Skip to content
Home » [NEW] ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด ศรีสะเกษ-kerryexpress-เช็ค พัสดุ: | เบอร์โทรลาซาด้า call center – NATAVIGUIDES

[NEW] ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด ศรีสะเกษ-kerryexpress-เช็ค พัสดุ: | เบอร์โทรลาซาด้า call center – NATAVIGUIDES

เบอร์โทรลาซาด้า call center: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด ศรีสะเกษ

ผลการค้นหา ร้านพาร์เซลช็อบ  ตู้ล็อกเกอร์ ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ จุดบริการร้านค้ารายย่อย ศรีสะเกษ

แสดง รายละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด ศรีสะเกษ ด้านล่างนี้  

ศรีสะเกษ 11 จุดบริการ

       

ร้านพาร์เซลช็อบ – หญ้าปล้อง (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

118/2 ม.11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

092-7938217        จันทร์-เสาร์ 08.00-19.00        เวลาตัดรอบ

16.00

       

ร้านพาร์เซลช็อบ – ศูนย์บริการ ศรีสะเกษ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

999/13-15 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีษะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ 33000

See also  [Update] | ใบ หัก ณ ที่จ่าย - NATAVIGUIDES

092-9234217        จันทร์-เสาร์ 08.00-19.00        เวลาตัดรอบ

17.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – กันทรลักษ์

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

264/15 หมู่3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

097-9233217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองศรีสะเกษ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

1416/16-18 ถนนอุบล-เมืองใต้ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

061-1429217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ

17.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – อุทุมพรพิสัย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

679/1-2 หมู่7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120

097-9236217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ศรีสะเกษ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

244/1-4 หมู่6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

097-9240217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

18.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองอุทุมพรพิสัย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

42/1 ม.2 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ 33120

090-8800792        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ขุขันธ์

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

388/26-27 ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

097-9235217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

17.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – กันทรลักษ์2

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

22/3-4 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

063-2464217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

17.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ขุนหาญ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

236 ม.5 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

061-9268618        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – เลกาซี่ ศรีสะเกษ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

1453/29 และ 1453/30 ถ.ศรีสุมังค์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

1217        อังคาร-อาทิตย์ 11.00-18.30        เวลาตัดรอบ

14.00

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-17(ประมาณ 1300 – 900 ปีมาแล้ว) ก็มีชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับกระแสวัฒนธรรมแบบขอมโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่นับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-16) และพุทธศาสนา นิกายมหายาน (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17) โดยปรากฏเป็นชุมชนขนาดน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง หลายชุมชมมีการก่อสร้างศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันคือปราสาทหินโบราณ เช่น ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่10 ปราสาทหินสระกำแพงน้อย11 ใน เขตอำเภออุทุมพรพิสัย  ปราสาทบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน12  ปราสาทกู่สมบูรณ์ อำเภอบึงบูรพ์ ปราสาททามจาน(หรือปราสาทบ้านสมอ)13 ปราสาทปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ ปราสาทตาเล็ง อำเภอขุขันธ์ ปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง ปราสาทภูฝ้าย ปราสาทพระวิหารและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณพะลานหินเขตผามออีแดง ปราสาทโดนตวล อำเภอกันทรลักษ์ ปราสาทหนองปราสาท ปราสาทตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ เป็นต้น โบราณสถานที่เรียกว่าปราสาทหินแบบศิลปะขอมที่พบเป็นจำนวนมากในจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้จังหวัดศรีสะเกษได้รับสมญานามว่า “เมืองปรางค์ร้อยกู่” หรือ “นครร้อยปราสาท”

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด3 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 8840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอ 22 อำเภอ3 มีประชากรราว 1.47 ล้านคน 4 ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน อาทิ ภาษาลาว (สำเนียงลาวใต้ซึ้งใช้ครอบคลุมทั้งฝั่งอุบลราชธานีและจำปาศักดิ์) ภาษากูย ภาษาเยอ และภาษาเขมรถิ่นไทย ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนและนับถือผีมาแต่เดิม

ชุมชนชาวเขมรป่าดงดังกล่าวได้อยู่อาศัยเรื่อยมาจนล่วงเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ใน พ.ศ. 2302 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์(หรือพระที่นั่งสุริยามรินทร์)พญาช้างเผือกมงคลในราชสำนักแตกโรงมาจากจากกรุงศรีอยุธยา หนีเข้าป่าไปรวมอยู่กับโขลงช้างป่าในเทือกเขาพนมดงรัก ตากะจะหรือตาไกรและเชียงขัน พร้อมด้วยหัวหน้าชนเผ่าเขมรป่าดงได้รับอาสาตามจับพญาช้างเผือกได้แล้วนำส่งถึงกรุงศรีอยุธยา ด้วยความชอบในครั้งนี้จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ “ตากะจะ” หรือ “ตาไกร” เป็น “หลวงแก้วสุวรรณ” ตำแหน่งหัวหน้านายกอง ปกครองหมู่บ้าน โดยโปรดให้ยก บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนขึ้นเป็น เมือง “ขุขันธ์” ซึ่งอยู่ที่บริเวณใกล้ปราสาทกุด หรือปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวน วัดเจ็ก อำเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน จนล่วงปีพุทธศักราช 2306 หลวงแก้วสุวรรณนำเครื่องบรรณาการถวายพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงศรีอยุธยา ความชอบครั้งนี้ได้โปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้หลวงแก้วสุวรรณ เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน ตำแหน่ง “เจ้าเมือง”ขุขันธ์คนแรก

เที่ยวศรีสะเกษ สัมผัสดินแดนมนตร์เสน่ห์แห่งดอกลำดวน

ท่องเที่ยวไทย ชวนเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ ดินแดนปราสาทขอม สัมผัสมนตร์เสน่ห์หลากหลายที่สร้างความสุขให้กับผู้มาเยือน ชมสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ(สวนสมเด็จศรีนครินทร์)

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ( SISAKET AQUARIUM ซึ่งเป็น aquarium แห่งแรกและแห่งเดียวในเขตอีสานใต้)

จุดบริการที่ใกล้คุณ 10 จุดบริการ

       

ร้านพาร์เซลช็อบ – แยกสามเหลี่ยม ขอนแก่น (PS-UPC)

126/64-65 ม.16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

092-2461217        จันทร์-เสาร์ 8.00 – 18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

       

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – โอโซน

238/8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

092-2494287        จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00        เวลาตัดรอบ

00.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสันขอนแก่น

99/2 ชั้น G ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        จันทร์-ศุกร์ 10.30-21.00,เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00        เวลาตัดรอบ

14.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – ออฟฟิศเมท เซ็นทรัลขอนแก่น

เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.00-21.00        เวลาตัดรอบ

14.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – แฟมิลี่มาร์ท เซ็นทรัลขอนแก่น

99 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – แฟมิลี่มาร์ท พิมพสุต 2

6/7, 6/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

       

ร้านพาร์เซลช็อบ – ถนนกลางเมือง (PS-UPC)

8/2-3 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

092-8425217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ

16.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – แฟมิลี่มาร์ท โรงพยาบาลขอนแก่นราม

193 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

See also  Comparisons with Adjectives and Adverbs 15 หลักการสร้างคำให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสุด | ขั้นกว่า | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

14.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – แฟมิลี่มาร์ท ถนนประชาสโมสร

202/1 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

       

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – แฟมิลี่มาร์ท ถนนรื่นรมย์ ขอนแก่น

185 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

1217        24 ชม.        เวลาตัดรอบ

14.00

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เราใส่ใจเซอร์วิส เพราะเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่ง และทำให้เคอรี่ เอ็กซ์เพรสเป็นรูปแบบการส่งแบบใหม่ที่ทำให้คนมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น

ในจำนวนนี้ 99.99% ขนส่งกันเองในประเทศไทย พนักงานเคอรี่ เอ็กซ์เพรสส่งได้สำเร็จสูงถึง 97%

97% ไม่ใช่ตัวเลขที่เราใส่ใจ แต่เราใส่ใจกับ 3% ที่ไม่สำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไร ตรงไหนที่ไม่ดีต้องเริ่มปรับปรุง ถ้าพนักงานคนหนึ่งอ้างว่าโทรหาลูกค้าไม่ติดเป็นเหตุผลซ้ำ ๆ แก้ไม่ได้ก็หาวิธีจนไม่เจอเหตุผลนี้อีก โดยจะมีทีมซัพพอร์ตที่คอยมอนิเตอร์ตลอด ไม่ใช่แค่ส่งถึงแต่ต้องส่งภายใต้บริการที่ดี โทรศัพท์หาลูกค้า จะถอนหายใจเฮือกเดียวก็ผิดพลาดแล้วนะ แล้วเรายังมีทีมเคลียร์ใจที่คอยรับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรเข้ามาเพราะมีปัญหาด้วย

ภาพรวมของตลาดขนส่งพัสดุด่วนในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาของบริษัทเอง หรือของพันธมิตร หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันที่เปิดให้บริการในพื้นที่เดียวกัน แต่ก็พบว่าต่างฝ่ายต่างสามารถเติบโตได้โดยไม่มีปรากฏการณ์ที่แบรนด์ไหนกินลูกค้าใคร อยู่ที่ว่าใครจะขยายตัวรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดได้เท่าไร

แต่ทั้งนี้ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรสเองกับร้านของพันธมิตรต่างก็มียอดผู้เข้ามาใช้บริการเติบโตได้ในอัตรา 30% ในทำเลที่อยู่ใกล้กัน โดยร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เฉลี่ยมีคนใช้บริการประมาณ 1,000 คนต่อวัน สำหรับทำเลร้านที่บริษัทจะเลือกเปิดอย่างน้อย 2-4 คูหา มีที่จอดรถสะดวก ส่วนร้านพันธมิตรอยู่ในหลักสิบ ซึ่งถือว่าโอเคแล้ว ถ้าคูณด้วยจำนวนสาขาก็จะมีปริมาณไม่น้อยเช่นกัน

ผลปรากฏตามคาดหมาย เพราะลูกค้ากลับมากขึ้น

เพราะว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของบนมือถือหรือบนแพลตฟอร์มที่ง่ายที่สุด เคอรี่ก็ดูแลเรื่องการส่งให้พวกนี้ หน้าที่เราก็เลยพัฒนาจุดส่งให้มากและส่งให้เร็ว พัฒนาอยู่เท่านี้ทุกวัน ทุกคนมีวอลุ่มและโตหมด เราไม่รอให้ปริมาณลูกค้าล้นมีปัญหา แต่เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าไปใช้ทันที

เพราะลูกค้ากลับมากขึ้น และเป็นโซลูชั่นที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรสสามารถมอบให้กับกลุ่มแบรนด์ต่าง ๆ ที่พาร์ตเนอร์กับบริษัท เพราะไม่ว่าใครก็อยากให้แวลูเกิดกับร้าน แบบแรกทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าคิดอยากส่งพัสดุก็ส่งได้เลย กับแบบที่สองมาเพื่อส่งพัสดุโดยเฉพาะซึ่งก็มีโอกาสซื้อสินค้าของร้านพันธมิตร ส่วนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก็ทำหน้าที่ดูแลหลังบ้านให้ดี

ทึ่มา : https://positioningmag.com/1166722

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

ด้วยการประกาศความเป็น “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย” พร้อมเปิดจุดให้บริการใหม่กว่า 2,300 แห่ง ทั้งในส่วนเฉพาะของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซลชอป และ เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงการเปิดศูนย์กระจายสินค้าย่อยอีกกว่า 300 แห่ง ในปี 2018

“จากสโลแกน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุกที่ ทั่วไทย เราคาดว่าจะสามารถสร้างงาน ได้อีกกว่า 3,000 อัตรา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังทำให้เคอรี่ขึ้นแท่นผู้นำในการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ทุกที่ ทั่วไทย พร้อมจัดส่งถึงมือผู้รับภายในวันถัดไป ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน รวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ”

ที่มา : https://marketeeronline.co/archives/7760

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

คลิกตรงนี้เพื่อ เปิดหน้าเวปนี้ แบบเต็มหน้าจอ

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

อะไรคือความเร็วสูงสุดที่ Kerry Express ทำได้

ถ้าเป็นเรื่องความเร็ว ผมขอไม่พูดถึงความเร็วในการรับ-ส่งพัสดุ

เพราะผมเชื่อว่าทุกคนคงพอจะรู้อยู่แล้ว Kerry Express เราเป็นบริษัทที่ทำงานเร็วมาก ยกตัวอย่างเช่น พวกเราใช้เวลาเปิดหน้าร้านสาขาแรกที่อโศก เพียง 6 สัปดาห์นับจากวันแรกที่เราเริ่มต้นความคิดนี้จาก 0 หรือบริการส่งของวันเดียวถึง (Bangkok Sameday) ที่ใช้เวลาเตรียมการคนและออกแบบระบบพร้อมภายใน 2 เดือน นั่นเพราะ Kerry Express เราคิดแล้วลงมือทำเลย

ที่มา : https://readthecloud.co/ceo-kerry-express/

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549

ปัจจุบันเรามีสำนักงานกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย โดยการบริการของเราคือการจัดส่งภายในวันถัดไป (ND) ซึ่งครอบคลุมกว่า 99.9% ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศและกว่า 97% ของการจัดส่งประสบความสำเร็จในการเข้าจัดส่งตั้งแต่ครั้งแรก

ปัจจุบัน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการจัดส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน, คลังสินค้า, ร้านค้ารายย่อยและครัวเรือนกว่า 10,000 ชิ้นต่อวัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงลูกค้ารายสำคัญอย่าง บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, บริษัทอีคอมเมิร์ช (E-commerce Company), การขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์, หน่วยงานด้านเทคโนโลยี, บริษัทโทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, โรงเรียน รวมไปถึงร้านค้าขายปลีก   ในปี พ.ศ. 2556 เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้เริ่มให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อให้ลูกค้าสะดวกแก่การใช้บริการ (C2C) โดยมีการเปิดสาขาหรือร้านพาร์เซลช็อป (Parcel Shop) และจุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้า (BTS) อีกทั้งเรายังเปิดให้บริการผ่านทางตู้ล็อคเกอร์ตามอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมอีกด้วย ซึ่งจุดให้บริการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็กในกรุงเทพฯ สามารถส่งสินค้าไปยังครอบครัว, เพื่อน, ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้บริษัทของเรายังมีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้เรายังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ที่หน้าบ้านอีกด้วย  นอกจากการให้บริการภายในประเทศไทยแล้ว เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังเป็นที่รู้จักในประเทศฮ่องกง, ไต้หวัน, เวียดนามและมาเลเซียอีกด้วย

Call Center 1217

KETH was invited by the most popular Thai TV Station Channel 3

explain our service to their audiences.  A live TV interview was held on 2 February 2016

Mr. Warawut Natpradith (Assistant General Manager, KETH) explained our services, with special focus on C2C areas including parcel shops and Bangkok Sameday service.  The TV hosts were particularly impressed by the Bangkok Sameday service with such a great idea of low service fee and yet high efficiency and service-minded couriers.  In the show, Mr. Warawut Natpradith also demonstrated our latest technologies, e.g. Kerry Express application and POD SMS notification to shippers.

ช่องบริการด่วน Kerry Express Fastlane

เป็นบริการใหม่ของทางเคอรี่ค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อาจจะส่งพัสดุไม่เกิน 2 ชิ้น ไม่ต้องรอคิวนานและไปเข้าคิวที่ช่องบริการปกติ แต่ช่องบริการด่วนฟาสต์เลนนี้ จะยังไม่สามารถใช้บริการเสริมต่างๆได้ค่ะ เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) หรือ บริการส่งก่อนเที่ยง

ตอนนี้หลายๆคนที่บริการส่งพัสดุ Kerry Express กับทางสาขาเป็นประจำ น่าจะพอเคยได้ยินบริการนี้มาบ้าง หรือ อาจจะพอเคยเห็นเจ้าเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่สาขาบ้างแล้ว แต่คุณลูกค้าหลายๆท่าน น่าจะยังไม่เคยลองใช้บริการ หรือ ยังไม่รู้ว่ามีบริการส่งของแบบนี้มาก่อน

ช่องบริการด่วน Kerry Express FastLane

เข้าไปที่แอปพลิเคชั่น Kerry Express ในมือถือของเรา

เลือก “ส่งพัสดุที่ร้าน”

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress

คลิกตรงนี้เพื่อ เปิดหน้าเวปนี้ แบบเต็มหน้าจอ

>> กด ที่รูปด้าน ล่าง เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

>> กด ที่รูปด้านบน เพื่อ ค้นหา สาขา เครรี่ใกล้ บ้าน คุณ <<

เมื่อไปถึงที่ ร้าน Kerry Express สามารถกดบัตรคิวของช่องบริการฟาสต์เลนได้เลยค่ะ เลือก “1–2 ช่องทางด่วน”

[NEW] ขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านเอไอเอส | เบอร์โทรลาซาด้า call center – NATAVIGUIDES

custom01

*กรณีมีผู้เข้าจองวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ระบบจะแสดงหน้าจอรอคิวลงทะเบียนให้คุณ กรุณาเปิดหน้าจอนั้นทิ้งไว้ เมื่อถึงคิวของคุณระบบจะนำไปยังหน้าลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
*In case of high traffic, system will show queuing page for you. Do not close the page while you are in the queue. When your queue is ready, it will be redirected to registration page.

For English Version Click here!

กรณีต้องการขอ SMS / เปลี่ยนแปลงวัน-เวลานัด / ยกเลิกนัดหมาย หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าไปที่หน้าลงทะเบียนอีกครั้ง กรอกเบอร์ที่เคยลงทะเบียน และใส่ OTP ตามขั้นตอน จากนั้นสามารถเลือกจัดการนัดหมายได้ทันที (กรณีเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกนัดหมาย ต้องทำรายการก่อนถึงวันนัด 2 วัน ไม่รวมวันนัด)

**แนะนำเลือกวัคซีนให้ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับวัคซีน**

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เอไอเอส และ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

➡ เข็ม 3 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac / Sinopharm ทั้ง 2 เข็ม จากทุกศูนย์ฉีด
ฉีดวันที่ 1 – 30 พ.ย. 64 (วัคซีน AstraZeneca)
    ✔️ สามารถจองคิวฉีดเข็ม 3 สำหรับกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinovac
          – เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
          – เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 Sinopharm

See also  [NEW] | vancouver ประเทศ - NATAVIGUIDES

เข็ม 1 สำหรับบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
จะได้รับวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 AstraZeneca + เข็ม 2 Pfizer ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. เป็นต้นไป

สามารถเลือก/เปลี่ยนแปลงสถานที่รับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 64 (เวลา 9.00 น.)
– ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
– แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
– เอเชียทีค โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเอไอเอส
สามารถลงทะเบียน เพื่อจองคิวผ่าน www.ais.th/vaccine
ดูตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการจองวัคซีน คลิกที่นี่
ฟังข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-078-9337

English Version

 

To request SMS / edit appointment date-time / cancel appointment after registering, go to registration page again. Enter registered mobile number and OTP to sign in and manage your appointment. (Change or cancellation must be made 2 days prior to the appointment date)
**Please check your eligibility according to Ministry of Public Health before registering.**

Ministry of Public Health and AIS open registration for Covid-19 vaccination

➡ 3rd dose for the general public and foreigners who have received 2 doses of Sinovac / Sinopharm from any vaccination center.
Vaccination from 1 – 30 Nov 2021 (AstraZeneca Vaccine)
    ✔️ Registration is opened for people who have received 2 doses of Sinovac/Sinopharm with any of the following formulas:
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinovac
          – Dose 1 Sinopharm + Dose 2 Sinopharm
          – Dose 1 Sinovac + Dose 2 Sinopharm

1st dose for general public and foreigners aged 18 and over who have not yet had any vaccine.
The Ministry of Public Health has started applying the new cross-formula of Dose 1 AstraZeneca + Dose 2 Pfizer to those who have a vaccination date from 4 Nov 2021 onward.

You can select/change location of vaccination from 18 Nov 2021 (09.00am) onwards.
– Bang Sue Central Vaccination Center
– DMS Nopparat Fashion Island COVID-19 Vaccination Center (DNFC)
– DMS Lerdsin Asiatique COVID-19 Vaccination Center (DLAC)


Register to book : www.ais.th/vaccine
From 28 Oct 2021 at 09.00 am onwards
Screenshot of registration steps Click here
Listen to more details on 02-0789337


โทรหา ลาซาด้า เบอร์อะไร 2020


ต้องการโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ของทาง Lazada
เบอร์โทร Lazada
ยินดีต้อนรับเข้าสู่Thawornwadee creator
(อ่านว่า\”ถาวรวดีครีเอเตอร์\”ครับ)
สวัสดีครับผมชื่อ\”ตุ้ย\” ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
ดูคลิปแล้วยังไงก็อย่าลืม
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
กด Subscribe และกดกระดิ่ง
ให้ด้วยนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผม
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ช่องทางการติดต่อ/พูดคุย/รับงาน
ID Line : guitar.kp
Facebook ส่วนตัว : https://www.facebook.com/thaworn.sukcharoen
Facebook Fanpage ขายของออนไลน์ : www.facebook.com/microphonesmartphone

ช่องทางสนับสนุน(โดเนท)
True money wallet : 0892502273

ดูคลิปสอนใช้Audio evolution ได้ที่
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrnQrrx5vUo_qEH0ey6hr_xo0B_nL6ayn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โทรหา ลาซาด้า เบอร์อะไร 2020

(Eng Sub)แม่กาเหว่า3 ช่วยชีวิตลูกหมาไว้แต่เจ้าของมาทวงคืน | เจไจ๋แปนฟิล์ม (J Jai Pan)


แม่กาเหว่าเอาลูกตัวเองให้แม่กาเลี้ยง แม่กาก็เลี้ยงจนโตโดยไม่รู้ว่าไม่ใช่ลูกตัวเอง
เจไจ๋แปนของเสนอหนังสั้นภาคต่อที่มาแรง แม่กาเหว่า3 ไจ่ไจ๋ช่วยชีวิตลูกหมาตกท่อไว้ได้แล้วเอามาเลี้ยงเพื่อรอเจ้าของมารับคืน แต่ยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งรัก เมื่อเจ้าของมาจะทำยังไง งานนี้จะซึ้งจะเศร้าแค่ไหน ไปติดตามชมกันเลยคร้าบบ
Watch for more VDOs here
รับชมตอนอื่นๆของแม่กาเหว่าได้ที่นี่
แม่กาเหว่า1 The Cuckoo1 https://www.youtube.com/watch?v=qVSjUdNWTC8
แม่กาเหว่า2 The Cuckoo2 https://www.youtube.com/watch?v=EttRvS7xLDM
แม่กาเหว่า3 The Cuckoo3 https://www.youtube.com/watch?v=VOZ559VusJ0
แม่กาเหว่า4 The Cuckoo4 https://www.youtube.com/watch?v=bWp6znzNQMk
แม่กาเหว่า5 The Cuckoo5 https://www.youtube.com/watch?v=ymLZSW52Gxc
ตอนใหม่ล่าสุด
แม่กาเหว่า6 The Cuckoo6 https://youtu.be/cVZb8zH800
ติดตาม หรือ Subscribeช่อง เจไจ๋แปน ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCpCg6EHRpvKguAfZNsSFExw
พูดคุยกับแก๊งเจไจ๋แปนได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/JJaiPan/ คร้าบ
▬::: สนใจติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์ :::▬
Email : [email protected]
Line : jjaipankids
Facebook : เจไจ๋แปน
IG: เจไจ๋แปน / jjaipan
TikTok: เจไจ๋แปน / jjaipan
เจไจ๋แปน หนังสั้น แม่กาเหว่า

(Eng Sub)แม่กาเหว่า3 ช่วยชีวิตลูกหมาไว้แต่เจ้าของมาทวงคืน | เจไจ๋แปนฟิล์ม (J Jai Pan)

วิธีติดต่อร้านค้าในลาซาด้า Lazada chat 2


วิธีติดต่อร้านค้าในลาซาด้า Lazada chat 2
ดูคลิปอื่นๆของช่องนี้ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCE_cgL7MaWX_IF9wpltdveA
พูดคุยกันได้ที่ facebook fanpage: https://www.facebook.com/up2mechannel/
เพื่อนๆสามารถอุดหนุดสินค้าของเราได้ที่
ลาซาด้าhttps://www.lazada.co.th/shop/up2mechannel/
ช็อปปี้ https://shopee.co.th/koojakai
สั่งผ่านเพจ https://www.facebook.com/goojakai/
ช่องทางการสนับสนุนช่องของเรา
donate truewallet : 0954691146
donate paypal : [email protected]
ช่องทางติดต่อ [email protected]
[email protected]

วิธีติดต่อร้านค้าในลาซาด้า Lazada chat 2

สอนขายของใน Lazada 2020 l วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ Lazada


มีเพื่อนๆหลังไมค์มาถามจำนวนมากเรื่องชิปปิ้ง ผมใช้ชิปปิ้งอยู่สองเจ้านะครับ บริการดี ราคาไม่เเพง ไม่เก็บเล็กเก็บน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายหยุมหยิม นำเข้าของเเค่ชิ้นเดียวก็สั่งได้ ได้ของเร็วครับ
1. JL Cargo ตอนสมัครใส่รหัสผู้เเนะนำของผม 3174 เพื่อนๆจะได้เรทนำเข้าที่ถูกมากๆ
http://www.jlcargoth.com/
2. The best cargo ตอนสมัครใส่รหัสผู้เเนะนำของผม TB3434 เพื่อนๆจะได้เรทนำเข้าที่ถูกมากๆ
https://www.thebestcargo.com/
(สังเกตว่าเจ้าใหญ่ๆทำไมทุนสินค้าถึงถูกกว่า เพราะต้นทุนค่าส่งถูกกว่านั่นเอง)
มีข้อสงสัยในการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ อยากนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สนใจอยากเรียนนำเข้าสินค้า เรียนขายสินค้าออนไลน์สอนแบบจับมือทำ สามารถปรึกษาพูดคุยกับผมได้ที่ Line ID: @sompat

สอนขายของใน Lazada 2020 l วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ Lazada

วิธีติดต่อลาซาด้า Lazada


แนะนำวิธีติดต่อกับทางลาซาด้ากันนะคับ ยกเลิกสินค้า หรือแจ้งสินค้ามีปัญหา
ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยคับ หรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับลาซาด้า สามารถโทรติดต่อได้เบอร์นี้โดยตรงกันเลยนะคับ โทรศัพท์: 02 018 0000
ชั่วโมง: วันนี้เปิดทำการ · 9:00–18:00
หรือจะติดต่อผ่านช่องทางแชทดูจากคลิปนี้ได้เลยติดต่อไวมากครับแถมไม่เสียค่าโทรด้วยนะครับ
https://youtu.be/H23VpKQgfBg
เพื่อนๆ สามารถชมคลิปอื่นๆของผมได้ที่ท้ายคลิปและวีดีโออื่นๆ ได้ที่ลิงนี้นะคับ
https://www.youtube.com/channel/UCE_cgL7MaWX_IF9wpltdveA
ดูคลิปอื่นๆของช่องนี้ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCE_c…
พูดคุยกันได้ที่ facebook fanpage: https://www.facebook.com/up2mechannel/
เพื่อนๆสามารถอุดหนุดสินค้าของเราได้ที่
ลาซาด้าhttps://www.lazada.co.th/shop/up2mech…
ช็อปปี้ https://shopee.co.th/koojakai
สั่งผ่านเพจ https://www.facebook.com/goojakai/
ช่องทางการสนับสนุนช่องของเรา
donate truewallet : 0954691146
donate paypal : [email protected]
ช่องทางติดต่อ [email protected]
[email protected]

วิธีติดต่อลาซาด้า Lazada

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เบอร์โทรลาซาด้า call center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *