Home » [NEW] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4 | 4 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4 | 4 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

4 ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths

 


คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน อริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น
 

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &

Aj.Sebastian Copija

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English

เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths (เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ)

     หากเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้ชาวต่างชาติได้ฟังจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง ติดตามพร้อมๆกันกับวิทยากรรับเชิญ Aj. Puul Adams 

 

     I should explain about the overview the 4 Noble Truths. For example;
The Four Noble Truths contain the essence of the Buddha’s teachings.
It was these four principles that the Buddha came to understanding during his meditation under the bodhi tree on the day of enlightenment.

 

     เราควรที่จะอธิบายภาพรวมของ อริยสัจ 4 ยกตัวอย่างเช่น อริยสัจ 4 เป็นคำสอนที่สำคัญ 4 ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เขาใจในระหว่างที่ท่านนั่งสมาธิ(Meditation)ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนวันที่ตรัสรู้

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

     Nobel แปลว่า ประเสริฐ, สูงส่ง 

     Truth แปลว่า ความจริง

 

 

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 (ความทุกข์)

 

ประโยคการอธิบาย “อริยสัจ 4” ในภาษาอังกฤษ

 

Then you can explain in detail.

 

First, the truth of suffering or “Dukkha” in Pali.
จากนั้นก็สามารถอธิบายรายละเอียดได้ อริยสัจข้อแรก คือ ความทุกข์ทรมาน หรือในภาษาบาลีว่า ทุกข์

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

     Suffer แปลว่า ความทุกข์

 

 

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 (ความทุกข์)

 

     Because human nature is not perfect, during our lifetime we can inevitably have to endure physical suffering such as pain, sickness, injury, tiredness, old age, and eventually death.

 

we have to endure psychological suffering like sadness, fear, frustration, disappointment, and depression.

 

All these things are natural kinds of suffering everyone has to face in like.

 

     เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ ในช่วงชีวิตเราต้องอดทนกับความทุกข์ทั้งทางร่างกาย เช่น ความเจ็บปวด, ป่วยไข้, บาดเจ็บ, เหน็ดเหนื่อย, ความแก่ และความตาย ความทุกข์ทางจิตใจ เช่น ความเศร้า, ความกลัว, ความลังเล, ความผิดหวัง และความตกต่ำ ทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่ทุกๆคนต้องประสบในชีวิต

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

     Physical แปลว่า ทางร่างกาย 

     Psychological แปลว่า ทางจิตใจ
     Endure แปลว่า ความอดทน

     Deperssion แปลว่า ความตกต่ำ

 

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ (เหตุแห่งการเกิดทุกข์)

 

 

Second, the truth of the origin of suffering or “Samudaya” in Pali.
อริยสัจข้อที่ 2 คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข์ หรือสมุทัย 

 

The origin of suffering is attachment.

 

Because of attachment, humans struggle in many ways trying to hold everything around them.
And this is the reason why humans suffer by desire, passion, ardour, pursuit of wealth and prestige, striving for fame and popularity.

 

     เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็คือ ความยึดมั่นถือมั่น เพราะว่าความยึดมั่นนี้เองมนุษย์จึงต้องดิ้นรนในทุกวิธีทางเพื่อที่จะรักษาทุกสิ่งรอบตัวของพวกเขาเอาไว้ และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงประสบทุกข์จากความปรารถนา, ความลุ่มหลง, ความรักใคร่, ความอยากที่จะมั่งมีสูงส่ง

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

     Attachment แปลว่า ความยึดติด 

     Struggle แปลว่า ความดิ้นรน

 

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ นิโรธ (ความดับทุกข์)

 

 

Third, the truth of the cessation of suffering or “Nirodha” in Pali.
อริยสัจข้อที่ 3 คือ ความดับทุกข์ หรือนิโรธในภษาบาลี

 

 

The third noble truth expresses the idea that suffering can be ended by attaining dispassion, suffering can be overcome through human activity simply by removing the cause of suffering.

 

Attaining and perfecting unattachment is a process of many levels that ultimately results in the state of Nirvana.

 

     อริยสัจข้อที่ 3 นี้แสดงถึงแนวทางที่ความทุกข์สามารถสิ้นสุดด้วยการเข้าถึงการไม่ปรารถนาความทุกข์สามารถขจัดได้ด้วยการกระทำง่ายๆของมนุษย์โดยการขจัดสาเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป เข้าถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์แบบ นี่เป็นกระบวนการที่มีหลายลำดับขั้นซึ่งผลสูงสุดนั้นก็คือการบรรลุนิพพานนั่นเอง

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

     Passion แปลว่า ความปรารถนา ลุ่มหลง

     Ultimate แปลว่า ถึงที่สุด

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 มรรค (ทางแห่งการพ้นทุกข์)

 

Forth, the truth of the path to cessation of suffering or “Magga” in Pali.
อริยสัจข้อที่ 4 คือ ทางแห่งการพ้นทุกข์ หรือมรรค

 

 

     There is a path to the end of suffering and a gradual path of self-improvement, which is the Eightfold Path.

 

It is the middle way detween the two extremes of excessive self-indulgence hedonism and excessive self-mortification or ascetioism, and it leads to the end of the cycle of rebirth.

 

     มรรค เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ และเป็นทางที่มนุษย์จะค่อยๆพัฒนาตนเองไปได้ ซึ่งเรียกว่า อริยมรรค 8 ทางนี้เป็นทางสายกลางไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึงคือ การเสวยสุขจากกามคุณมากเกินไป หรือลัทธิสุขนิยม การทรมานตนเองมากเกินไป อริยมรรค จึงทำให้หยุดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า 

 

     Eightfold Path แปลว่า อริยมรรค 8

     Hedonism แปลว่า ลัทธิสุขนิยม

     Asceticism แปลว่า การบำเพ็ญทุกรกิริยา

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 


The Buddha is often compared to a physician.

 

In the first two Noble Truths he diagnosed the problem (suffering) and identified it’s cause.

 

The third Noble Truth is the realization that there is a cure.

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

      Diagnose แปลว่า วินิฉัย

      Realization แปลว่า ทำให้เป็นจริง

 

 

 

 

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 

 

 

     The fourth Noble Truth, in which the Buddha set out the Eightfold Path, is the prescription, the way to achieve a release from suffering.

 

     อริยสัจข้อ 4 เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักเอาไว้คือ อริยมรรค 8 เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 

     Presciption แปลว่า การบัญญัติ กำหนด

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอริยสัจ 4

 

 Today we got a lot of vocabulary about “The fourth Noble Truth” For example; 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Nobel = ประเสริฐ, สูงส่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Truth = ความจริง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Physical = ทางร่างกาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Psychological = ทางจิตใจ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Attachment = ความยึดติด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Passion = ความปรารถนา, ลุ่มหลง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Ultimate = ถึงที่สุด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Eightfold Path = อริยมรรค ๘
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Hedonism = ลัทธิสุขนิยม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Asceticism = การบำเพ็ญทุกรกิริยา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Prescription = การบัญญัติ หรือ กำหนด

 

  

บทสรุป ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  

 

     And we have learnt many sentences to explain the 4 Nobel Truths, such as;
First, the truth of suffering or “Dukkha”.
This is the suffering during our lifetime, enduring physical suffering and enduring psychological suffering.

แปลว่า อริยสัจข้อแรก ทุกข์ เป็นความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ทั้งทางกาย  และทางใจ

Second, the truth of the origin of suffering or “Samudaya”.
The origin of suffering is attachment.

แปลว่า อริยสัจข้อที่ 2 คือ สมุทัย ซึ่งสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์คือ ความยึดมั่นถือมั่น

Third, the truth of the cessation of suffering or “Nirodha”, which is suffering that can be ended by attaining dispassion.

แปลว่า อริยสัจข้อที่ 3 คือ นิโรธ เป็นความดับทุกข์ ซึ่งทุกข์สามารถดับด้วยการเข้าถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่น

Forth, the truth of the path to cessation of suufering or “Magga”
There is a path to the end of suffering which is Eightfold Path.
แปลว่า อริยสัจข้อที่ 4 คือ มรรค เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ ที่เรียกว่า อริยมรรค 8
 

 

 

 

[Update] 4 หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษดีๆ สำหรับใครที่อยากเก่งภาษา | 4 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก ถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษ คุณมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทดีๆ อย่างเช่นบริษัทข้ามชาติต่างๆ ซึ่งจะทำให้คุณมีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น และมีศักยภาพในการไต่เต้าในสายงานมากกว่าคนอื่นอย่างมากมาย

อย่างไรก็ดีทักษะภาษาอังกฤษไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืน คุณต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นเวลาแรมปีเพื่อที่จะเข้าถึงไวยากรณ์ (grammar) และซึมซับศัพท์ต่างๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียนต่อไป

จากประสบการณ์ของตัวผมเอง ผมพบว่าหนึ่งในวิธีที่ได้ผลในการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่านคือคุณ คือ การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทุกวัน วันละประมาณ 15-30 นาทีครับ

หลายคนน่าจะทราบวิธีนี้กันอยู่แล้ว แต่อาจจะสงสัยว่า หนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่ควรจะอ่านดี?

ดังนั้นในโพสนี้ ผมจะแนะนำหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ทุกคนสามารถหามาอ่านเพื่อใช้พัฒนาภาษาอังกฤษครับ

Bangkok Post อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของไทยมาทุกยุคทุกสมัย ข่าวสารและบทความในหนังสือพิมพ์เล่มนี้แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นสำคัญ เรื่องที่ครอบคลุมก็ประเด็นใหญ่ๆ สำคัญๆ ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยสาระที่เกี่ยวกับประเทศไทยครับ

สำหรับในเรื่องภาษาแล้ว ผมมองว่าภาษาค่อนข้างอ่านง่าย นักเรียนมัธยมปลาย-ปริญญาตรีน่าจะอ่านได้อย่างสบายๆ ศัพท์เทคนิคเชิงลึกเป็นพิเศษอะไรก็ไม่มีเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันคุณสามารถอ่านบทความและข่าวสาร Bangkok Post ได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ bangkokpost.com แต่ถ้าคุณต้องการแบบ ePaper (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) หรือแบบกระดาษดั้งเดิม คุณจะต้องเสียเงินเพิ่มครับ (สัปดาห์ละ 279 บาท ปีละ 4,900 บาท)

The New York Times เป็นหนังสือพิมพ์สัญชาติอเมริกันที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกฉบับหนึ่ง เนื้อหาของ New York Times อัดแน่นไปด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กีฬา อาหาร แฟชั่น การเงินการลงทุน ฯลฯ ของประเทศสหรัฐอเมริกาและโลก

ดังนั้นถ้าคุณต้องการติดตามข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นสิ่งที่คุณควรหามาอ่านเลยครับ

ภาษาที่ใช้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นแบบ American English และแน่นอนว่าทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์จะยากและซับซ้อนกว่าภาษาใน Bangkok Post แต่ก็ไม่ได้ยากจนอ่านแล้วไม่เข้าใจ ผมมองว่าใครที่กำลังจะไปเรียนต่อที่อเมริกาควรจะเตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แหละครับ เพราะจะได้ปรับทักษะทางภาษาให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา และเข้าใจถึงค่านิยมและวัฒนธรรมอเมริกันด้วย

หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะไปหามาอ่านจากไหน เพราะ The New York Times เป็นหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ แต่ละฉบับคงจะแพงไม่น้อย

เมื่อก่อนอาจจะเป็นเช่นนั้น แต่ทุกวันนี้คุณสามารถอ่านทุกอย่างของ The New York Times ได้ผ่านทางเว็บหรือ app (iOS, Android) ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์ของคุณครับ

อย่างไรก็ดี ถ้าคุณไม่สมัครสมาชิก คุณจะอ่านบทความจากเว็บ nytimes ได้ไม่กี่บทความเท่านั้น และบทความระดับ exclusive คุณไม่สามารถอ่านได้เลย

แต่ถ้าคุณเลือกที่จะสมัครสมาชิก ค่าสมาชิกจะอยู่ที่สัปดาห์ละ $1 (30 บาท) หรือ 120 บาทต่อเดือน และถ้าคุณเป็นนักเรียนแล้ว ค่าสมาชิกจะเหลือเพียง $0.5 (15 บาท) หรือ 60 บาทต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งถือว่าถูกมากๆ เลยทีเดียว หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว คุณจะสามารถอ่านได้อย่างไม่จำกัดผ่านทาง web หรือ app ก็ได้ครับ

Wall Street Journal เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจของสหรัฐอเมริกาที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เคยมีบทบาทในการ “แฉ” บริษัทที่ฉ้อโกงมาแล้วหลายบริษัทด้วยกัน อย่างกรณีของ Theranos สตาร์ทอัพชื่อดังเป็นต้น

เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะเน้นหนักไปที่ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ตลาดหุ้น แต่ก็มีข่าวต่างประเทศ การเมือง หรือไลฟ์สไตล์ให้อ่านเช่นกัน แม้ว่าน้ำหนักจะเบากว่าฝั่งธุรกิจมากก็ตาม

ผมมองว่ารูปแบบการเขียนของ Wall Street Journal เป็นทางการมาก ศัพท์และรูปประโยคที่ใช้จะเป็นลักษณะ professional และมีศัพท์เทคนิคอยู่เรื่อยๆ บทความที่เขียนหลายบทความก็เป็นแบบเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้เพราะกลุ่มลูกค้าสำคัญของ Wall Street Journal คือบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจและผู้บริหารต่างๆ ดังนั้นมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับน้องๆ มัธยมปลาย หรือปริญญาตรีทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่สักเท่าใดนัก

แต่ทว่าถ้าคุณอยากจะพัฒนาภาษาในระดับ professional หรือกำลังจะไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจอย่างเช่น MBA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณควรจะอ่าน Wall Street Journal เป็นกิจวัตรประจำวันของคุณครับ

เช่นเดียวกับ New York Times คุณไม่จำเป็นต้องหาฉบับกระดาษมาอ่าน เพราะคุณสามารถอ่านได้ผ่านทางเว็บ wsj.com หรือ app ก็ได้ครับ (iOS, Android)

อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถอ่านบทความเต็มๆ บนเว็บได้ นอกเสียจากว่าคุณจะเสียเงิน ค่าสมาชิกอยู่ที่ $28.99 (ประมาณ 870 บาทต่อเดือน) โดย 3 เดือนแรกจะคิดค่าสมาชิกเพียง $1 ครับ

The Times เป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพสัญชาติอังกฤษที่มีอายุมากกว่า 200 ปีแล้ว The Times ยังคงเลือกที่จะทำข่าวแบบมีคุณภาพ ต่างจากหนังสือพิมพ์ในอังกฤษอื่นๆ ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นหนังสือพิมพ์สไตล์ Tabloid หรือเน้นข่าวลือ ข่าวมโนไปตามลำดับ

ดังนั้นแน่นอนว่าถ้าคุณต้องการอ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษที่เขียนด้วยภาษาอย่างสุภาพชน มีจรรยาบรรณ และมีสาระอัดแน่นจากทุกสาขาวิชา The Times ควรจะเป็นตัวเลือกแรกๆ ของคุณครับ โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังจะไปเรียนที่อังกฤษ และต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในเรื่องระดับภาษา ผมว่าใกล้เคียง The New York Times ทำให้ไม่ยากจนเกินไป และเหมาะที่จะนำมาอ่านเพื่อฝึกภาษาอังกฤษได้ครับ

คุณสามารถอ่าน The Times ได้จากเว็บ thetimes.co.uk หรือผ่านทาง app (iOS, Android) แต่ไม่ฟรีนะครับ คุณอ่านฟรีได้แค่ 1 เดือนแรกเท่านั้น และหลังจากนั้นคุณจะต้องเสีย 5 ปอนด์ต่อเดือน (ประมาณ 200 บาท)

ตัวเลือกอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • The Washington Post (US) – คล้ายกับ New York Times สามารถอ่านแทนกันได้
 • Los Angeles Times (US)
 • The Guardian (UK)
 • Financial Times (UK) – คล้ายกับ Wall Street Journal
 • ใครที่อยากอ่านข่าวสารเทคโนโลยีและฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย สามารถอ่านได้จากสื่อเหล่านี้ครับ

เคล็ดลับการอ่าน

 1. อย่าใส่ใจกับคำศัพท์ที่เราไม่ทราบมากเกินไป ลองฝึกตัวเองให้อ่านให้เข้าใจแก่นสำคัญหรือ main idea ของเรื่องเป็นหลัก คำศัพท์บางคำคุณสามารถเดาได้ว่ามันแปลว่าอะไร ถ้าคุณสามารถทำได้ตามนี้ ทักษะการอ่านของคุณจะพัฒนาขึ้นในไม่ช้า เช่นเดียวกับคะแนน TOEFL, SAT, IELTS, GRE, GMAT ของคุณด้วย
 2. จดหรือไฮไลท์คำศัพท์ที่คุณไม่เข้าใจเอาไว้ด้วย และนำไปเปิด dictionary เพื่อให้ทราบความหมาย คลังคำศัพท์ของคุณจะได้พัฒนาขึ้นครับ
 3. พยายามอ่านให้ได้ 15-30 นาทีอย่างต่อเนื่องและมีสมาธิ คุณไม่ควรหยุดอ่านบ่อยเกินไป เพราะสมองของคุณจะไม่เรียนรู้สิ่งที่ผ่านตาเข้ามาเลย ไม่ว่าจะเป็นรูปประโยคและคำศัพท์
 4. คุณควรจะเริ่มอ่านตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก นั่นคือ Bangkok Post ก่อนและเพิ่มระดับไปเป็น New York Times และ Wall Street Journal ตามลำดับ คุณจะได้ไม่รู้สึกท้อเมื่อพบกับบทความที่ยากเกินไป
 5. โปรดอย่าได้รู้สึกท้อ ถ้าเผชิญหน้ากับบทความที่อ่านยาก คุณอาจจะเลือกบทความที่คุณสนใจอยู่แล้วมาเริ่มอ่านก่อน เช่นถ้าคุณสนใจเรื่องกีฬา คุณก็เริ่มอ่านบทความกีฬา ถ้าคุณสนใจการเมือง คุณก็เริ่มที่การเมืองครับ
 6. สำหรับใครที่กำลังจะสอบ TOEFL, SAT, IELTS, GRE, GMAT การอ่านหนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นหนึ่งในวิธีการเตรียมตัวที่ดีเยี่ยมที่สุด เพราะคุณต้องอ่านบทความหลากหลายสาขาในเวลาสอบอยู่แล้ว ดังนั้นคุณควรพยายามอ่านบทความให้เข้าใจให้ได้ทุกบทความ ซึ่งรวมไปถึงบทความในสาขาที่คุณไม่ชอบหรือไม่มีความรู้ด้วย
 7. โปรดทราบไว้ว่า หนังสือพิมพ์เหล่านี้ล้วนแต่แฝงแนวคิดทางการเมืองทางเศรษฐกิจของผู้เขียนอยู่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่แสดงออกอย่างเปิดเผย เวลาอ่านคุณควรจะตั้งคำถาม แยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกัน และอย่าเชื่อทุกสิ่งในที่พวกเขาเขียนออกมาครับ
 8. ส่วนใครที่อยากพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ ลองไล่สังเกตดูครับว่านักเขียนมืออาชีพจัดโครงร่างในการเขียนอย่างไร และใช้ไวยากรณ์อย่างไร คุณจะสามารถนำวิธีของพวกเขาไปประยุกต์กับงานเขียนของคุณได้ครับ


Two Words in One – Part 1 ภาษาอังกฤษ ม.4-6


ผลิตโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาอังกฤษ ม.46
มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 ต 1.3 ต 4.1
วิธีเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ วิธีหนึ่งที่ครูคริสแนะนำ คือ เรียนรู้ความหมายใหม่จากคำเดิมที่เรารู้อยู่แล้ว เช่น change แปลว่า \”เปลี่ยน\” แต่ change ในอีกความหมายที่เป็นคำนาม (noun) ก็แปลว่า \”เศษตังค์ หรือ เงินทอน\” ครูคริสจึงรวบรวม \”1 คำศัพท์ 2 ความหมาย\” หรือ Two Words in One มาให้เราเรียนรู้พร้อมยกตัวอย่างสนุก ง่าย ใช้ได้จริง ตามสไตล์คริสโตเฟอร์ ไรท์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Two Words in One - Part 1 ภาษาอังกฤษ ม.4-6

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.4 Language Basics


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ
Playlist สำหรับเรียนตอนต่อๆไป
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.4 Language Basics

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 3/4


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 3/4

การทักทายภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) | Basic English greetings.


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทักทายเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ
ขอบคุณคลิปจาก
1) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1lNr62o0B6wxvFU8plgXuGAOv8ToUXj5bx5MXRgagj0m48mQZc7OIZzps\u0026v=tVlcKp3bWH8\u0026feature=youtu.be
2) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0icb43UVZVO90jsOVpZzSZzNEuovPSVrmIhQLZD3OQbhQS1cBd7dk_LYc\u0026v=XpDzeD5EiQ\u0026feature=youtu.be
3) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3_DC426vFpIYTTe7QivS_NSehb1xRTX6q9cSat9pRP0LS_XFrpyeknY\u0026v=gVIFEVLzP4o\u0026feature=youtu.be

การทักทายภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) | Basic English greetings.

เพลงรถสิบคัน ภาษาอังกฤษ สอนนับเลข1-10 /10 Little Vehicles Song by KidsOnCloud


มาหัดนับ 110 เป็นภาษาอังกฤษกับเพลงนี้กัน

เพลงรถสิบคัน ภาษาอังกฤษ สอนนับเลข1-10 /10 Little Vehicles Song by KidsOnCloud

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 4 ภาษาอังกฤษ

See also  [Update] รวมประเทศน่าไปเรียนต่อ มีทุนแจกฟรี ! | ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น ฟรี - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.