Skip to content
Home » [NEW] ชื่อย่อของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย | กยศ. ย่อมาจาก – NATAVIGUIDES

[NEW] ชื่อย่อของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย | กยศ. ย่อมาจาก – NATAVIGUIDES

กยศ. ย่อมาจาก: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

จากกรณีที่มีข่าว “สกอ. เผยรายชื่อ 182 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน จาก 40 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน” ทำให้หลายคนอาจจะอยากรู้เรื่องชื่อย่อต่างๆ ถึงกับต้องค้นหาว่า หน่วยงานนี้คืออะไร “สกอ คืออะไร” วันนี้ Campus-Star เลยถือโอกาสรวบรวม ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาไว้ให้อ่านเป็นความรู้นะคะ

Table of Contents

ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

สกอ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อย่อของหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ทำหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เว็บไซต์ www.mua.go.th

สป คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สป คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อย่อของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

สพฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission : OBEC) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น

สอศ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ “กรมอาชีวศึกษา” (เดิม) เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สกศ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สกศ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (อังกฤษ: Office of the Education Council : ONEC) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา

รวม ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สป.ศธ. = สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

กกอ. = คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กอศ. = คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กพฐ. = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม. = สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. = สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สกอ. = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกศ. = สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สช. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ก.ค.ศ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา

สทศ. = สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สมศ. = สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สกว. = สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สสวท. = สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สคบส. = สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สพร. = สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ก.พ.ร. = สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คพร. = คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สพท. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กพ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน กศน. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัด ……. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด……..

กศน.อำเภอ …… = ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ………

ศรช. = ศูนย์การเรียนชุมชน

ศฝช. = ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

อักษรย่อของกระทรวงต่างๆ ในไทย

 • นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กห. กระทรวงกลาโหม
 • กค. กระทรวงการคลัง
 • กต. กระทรวงการต่างประเทศ
 • กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(new)
 • พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(new)
 • กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คค. กระทรวงคมนาคม
 • ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(new)
 • ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(new)
 • พน. กระทรวงพลังงาน(new)
 • พณ. กระทรวงพาณิชย์
 • มท. กระทรวงมหาดไทย
 • ยธ. กระทรวงยุติธรรม
 • รง. กระทรวงแรงงาน
 • วธ. กระทรวงวัฒนธรรม(new)
 • วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • สธ. กระทรวงสาธารณสุข
 • อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

บทความแนะนำ

[NEW] ชื่อย่อของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย | กยศ. ย่อมาจาก – NATAVIGUIDES

จากกรณีที่มีข่าว “สกอ. เผยรายชื่อ 182 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน จาก 40 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน” ทำให้หลายคนอาจจะอยากรู้เรื่องชื่อย่อต่างๆ ถึงกับต้องค้นหาว่า หน่วยงานนี้คืออะไร “สกอ คืออะไร” วันนี้ Campus-Star เลยถือโอกาสรวบรวม ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาไว้ให้อ่านเป็นความรู้นะคะ

ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

สกอ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อย่อของหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ทำหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เว็บไซต์ www.mua.go.th

สป คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สป คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อย่อของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

สพฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission : OBEC) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น

สอศ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ “กรมอาชีวศึกษา” (เดิม) เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สกศ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สกศ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (อังกฤษ: Office of the Education Council : ONEC) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา

รวม ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สป.ศธ. = สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

กกอ. = คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กอศ. = คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กพฐ. = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม. = สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. = สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สกอ. = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกศ. = สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สช. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ก.ค.ศ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา

สทศ. = สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สมศ. = สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สกว. = สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สสวท. = สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สคบส. = สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สพร. = สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ก.พ.ร. = สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คพร. = คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สพท. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กพ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน กศน. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัด ……. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด……..

กศน.อำเภอ …… = ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ………

ศรช. = ศูนย์การเรียนชุมชน

ศฝช. = ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

อักษรย่อของกระทรวงต่างๆ ในไทย

 • นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กห. กระทรวงกลาโหม
 • กค. กระทรวงการคลัง
 • กต. กระทรวงการต่างประเทศ
 • กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(new)
 • พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(new)
 • กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คค. กระทรวงคมนาคม
 • ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(new)
 • ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(new)
 • พน. กระทรวงพลังงาน(new)
 • พณ. กระทรวงพาณิชย์
 • มท. กระทรวงมหาดไทย
 • ยธ. กระทรวงยุติธรรม
 • รง. กระทรวงแรงงาน
 • วธ. กระทรวงวัฒนธรรม(new)
 • วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • สธ. กระทรวงสาธารณสุข
 • อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

บทความแนะนำ


เตือนใจผู้ที่กู้ กยศ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เตือนใจผู้ที่กู้ กยศ

รีวิวการกู้กยศ.ในมหาวิทยาลัย//ใครคิดจะกู้กยศ.ต้องดูเล้ยยย💸🏫📃✨


รีวิวการกู้กยศ. ในมหาวิทยาลัย
คลิปนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของปอนเอง
ข้อมูล/คุณสมบัติผู้กู้กยศ.👇🏻👇🏻
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937771
ข้อมูลรูปภาพประกอบและรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับกยศ.ปอนนำมาจากเว็บไซต์ของกยศ.ทุกคนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกยศ.ได้เลย ลิ้งค์นี้เลยน้าาา
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1596770016
คลิปแนะนำ❣️
Q\u0026A กยศ. คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับกยศ.
https://youtu.be/Aesd9LUbSvU
ไอเดียหารายได้เสริมระหว่างเรียน
https://youtu.be/p8SkUxiBEk
เปิดรายได้ยูทูป ทำยูทูปได้เงินกี่บาท อาชีพเสริมระหว่างเรียน
https://youtu.be/QWw1xFp745Y
ชีวิต 1 วันของเด็กหอ ปอนทำอะไรบ้าง
https://youtu.be/rL1ME2sAoPs
เปิดเทอมวันแรก เป็นนักศึกษาปี 1 แล้ววว
https://youtu.be/knW66UGIA0
ติดตามปอนได้ที่ช่องทางนี้เล้ยยย❣️
IG : Pangponjs
https://instagram.com/pangponjs?utm_medium=copy_link
FB : Pangpon JS
https://www.facebook.com/PangponJS111552713919370/
กยศ มหาลัย ชีวิตนักศึกษา กู้กยศ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธรรมศาสตร์ กยศมธ

รีวิวการกู้กยศ.ในมหาวิทยาลัย//ใครคิดจะกู้กยศ.ต้องดูเล้ยยย💸🏫📃✨

ความแตกต่างกยศ.VSกรอ.​? กู้ยืมอันไหนดีกว่ากัน? 🙄💰💴📚


กยศ​ กรอ.
ความแตกต่างระหว่างกยศ.และกรอ.
สำหรับน้องๆที่หาข้อมูลสำหรับกู้ยืมเพื่อการเรียนครับ👍👍👍📚📚📚

FB:Kanokphon​ Aksronklang​

ความแตกต่างกยศ.VSกรอ.​? กู้ยืมอันไหนดีกว่ากัน? 🙄💰💴📚

น้ำตาย้อยโป๊ก – จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp 「Official Audio」


C A T 9 S T U D I O
♪mv บ่ต้องขอโทษ ไอซ์ สารวัตร ft. VJ. เต๋า https://youtu.be/yVzEPUPNnfc
Tiktok : https://www.tiktok.com/@jintarapoonlarp
subscribers thank you so much!
ด้วยความขอบคุณ ทะลุ 30 ล้านวิว
น้ำตาย้อยโป๊ก : จินตหรา พูนลาภ
แต่งโดย : ธิบดินทร์ ทองสิน
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
Copyright : C A T 9 S T U D I O
คอนเสิร์ต JINTARA SHOW
Tel. 0812529344
Line : jtrp
เรา available on
จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp ft. แบม ไพลิน
♪บ่ต้องขอโทษ https://youtu.be/f2v4TtiMCjI
♪พญาคันคาก Lyric https://youtu.be/gHO4xEDg6eU
♪mv พญาคันคาก https://youtu.be/JaEKb0Ikun8
♪mv ใหม่ติดมาแรง โดนอ้ายวางมือ https://youtu.be/oqKCyPqES6o
✅!!นางเอก พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
♪mv หมาเหยียบฮอย https://youtu.be/7Pr_bFRH7CM
♪mv น้ำตาหล่นบนเขื่อนลำปาว https://youtu.be/aPOJFl74nG4
จินตหรา พูนลาภ X กระต่าย พรรณนิภา
♪MV รักเทาเทา https://youtu.be/WnvtJwrfiW0
♪mv น้ำตาหล่นบนหน้าเฟส https://youtu.be/UCUWLahi1Sg
จินตหรา ปะทะ ลุงพล
♪mv เต่างอย https://youtu.be/Bw4a2cuIaTU
♪MV ดาวติ๊กต๊อก https://youtu.be/l_DXwn0c1WgY
♪MVหมอลำออนไลน์ https://youtu.be/0ZsUVBvUlg
♪MVสาวชุมแพ ลาลา https://youtu.be/jPKztS9pMaM
♪MVสถานะหมอลำ https://youtu.be/cFH22MK7GnM
♪MVสถานะหมอลำ https://youtu.be/6deMh5ERcw
♪MVฮอยฮักปักใจ Lyric Audio https://youtu.be/Z46prV86EUY
จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา
♪MVฮอยฮักปักใจ https://youtu.be/7E_WhEiOufI
♪MVอ่อนแอกะแพ้ไป https://youtu.be/wWl0QEzEz0
♪MV รักจริงพรือ จินตหรา x ลิลลี่ : https://youtu.be/cSrxMizubR0
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/8946220/list/455144
♪MV : https://youtu.be/RN2F3pW0oDg
MV สาวนานครพนม
▶https://youtu.be/DP97ctpGtwE
พื้นที่ทับซ้อน
▶https://youtu.be/fkm5FDI5KN4
MVน้ำตาย้อยโปก
▶https://youtu.be/RN2F3pW0oDg
MV ผ้าไหมอ้ายลืม
▶https://youtu.be/x598FpPFOmA
mv รปภ.👮‍♂️👮‍♀️
▶https://youtu.be/vcGURuK9yf0
ต้อนรับความแรงอีกช่องทาง LINE TV
บ่มักนิสัย
▶https://youtu.be/RsEtT14gpKQ
MV รปภ👮‍♂️👮🏻‍♀️
▶https://tv.line.me/v/8310593?lang=th_TH
ลำเต้ยซิ่ง เต่างอย
▶https://youtu.be/YLw11fmRo2A
ตั๋วกันได้กันดี
▶https://youtu.be/vbJLl4pbaYU
คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
▶https://youtu.be/GSAaQA2AQvI
ลำเต้ยซิ่ง เต่างอย
▶https://youtu.be/YLw11fmRo2A
กะเทยห่าว
▶https://youtu.be/uSPOeMI5hog
ผาน้ำย้อย
▶https://youtu.be/PuiD7KGZZk4
น้ำตาหล่นบนบัวแดง
▶https://youtu.be/kEl6Wpfhs3E
บ่แย่งแฮปปี้
▶https://youtu.be/IKQm1hiNtk
อีหล่าขาเด้ง v. เกริ่น
▶https://youtu.be/aJw6pDHv_3U
ไม่รู้ไม่ผิด
▶https://youtu.be/eRuDEsYNUMg
ช้ำรักจากผาน้ำย้อย
▶https://youtu.be/OsNcrJH65Yc
วอนนางนอน
▶https://youtu.be/Fps3NjmFtbg
หาหมอ
▶https://youtu.be/gMjDqujOf80
ผาน้ำย้อย
▶https://youtu.be/Ygq6JuCeTVQ
อีหล่าขาเด้ง
▶https://youtu.be/DN9APN3SBWA
ลําเต้ย ลําซิ่ง เต่างอย
▶https://youtu.be/YLw11fmRo2A
▶Follow me on https://twitter.com/jintarapoonlar2
▶Follow me on Instagram https://www.instagram.com/jintara_poonlarp/
▶https://www.instagram.com/cat9studio/
▶Follow me on Facebook:https://www.facebook.com/JintaraPoonlarp101/
▶Follow me on Facebook:https://www.facebook.com/jintara.poonlarp.376
▶https://www.facebook.com/cat9studio/

เพลง : น้ำตาย้อยโป๊ก
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
คำร้อง/ทำนอง : ธิบดินทร์ ทองสิน
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
(เกริ่น) อาจารย์นักดนตรีลงศูนย์ น้องกำลังว่าสิโอ้ละหนอ
น้ำตากะไหลย้อยลงคอจนน้องสะมัก
ย้อนว่าอ้ายแฟนคลับประจำ หนำซ้ำเป็นคนที่น้องฮัก
กอดผู้สาวแถมให้เขานั่งตัก อยู่หน้าเว …ที
เอาจั่งใด๋หนอดี มื้อนี้คืนนี้มาพ้อภาพบาดตา
สิเริ่มต้นด้วยการเต้ยลา กะย้านหัวหน้าไล่ออกจากวง
สิเต้ยโศกกะบ่แม่นฉากโศก คิดบ่ตกแค่ถือไมค์ยืนงง
หมู่หลังฮ้านกะลุ้นจนตัวโก่ง ย้านเสียชื่อวงนางเอกหมอลำ
สาวหมอลำช้ำหนักอกหักดังโป๊ก โป๊กๆๆๆ โป๊กๆๆๆ โป๊กๆๆๆ
ดนตรีโจ๊ะๆ น้ำตาย้อยหน่ำๆ
เฮ็ดกันคักโพด คือโหดคักแท้ จั่งแม่นอ้ายตอแหลใจแหล่ใจดำ
ตั๋วผู้สาวหมอลำ มายืนช้ำอยู่บนเวที
โอ่…เด๊ะ…อ้ายเอ๋ย…
ตั๋วกันคักแท้นอ ส่อหล่อแส่แหล่แท้เด่ น้องถืกเทดนแล้วไป่
(สารภัญ) น้องเป็นละผู้สาวหมอลำ หาช้าค่ำเต้นกินลำกิน
สุดท้ายต้องน้ำตาริน ถืกอ้ายตัดสินบ่ควรคู่ใจ
โฮมบุญละอ้ายยังแช็ทมา สัญญาสิมอบมาลัย
มื้อนี้อ้ายไปกอดไผ ควงสาวคนใหม่มาเหยียบใจหมอลำ
ผู้สาวคนใหม่มาเหยียบใจหมอลำ
(ซ้ำ /)
(ลำขอนแก่น) ใจมันช้ำเต็มที่แล้วละพี่ ๆ ออกมาลำเทื่อนี่หลงส้นบ่อนไป
จื่อบ่ได้บทบาทการแสดง มันเจ็บแฮงจนจุก ทุกข์ใจย้อนชายต้ม
คุยเล่นๆ ที่ต้องห้าม พื้นที่ทับซ้อน

น้ำตาย้อยโป๊ก - จินตหรา พูนลาภ Jintara Poonlarp 「Official Audio」

ก.ยุติธรรม จัดไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.ก่อนเข้าสู่ชั้นบังคับคดี


ที่กระทรวงยุติธรรม มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ว่าที่อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ.
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ดำเนินการแก้ไขหนี้สินของประชาชน ด้วยการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนและหลังบังคับคดี รวมถึงข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง เร่งให้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการโควิด19
ถือเป็นโอกาสอันดีที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ และกยศ. ได้ช่วยไกล่เกลี่ยก่อนเข้าสู่การฟ้องคดี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้สินให้ประชาชนที่เดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นบังคับคดี เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสร้างสัมพันธ์อันดี ตนหวังว่าทั้ง 2 หน่วยงานจะทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งคนที่เป็นหนี้ก็อย่าหนีหนี้ มาเข้าโครงการไกล่เกลี่ยได้
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาให้ผู้ค้ำประกันและผู้กู้รวมถึง กยศ. การมีหนี้ เป็นเจ้าหนี้หรือค้ำประกัน ทำให้คนวิตกกังวลเสียสุขภาพ และคนที่นอนไม่หลับด้วยก็คือนายกฯ ที่เห็นคนในประเทศมีหนี้สิน ตนได้เห็นนายกฯพูดในครม. เร่งรัดคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ไปทำกฎหมายให้จบให้เร็ว แต่โชคดีที่ กยศ.มีผู้บริหารที่เข้าใจปัญหา ระหว่างที่รอกฎหมายก็แก้ปัญหาไปควบคู่กัน
กลุ่มแรกคือคนที่ถูกฟ้องแล้ว ประมาณ 300,000 ราย ซึ่งกรมบังคับคดีจะช่วยติดตามและไกล่เกลี่ยให้ อีกส่วนหนึ่งคือ ผู้ที่ยังไม่ถูกฟ้อง ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ คนที่ยังอยู่ในข่าย ไม่ได้ถูกฟ้องสามารถให้เราช่วยไกล่เกลี่ยได้ ที่ผ่านมามีผู้ที่กู้ กยศ.ประมาณ 6 ล้านราย ยอดกู้เป็นเงิน 670,357 ล้านบาท ปิดยอดการกู้ไปแล้ว 1.5 ล้านกว่าราย อยู่ระหว่างการเรียน 8 แสนกว่าราย อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ 3.5 ล้านราย แต่มีการผิดนัดชำระ 2.3 ล้านราย
หลังจากนี้ ทางกระทรวงยุติธรรมจะร่วมมือกับกรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิฯ และกยศ. จัดกิจกรรมมหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สินในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ โดยหลังจากที่เราได้กำหนดการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบถึงวันที่จะจัดอีกครั้ง
ซึ่งจะทำให้คนที่เป็นหนี้ได้รับรู้ ว่านายกรัฐมนตรีจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ ให้บริการประชาชนให้มายื่นเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ย และหากได้ผลการตอบรับที่ดีเราจะจัดกระจายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/266510

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

ก.ยุติธรรม จัดไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.ก่อนเข้าสู่ชั้นบังคับคดี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กยศ. ย่อมาจาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *