Home » [NEW] ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ | การใช้ please – NATAVIGUIDES

[NEW] ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ | การใช้ please – NATAVIGUIDES

การใช้ please: คุณกำลังดูกระทู้

ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ

•    การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that…

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

3.    โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ
With + noun, subject + verb …

4.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา


•    การแนะนำข้อมูลทั่วไป
– For your background information, …
– To give you a general summary, …
– To provide you with a broad picture of …
– Just so you have a comprehensive idea of …
หมายถึง เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับ …


•    การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว
– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …


•    การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

2.    – … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

3.    – … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …


•    การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ
1.    ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

2.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง


•    การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ
1.    ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

2.    – It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …
3.    – There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

•    การแสดงความเห็นใจ
(Showing Sympathy)
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– All our hearts go out to you.
– We’re all pulling for you.
= พวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยคุณ

2.    – We are deeply concerned about your …
แปลว่า พวกเรารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง … ของคุณเป็นอย่างมาก


•    สำนวนให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ
(Encouraging Someone)
– Don’t forget to keep your chin up.
– Remember to stay positive.
– Be sure to believe in yourself.

 

[ads]


•    การแสดงความขอบคุณ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I would like to take this opportunity to express my most heartfeltappreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน


•    การแนบไฟล์ แนบข้อมูล
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย


•    การบอกความคืบหน้าของงาน
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

2.    We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

3.    สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process ofdecorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน
– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …


•    การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ
– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้
– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …


•    การตอบแทนในโอกาสถัดไป
– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.


•    ประโยคแสดงการเห็นด้วย
– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

See also  ป้าดโถ่เห็ดๆๆ!!!! เห็ดๆๆปลายฤดูยังมีเอาะๆ กอใหญ่ให้เก็บ 🇹🇭🍄🇫🇮 Funnel wax mushroom | ฤดู ต่าง ประเทศ


•    การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี
– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.


•    การร้องเรียน บ่น ตำหนิ
1.    – I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

2.    – I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

3.    – I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น


•    การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ
1.    – I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

2.    – I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ


•    การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง
1.    ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้
– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

2.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

 

 

 

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว หลายๆคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้น ไปใช้ประโยชน์ในการติดต่องานหรือธุรกิจกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไป

 

 

 

___________________________________________
เรียบเรียงโดย ThaiJobsGov.com
[ads=center]

Table of Contents

[Update] ประโยคต่างๆ ในบทสนทนาทางโทรศัพท์ในภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ | การใช้ please – NATAVIGUIDES

การคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องธรรมด๊า ธรรมดา ที่ทุกคนต้องใช้กันเป็นประจำทุกวัน และบางครั้งหลายๆ คน อาจจะได้รับสายจากชาวต่างชาติบ้าง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานออฟฟิศ ดังนั้นแอดจึงมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์มาฝากกันค่ะ ไปดูกันเลย

1) … is speaking.
= ..(ชื่อ)…รับสาย/ พูดอยู่ค่ะ

2) This is …
= นี่คือ…

3) Is that …?
= ที่นั่น ..(เบอร์/ สถานที่)… ใช่ไหม

4) Yes, it is.
= ค่ะ ถูกแล้ว

5) No, this is …
= ไม่ใช่ค่ะ ที่นี่คือ ….

6) May I help you ?
= มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

การทักทายโดยใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการ

– Hello! สวัสดี
– Good morning. สวัสดีตอนเช้า
– Good afternoon. สวัสดีตอนบ่าย
– Good evening. สวัสดีตอนเย็น

หากต้องการถามความต้องการของผู้ที่โทรมานั้นเอง จะใช้สำนวน “มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ” สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

– May I help you?
– Can I help you?
– How may I help you?
– How can I help you?

หากมีการรับสาย การพูดขอสายในโทรศัพท์ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

1) May I speak to… please ?
= ขอสายคุณ…ได้ไหมคุ่ะ

2) Can I talk to… please ?
= ขอสายคุณ…ได้ไหมคุ่ะ

3) I want to talk to … please.
= ผมต้องการพูดกับคุณ… ครับ

4) I’d like to speak to… please.
= ฉันขอพูดกับคุณ…. หน่อยครับ

5) Is…. there ?
= คุณ… อยู่ที่นั่นไหม

6) Would you please call Tom to the phone ?
= ช่วยเรียกทอมมารับโทรศัพท์หน่อยได้ไหม

หากต้องการทราบว่าผู้พูดนั่นเป็นใคร สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

1) Who is calling, please?
= ใครโทรมาคะ

2) Who is this speaking, please?
= นี่ใครกำลังพูดสายอยู่ครับ

3) May I ask who’s calling, please?
= ไม่ทราบว่าใครโทรมาครับ

4) What’s your name please?
= ขอทราบชื่อคุณด้วย

5) Could I ask who’s calling, please?
= ขอถามหน่อยนะคะ ว่าใครโทรมา

หากเราต้องการบอกคู่สนทนาว่า “กรุณาถือสายรอสักครู่” สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

– Please hold on (the line).
– Just a few minutes, please.
– Just a moment, please.
– Wait a minute, please.
– Wait a moment, please.
– Hold on the line, please.
– Will you hold a line for a few minutes, please? = กรุณาถือสายรอสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับ

หากผู้ที่ถูกขอสายไม่อยู่ หรือไม่ว่าง ให้กล่าว Sorry หรือ I’m sorry แล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้

1) Sorry to keep you waiting.
= ขอโทษด้วยที่ให้รอ

2) She is not in at the moment.
= ตอนนี้เธอไม่อยู่

3) She is not here today.
เธอไม่มาทำงานวันนี้

4) He’s not available now.
= ตอนนี้เขาไม่ว่าง

5) He isn’t here.
= เขาไม่ได้อยู่ที่นี่

6) She’s on a lunch break now.
= เธออยู่ในช่วงเวลาพักกลางวันค่ะ

7) He is out for lunch.
= เขาออกไปทานอาหารกลางวัน

8) She is on another line.
= เธอติดสายอยู่ครับ

9) The line is busy.
= สายไม่ว่างเลยครับ

10) He’s in the meeting room.
เขากำลังประชุมอยู่

หากไม่เจอหรือได้พูดคุยกับคนที่เราจะสนทนาด้วย อาจมีการฝากข้อความไว้เพื่อให้ติดต่อกลับ

1) May I leave a message?
= ฉันขอฝากข้อความหน่อยได้ไหม

2) Can I take a message for him?
= ฉันจดข้อความไว้ให้เขาไหม

3) Would you like to leave a message?
= คุณจะฝากข้อความไว้ไหม

ในกรณีที่คนโทรมาผิดเบอร์ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

1) Sorry. I think you have the wrong number.
= ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณคงโทรผิด

2) Sorry. I think you called the wrong number.
= ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณโทรผิดแล้วละ

3) I’m sorry. There is no one here by that name.
= ขอโทษค่ะ ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้น

การกล่าวคำอำลาก่อนวางสาย สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

1) Thank you for calling.
= ขอบคุณครับที่โทรมา

See also  Danny Trains (Iron Fist Season 2 Soundtrack) | iron fist season 2 pantip

2) Talk (to you) later.
= แล้วคุยกันใหม่นะ

3) Talk (to you) soon.
= แล้วคุยกันใหม่เร็วๆ นี้

4) I will call you later/soon.
= แล้วฉันจะโทรมาใหม่นะ

5) Thank you for your time.
= ขอบคุณครับที่สละเวลา

อย่าลืมเอาไปฝึกกันเยอะๆนะคะ ไลค์และแชร์เพจเราถ้าคุณคิดว่า โพสต์นี้สามารถเป็นประโยชน์ให้กับคุณและเพื่อนๆได้ค่ะ 🙂

อ่านต่อ “มาแชร์ประสบการณ์ Resignation หรือการลาออกในภาษาอังกฤษ “

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “Everyday expression คำศัพท์ สำนวนง่ายๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน”


DO NOT SAY ‘Can you repeat?’ or ‘I don’t understand’ – ask for repetition in this BETTER way!


You need to stop saying ‘Can you repeat?’ or ‘I don’t understand’! In this advanced vocabulary lesso I explain why, and I give you 21 advanced alternatives including formal, slang and idioms.
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
DO YOU WANT TO RECEIVE EMAILS FROM LUCY? Sign up here: https://bit.ly/EmailsFromLucy
Don’t forget to turn on subtitles if you need them! This is how I generate my subtitles (you can get a $10 subtitle coupon too): https://www.rev.com/blog/coupon/?ref=lucy (affiliate)
Visit my website for free PDFs and an interactive pronunciation tool! https://englishwithlucy.co.uk​
MY SOCIAL MEDIA:
Personal Channel: http://bit.ly/LucyBella​​​ (I post subtitled vlogs of my life in the English countryside! Perfect for listening practice!)
Instagram: @Lucy http://bit.ly/lucyinsta​​​​​​​​​​
My British English Pronunciation Course is now LIVE: https://englishwithlucy.co.uk/pronunciationcourse (use code YOUTUBE10 for a 10% discount!)
Do you want to improve your pronunciation? I have launched my British English (Modern RP) pronunciation course! I’ll train you to read phonetic transcriptions, and produce each sound that comprises modern received pronunciation. I’ll also teach you how to implement the correct use of intonation, stress, rhythm, connected speech, and much more. We’ll compare similar sounds, and look at tricky topics like the glottal stop and the dark L.
Technically, I need to mark this as an AD even though it is my own company so AD 🙂
Want to get a copy of my English Vocabulary Planners? Click here: https://shop.englishwithlucy.co.uk The best offer is the 4book bundle where you get 4 planners for the price of 3. This product is very limited don’t miss out. The English Plan will be shipped from early August, from me here in England to you across the world! We ship internationally!
Watch my explainer video here: https://bit.ly/TheEnglishPlanVideo
Practice speaking: Earn $10 free italki credit: https://go.italki.com/englishwithlucy… (ad affiliate)
Improve listening! Free Audible audiobook: https://goo.gl/LshaPp
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
FREE £26 Airbnb credit: https://www.airbnb.co.uk/c/lcondesa (ad affiliate)
Email for business enquiries ONLY: business@englishwithlucy.co.uk
Edit by Connor Hinde hine.business@gmail.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

DO NOT SAY 'Can you repeat?' or 'I don't understand' -  ask for repetition in this BETTER way!

English class online • การใช้ Please / Point to •


English class online • การใช้ Please / Point to •

SQUID GAME CHALLENGE || Impossible Acrobatics Test only 1% of Players Can Do by 123 GO! CHALLENGE


How is this even possible?
Let’s try som Brand New Acrobatic Flexibility Challenge.
What Tik Tok trend is your favourite to try with friends? Let us know in the comments below. And don’t forget to subscribe to our channel for more videos just like this one.
challenge 123go acrobatics​ tiktok
Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/
Stock materials: https://www.depositphotos.com https://www.shutterstock.com
This video is made for entertainment purposes. We do not make any warranties about the completeness, safety and reliability. Any action you take upon the information on this video is strictly at your own risk, and we will not be liable for any damages or losses. It is the viewer’s responsibility to use judgment, care and precautions if one plans to replicate.
The following video might feature activity performed by our actors within controlled environment please use judgment, care, and precaution if you plan to replicate.
All product and company names shown in the video are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

SQUID GAME CHALLENGE || Impossible Acrobatics Test only 1% of Players Can Do by 123 GO! CHALLENGE

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children


👇 Subscribe and watch new videos uploaded every week👇
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ?sub_confirmation=1
❤️Download [Baby Shark Best Kids Songs \u0026 Stories app] ⬇
https://fong.kr/119/09
🎁 Visit our Official Store:
https://link.cleve.re/10483/
🎁Buy Pinkfong \u0026 Baby Shark Sound Books:
https://fong.kr/10826/
Join BabySharkChallenge Now! 🦈🦈🦈🦈
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiKLJnked44qohZMuNHqmYFTOwb07in5
You are watching the original Pinkfong Baby Shark Dance video.
Join Pinkfong’s Baby Shark Challenge by uploading your own videos on social media!

See also  เสียงสัตว์ 50 ตัว / ชื่อสัตว์ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / indysong kids | เสีย โอกาส ภาษา อังกฤษ

★ Lyrics
Baby Shark
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!

Subscribe to PINKFONG’s YouTube channel for hundreds of kids’ favorite songs and stories, including phonics songs, nursery rhymes, bedtime lullabies, children’s classics, fairy tales and more!
Enjoy educational songs and stories for preschool kids created by experts in children’s education.
Follow us on Facebook for new updates and free promotions.
★ Facebook: https://www.facebook.com/pinkfong.official
★ Instagram: https://instagram.com/pinkfong.official
★ Twitter: https://twitter.com/pinkfong_usa
★ Website: https://www.pinkfong.com/en
★ Official Merch Store: https://www.amazon.com/pinkfong
Song origin: Traditional Nursery Rhyme
Musical arrangement by Pinkfong (Smart Study Co., Ltd.), KizCastle
Singer: Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner,Charity Wynn Segoine
Copyright © 2016 Smart Study Co., Ltd. All Rights Reserved.
babysharkdance forkids animalsong babyshark nurseryrhymes pinkfong kids

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

50+ Advanced Phrases For English Conversations


Learn 50+ Common English phrases used in advanced conversations! Improve your speaking skills and learn advanced techniques to speak confidently!
Check out 👉https://heylady.io/mmmenglish where women meet to practice speaking English together!
This is the best video to help intermediate language students speak in advanced English conversations! All the phrases you need to have successful English conversations!
Read the full transcript of this lesson on my blog here:\r
https://www.mmmenglish.com/2020/03/06/50advancedphrasesforenglishconversations/
\r
StayHomeWithMe StayHome WithMe Learn mmmEnglish EnglishConversation SpeakEnglish AdvancedEnglish ConfidentEnglish YouTubeTeacher TheLadiesProject EnglishWithEmma \r
\r

\r
Hey Lady! 💃 is an online community for women learning English. Meet women around the world, find speaking partners, study English and learn about different cultures! Hey Lady! is a place for international women to build confidence and fluency in English conversations, in a safe, supportive online environment. 🌈 🤸🏻‍♀️ 💫
⭐️ Learn More: https://heylady.io/mmmenglish
⭐️ Don’t miss our special prelaunch offer, get 1 month free if you sign up by 31st August.
\r

🤸🏻‍♀️ Have you seen my brand 🌟NEW Prepositions 8×8 Course?
16+ videos to help you master prepositions
👉🏻Try it FREE!👈🏻 https://bit.ly/prepositions8x8
8 x prepositions
8 x ways to use them
8 x imitation lessons (practise speaking AND pronunciation)

More English Language Tools I recommend!\r
⭐️Improve your English pronunciation and expression by imitating a native English speaker: https://www.mmmenglish.com/imitation\r
⭐️Try Grammarly Grammar Checker it’s FREE! https://www.grammarly.com/mmmenglish\r
⭐️English Listening practice Try Audible for FREE! http://www.audibletrial.com/mmmEnglish \r
\r
\r
\r
Find mmmEnglish here! \r
mmmEnglish Website: http://bit.ly/mmmEnglish \r
On Facebook: http://bit.ly/mmmEnglishFB\r
On Instagram: http://bit.ly/mmmEnglishInsta \r
SUBSCRIBE ➡️ http://bit.ly/Subscribe2mmmEnglish (New lessons every Friday!)\r
\r
\r
\r
TRANSLATE THIS VIDEO!\r
Do your friends a favour and help to translate this lesson into your native language! Contribute subtitles translations here: \r
http://www.youtube.com/timedtext_video?ref=share\u0026v=TR0JZiapxXM
Your name will be featured underneath the video 😝

50+ Advanced Phrases For English Conversations

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ please

Leave a Reply

Your email address will not be published.