5. He runs … than his sister. (fast)
6. Layla is … than Henry but Sophia is the … (tall/tall)
7. Kai reads … books than Daniel but Tom reads the … (many/many)
8. France is as … as London. (beautiful)
9. My brother is three years … than me. (young)
10. This was the … movie I have ever seen. (bad)
11. I speak France … now than two years ago. (fluent)
12. Could you write…? (clear)
13. Cameroon can run … than John. (fast)
14. Our team played … of all. (bad)
15. He worked … than ever before. (hard)

เฉลย

1. more expensive 
2. beautiful 
3. best 
4. heavier
5. faster
6. taller/tallest
7. more/most
8. beautiful9. younger
10. worst
11. more fluently
12. more clearly
13. faster
14. worst
15. harder

แบบฝึกหัสที่ 2: เรียงประโยคเปีรยบเทียบให้ถูกต้อง

1. Julia/ tall/ her friend.
2. A banana/ not sweet/ an apple.
3. A fish/ not big/ a elephant.
4. This dress/ pretty/ that one.
5. the weather/ not hot/ yesterday’s.
6. A rose/ beautiful/ a weed.
7. A cat/ intelligent/ a chicken.
8. Hung/ friendly/ Minh.

เฉลย

1. Julia is as tall as her friend. แปลว่า  จูเลียสูงเท่ากับเพื่อนของเธอ
2. A banana is not as sweet as an apple. แปลว่า กล้วยไม่หวานเหมือนแอปเปิ้ล
3. A fish is not as big as a elephant. แปลว่า ปลาตัวไม่ใหญ่เท่าช้าง 
4. This dress is as pretty as that one. แปลว่า ชุดนี้สวยพอ ๆ กับชุดนั้น
5. The weather is not as hot as yesterday’s. แปลว่า อากาศไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเมื่อวาน
6. A rose is more beautiful than a weed. แปลว่า กุหลาบสวยกว่าวัชพืช
7. A cat is more intelligent than a chicken. แปลว่า แมวฉลาดกว่าไก่
8. Hung is more friendly than Minh. แปลว่า ฮุงเป็นมิตรกว่ามิน

ห์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ

สำหรับประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative จำได้สามประเภทของ Comparative คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree) และ การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) เพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ

See also  [Update] IELTS Guaranteed Course All answers about IELTS application,preparation | เรียน ielts - NATAVIGUIDES

ได้อย่างง่ายดายแล้ว อย่าลืมติดตาม English Breaking ของเราเพื่อแชร์ความรู้ดีๆ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะ

[Update] Comparison ( การเปรียบเทียบ ) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | ขั้น แรก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

Comparison การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. การเปรียบเทียบแบบเท่ากัน และไม่เท่ากัน (Equality and Unequality)
        2.    การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)
        3.    การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superative Degree)


การเปรียบเทียบแบบเท่ากัน และไม่เท่ากัน

(Equality and Unequality)

     มีคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่

 1. (not) as / adverb , adjective / as = เท่ากัน, เหมือนกัน (ใช้ในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ)

This ball is as round as a mable.                                 (round : adjective)
Jane works as hard as her sister.                                (hard : adverb)
Tom doesn’t play golf as well as you (do).              (well : adverb)
Charies isn’t as tall as his father.                                 (tall : adjective)

 1. not so / adverb , adjective / as = ไม่เท่ากัน (ใช้ในประโยคปฏิเสธเท่านั้น)

Marry is not so beautiful as her mother.                   (beautiful : adjective)
His handwriting is not so poor as his friend’s.       (poor : adjective)
He doesn’t run so fast as his brother.                       (fast : adverb)

 1. to be like = เหมือนกัน (สิ่งเปรียบเทียบอยู่ต้นและท้ายประโยค)

Joy is like her mother.
The workers work hard like buffaloes.

 1. to be alike = เหมือนกัน (สิ่งเปรียบเทียบอยู่ต้นประโยค)

The twins are alike.
Her bag and yours are alike.

 1. the same + noun + as = เหมือนกัน

My shirt is the same colour as that boy’s. (shirt)
The two dresses are the same style.
The colour of her eyes and that of mine are the same.

 1. to be similar to … = เหมือนหรือคล้าย

The red dress is similar to the blue one. (one = dress)
Her idea is similar to mine. (mine = my idea)
 

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)

การเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบในจำนวนสองเท่านั้น

วิธีการเปรียบเทียบ คือ

 1. เติมer หลังคำ adjective หรือ คำ adverb ขั้นธรรมดา เช่น

hard   =  harder                                           fast  =  faster
small  = smaller                                         tall  = taller

 1. เติมmore หน้าคำ adjective หรือคำ adverb ขั้นธรรมดา เช่น

Diligent  = more diligent                          beautiful  = more beautiful
Intelligent  = more Intelligent                  cheerful   = more cheerful


การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

(Superative Degree)

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เป็นการเปรียบเทียบในจำนวนมากกว่าสองขึ้นไป

วิธีการเปรียบเทียบ คือ

 1. เติมest หลังคำadjective หรือ คำ adverb ขั้นธรรมดา เช่น

common              =              commonest                         wise       =              wisest
hot                         =              hottest                                   early      =              earliest
large                    =              largest                                   sad        =              saddest

 1. เติมmost หน้าคำadjective หรือ คำadverb ขั้นธรรมดาเช่น

Beautiful               =              most beautiful                     diligent  =  most diligent
Important              =              most important                   careful   =  most careful

ข้อสังเกต adjective และ adverb บางตัวในตัวอย่างไม่ได้เติม er หรือ est โดยตรง อาจมีการเปลี่ยนรูปเพิ่มตัวสะกด หรือเติมเพียง r หรือ st ในกรณีที่ลงท้ายด้วย e

หลักการสร้างคำ adjective และคำ adverb ขั้นกว่าและขั้นสุด

 1. คำพยางค์เดียว ลงท้ายด้วยพยัญชนะ2 ตัว หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียวมีสระ 2 ตัว ให้เติม er และ est ได้ เช่น

soft                                 softer                                     softest                                 นุ่ม
long                               longer                                   longest                                 ยาว
deep                             deeper                                 deepest                               ลึก
clear                              clearer                                  clearest                               ชัดเจน , แจ่มใส
fair                                  fairer                                      fairest                                   ยุติธรรม
great                              greater                                  greatest                              ยิ่งใหญ่
sweet                            sweeter                                sweetest                              หวาน
quick                             quicker                                 quickest                               เร็ว

 1. คำพยางค์เดียว มีสระเดียว มีตัวสะกดเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนเติมer และ est เช่น

wet                                 wetter                                    wettest                                  เปียก
thin                                 thinner                                   thinnest                                 ผอม
fat                                   fatter                                      fattest                                     อ้วน
big                                  bigger                                   biggest                                ใหญ่
hot                                  hotter                                     hottest                                   ร้อน

 1. คำadjective หรือ adverb ที่ลงท้าย e ให้เติม r หรือ est ในขั้นกว่าและขั้นสุดตามลำดับ เช่น

wise                               wiser                                      wisest                                   ฉลาด
large                              larger                                    largest                                  ใหญ่ กว้าง
brave                            braver                                   bravest                                 กล้าหาญ
safe                               safer                                      safest                                    ปลอดภัย

 1. คำadjective หรือ adverb ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น I และเติม er หรือ est เช่น

dry                                  drier                                       driest                                     แห้ง
grey                               greyer                                   greyest                                 สีเทา
                                                                                        (หน้า y  เป็นสระ เติม er , est)

 1. คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วยer , le และ ow ให้เติม er และ est เช่น

clever                            cleverer                               cleverest                              ฉลาด
shallow                         shallower                             shallowest                           ตื้น
narrow                           narrower                              narrowest                             แคบ
bitter                              bitterer                                  bitterest                                 ขมขื่น

 1. คำสองพยางค์ ลงเสียงหนัก(stressed) พยางค์หลังให้เติม er และ est เช่น

polite                             politer                                    politest                                  สุภาพ
pretty                             prettier                                  prettiest                                 สวย
sincere                         sincerer                                sincerest                               จริงใจ

 1. คำบางคำใช้ได้ทั้ง2 แบบ คือ เติม er , est หรือ more , most

quiet                              quieter                                  quietest                                เงียบ
                                       more quiet                           most quiet
cheerful                        cheerfuler                            cheerfulest                          
ร่าเริง
                                       more cheerful                     most cheerful

 1. คำที่ต้องเติมmore most คือ คำมากกว่า 2 พยางค์ หรือคำสองพยางค์ที่ลงเสียงหนัก (stressed) พยางค์แรก

hopeful                         more hopeful                      most hopeful                       มีความหวัง
learned                         more learned                     most learned                      คงแก่เรียน
charming                      more charming                  most charming                   มีเสน่ห์

 1. คำที่เปลี่ยนรูป

good (well)                  better                                     best                                       ดี
bad (badly)                 worse                                    worst                                      เลว
much (many)               more                                      most                                      มาก
little                                less                                        least                                      น้อย
far                                   farther (further)                    farthest (furthest)                ไกล

Comparison การเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะของคำนาม (adjective) หรือเปรียบเทียบคุณลักษณะอาการ (adverb)

 

การเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกัน
(Comparison of equality)

Nipon is as tall as Dang.
A pen is as good as a pencil.
She works as carefully as he.

การเปรียบเทียบที่มากน้อยกว่ากัน
(Comparison of inequality)

Nipon is taller than Ladda.
A pen is better than a pencil.
She works more carefully than he.

การเปรียบเทียบที่แสดงความเป็นที่สุด
(Comparison of supremacy)

Nipon is the tallest of all.
The pen is the best of all (markers).
She works most carefully of all.

 

 

1) Comparison of Equality การเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกัน
ใช้ as …………..as / the same as

as + adj/adv (ในขั้นธรรมดา) + as = เท่ากับ เหมือนกับ
์Nipon is as tall as Dang. นิพนธ์สูงเท่ากับแดง
(= Nipon is as tall as Dang is tall.)

She works as carefully as he.
(= She works as carefully as he works carefully.)

ในประโยคปฏิเสธ อาจใช้ so…………..as แทน as ……………..as (แต่ใช้ as …………as ได้เสมอ)
Nipon is not so tall as Dang. หรือ Nipon is not as tall as Dang.

the same + noun + as = เหมือนกันกับ เช่นเดียวกันกับ (หลัง the same เป็น noun)
He has the same book as mine. (เขามีหนังสือเหมือนกับของผม)
His car is the same color as yours. (รถของเขาสีเดียวกันกับรถของคุณ)

Example : as……as

เช่น 1) He is as tall as your brother.
     2) He drove his car as quickly as I did.
     3) Ladda is not as pretty as Anong.
     4) His uncle is as old as my uncle.
     5) This book is not as difficult as that one.

Example : the same as
     1) His room is in the same building as mine.
     2) They live in the same house as I.
     3) His age is the same as mine.
     4) My house is the same size as yours.
     5) This building is the same height as that one.

See also  [NEW] Definition of Go by Merriam-Webster | past tense of go - NATAVIGUIDES

2) Comparison of Inequality การเปรียบเทียบที่มากน้อยกว่ากัน)
เราอาจใช้คำ adjective ระดับกว่า ได้เช่นเดียวกันกับระดับธรรมดา คือ อาจใช้ประกอบหน้าคำนาม หรือใช้หลัง Verb to be ก็ได้ เช่น
We need a better life. เราต้องการชีวิตที่ดีขึ้น (กว่าเดิม)
It is better to live here. (เป็นการดียิ่งขึ้น(กว่าเดิม)ที่จะอยู่ที่นี่

ประโยคทั้งสองข้างบนนี้ เป็นการใช้คำระดับกว่า โดยไม่มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ถ้าต้องการให้เห็นชัดเจน เราเปรียบเทียบของสองสิ่ง โดยใช้ คำระดับกว่า + than เช่น
์Nipon is taller than I. (นิพนธ์สูงกว่าฉัน)
= Nipon is taller than I am tall. (นิพนธ์สูงกว่าที่ฉันสูง)
Ladda works faster than we. (ลัดดาทำงานเร็วกว่าเรา)
= Ladda works faster than we work. (ลัดดาทำงานเร็วกว่าที่เราทำ)
แม้ว่าเราอาจใช้ประธานหลัง than ได้เพียงตัวเดียวลอยๆ อย่างในประโยคข้างบน แต่บางครั้งก็อาจมีความกำกวมเกดิขึ้นได้ เช่น
She loves Bill more than Tom. (หล่อนรักบิลมากกว่าทอม)
คำกำกวม คือ She loves Bill more than she loves Tom. (หล่อนรักบิลมากกว่ารักทอม)
หรือ She loves Bill more than Tom loves Bill. (หล่อนรักบิลมากกว่าที่ทอมรักบิล)
ด้วยเหตุนี้ จึงนิยมถือหลักว่า
     – ถ้าคำหลัง than เป็นผู้กระทำอาการ นิยมใช้กริยาพิเศษ (anomalous verb) ต่อท้ายคำนั้น เช่น
She loves Bill more than Tom does. = She loves Bill more than Tom loves Bill.)
She loves Bill more than we do. = She loves Bill more than we love Bill.

     – ถ้าหลัง than เป็นผู้ถูกกระทำ ใช้คำนั้นลอยๆ คำเดียวได้ เช่น
She loves Bill more than Tom. = She loves Bill more than she loves Tom.

 

REGULAR COMPARISON

โดยทั่วไป คำ adjective หรือ adverb มีรูปแสดงการเปรียบเทียบได้ 3 รูป หรือ 3 ระดับ ได้แก่

 

ระดับธรรมดา (ปกติ)
(Positive Degree)

ระดับกว่า
(Compaative Degree)

ระดับสูงสุด
(Superlative Degree)

small (เล็ก)

smaller(เล็กกว่า)

smallest (เล็กที่สุด)

large (กว้างใหญ่)

larger (กว้างใหญ่กว่า)

largest (กว้างที่สุด)

big (ใหญ่)

bigger (ใหญ่กว่า)

biggest (ใหญ่ที่สุด)

simple (ง่าย)

simpler (ง่ายกว่า)

simplest (ง่ายที่สุด)

beautiful (สวย)

more beautiful (สวยกว่า)

most beautiful (สวยที่สุด)

slowly (ช้า)

more slowly (ช้ากว่า)

most slowly (ช้าที่สุด)

silly (โง่า)

sillier (โง่กว่า)

silliest (โง่ที่สุด)

 

 

หลักของการเปลี่ยน คำ adjective หรือ adverb ให้เป็นขั้นกว่า หรือขั้นสูงสุดนั้น ยึดหลักดังนี้
            

 1. A) คำพยางค์ดียว (และสองพยางค์บางคำ)
  – คำพยางค์เดียวส่วนใหญ่เติม er , est ได้ทันที เช่น fast – faster – fastest (เร็ว) , cheap – cheaper – cheapest (ถูก ไม่แพง)
  – ถ้าลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว เติมเพียง r หรือ st เช่น large – larger – largest (กว้างใหญ่) , simple – simpler-simpest (ง่าย ธรรมดา)
                – ถ้ามีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อนเติม er หรือ est เช่น big – bigger – biggest (ใหญ่) , thin – thinner – thinnest (ผอม), fat – fatter – fattest (อ้วน)
              – ถ้าลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er , est (หน้า y ต้องไม่ใช่สระ) เช่น happy – happier – happiest (มีความสุข), silly – sillier – silliest (โง่) ยกเว้นถ้าเป็นคำ adverb ที่เกิดจากการเติม ly เข้าที่คำ adjective เติมคำ more, most เข้าข้างหน้า เช่น quickly – more quickly – most quickly (อย่างรวดเร็ว)

           

 1. B) คำสองพยางค์
  – ถ้าเป็นคำสองพยางค์ที่ออกเสียงสั้น เติม er , est เช่น early – earlier – earliest (เแต่ช้า เนิ่น) , simple – simpler , simplest
  – คำสองพยางค์ที่มีเสียงยาว ใช้ more , most ข้างหน้า เช่น modern – more modern , most modern (ทันสมัย) , correct – more correct , most correct (ถูก) , famous – more famous – most famous (มีชื่อเสียง)
  (คำบางคำก็ใช้ได้ทั้งสองแบบ เช่น common – commoner – commonest หรือ common – more common – most common (ธรรมดา)
 2. C) คำสามพยางค์ขึ้นไป ใช้ more , most ข้างหน้า โดยไม่มีข้อยกเว้น เช่น
  expensive – more expensive , most expensive (แพง)

หมายเหตุ ใช้ more , most กับ adverb ที่เกิดจากการเติม ly และ adjective
             ที่เกิดจากการเติม – ful , – ing และ -ed เช่น carefully – more carefully
             – most carefully (อย่างระมัดระวัง), boring – more boring – most
             boring (น่าเบื่อ) , tired – more tired – most tired (เหนื่อย)

 

IRREGULAR COMPARISON

คำ adjective และ adverb ต่อไปนี้ มีรูปคำ ระดับกว่า และระดับสุด ผิดจากกฏเกณฑ์ที่กล่าวมา จะต้องจดจำเป็นพิเศษ ดังนี้

ระดับธรรมดา (ปกติ)
(Positive Degree)

ระดับกว่า
(Compaative Degree)

ระดับสูงสุด
(Superlative Degree)

good (ดี)

better (ดีกว่า)

best (ดีที่สุด)

well (ดี)

better (ดีกว่า)

best (ดีที่สุด)

many(มาก)ใช้กับนามนับได้

more (มากกว่า)

most (มากที่สุด)

much (มาก)ใช้กับนามนับไม่ได้

more (มากกว่า)

most (มากที่สุด)

little(น้อย) ใช้กับนามนับไม่ได้

less (น้อยกว่า)

least (น้อยที่สุด)

far (ไกล)

farther (ไกลกว่า)

farthest (ไกลที่สุด)

far (เหนือชั้น สูง)

further(เหนือชั้นกว่า)

furthest (เหนือชั้นที่สุด)

 

3) COMPARISON OF SUPREMACY การเปรียบเทียบแสดงความเป็นที่สุด)

การเปรียบเทียบแสดงความเป็นที่สุด มีการใช้ระดับคำสุด (Superlative) มีข้อสังเกตดังนี้
         – เมื่อประกอบหน้าคำนาม ใข้ the นำหน้า เช่น This is the shortest way to town.
         – ถ้าใช้หลังกิริยาไม่จำเป็นต้องมี the เช่น That way is shortest. = That way is the shortest. (ถ้ามีคำแสดงความเป็นเจ้าของ ก็ไม่ต้องมี the)
         – การเปรียบเทียบระดับสุดจะต้องใช้กับสิ่งของตั้งแต่สามสิ่งขึ้นไป เช่น
Of the three boys, Nipon is the tallest. (Of the two boys, Nipon is the taller.)

 

 

 


เก่ง Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษในเพียง 150 นาที!!!


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
http://www.EnglishbyChris.com/ร้านค้า
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
00:00:10 Articles คำนำหน้านาม
00:23:09 Pronouns สรรพนาม
00:37:05 Conjunctions คำเชื่อม
00:58:57 Modal verbs กริยาช่วย
01:17:21 Spelling rules กฎไวยากรณ์
01:37:06 Prefix and Suffix คำเติมหน้า/หลัง
01:45:56 Tenses โครงสร้างเวลา
02:29:01 Do / Are ใช้อย่างไร
02:32:50 Relative Pronouns ประพันธสรรพนาม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เก่ง Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษในเพียง 150 นาที!!!

รีวิว Lightning McQueen โครตสวยเลย คันเดียวในประเทศไทย โอ๋ PS โมดิฟาย


ฝากกดติดตามเพจ https://www.facebook.com/239808662805420/posts/3023939564392302/?d=n
ฝากกดติดตามเฟสพี่บอย. https://www.facebook.com/profile.php?id=100002724425618
ฝากติดตามเฟสพี่นัน. https://www.facebook.com/nun.sununtha
ติ๊กต๊อก. @nun_boysticker
ยูทูปพี่บอย https://www.youtube.com/channel/UCImm5YVF_EA_NMWjZz6dr1w

TikTok :พี่บอย @boysticker082

รีวิว Lightning McQueen โครตสวยเลย คันเดียวในประเทศไทย โอ๋ PS โมดิฟาย

บทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน – ปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ


ลองฝึกฟังภาษาอังกฤษที่พูดตามธรรมชาติกัน!
🎧 วิธีเรียนรู้
1. คุณจะได้ยินเสียงสองครั้งที่ความเร็วมาตรฐาน
2. มีคำบรรยายบนหน้าจอพร้อมเสียงช้าๆ
—————————————
วลีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฝึกพูดช้า ๆ และง่าย ๆ
https://youtu.be/Z2IRvKH4tY
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

บทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน - ปรับปรุงทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณ

A ไม่ใช่เอ ! การออกเสียง A-Z ให้ชัดเวอร์กับอาจารย์อดัม #อดัมไลฟ์


เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
อดัมไลฟ์

A ไม่ใช่เอ ! การออกเสียง A-Z ให้ชัดเวอร์กับอาจารย์อดัม #อดัมไลฟ์

A๑๕: Eng ระดับอนุบาล-Phonics-พื้นฐานเบื้องต้นเริ่มจากศูนย์ | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง


อ่านบทความเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟรี) \u0026 ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Eng ได้ที่
www.NakedEnglish.net หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/EnglishWithPiboon
เราเน้นเรียน+สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้สนทนาและเข้าใจหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง] Piboon Jangsawang

A๑๕: Eng ระดับอนุบาล-Phonics-พื้นฐานเบื้องต้นเริ่มจากศูนย์ | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ขั้น แรก ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.