Skip to content
Home » [NEW] ดีเดย์ใช้งานจริง ‘อี-แท็กซ์ อินวอยซ์’ | อินวอยซ์ – NATAVIGUIDES

[NEW] ดีเดย์ใช้งานจริง ‘อี-แท็กซ์ อินวอยซ์’ | อินวอยซ์ – NATAVIGUIDES

อินวอยซ์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เอ็ตด้าผนึกกรมสรรพากร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ‘รายใหญ่-ย่อย’ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เผยระเบียบ-มาตรฐานพร้อมแล้ว รอผู้มีอำนาจลงนาม คาดดีเดย์ใช้ “อี-แท็กซ์ อินวอยซ์” ได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานสัมมนา e-Trade Facilitation “The New Change To e-Tax Invoice” ว่า เอ็ตด้า ร่วมกรมสรรพากรกำหนดมาตรฐาน “อี-แท็กซ์ อินวอยซ์” (e-Tax Invoice) หรือการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า และเป็นแผนงานสำคัญตามภารกิจระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารดิจิทัล (Digital Documents)

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของประเทศ และเพื่อไม่ให้คู่ค้ายกเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยทุกภาคส่วนจต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

“อี-แท็กซ์ อินวอยซ์ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้า และบริการต่างๆ”
เร่งผลักดันให้ใช้เป็นรูปธรรม

นางจีราวรรณ ระบุว่า ทั้งเอ็ตด้าและกรมสรรพากร มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปใหม่ (อี-แท็กซ์ อินวอยซ์) เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนด้านเอกสารให้ผู้ประกอบการ เช่น ต้นทุนการผลิตและการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“เป้าหมายเราคือ ผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปัจจัยให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในระยะยาว”

นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักบริหารการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เผยว่า กรมสรรพากรดำเนินการจัดทำมาตรฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเอ็ตด้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดใช้ระบบ “อี-แท็กซ์ อินวอยซ์ บายอีเมล” (e-Tax Invoice by Email) สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถยื่นขอส่งใบกำกับภาษีผ่านทางอีเมลได้แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และส่งให้กรมสรรพากรตรววจสอบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล

อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ ผู้ประกอบการควรเริ่มศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบของระบบงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการ จัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และขออนุมัติจัดทำตามแบบ ก.อ.01 (e-Tax Invoice by Email) หรือแบบ บ.อ. 01 (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งสามารถยื่นคำขอใช้ระบบดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

“หน่วยงานภาครัฐต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเอง จากหน่วยงานกำกับดูแลสู่การเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้มากขึ้น ซึ่งสำหรับเป้าหมายของกรมสรรพากรนั้นต้องการให้เกิดการ บูรณาการระบบด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลได้”

ใช้งานจริง มิ.ย.
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ กรมสรรพากร เผยว่า กระบวนการพัฒนาระบบอี-แท็กซ์ อินวอยซ์ ขณะนี้ดำเนินการในด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้ว รอเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้ประกอบการจะสามารถยื่นขอลายเซ็นดิจิทัลสำหรับใช้ยืนยันตัวบุคคลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้การออกใบรับรอง ซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 1 รายคือ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด และปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในให้รองรับตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน โดยตามระเบียบใหม่ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิ์จะขอออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว จากเดิมกำหนดเฉพาะนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

“ระเบียบฉบับนี้ไม่ใช่การบังคับให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องออกอี-แท็กซ์ ทั้งหมด แต่เป็นการอนุญาตให้ทุกธุรกิจทุกขนาดสามารถทำได้ แม้บริษัทจะไม่มีระบบพร้อมเหมือนบริษัทใหญ่ โดยระหว่างนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการ”

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างการให้เอ็ตด้าช่วยพิจารณาคุณสมบัติผู้ให้บริการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถใช้บริการส่งอี-แท็กซ์ให้กับกรมสรรพากร ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีใบกำกับภาษีต้องส่งให้สรรพากรอย่างน้อย 5 แสนฉบับต่อเดือน สามารถเลือกใช้อี-แท็กซ์ แบบโฮสต์ทูโฮสต์ ซึ่งเป็นการปลั๊กอินระบบของบริษัท เพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รวมทั้งช่วยประสานงานกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเพื่อพัฒนาและเตรียม พร้อมซอฟต์แวร์รองรับอี-แท็กซ์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถใช้ระบบได้ราบรื่นและลดภาระต้นทุนระบบให้กับผู้ประกอบการ

เร่งพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับ
นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักวิจัยและพัฒนา และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้เอ็ตด้า เสริมว่า เอ็ตด้ายังจัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการประทับรับรองเวลา (Timestamp) สำหรับการยื่นอี-แท็กซ์ให้หน่วยงานของรัฐแล้ว และเริ่มทดสอบการให้บริการกับเอกชนบางราย ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร “พีดีเอฟ/เอ-3” ซึ่งเป็นรูปแบบของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ให้ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ระบบเปิด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้ฟรีได้ในอนาคต

นายโอฬาร วัฒนาสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมทดสอบระบบกับกรมสรรพากร และเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เนื่องจากได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งไอเอสโอ 27001 และมาตรฐานเว็บทรัสต์ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

“ภาพรวมการใช้บริการอี-แท็กซ์ ที่เริ่มมากว่า 4 ปี ผู้ทำจะต้องมีระบบลงลายมือชื่อโดยมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และต้องจัดการระบบออกใบกำกับส่งให้คู่ค้าและสรรพากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน”

Table of Contents

[NEW] ดีเดย์ใช้งานจริง ‘อี-แท็กซ์ อินวอยซ์’ | อินวอยซ์ – NATAVIGUIDES

เอ็ตด้าผนึกกรมสรรพากร เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ‘รายใหญ่-ย่อย’ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เผยระเบียบ-มาตรฐานพร้อมแล้ว รอผู้มีอำนาจลงนาม คาดดีเดย์ใช้ “อี-แท็กซ์ อินวอยซ์” ได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.นี้

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานสัมมนา e-Trade Facilitation “The New Change To e-Tax Invoice” ว่า เอ็ตด้า ร่วมกรมสรรพากรกำหนดมาตรฐาน “อี-แท็กซ์ อินวอยซ์” (e-Tax Invoice) หรือการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า และเป็นแผนงานสำคัญตามภารกิจระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารดิจิทัล (Digital Documents)

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของประเทศ และเพื่อไม่ให้คู่ค้ายกเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยทุกภาคส่วนจต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

“อี-แท็กซ์ อินวอยซ์ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้า และบริการต่างๆ”
เร่งผลักดันให้ใช้เป็นรูปธรรม

นางจีราวรรณ ระบุว่า ทั้งเอ็ตด้าและกรมสรรพากร มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปใหม่ (อี-แท็กซ์ อินวอยซ์) เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนด้านเอกสารให้ผู้ประกอบการ เช่น ต้นทุนการผลิตและการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“เป้าหมายเราคือ ผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปัจจัยให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในระยะยาว”

นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักบริหารการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เผยว่า กรมสรรพากรดำเนินการจัดทำมาตรฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเอ็ตด้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดใช้ระบบ “อี-แท็กซ์ อินวอยซ์ บายอีเมล” (e-Tax Invoice by Email) สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถยื่นขอส่งใบกำกับภาษีผ่านทางอีเมลได้แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และส่งให้กรมสรรพากรตรววจสอบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล

อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ ผู้ประกอบการควรเริ่มศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบของระบบงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการ จัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และขออนุมัติจัดทำตามแบบ ก.อ.01 (e-Tax Invoice by Email) หรือแบบ บ.อ. 01 (e-Tax Invoice & e-Receipt) ซึ่งสามารถยื่นคำขอใช้ระบบดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

“หน่วยงานภาครัฐต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเอง จากหน่วยงานกำกับดูแลสู่การเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้มากขึ้น ซึ่งสำหรับเป้าหมายของกรมสรรพากรนั้นต้องการให้เกิดการ บูรณาการระบบด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐาน มั่นคงปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลได้”

ใช้งานจริง มิ.ย.
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ กรมสรรพากร เผยว่า กระบวนการพัฒนาระบบอี-แท็กซ์ อินวอยซ์ ขณะนี้ดำเนินการในด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้ว รอเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้ประกอบการจะสามารถยื่นขอลายเซ็นดิจิทัลสำหรับใช้ยืนยันตัวบุคคลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้การออกใบรับรอง ซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 1 รายคือ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด และปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในให้รองรับตามข้อเสนอแนะมาตรฐาน โดยตามระเบียบใหม่ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิ์จะขอออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว จากเดิมกำหนดเฉพาะนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

“ระเบียบฉบับนี้ไม่ใช่การบังคับให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องออกอี-แท็กซ์ ทั้งหมด แต่เป็นการอนุญาตให้ทุกธุรกิจทุกขนาดสามารถทำได้ แม้บริษัทจะไม่มีระบบพร้อมเหมือนบริษัทใหญ่ โดยระหว่างนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการ”

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างการให้เอ็ตด้าช่วยพิจารณาคุณสมบัติผู้ให้บริการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถใช้บริการส่งอี-แท็กซ์ให้กับกรมสรรพากร ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีใบกำกับภาษีต้องส่งให้สรรพากรอย่างน้อย 5 แสนฉบับต่อเดือน สามารถเลือกใช้อี-แท็กซ์ แบบโฮสต์ทูโฮสต์ ซึ่งเป็นการปลั๊กอินระบบของบริษัท เพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รวมทั้งช่วยประสานงานกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศเพื่อพัฒนาและเตรียม พร้อมซอฟต์แวร์รองรับอี-แท็กซ์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถใช้ระบบได้ราบรื่นและลดภาระต้นทุนระบบให้กับผู้ประกอบการ

เร่งพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับ
นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักวิจัยและพัฒนา และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้เอ็ตด้า เสริมว่า เอ็ตด้ายังจัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการประทับรับรองเวลา (Timestamp) สำหรับการยื่นอี-แท็กซ์ให้หน่วยงานของรัฐแล้ว และเริ่มทดสอบการให้บริการกับเอกชนบางราย ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร “พีดีเอฟ/เอ-3” ซึ่งเป็นรูปแบบของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ให้ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ระบบเปิด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ได้ฟรีได้ในอนาคต

นายโอฬาร วัฒนาสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมทดสอบระบบกับกรมสรรพากร และเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เนื่องจากได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งไอเอสโอ 27001 และมาตรฐานเว็บทรัสต์ ที่สามารถให้บริการได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

“ภาพรวมการใช้บริการอี-แท็กซ์ ที่เริ่มมากว่า 4 ปี ผู้ทำจะต้องมีระบบลงลายมือชื่อโดยมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และต้องจัดการระบบออกใบกำกับส่งให้คู่ค้าและสรรพากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน”


See also  [NEW] บุคคลธรรมดาจะขายของให้กับบริษัท จะทำยังไงได้บ้างครับ | บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด - NATAVIGUIDES

ถ้าฉันเป็นเขา – Indigo | Songtopia Livehouse


Songtopia Livehouse EP.2 “FRIENDEVER”
เพลง : ถ้าฉันเป็นเขา
ศิลปิน : Indigo

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ถ้าฉันเป็นเขา - Indigo | Songtopia Livehouse

อีกฝั่งของพระจันทร์ – จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า 【Official Video Lyric】


เพลง : อีกฝั่งของพระจันทร์
ศิลปิน : จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม
Producer : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม
Vocal director : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม
Recording At : SEGNO STUDIO RECORD
Mix\u0026Mastering : โสฬส ปุณกะบุตร
Musician
Guitar: นิติพงษ์ ประดับสิริพรหม
Guitar : Takamine : สมชาย เกษมล้นนภา
Production Director : ภูมิรินทร์ จุมรัมย์
Solution One Holding
Music Video Production : ภูมิรินทร์ จุมรัมย์ / Pao007
ที่ปรึกษาลิขสิทธิ์ : เกียรติณรงค์ วงศ์งาม
อำนวยการผลิต : กัลชาญ คงคาทอง
เนื้อเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์
ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจไปหา
ตั้งแต่วันร่ำลานำพารักกอดเต็มหัวใจ
เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนครวญคร่ำเสน่หา
จวบจนวันร่ำลาเพ้อพาฝันเกี่ยวไปแสนไกล
ปลายทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธอ
ยังรักอยู่เสมอไม่เคยเลือนหาย
กี่หมอกหนาวเหงาลึกแทบขาดใจ
ล่วงเลยเวลาหลับไหลยังเพ้อรำพัน
อีกฝั่งของพระจันทร์
ตอนนี้ทางนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า
ฝากจันทร์ถามข่าวใจ
ของคนอยู่ไกล บอกเขาว่ามีคนรอ
เฝ้าส่งความคิดถึง ไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมหนอ
หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน
แหงนมอง…พระจันทร์ มีฉันนั่งเคียงข้างเธอ
ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนนึงส่งใจไปหา
รอเธอหวนคืนมานั่งเคียงคู่กันเหมือนเก่า
เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนรักฝากใจเหงา
ใจฉันเอาไว้ที่เธอ จึงละเมอเพ้อหาไม่เคยเว้นวัน
ดนตรี……………………………..
///
หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน
แหงนมองดูพระจันทร์ มีฉันนั่งเคียงข้างเธอ
จอจาน ยอยักษ์ โปรดักชั่น
……………………………………………………..
► ติดต่องาน
► โทร 080 6655055
► ไลน์ Poomirinstudio
ดาวน์โหลดเพลง \”อีกฝั่งของพระจันทร์\” โทร 49152555 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
https://melody.line.me/melody/26231
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=zSd6xgGyiHI
Spotify : https://open.spotify.com/track/3k050IeRRXNBpNxOZFio44
JOOX : https://open.joox.com/s/rd?k=SiWK
Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1541822167
Tidal Music : https://tidal.com/browse/track/163496828
อีกฝั่งของพระจันทร์ จิ๋วสกุณชัย อาจารย์ไข่มาลีฮวนน่า

อีกฝั่งของพระจันทร์ - จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า 【Official Video Lyric】

The Voice Thailand – โชว์โค้ช – เมดเล่ย์เพลงฮิตของ 4 โค้ช – 11 Sep 2016


The Voice Thailand Season 5 รอบ Blind Audition วันที่ 11 Sep 2016
โค้ชก้อง สหรัถ, โค้ชดา เอ็นโดรฟิน, โค้ชโจอี้ บอย และ โค้ชสิงโต นำโชค
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ The Voice Thailand ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.thevoicethailand.com
เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/TheVoiceThailand
ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/TheVoiceThai ThevoiceTH
อินสตาแกรม : thevoiceTH ThevoiceTH
ออกอากาศ : ช่อง 3
เวลา : ทุกวันอาทิตย์เวลา 16.55 น.

The Voice Thailand - โชว์โค้ช - เมดเล่ย์เพลงฮิตของ 4 โค้ช - 11 Sep 2016

ແພງອ້າຍ ( แพงอ้าย ) SOPHANA x Nutdao x Mild\u0026Mint x แบกือ BiGYAI [OFFICIAL MV]


Artist: Sophana , Nutdao , Mild\u0026Mint , Bigyai ແບກື ,
Lyrics by : BIGPOM , Gx2 ,Sophana
Record: SANGSAN STUDIO
Mix \u0026 Mastered: Airnoy Banna
Beat Prod: BIGPOM \u0026 THAY KT
MV Production: SANGSAN
Camera Man: Paoz SANGSAN \u0026 MAX MASTER
1 horm 1 ຫນື່ງ ຮ່ອມ ຫນື່ງ
ซาวน์ดนตรีสำหรับโคฟเว่อร์ BKT ດົນຕຮີສຳລັບ Cover ส่งมาหาก่อนนะ
https://drive.google.com/drive/folders/1uDgWr6pUwFB2aSpRp75fSbDM1_C9mit3?usp=sharing
เนื้อเพลง
Nutdao :
น้องก็อยู่คนเดียวมาดน บ่มีซายคนใดเข้ามา
หรือมันเป็นเพราะโซกซะตาที่นำพาเฮาพบกัน
เห็นอ้ายอยู่เดียวแบบนี้ หวังว่าแฟนอ้ายคงบ่มี
และมันคงเป็นเรื่องที่ดี ที่เฮาได้พบกัน
คือสิดีเนาะ
ฮักอ้ายมันคือสิดีเนาะ
มีเฮาสองคนเป็นแม่พ่อ
หนึ่งเรื่องที่อยากจะขอน้องก็ขอได้อ้ายเพียงเท่านี้
สินุ่มเนาะ
แก้มอ้ายมันคือสินุ่มเนาะ
ได้กอดอ้ายคือสิอุ่นเนาะ
ที่เว้ามานี่ก็เพราะว่าอยากได้เจ้ามาเป็นเแฟน
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
Mint :
อู้ว ……มายด์ \u0026 มิ้นท์ เด้ออ้าย
น้องนี่ก็โสด ก็โสดมาเป็นปี ได้คบกับอ้ายคนนี้ก็คงดี
น้องมักที่จิตใจนิสัยดี และมันคงสุขใจถ้าได้อ้ายเป็นสามี
Mild :
ยากยอกกะย่านอ้ายบ่สน
ยากวนกะย่านอ้ายบ่เว้า
เป็นความประสงค์ของสองเฮา
อีแม่กะเอาค่าดองบ่หลาย
อยากให้อ้ายมาถามน้องนั้นบ่ทันมีไผ
หมดสี่ห้องของหัวใจน้องเก็บเอาไว้ให้อ้ายผู้เดียว
Nutdao:
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
แบกื BiGYAI :
โอย………แบกือยูโนว……แฮ่……
แบกือกะฮักเป็นนำเขาอยู่เด้
ถ้าอ้ายได้คบกับเจ้าสัญญาว่าสิบ่เท
สิบ่ไปไส สิบ่เปลี่ยนใจ
สิกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืน
ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง! แฮ่…
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป

See also  เงินเดือนหลักแสนของพนักงานบัญชีเป็นไปได้มั้ย? | เงินเดือน พนักงาน บัญชี

ซ้ำท่อนฮุก

Nutdao :
ນ້ອງກໍ່ຢູ່ຄົນດຽວມາດົນ ບໍ່ມີຊາຍຄົນໃດເຂົ້າມາ
ຫຼືມັນເປັນເພາະໂຊກຊະຕາ ທີ່ນຳພາເຮົາພົບກັນ
ເຫັນອ້າຍຢູ່ຄົນດຽວແບບນີ້ ຫວັງວ່າແຟນອ້າຍຄົງບໍ່ມີ
ແລະມົນຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ດີລະ ທີ່ເຮົາໄດ້ພົບກັນ
ຄືຊິດີເນາະ
ຮັກອ້າຍມັນຄືຊິດີເນາະ
ມີເຮົາສອງຄົນເປັນແມ່ພໍ່
ໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ຢາກຈະຂໍນ້ອງກໍ່ຂໍພຽງເທົ່ານີ້
ຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ແກ້ມອ້າຍມັນຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ໄດ້ກອດອ້າຍຄືຊິອຸ່ນເນາະ
ທີ່ເວົ້າມານີ້ກໍ່ເພາະວ່າຢາກໄດ້ເຈົ້າມາເປັນແຟນ
ຄັນອ້າຍຮັກນ້ອງຈະໃຫ້ຫອມ
ຄັນອ້າຍຫອມນ້ອງຈະໃຫ້ກອດ
ຄັນອ້າຍກອດນ້ອງພ້ອມຈະບອກ
ວ່າຮັກອ້າຍນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ
ນ້ອງຄົນນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ຢູ່ດ້ວຍກັນແລ້ວສຸກສະບາຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
SOPHANA :
ຄັນໄດ້ຮັກແລ້ວຊິຖະໜອມ
ຄັນໄດ້ຫອມແລ້ວອ້າຍຊິແພງ
ເພາະວ່າເຈົ້າຄືຄົນອ້າຍແຍງ
ແລະຊິຮັກແພງນ້ອງຫຼ້າຄົນງາມ
ຄັນຫາກເຈົ້າບໍ່ທັນມີໃຜ
ຢາກມີຄົນມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ເປັນແບບນັ້ນມາຢູ່ກັບອ້າຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
Mint
ນ້ອງນີ້ກະໂສດກະໂສດມາເປັນປີ ໄດ້ຄົບກັບອ້າຍຄົນນີ້ກໍ່ຄົງດີ
ນ້ອງມັກທີ່ຈິດໃຈນິໄສດີ ແລະມັນຄົງສຸກໃຈຖ້າອ້າຍເປັນສາມີ
Mild
ຢາກຢອກກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ສົນ
ຢາກວົນກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ເວົ້າ
ເປັນຄວາມປະສົງຂອງສອງເຮົາ
ອີ່ແມ່ກະເອົາຄ່າດອງບໍ່ຫຼາຍ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຖາມ ນ້ອງນັ້ນບໍ່ທັນມີໃຜ
ໝົດສີ່ຫ້ອງຫົວໃຈ ຈະເກັບເອົາໄວ້ໃຫ້ອ້າຍຜູ້ດຽວ ( ຊຳ້ hook )
แบกื BiGYAI
ແບກຶກະຮັກເປັນນຳເຂົາຢູ່ເດ
ຖ້າອ້າຍໄດ້ຄົບກັບເຈົ້າສັນຍາວ່າຊິບໍ່ເທ
ຊິບໍ່ໄປໃສ ຊິບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ຊິກອດເອົາໄວ້ ແບບນີ້ທຸກຄືນ

ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง!
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป ( ຊຳ້ hook )

ແພງອ້າຍ  ( แพงอ้าย ) SOPHANA x  Nutdao x Mild\u0026Mint x  แบกือ  BiGYAI [OFFICIAL MV]

ขาย SUPER 4 ปี 98 VER\”S อินวอยซ์ + สพม ( ตัวจริง ) + พรบ ครบ ถูกๆๆ


ขาย SUPER 4 ปี 98 VER\”S อินวอยซ์ + สพม ( ตัวจริง ) + พรบ ครบ ถูกๆๆ \r
\r
สนใจ 0898948797

ขาย SUPER 4 ปี 98 VER\

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อินวอยซ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *