Skip to content
Home » [NEW] กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ | ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร – NATAVIGUIDES

[NEW] กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ | ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร – NATAVIGUIDES

ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
         
 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมสรรพากร ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) สรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
            
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะกรรมการบริหารของ TIWB เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการดังกล่าวกรมสรรพากรจะร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการตรวจสอบด้านภาษีระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล   กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) เพื่อยกระดับการตรวจสอบภาษีตามมาตรฐานสากล การป้องกันการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ (International Tax Avoidance and Evasion) และการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and Gas) และภาคการผลิต (Manufacturing)”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีความท้าทายในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมภาษีระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจประเภทออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกันข้ามประเทศโดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น รวมทั้งความท้าทายจากบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ (MNES) ที่มีการวางแผนเพื่อหลบหลีกหรือหลีกเสี่ยงการเสียภาษี ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without  Bordersหรือ TWB) ของกรมสรรพากรจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะ หรือเทคนิคด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สามารถรองรับกับความท้าทายในการจัดเก็บภาษีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

TIWB เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานกับหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน      
       
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47867

Table of Contents

[NEW] กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ | ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร – NATAVIGUIDES

กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
         
 เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมสรรพากร ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) สรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
            
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะกรรมการบริหารของ TIWB เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการดังกล่าวกรมสรรพากรจะร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการตรวจสอบด้านภาษีระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล   กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) เพื่อยกระดับการตรวจสอบภาษีตามมาตรฐานสากล การป้องกันการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ (International Tax Avoidance and Evasion) และการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and Gas) และภาคการผลิต (Manufacturing)”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีความท้าทายในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมภาษีระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจประเภทออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกันข้ามประเทศโดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น รวมทั้งความท้าทายจากบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ (MNES) ที่มีการวางแผนเพื่อหลบหลีกหรือหลีกเสี่ยงการเสียภาษี ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without  Bordersหรือ TWB) ของกรมสรรพากรจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะ หรือเทคนิคด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สามารถรองรับกับความท้าทายในการจัดเก็บภาษีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

TIWB เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานกับหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน      
       
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑

See also  [ECOUNT ระดับกลาง] บัญชีเงินเดือน - ลงทะเบียนพื้นฐาน - ลงทะเบียนพนักงาน | แบบฟอร์มทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/47867


เสียภาษี!!! ดีหรือไม่อย่างไร ไขข้อข้องใจกับกรมสรรพากร


เพราะสิ่งที่หนีไม่ได้ คือความตาย และภาษี!!แต่ถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด
อายุน้อยร้อยล้านบุกกรมสรรพากร ไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษี ว่าการเข้าระบบมีผลดีต่อธุรกิจอย่างไร และสามารถช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตไปได้ไกลยิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจ ได้เตรียมพร้อมก้าวไปสู่ปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง!!
ติดตามเวอร์ชั่นเต็ม อายุน้อยร้อยล้าน EP.130 (Special Episode) | กรมสรรพากร https://youtu.be/nboh6eQ0Dg

ติดตามเพิ่มเติมที่ได้
Website : ryounoi100lan.com http://bit.ly/2LdmyuV
Facbook : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2zvF8c1
Youtube : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2YnwtmG
IG IGTV : ryounoi100lan http://bit.ly/2UFdwKK
Line : @ryounoi100lan http://bit.ly/2Tq0oMH
Soundcloud : http://bit.ly/2zrtuyP
สนใจติดต่อโฆษณา
คุณรัตน์ : 0840777008
Email : [email protected]
อายุน้อยร้อยล้าน TheSpecial กรมสรรพากร

Copyright© MUSHROOM GROUP CO.,LTD

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เสียภาษี!!! ดีหรือไม่อย่างไร ไขข้อข้องใจกับกรมสรรพากร

สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อน ‘สอบสรรพากร’


ความรู้เกี่ยวกับสรรพากร สำหรับทุกตำแหน่ง

สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อน ‘สอบสรรพากร’

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร ต้องทำอย่างไร | เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564


ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร ต้องทำอย่างไร | เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564

ขั้นตอนสมัครบัตรเครดิต citibank http://bit.ly/2YumhNL​​​​​​​​
สินเชื่อส่วนบุคค Citi 💲💲 สมัครขอสินเชื่อ http://bit.ly/2vKZL5r​​​​​​​​
สินเชื่อรถยนต์ 💲💲 https://bit.ly/35bYBiO​​​​​​​​
สินเชื่อบ้าน 💲💲 http://bit.ly/31ncXJp​​​​​​​​

ไม่พลาดความรู้ดีๆ จากช่อง Taokaemai
รับความรู้การทำธุรกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ผ่าน Line กดติดตาม https://lin.ee/dZI0PPY​​​​​​​​
รับชมคลิปความรู้ ใหม่ เคล็ดลับสร้างอาชีพ แหล่งเงินทุนก่อนใคร กดติดตาม Youtube https://bit.ly/3mX5OcU​​​​​​​​
แลกเปลี่ยนพูดคุย ความรู้การทำธุรกิจ กดติดตาม Facebook : https://www.facebook.com/TaoKaeMaiCom…​
อ่านบทความการทำธุรกิจตั้งแต่มือใหม่ยันมืออาชีพ กดติดตาม website https://www.taokaemai.com​​​​​​​

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร ต้องทำอย่างไร | เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564

รีวิว สอบสัมภาษณ์กรมสรรพากร ติด 1 ใน 50 คนแรก จากรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ 1000 คน


ปอยสอบตำแหน่งนักวิชาการภาษีนะคะ

รีวิว สอบสัมภาษณ์กรมสรรพากร ติด 1 ใน 50 คนแรก จากรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ 1000 คน

See also  [Update] วิธีการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) | ภาษา อังกฤษ เกี่ยว กับ เพื่อน - NATAVIGUIDES

เทคนิค แนะนำตัวเอง เวลาไปสัมภาษณ์งาน สำหรับน้องจบใหม่ หรือผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี


สนับสนุน ช่องของพวกเราได้ ง่ายๆ แค่ โหลด Sticker:
[The Hunters Team]
https://line.me/S/sticker/16770644/?lang=en\u0026utm_source=gnsh_stickerDetail

ถ้าเพื่อนๆ หรือ น้องจบใหม่ กำลังมองหา เทคนิคการเตรียมตัว หางาน สมัครงาน เทคนิคสัมภาษณ์งาน การตอบข้อดีข้อเสียเวลา สัมภาษณ์งาน วิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ต่างๆ การเขียน เรซูเม่ อังกฤษ Resume การแนะนำตัวเป็น ภาษาอังกฤษ วิธีต่อรองเงินเดือน หรือ เคล็ดลับ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิต มนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำ มาถูกที่แล้วครับ The Hunters เรารู้ คุณรู้ มีคำตอบให้ครับ
เพื่อนๆ ท่านใด สนใจสมัคร คอร์ส Tailor Made Resume and Personalise by The Hunters หรือ คอร์ส เตรียมพร้อมการสัมภาษณ์งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line: thehunters99

เกี่ยวกับ คลิปนี้
ทุกการ สัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานเกือบทุกคน จะต้องแนะนำตัวเอง การแนะนำตัวเอง ที่ดี จะต้องมีเทคนิค และการวางแผน เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ที่ดี และ เพิ่มโอกาส การได้งาน
วันนี้ The hunters เรารู้ คุณรู้ จะ มา สรุป เทคนิคการแนะนำตัว เวลาไป สัมภาษณ์งาน เพื่อ เพื่อนๆ น้องๆ สามารถ นำไปใช้ได้ โดยเทคนิคการ แนะนำตัวเองนี้ จะเหมาะกับ น้องจบใหม่ หรือ เพื่อนๆ ที่ ประสบการณ์ทำงาน ไม่เยอะ ไม่เกิน 3 ปี

❤รับ Sponsor ติดต่อโฆษณา (สินค้าและบริการ) และ งานสัมมนานอกสถานที่ ให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมสมัครงาน หางาน และ สัมภาษณ์งาน ได้ที่
ID Line: panutkc418
Email: [email protected]

เทคนิคสัมภาษณ์งาน จบใหม่ แนะนำตัวเอง

Stay connect:
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/panutlim60713b103/
https://www.linkedin.com/in/norasateprachyakorn7a346748/
Facebook: The Hunters เรารู้ คุณรู้
https://web.facebook.com/jobsuccesswiththehunters

Editing Application: Kinemaster / Inshot
Music Credit:
Music: Outside / Dear Autumn
Musician: @iksonmusic

เทคนิค แนะนำตัวเอง เวลาไปสัมภาษณ์งาน สำหรับน้องจบใหม่ หรือผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 3 ปี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *