Home » [NEW] ประโยคคำถามแบบ Indirect Question เป็นอย่างไร | your name สรุป – NATAVIGUIDES

[NEW] ประโยคคำถามแบบ Indirect Question เป็นอย่างไร | your name สรุป – NATAVIGUIDES

your name สรุป: คุณกำลังดูกระทู้

คำถามชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นคำถามโดยตรง (Direct Question) คือทั้งประโยคที่พูดนั้นเป็นคำถามทั้งหมด เป็นคำถามจริงๆ แต่มีคำถามอีกชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบของประโยคอื่น คือมีคำพูดเป็นส่วนนำก่อนแล้วจึงตามด้วยคำถาม ซึ่งอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า คำถามชนิดนี้ เรียกว่า Indirect Quest. (คำถามโดยอ้อม) คำถามชนิดนี้นิยมใช้พูดคุยสนทนามากเช่นกัน ผู้พูดอาจจะขอโอกาส ขอร้องหรือแสดงความรู้สึกก่อนแล้วจึงตามด้วยคำถาม ประโยคกล่าวนำนั้นอาจจะเป็นรูปประโยคอย่างใดก็ได้ อยู่ที่ผู้พูดว่าจะแสดงความรู้สึกอย่างใดเพื่อนำไปสู่คำถามนั้นๆ เปรียบเทียบคำถามโดยตรงและคำถามโดยอ้อม ดังต่อไปนี้

Direct Question

Indirect Question

What is your name?

คุณชื่ออะไร

 

I want to know what your name is

ฉันอยากจะทราบว่า คุณชื่ออะไร

 

Where are you from?

คุณมาจากไหน

I don’t know where you are from.

ฉันไม่ทราบว่า คุณมาจากไหน

 

Is she married?

เธอแต่งงานหรือยัง

 

I wonder if she is married.

ฉันไม่ทราบว่าเธอแต่งงานหรือยัง

Do you like boxing or football?

คุณชอบมวยหรือฟุตบอล

 

I’d like to know whether you like boxing or football.

ฉันอยากจะทราบว่า คุณชอบมวยหรือฟุตบอล

 

He can play Chinese music, can’t he?

เขาเล่นดนตรีจีนได้ มิใช่หรือ

 

Do you know whether he can play Chinese music or not?

คุณทราบไหมว่า เขาเล่นดนตรีจีนได้ไหม

 

ประโยคคำถามโดยอ้อมนี้ก็คือประโยค Complex นั้นเอง คือส่วนที่เป็นความหมายคำถามนั้นเป็นอนุประโยคทำหน้าที่เป็นนาม (Noun Clause) ซึ่งส่วนมากทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของประโยคหลัก (Main Clause) จากตัวอย่างข้างบนนั้น จะเห็นว่าประโยคนำหรือประโยคหลักมีรูปประโยคเป็นไปได้ต่างๆ กัน
ปลี่ยน Direct Question เป็น Indirect Question
การเปลี่ยนคำถามโดยตรงเป็นคำถามโดยอ้อม ก็คือการเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect speech นั้นเอง แต่ในที่นี่ประโยคตามเป็นประโยคคำถามทั้งหมด ประโยคคำถามชนิดต่างๆ ที่กล่าวมานั้น สามารถเปลี่ยนเป็นคำถามโดยอ้อมได้ทุกชนิด ฉะนั้นการเปลี่ยนรูปประโยคในที่นี่จึงจำแนกออกตามชนิดของคำถามต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เปลี่ยน Yes/No Question การเปลี่ยนคำถามประเภทนี้เป็น คำถามโดยอ้อม นอกจากเปลี่ยนรูปประโยคเป็นบอกเล่าแล้วใช้ whether or not หรือ if (หรือไม่) เป็นคำเชื่อม
ตัวอย่าง

Direct Question

Indirect Question

Is he a doctor?

เขาเป็นหมอใช่ไหม

I don’t know if he is a doctor.

ฉันไม่ทราบว่า เขาเป็นหมอหรือไม่

Can you speak thai?

คุณพูดไทยได้ไหม

I wonder whether you can speak Thai (or not).

ฉันไม่ทราบว่า คุณพูดไทยได้หรือไม่

Did she come last week?

อาทิตย์ที่แล้ว เธอมาหรือไม่

Do you know whether (or not) she came last week?

คุณทราบไหมว่า อาทิตย์ที่แล้วเธอมาหรือไม่

Could you open the door?

คุณกรุณาเปิดประตูได้ไหม

I wonder if you could open the door.

ฉันไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาเปิดประตูได้หรือเปล่า

whether มาคู่กับ or not หรือมาโดยลำพังก็ได้ or no อาจจะวางติด whether หรือวางท้ายประโยคก็ได้ ถ้าประโยคไม่ยาวเกินไป ใช้ if แทนได้แต่ตามด้วย or not ไม่ได้
2. เปลี่ยน Wh-Question การเปลี่ยนคำถามประเภทนี้ เพียงแต่ เปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้น ไม่ต้องเติมคำเชื่อมใดๆ เพราะมี Question Words เป็นคำเชื่อมอยู่แล้ว
ตัวอย่าง

Direct Question

Indirect Question

Who is she?

เธอเป็นใคร

Do you know who she is?

คุณทราบไหมว่า เธอเป็นใคร

Whom do you want to see?

คุณต้องการพบใคร

 

I want to know whom you want to see.

ฉันอยากทราบว่า คุณต้องการพบใคร

What time is it?

เวลาเท่าไร

Please tell me what time it is.

กรุณาบอกฉันด้วยว่า เวลาเท่าไร

Where is the National Museum?

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยู่ที่ไหน

I don’t know where the National Museum is.

ฉันไม่ทราบว่า พิพิธภัณฑ์สถานฯ อยู่ที่ไหน

When will the train leave?

รถไฟจะออกเวลาเท่าไร (เมื่อไร)

Do you know when the train will leave.

คุณทราบไหมว่า รถไฟจะออกเมื่อไร

Why did she say like that?

ทำไมเธอจึงพูดเช่นนั้น

I don’t understand why she said like that.

ฉันไม่เข้าใจว่า ทำไมเธอจึงพูดเช่นนั้น

How can we get there?

เราจะไปที่นั้นกันอย่างไร

Please tell me how we can get there.

กรุณาบอกฉันด้วยว่า เราจะไปที่นั่นกันอย่างไร

How many brothers and sisters do you have?

คุณมีพี่น้องกี่คน

My question is how many brothers and sisters you have.

คำถามของฉันก็คือว่า คุณมีพี่น้องกี่คน

3. เปลี่ยน Alternative question คำถามชนิดนี้เปลี่ยนโดยเติม whether เป็นคำเชื่อม โดยให้เป็นตัวเลือกคู่กับ or ซึ่งมีอยู่แล้ว และเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่า
ตัวอย่าง

Direct Question

Indirect Question

Do you speak English or French?       

คุณพูดภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

I wonder whether you speak English or French

ฉันไม่ทราบว่า คุณพูภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส

Are they Thai or Chinese?

พวกเขาเป็นคนไทยหรือจีน           

Do you know whether they are

Thaior Chinese?

คุณทราบไหมว่า พวกเขาเป็น คนไทยหรือจีน

See also  9 ไอเดียสร้างคอนเทนต์เน้นยอดแชร์ | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides

Will Vichian or Tawee come to see me?

วิเชียรหรือทวีจะมาพบฉัน

 

I want to know whether Vichian or Tawee will come to see me.

ฉันอยากจะทราบว่าวิเชียรหรือทวีจะมาพบฉัน

 

Did you stay at home or go somewhere last Sunday?

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว คุณพักอยู่ที่บ้านหรือไปเที่ยวบางแห่ง

Can you tell me whether you stayed at home or went somewhere last Sunday?

คุณบอกฉันได้ไหมว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั้น คุณพักอยู่บ้านหรือ

ไปเที่ยวบางแห่ง

4. เปลี่ยน Tag Question การเปลี่ยนคำถามประเภทนี้ เหมือนกันกับ Yes/No Question เพราะต้องการคำตอบเหมือนกัน ใช้ whether or not เป็นคำเชื่อมอาจใช้ whether เฉยๆ หรือ if ก็ได้ แต่ใช้ whether or not จะได้ความตรงและเน้นกว่า
ตัวอยาง

Direct Question

Indirect Question

You know him very well, don’t you?

คุณรู้จักเขาดี มิใช่หรือ

I wonder whether you know him very well or not.

ฉันไม่ทราบว่า คุณรู้จักเขาดีหรือไม่

He will come, won’t he?

เขาจะมามิใช่หรือ

Do you know whether he will come or not?

คุณทราบไหมว่า เขาจะมาหรือไม่

The airport is far from the NationalStadium? isn’t it?

สนามบินอยู่ไกลจากสนามกีฬาแห่งชาติมิใช่หรือ

I’d like to knowwhether or not the airport is far from the National Stadium.

ฉันต้องการจะทราบว่า สนามบินอยู่ ไกลจากสนามกีฬาแห่งชาติหรือไม่

The express train doesn’t stop at this station, does it?

รถด่วนไม่หยุดที่สถานีนี้ใช่ไหม

Do you know whether or not the express train stops at this station?

คุณทราบไหมว่า รถด่วนหยุดที่สถานีนี่หรือไม่

He didn’t attend the meeting, did he?

เขาไม่เข้าประชุมใช่ไหม

I want to knowwhether or not he attended the meeting.

ฉันอยากจะทราบว่า เขาเข้าร่วมประชุมหรือไม่

การตอบคำถาม Indirect Question
คำถามประเภทนี้ แม้จะเป็นคำถามโดยอ้อม แต่ก็สามารถตอบได้ เช่นเดียวกับคำถามทั่วๆ ไป คือสามารถจะตอบได้ตามชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น การตอบคำถามชนิดนี้จึงมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
คำถาม
I want to know if he will come.
ฉันอยากจะทราบว่า เขาจะมาหรือไม่
คำตอบ
Yes, he will.
มา, เขาจะมา
No, he won’t,
ไม่มา, เขาจะไม่มา
คำถาม
I wonder if you can open the box.
ฉันไม่ทราบว่า คุณสามารถเปิดกล่องนี้ได้ไหม
คำตอบ
Yes, I can.
ได้, ฉันเปิดได้
No, I can’t.
ไม่ได้,ฉันเปิดไม่ได้
คำถาม
I’d like to know whether she is married or not.
ฉันอยากจะทราบว่า เธอแต่งงานหรือยัง
คำตอบ
Yes, she is.
แต่งแล้ว
No, she isn’t.
ยัง, เธอยังไม่แต่งงาน
คำถาม
The question is whether the train will arrive on time (or not).
คำถามก็คือว่า รถไฟจะมาถึงตรงเวลาหรือไม่
คำตอบ
Yes, it will.
ตรง, มาตรงเวลา
No, it won’t.
เปล่า, ไม่ตรงเวลา
คำถาม
I want to know whether he or his son was punished.
ฉันอยากจะทราบว่า เขาหรือลูกของเขาถูกทำโทษ
คำตอบ
His son was.
ลูกของเขา
คำถาม
Please tell me whether she passed or failed in the test.
ช่วยบอกฉันด้วยว่า เธอสอบได้หรือสอบตก
คำตอบ
She passed the test.
เธอสอบได้
คำถาม
I don’t know who she is.
ฉันไม่ทราบว่า เธอเป็นใคร
คำตอบ
She is our teacher.
เธอเป็นครูของพวกเรา
คำถาม
I’d like to know what you are talking about.
ฉันอยากจะทราบว่า คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร
คำตอบ
I’m talking about the plan to take a picnic.
คำถาม
Do you know where they are from?
คุณทราบไหมว่า พวกเขามาจากไหน
คำตอบ
They are from Australia.
พวกเขามาจากออสเตรเลีย
คำถาม
I don’t know when the show will start and finish.
ฉันไม่ทราบว่า การแสดงจะเริ่มเมื่อไรและสิ้นสุดเมื่อไร
คำตอบ
It will start at three and finish at six.
การแสดงจะเริ่มบ่าย 3 โมง และสิ้นสุดบ่าย 6 โมง
คำถาม
I want to ask you why we should visit that place.
ฉันอยากจะถามคุณว่า ทำไมเราจึงควรไปชมที่นั่น
คำตอบ
Because it is worth studying.
เพราะมันสมควรแก่การศึกษา
คำถาม
Can you tell me how I can contact him?
คุณสามารถจะบอกได้ไหมว่า ฉันสามารถติดต่อเขาได้อย่างไร
คำตอบ
You can contact Mm by phone.
คุณสามารถติดต่อกับเขาได้ทางโทรศัพท์
คำถาม
Could you tell me how much you have got?
คุณจะกรุณาบอกได้ไหมว่า คุณมีรายได้เท่าไร

See also  [NEW] คำศัพท์ ''*ต่างประเทศ*'' แปลว่าอะไร? | หนัง ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

คำตอบ
30,000 baht a month.
สามหมื่นบาทต่อเดือน
แบบฝึกหัด
จงสร้างประโยคต่อไปนี้เป็นคำถามโดยอ้อม (Indirect Question)
ตัวอย่าง
Do you like tea?
= I want to know if you like tea.
What are you doing?
= I want to know what you are doing.
Do you like tea or coffee?
= I want to know whether you like tea or coffee.
You like tea, don’t you?
= I want to know whether you like tea or not.
1.     Are you ready to go?
= I want to know…………………………………….
2.     Did he come to the party last night?
= Do you know……………………………………?
3.    Will she leave for London tomorrow?
= I wonde………………………………………….
4.    Can we go there by train or by bus?
= Can you tell me………………………………..?
5.    Was Daeng or Dam punished yesterday?
= Tell me………………………………………….
6.    You wrote this work, didn’t you?
= I don’t know……………………………………
7.    He doesn’t like smoking, does he?
=    Do you know……………………………….?
8.    Is the National Museum open today?
=    Can you tell me……………………………?
9.    What do you want to order first?
=    I want to know………………………………
10.    Where does she live?
=    I don’t know…………………………………
11.    How old is your father?
=    Please tell me……………………………….
12.    When did you finish high school?
=    Do you remember…………………………?
13.    How can we start this machine?
=    Do you know……………………………….?
14.    Whom would you like to speak to?
=    I don’t know…………………………………
15.    Which one are you going to select?
=    I want to know………………………………
16.    Who is she?
=    Do you know……………………………….?
17.    Why do you speak like that?
=    I don’t understand…………………………
18.    How many people are there in your family?
=    I want to know………………………………
19.    Where will the party be held next week?
=    Do you know……………………………….?
20.    What course did he take last term?
=    Please tell me………………………………
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา 

(Visited 67,118 times, 3 visits today)

Table of Contents

[Update] possessive คืออะไร หลักการใช้ Possessive Adjective กับ Possessive Pronoun | your name สรุป – NATAVIGUIDES

24

SHARES

Facebook

Twitter

ทั้ง Possessive Adjective และ Possessive Pronoun เป็นตัวบ่งบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกัน ว่าอะไรเป็นของใคร แต่ความแตกต่างอยู่ที่การนำไปใช้งาน

possessive pronoun

Possessive Adjective กับ Possessive Pronoun

  • Possessive Adjective ต้องมีนามตามหลัง (my, your, his, her, its, our, their)
  • Possessive Pronoun ไม่ต้องมีนามตามหลัง สามารถใช้แบบเดี่ยวๆ ได้เลย (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)
See also  [NEW] ThePowerBandเฟ้นหาดาวดวงใหม่ เปิดประกวดดนตรีคุณภาพระดับประเทศของไทย! | ค่าย ต่าง ประเทศ - NATAVIGUIDES

คำว่า adjective แปลว่า คำคุณศัพท์ หน้าที่ของมันคือไปขยายคำนามที่ตามมา

ส่วน pronoun แปลว่า คำสรรพนาม สามารถอยู่ได้ตำลำพังโดยไม่ต้องไปขยายคำใดๆอีก

Possessive Adjective
Possessive Pronoun
คำแปล

my + นาม
mine
ของฉัน

your + นาม
yours
ของคุณ

his + นาม
his
ของเขา

her + นาม
hers
ของหล่อน

its + นาม
its
ของมัน

our + นาม
ours
ของพวกเรา

their + นาม
theirs
ของพวกเขา

my อ่านว่า มายด์ / mine อ่านว่า มายน์ ของฉัน
your อ่านว่า ยัว / yours  อ่านว่า ยัวส์ แปลว่า ของคุณ
his อ่านว่า ฮิส แปลว่า ของเขา
her อ่านว่า เฮอ / hers อ่านว่า เฮอส์ แปลว่า ของหล่อน
its อ่านว่า อิทส แปลว่า ของมัน
our อ่านว่า เอ๊าเวอะ  / ours อ่านว่า เอ๊าเวอะส์ แปลว่า ของพวกเรา
their อ่านว่า แด / theirs อ่านว่า แดส แปลว่า ของพวกเขา

ตัวอย่างประโยค Possessive Adjective กับ Possessive Pronoun

That is my cat. / That cat is mine.
นั่น คือ แมว ของฉัน / แมว ตัวนั้น คือ ของฉัน

This is your book./ This book is yours.
นี่ คือ หนังสือ ของคุณ/  หนังสือ เล่มนี้ คือ ของคุณ

These are his cars./ These cars are his.
เหล่านี้ คือ รถยนต์ ของเขา / รถยนต์ เหล่านี้ คือ ของเขา

Those are her pens. / Those pens are hers.
เหล่านั้น คือ ปากกา ของหล่อน / ปากกา เหล่านั้น คือ ของหล่อน

That is our dog./ That dog is ours.
นั่้น คือ สุนัข ของพวกเรา/ สุนัข ตัวนั้น คือ ของพวกเรา

This is their house./ This house is theirs.
นี่ คือ บ้าน ของพวกเขา/ บ้าน หลังนี้ คือ ของพวกเขา

My bike is new but I like yours.
จักรยานของฉันใหม่ แต่ฉันชอบ(จักรยาน)ของคุณ

A: Is this my bag? 
นี่คือกระเป๋าของฉันใช่ไหม
B: No! It’s not yours. It’s mine.
ไม่ใช่ มันไม่ใช่ของเธอ มันเป็นของฉัน

บทเรียนเพิ่มเติม

สรุปหลักการใช้ Possessive Adjective กับ Possessive Pronoun คือ adjective มีนามตามหลัง ส่วน pronoun ไม่ต้องมีนามตามหลัง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 163

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


กินของยักษ์ 24 ชั่วโมง ( ผมจะเป็นนักกินจุอันดับ 1 ของโลกให้ได้ )


ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดซับ กดกระดิ่งให้ด้วยเด้อ กดที่ลิ้งข้างล่างได้เบย
👉🏻 http://bit.ly/2NLjgOY 🤟🏻
❌ ลงคลิปทุกวัน อังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์
สามารถติดตามผมได้ที่ ❣️
👉🏻 FB : https://www.facebook.com/an4ns
👉🏻 IG : anan.ped
🙏🏻 สำหรับติดต่องาน 🙏🏻
👉🏻 Email ananped.production@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กินของยักษ์ 24 ชั่วโมง ( ผมจะเป็นนักกินจุอันดับ 1 ของโลกให้ได้ )

วัยนี้ใครเป็นบ้าง ดูแล้วคิดถึงตัวเองจริงๆ นี่แหละฐานทัพลับในฝัน!!… #รวมคลิปฮาพากย์ไทย


ฝากกดไลค์ คอมเม้นมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ\r
เฟสใหม่ : https://www.facebook.com/thewinismine\r
เพจ FB : https://facebook.com/Thewinnertvth\r
\r
\r
► อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่\r
https://www.youtube.com/user/art6569\r
\r
► ช่องทางติดตามอื่นๆ\r
\r
► Fan page : https://facebook.com/Thewinnertvth\r
► Facebook : https://www.facebook.com/thewinismine\r
► IG @thewinismine : https://www.instagram.com/thewinismine\r
\r
\r
► ติดต่องาน โฆษณา : thewinnerch@gmail.com\r
\r
\r
หากชอบคลิปก็ คอมเม้นบอก แล้วอย่าลืมกดไลค์ ด้วยนะ \r
ที่สำคัญ ”กดซับด้วย”

วัยนี้ใครเป็นบ้าง ดูแล้วคิดถึงตัวเองจริงๆ นี่แหละฐานทัพลับในฝัน!!... #รวมคลิปฮาพากย์ไทย

Your Name Vietsub Trọn Bộ Phim Anime 2020 [hay] – Mong mn xem thử


nghe nhạc giúp mn có những giây phút sảng khoải thoải mái(mn đăng kí kênh ủng hộ mình nhá cảm ơn mn nhìu)https://www.facebook.com/recover/password/?u=100050430791843\u0026n=648343\u0026fl=default_recover\u0026sih=0

Your Name Vietsub Trọn Bộ   Phim Anime  2020   [hay] - Mong mn xem thử

อยากให้ดู [ Your Name ] หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ #JUSTดูIT


สนับสนุนรายการ JUSTดูIT. ให้ทำคลิปแบบนี้อีก https://www.patreon.com/JUSTDOOIT
เชื่อว่าตอนนี้คงไม่มีหนังเรื่องไหนกระแสแรงเท่า YourName หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ แอนิเมะของ ที่ทำรายได้ถล่มทลายและครองแชมป์กว่า 10 สัปดาห์ในญีปุ่นแน่ๆครับ จดอ JUSTดูIT เลยอยากชวนคนที่ยังไม่ดูรีบไปตีตั๋วกันด่วนๆ ส่วนใครที่ดูมาแล้วก็อยากให้แชร์ความรู้สึก อิน ฟิน ซึ้ง กับเราหน่อย..
จดอ JUSTดูIT คือแชนแนลคุยโวโม้หนังหลังดูจบ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

อยากให้ดู [ Your Name ] หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ #JUSTดูIT

สรุปบบทเรียน1 What’s your name?


สรุปบบทเรียน1 What's your name?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ your name สรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published.