Skip to content
Home » [NEW] กค57 Pages 51 – 84 – Flip PDF Download | คํากริยา3ช่อง – NATAVIGUIDES

[NEW] กค57 Pages 51 – 84 – Flip PDF Download | คํากริยา3ช่อง – NATAVIGUIDES

คํากริยา3ช่อง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No Text Content!

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๔๕ เฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่ ๔ ร่อนลงจอด ณ ฐานบ้านในถุ้ง เสบียงดังกล่าวก่อนนำาส่งกองร้อยที่รอนแรมอยู่ในป่า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจฯ ได้ให้นโยบายผู้บังคับหมวด บริการในการจัดหาเสบียง และสิ่งของทุกอย่างตามที่กองร้อยร้องขออย่างเต็มที่เพื่อเป็นการบำารุงขวัญ กำาลังพลที่กำาลังเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจ ซึ่งตามปกติแล้วเมื่อเสบียงใกล้หมดทางกองร้อยจะร้องขอ มาทางวิทยุ เพื่อให้การส่งเสบียงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ทหารนาวิกโยธินทุกนายสุดแสนปลาบปลื้มยินดีเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๒๐๑ บ้านในถุ้ง หลังจากนั้นในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเสด็จเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๒๐๑ พร้อมทั้งพระราชทาน หลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ และทอดพระเนตรสิ่งของต่าง ๆ ของ ผกค.ที่ยึดมาได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยม พระราชทานสิ่งของต่าง ๆ และทรงทอดพระเนตรสิ่งของที่ยึดได้

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิก นาวิกโยธิน / โยธิน / ๔๖ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ บทที่ ๒ หัวหอก หมายเลข ๘ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ มี ร.อ.ธีรพันธ์ ทิมประเสริฐ เป็นผู้บังคับกองร้อย ร.ท.บุญเหลือ สรรพโส เป็นรองผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ๑ ร.ต.ภานุ ช่วยทอง หมวด ๒ พ.จ.อ.สมเกียรติ์ สุวรรณรัตน์ (พ.จ.อ.ธนากร วงศาโรจน์ มารับหน้าที่แทนภายหลัง) หมวด ๓ พ.จ.อ.วรวิทย์ แจ่มกระจ่าง หลังจบการฝึก เตรียมกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ เดินทางเข้าที่รวมพลบ้านวังเลาเตรียมขึ้นปฏิบัติงานที่กรุงชิง ขณะพักรอ ที่บ้านวังเลา กองร้อยเริ่มออกปฏิบัติการจิตวิทยา หาข่าวความเคลื่อนไหวของ ผกค.ตามเส้นทางเข้าสู่ ที่หมาย เพื่อกำาจัดหูตาของ ผกค. ผู้ใดที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายข่าวให้การสนับสนุน ผกค.จะถูกตามตัว มาสอบสวนก่อนถึง วัน ว.เวลา น. ตามแผนการกำาหนดให้กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ เคลื่อนที่เข้ากวาดล้างบริเวณค่ายกรุงชิง กองร้อย ปืนเล็กที่ ๒ เคลื่อนที่กวาดล้างจากบริเวณบ้านโรงเหล็ก หยุดหน่วยบริเวณบ้านนพพิตำา กองร้อยปืนเล็ก ที่ ๓ ตีตลบหลังจากบ้านวังเลา เพื่อป้องกัน ผกค.หลบหนีไปทางอำาเภอลานสกา อำาเภอทุ่งสง กองร้อย บังคับการฯ และที่บังคับการหน่วยเฉพาะกิจฯ ตั้งอยู่ที่บ้านในถุ้ง อำาเภอท่าศาลา เข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ กำาลังพลกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ที่รวมพลบ้านวังเลา คนกลางสวมแว่น จ.อ.สนิท เพิ่มประยูร ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ ระหว่างตั้งฐานอยู่ที่วัดวังเลา ได้ทำาการลาดตระเวนหาข่าว และ ออกซุ่มโจมตีตามเส้นทางขึ้นสู่กรุงชิง ระหว่างนี้ทางราชการได้ประกาศให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ บริเวณ บ้านนพพิตำา และหมู่บ้านรอบเชิงเขาออกจากพื้นที่ไปอยู่ตามสถานที่ที่ทางราชการกำาหนด หากพบ บุคคลใดในพื้นที่ประกาศห้าม ผู้นั้นถือว่าเป็น ผกค.อาจถูกยิงด้วยปืนกลอากาศจากเครื่องบิน การยิง ปืนใหญ่สนาม ไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นค่าย ผกค.ไม่กำาหนดเวลาที่แน่นอน อาจเป็นตอนเช้า กลางวัน กลางคืน เรื่อยไป การยิงรบกวนจะทำาให้ ผกค.ที่กระจายอยู่ตามค่ายต่าง ๆ ต้องหนีเข้าที่กำาบัง เป็นการ รบกวนไม่ให้อยู่สุขสบาย เพราะไม่รู้ว่าลูกปืนจะลงที่ไหน เมื่อไหร่ การยิงของปืนใหญ่สนามใช้รหัสว่า “โต๊ะเล็ก” “โต๊ะใหญ่” โต๊ะเล็กใช้ปืนใหญ่ ๑๐๕ มิลลิเมตร ยิงพร้อมกัน ๓ กระบอก โต๊ะใหญ่ใช้ปืนใหญ่ ๑๐๕ มิลลิเมตร ยิงพร้อมกัน ๖ กระบอก เสียงของระเบิดถึงแม้จะหลบในหลุมหลบภัย หรือในถ้ำาก็สามารถ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๔๗ ทำาให้แก้วหูแตกได้ สามารถยิงคลุมพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร ในการทำาการรบจะมีหลักความปลอดภัย กระสุนปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิดตกใกล้ฝ่ายเราระยะห่างเท่าไหร่ หากใกล้ฝ่ายเราจนเกิดอันตราย ศูนย์อำานวยการยิงของปืนใหญ่จะไม่อนุมัติให้ยิงสนับสนุน หลังจากออกหาข่าว และสกัดกั้นการส่งเสบียง ด้วยการดักซุ่มโจมตี ยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ และเครื่องบินนาน ๑ เดือน กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ จึงได้รับคำาสั่ง ขึ้นกวาดล้าง ผกค. ณ ค่ายกรุงชิง โดยในระหว่างพักรออยู่ที่บ้านวังเลานั้น ผกค.ได้ลอบยิงปืนเล็กกล เข้ามาในฐาน ๑ ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เคลื่อนกำาลังออกจากวัดวังเลาไปทางบ้านหน้าถ้ำา ผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน หลายลูกจนถึงที่หมายตามคำาสั่ง ระหว่างเคลื่อนที่เข้าปะทะกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ ได้รับการคุ้มครองจาก อากาศยานอยู่ตลอดเวลาในช่วงกลางวัน โดยจะหมุนเวียนขึ้นบินเตรียมพร้อมอยู่บนอากาศคราวละ ประมาณ ๒ ชั่วโมง ตรวจความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้าม นอกจากนั้นยังทำาหน้าที่หาพิกัดให้กับกองร้อยเมื่อ หลงทางหาที่อยู่ตนเองไม่ได้ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนการติดต่อสื่อสารระหว่างที่ บังคับการกองร้อยและที่บังคับการกองพันกระทำาได้ลำาบาก จำาเป็นต้องอาศัยเครื่องบินเป็นสถานีส่งต่อ สัญญาณอีกชั้นหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง ขณะกองร้อยออกเดินทางจากบ้านวังเลาผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านมาพบกับทหาร ถามว่า “จะ ไป แล้ว เหรอ ลูก ? ” “ใช่ยายจะไปแล้ว” “ทำาไมไปกันน้อยเหลือเกิน ?” ยายพูดพลาง ร้องไห้พลางด้วยความห่วงใย (จะไม่ร้องไห้ได้ยังไง เพราะในความเป็นจริงแล้วมี ผกค.อยู่ในค่ายกรุงชิงถึง ๖๐๐ นาย) กองร้อยตั้งฐานพักแรมอยู่บริเวณเชิงเขา ตกกลางคืนได้รับการต้อนรับ ถูกลอบยิง ๒ – ๓ รอบ ฝ่ายเราไม่ตอบโต้ด้วยปืนเล็กเพราะจะเป็น การเปิดเผยแนวที่อยู่ แต่จะขอปืนใหญ่ในการยิงป้องกันฐาน วันที่ ๒ เดินทางต่อขึ้นบนสันเขาความ ยากลำาบากมีมากขึ้น ลักษณะของสันเขามีต้นไม้ใหญ่ ป่าไผ่ และป่าหวายต้นใหญ่ ๆ หนามไผ่ และ หนามหวายเป็นสิ่งกีดขวางในการเดินทางเป็นอย่างมาก หมู่นำาทางจะต้องเจาะทางเดิน ๑ ชั่วโมงเดินทาง ได้ไม่ถึง ๑ กิโลเมตร ภูเขาที่ฝ่ายเราขึ้นช่วงแรกจะสูง วันที่ ๒ ของการเดินทางเริ่มขาดแคลนน้ำาดื่ม วิชาการดำารงชีพในป่าต้องนำามาใช้ พลทหารบางคนก่อนเกณฑ์มาเป็นทหารอยู่ตามป่าตามเขาจะมอง ออกว่าเถาวัลย์น้ำาเป็นอย่างไร เมื่อผ่านพบเห็นก็ตัดเป็นท่อนๆ มาแบ่งกันดูด อีกอย่างที่จะขอแนะนำา คือ น้ำาจากต้นไผ่จะมีมากกว่าเถาวัลย์น้ำา ให้สังเกตต้นไผ่ที่เกิดจากหน่อไม้ที่ขึ้นเป็นต้นใหม่ ๆ ในปล้องจะมีน้ำา ที่ดูดซึมจากฝนตกในฤดูฝน ปริมาณน้ำาแต่ละปล้องดื่มได้พอแก้กระหาย ต้นไม้ไผ่ที่เราผ่านไปจะมองเห็น บางต้นมีน้ำาไหลซึมออกมาจากรูที่มดเจาะ จะมีกลิ่นเหม็นเน่าจะต้องดื่มน้ำาในปล้องที่ไม่มีรูเจาะ อาหาร กลางวันไม่ต้องพูดถึงจะต้องอดเท่านั้น แต่ก็พอมีวิธีแก้หิวได้โดยสั่งซื้อกล้วยตากติดเป้ไว้ กิน ๒ ลูก ก็จะเป็นอาหารกลางวันได้ถ้าไม่มีทุนก็กินมาม่าแห้งแต่จะหิวน้ำา ไม่ชุ่มคอเหมือนกล้วยตาก อาหารส่วนตัว เราสามารถสั่งซื้อทางวิทยุได้ เสมียนกองร้อยที่อยู่กับกองร้อยบังคับการฯ จะตัดเบี้ยเลี้ยงของเราซื้อ

นาวิกโยธิน / ๔๘ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ ส่งมาให้ตามรอบเสบียง ๓ วัน ๕ วัน ทางเฮลิคอปเตอร์หรือรถยนต์ เนื่องจากการส่งกำาลังบำารุงเป็นไป ด้วยความยากลำาบาก ทหารทุกนายจึงต้องแบกสัมภาระไปเต็มพิกัด ทั้งอาหาร (ข้าวสาร อาหารกระป๋อง มาม่า) เสบียงสุนัข (แบ่งกระจายกันแบก คนละ ๒ – ๓ กิโลกรัม) อมภัณฑ์ ๑ เบสิคโหลด และของใช้ จำาเป็นอื่น ๆ ทำาให้กำาลังพลทุกนายอ่อนล้าจากระยะทางในภูมิประเทศขึ้น ๆ ลง ๆ รวมกับน้ำาหนัก หลายสิบกิโลที่แบกอยู่บนบ่า คืนวันที่ ๒ ตั้งฐานพักแรมบนสันเขาสูง หาแหล่งน้ำาพอให้แต่ละหมู่ไว้ ประกอบอาหาร คืนนี้นอนสงบบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงก่อนลงสู่อ่าวกรุงชิง “ จ๊ะ เอ๋ ! ผกค.” เช้ามืดวันที่ ๓ จ่าเชื้อปวดท้องส้วม บอกยามที่เข้าตรวจการณ์อยู่หน้าหมู่ว่าจะออกไปปล่อยทุกข์ ข้างหน้าให้รับทราบไว้ ยามรับทราบ จ่าเชื้อออกไปไม่ถึง ๓ นาที วิ่งปากคอสั่นกลับเข้ามาสอบถามได้ ความว่าระหว่างกำาลังปล่อยทุกข์ ดันเจอกับ ผกค.ที่นั่งหลับอยู่ในป่ากล้วย ต่างคนต่างเห็นตกใจวิ่งหนี นี่แหละคนที่เขากลัวจนขี้หด ยุทธวิธี ผกค. คือ มึงมาข้ามุด มึงหยุดข้าแหย่ มึงแย่ข้าตี มึงหนีข้าตาม กรณีที่เราขึ้นเขาวันที่ ๒ เป็นเขาสูงรกทึบ มันสะกดรอยเราแล้วเฝ้าดูไม่กล้ายิงแหย่ในตอนกลางคืน แล้วคงเหนื่อยเผลอหลับไป จ่าเชื้อเลยดวงดีรอดชีวิตแต่ก็ถ่ายไม่ออกหลายวัน วันที่ ๓ เมื่อหุงหาอาหารเช้ากินแล้วเดินทางต่อ สภาพภูมิประเทศเป็นสันเขาป่าโล่งกว่าวันที่ ๒ เล็กน้อย ระหว่างเดินทางพบรอยสัตว์ใหญ่ประเภทหมูป่าที่นอนคลุกขี้โคลน แล้วใช้ลำาตัวถูต้นไม้อยู่ทั่วไป เมื่อเราหยุดพักการเดินประจำาชั่วโมง ก็จะนั่งพักโดยใช้เป้ด้านหลังพิงกับต้นไม้เป็นระยะ ๆ ไป โดยเฉพาะ ต้นไม้ที่เอนจะรองรับน้ำาหนักที่เป้พอดี สัตว์เองก็ชอบเอาสีข้างเข้าถู แต่ท่านทราบไหมครับว่าภัยเล็ก ๆ มันซ่อนอยู่ในนั้น โดยเฉพาะต้นไม้ยืนตายที่ผุแล้วจะมีพวกตัวไรสัตว์หรือเห็บเกาะอยู่เพื่อคอยเกาะสัตว์ กินเลือดที่ผ่านมาใช้ลำาตัวถู จ.อ.สุรชิต ครุฑบิน ได้นั่งพักตามต้นไม้ที่มีสัตว์ใช้ลำาตัวถูเพื่อป้องกันว่าจะไม่มี กับระเบิดของ ผกค.มาวางไว้ หากมีสัตว์ก็คงเหยียบไปแล้ว แต่คุณเอ๋ย ! วันนั้นตัวไรสัตว์มาเกาะกินเลือด ของ จ.อ.สุรชิต ฯ คันยับไปทั้งตัว ระหว่างทางรื้อเสื้อกางเกงแกะออกได้ไม่ต่ำากว่า ๕๐ ตัว บางท่านอาจ ไม่ทราบว่าตัวไรสัตว์เป็นอย่างไรให้คิดถึงเหาบนหัวนั่นแหละแต่เล็กกว่า ใหญ่กว่าไรไก่ เดินเหนื่อยแล้ว ยังต้องมานั่งแกะตัวไรออกระหว่างพัก จึงถือว่าได้รับความรู้อีกอย่างในป่า จงจำาไว้ว่าที่ไหนมีรอยสัตว์ป่า จำานวนมากที่นั่นต้องอุดมสมบูรณ์ จะมีทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กอาศัยอยู่ คอยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่า จะเป็นตัวไร ตัวเห็บ ตัวทาก ที่รอสูบเลือดสัตว์ใหญ่ เมื่อคนผ่านไปก็เป็นอาหารของมันเหมือนกัน พอเย็น วันที่ ๓ กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ เดินลดระดับความสูงลงอีกระดับหนึ่งทำาให้หาแหล่งน้ำาได้ง่ายขึ้น เวลาก็บ่าย มากแล้วผู้บังคับกองร้อยจึงสั่งเข้าฐานพักแรมใกล้น้ำาตกแต่ไม่มีน้ำาไหลตลอดปี ผู้ที่ศึกษาแผนที่จะทราบ ว่าแหล่งน้ำาที่ปรากฏในแผนที่มองเป็นเส้นสีน้ำาเงินแล้วมีจุดสีน้ำาเงินสลับกันไป คือ คลองน้ำาที่น้ำาไม่ไหล ตลอดทั้งปี แต่เมื่ออยู่บนเขาสูงส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเขาสองลูกเป็นต้นกำาเนิดแหล่งน้ำา ต่ำาลงจะมี ปริมาณมากน้อยแล้วแต่ขนาดของภูเขา คืนนี้หมู่และหมวดของ จ.อ.สุรชิตฯ พักแรมอยู่บนสันเนินสูงข่ม (อ่านต่อฉบับหน้า)

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๔๙ ดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (SMMS) โดย IO-IW Thailand (ต่อจากฉบับที่แล้ว) ในส่วนของข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง Multi-spectral ของดาวเทียม HJ-1A นั้น นักวิจัย ของไทยสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น 1. ในด้านเกษตรกรรม • ในภาวะวิกฤตการณ์อาหารในปัจจุบัน การวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่และผลิตผล ทางการเกษตรจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้ประเทศไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ การนำาข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ จะสามารถทำาการวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การใช้พื้นที่ ทางการเกษตร ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้ เพื่อประเมินแนวโน้มในการใช้พื้นที่และสนับสนุนการ ตัดสินใจในด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่อย่างเหมาะสม (ภาพตัวอย่างแสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลี เมืองหยางโจว)

นาวิกโยธิน / ๕๐ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ 2. ในด้านการป่าไม้และการจำาแนกพื้นที่ • เราสามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ และจำาแนกประเภท ของพื้นที่ (ภาพตัวอย่างแสดงพื้นที่ป่าในมณฑลฟูเจี้ยนที่ลดลง พื้นที่ป่าแสดงด้วยสีเขียวในวงกลม ภาพ ซ้ายถ่ายเมื่อ 16/11/03 และภาพขวาถ่ายเมื่อ 21/10/01) • ภาพข้างล่างแสดงถึงการจำาแนกประเภทของพื้นที่ว่าเป็น พื้นที่ป่าสน (conifer) พื้นที่ป่าไม้ (broadleaf tree) พื้นที่ป่าไผ่ (bamboo) พื้นที่เพาะปลูก (tillable feld) พื้นที่อยู่อาศัย (residential area) แหล่งน้ำา (water body) 3. ในด้านการเฝ้าดูภัยพิบัติ • เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ และเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิด ขึ้นได้ (ภาพตัวอย่างแสดงดินถล่มที่ขวางทางเดินของลำาน้ำาในทิเบต ทำาให้เกิดการสะสมของน้ำาเป็น จำานวนมาก และอาจจะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ลุ่มปลายน้ำาได้ โดยสีน้ำาเงิน แดง และเขียว แสดงพื้นที่ ของน้ำาที่สะสมเพิ่มมากขึ้น)

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๕๑ 4. ในด้านการอนุรักษ์น้ำา • เมื่อใช้ประกอบกับข้อมูลองค์ประกอบของพื้นดิน ขอบเขตพื้นที่การเจริญเติบโตของพืช ลักษณะการใช้งานพื้นที่ ความลาดชัน แนวความลาด ความต่ำาสูงของพื้นที่ และอื่นๆ ก็จะสามารถ ประเมินความรุนแรงของการกัดเซาะผิวดินโดยน้ำาและลมได้ ซึ่งฝุ่นดินที่เกิดขึ้นจะถูกพัดกระจายและ อาจสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อแหล่งน้ำาบริเวณใกล้เคียง (ภาพตัวอย่างแสดงแผนที่การกัดเซาะผิวดิน ในบริเวณ Laogaochuan ใกล้แม่น้ำาฮวงโห) 5. ในด้านการปกป้องสภาพแวดล้อม • เพื่อเฝ้าดูเหมืองถ่านหินที่อาจเกิดการ ปะทุขึ้น และเป็นผลให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม (ภาพตัวอย่างแสดงเหมืองถ่านหินในมณฑลหนิงเซียะ ซึ่งตรวจจับคลื่นความร้อนที่สูงผิดปกติ) 6. ในด้านการใช้พื้นที่และทรัพยากร • เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการเติบโต ของพื้นที่เมือง หรือควบคุมให้เป็นในทิศทางที่เหมาะสม (ภาพตัวอย่างแสดงความพยายามในการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวของกรุงปักกิ่งเพื่อรองรับกีฬาโอลิมปิก)

นาวิกโยธิน / ๕๒ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ 7. ในด้านการจัดทำาแผนที่ • ความละเอียดของจุดภาพที่ 30 เมตร (pixel resolution) มีรายละเอียดเพียงพอที่จะทำา แผนที่ที่ความละเอียด 1:75,000 (ภาพตัวอย่างแสดงการทำาแผนที่ความละเอียด 1:50,000 จากภาพถ่าย ดาวเทียม CBERS-01 ที่มีความละเอียดของจุดภาพ 20 เมตร) 8. ในด้านการเฝ้าดูมลพิษ • สามารถประเมินผลกระทบจากมลพิษในแหล่งน้ำาที่เกิดขึ้น จากการติดตามภาพถ่ายการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง • นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายที่จะได้รับจากดาวเทียม HJ-1A แล้ว ใน ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้จัดทำาศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S (Digital Video Broadcasting via Satellite) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2C ของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และดาวเทียม MTSAT-1R ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า ด้วยระบบ DVB-S ซึ่งประมวลผลโดยศูนย์ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (NSMC-National Satellite Meteorological Center) ในกรุงปักกิ่ง และให้ข้อมูลภาพถ่ายสภาพภูมิอากาศครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่ง ตะวันออกของทวีปอาฟริกา จนถึงบริเวณหมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยศูนย์ฯดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลังข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย (ซึ่งเริ่มจัดเก็บ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบันมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามากกว่า 1TB) และให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สนใจผ่านเว็บไซต์ http://dvbs.ee.ku.ac.th ทั้งในรูปแบบภาพ เคลื่อนไหวและภาพนิ่งโดยไม่เสียค่าบริการ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการส่งเสริมการนำาข้อมูลดังกล่าว เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๕๓ การนำามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง • วงโคจรดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (SMMS) ผ่านบริเวณประเทศไทยวันละประมาณ 1-2 รอบ และประเทศไทยมีสถานีรับสัญญาณโดยตรง จึงทำาให้สามารถรับข้อมูลภาพถ่ายที่ทันต่อ สถานการณ์ปัจจุบัน • ดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (SMMS) มีต้นทุนต่ำาในการผลิตดาวเทียม และการนำา ส่งขึ้นสู่อวกาศ เนื่องจากมีขนาดเล็ก หากเมื่อครบอายุการใช้งานดาวเทียม 3-4 ปี ด้วยเทคโนโลยีใน ปัจจุบัน หน่วยประมวลผลกลาง และระบบกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงสามารถพัฒนาก้าวกระโดดไป ได้ไกล ดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (SMMS) ดวงต่อไปที่จะถูกส่งไปแทนที่ดวงที่หมดอายุใช้งาน ก็จะมีประสิทธิภาพสูงแบบก้าวกระโดดเช่นกัน ข้อจำากัดการใช้งานทางทหาร เนื่องจากโครงการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Memorandum of Under- standing for Cooperation in Small Multi-Mission Satellite Project and Related Activities : SMMS) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีทางด้านอวกาศ เพื่อสันติ ซึ่งสำานักกิจการอวกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบใน โครงการดังกล่าว ทว่าการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีใช้ในปัจจุบัน ด้านภูมิสารสนเทศ และการสื่อสารระยะไกล ผ่านดาวเทียม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมต่อบุคลากรในกองทัพ เมื่อกองทัพมีความ พร้อม ด้านงบประมาณก็สามารถจัดสร้างได้เองเพื่อใช้งานด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการลงทุน ต่ำามาก เมื่อเทียบกับต้นทุนการสั่งซื้อจากประเทศแทบยุโรป และอเมริกา hhhhhhhhhhh

นาวิกโยธิน / ๕๔ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) ๑๑. เอกอัครราชทูตเป็นดวงตาและหูของประเทศ Ambassadors are the eyes and ears of states. ฟรานเซสโก กูอิเซียดินี (Francesco Guiciadini), ค.ศ.๑๔๘๓ – ๑๕๔๐ ๑๒. นักการเมืองเฝ้าแต่นึกถึงการเลือกตั้งในคราวหน้า รัฐบุรุษนึกถึงแต่คนในรุ่นต่อไป A politician thinks of the next election. A statesman of the next generation. จอห์น เอ็ฟ. คลารค ๑๙๘ (John F. Clarke), ค.ศ.๑๖๐๙ – ๑๖๗๖ ๑๓. เอกอัครราชทูตคือบุรุษผู้ซื่อสัตย์ที่ถูกส่งออกไปกล่าวความเท็จในต่างประเทศเพื่อประเทศของตัวเอง An ambassador is an honest man sent to lieabroad for his country. เซอร์ เฮนรี่ ว็อตตัน (Sir Henry Wotton), ค.ศ.๑๕๖๘ – ๑๖๓๙ ๑๔. ไม่มีคนใดเหมาะที่จะบังคับคนอื่น ในเมื่อไม่อาจที่จะบังคับตนเองได้ No man is ft to command another that cannot command himself. วิลเลียม เพ็นน์ ๑๙๙ (William Penn), ค.ศ.๑๖๔๔ – ๑๗๑๘ ๑๙๘ นักบวชนิกายแบพติสท์ชาวอังกฤษ ๑๙๙ ชาวอังกฤษ เป็นสมาชิกในสมาคมเคร่งศาสนา (Quaker) เป็นผู้ก่อตั้งรัฐเพนซีลวาเนียของสหรัฐฯ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๕๕ ๑๕. พรรคการเมืองที่กล้ำากลืนเอาความเท็จของตนไว้ ย่อมจะต้องถึงกาลอวสานในที่สุด All political parties die at last of swallowing their own lies. จอห์น อาร์บูธน็อต (John Arebuthnot), ค.ศ.๑๖๖๗ – ๑๗๓๕ ๑๖. การเมืองกับการทหารดูน่าจะเป็นความทุกข์ ที่ทั้ง ๒ วิถีทางนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของคนเรา ที่มีทั้งการเจรจาต่อรองกัน หรือต้องต่อสู้กันอยู่เสมอ Politics and arms seem unhappily to be the two professions most natural to man, who must always be either negotiating or fghting. วอลแตร์ (Voltair), ค.ศ.๑๖๙๔ – ๑๗๗๘ ๑๗. หนทางเดียวที่จะช่วยป้องกันจักรวรรดิของเราให้พ้นจากการล่วงละเมิดของพลเมืองก็คือ การนำา ประเทศเข้าไปพัวพันกับการทำาสงคราม และโดยประการนี้ก็คือ การนำาเอาความรักหลงใหลต่อ ประเทศชาติเข้าไปแทนที่ความทะเยอทะยานของหมู่ชน The only way to save our empires from the encroachment of the people is to engage in war, and thus substitute national passions for social aspirations. พระนางเจ้าแคทเธอรีนที่ ๒ แห่งรัสเซีย ๒๐๐ (Catherin II of Russia), ค.ศ.๑๗๒๙ – ๑๗๙๖ ๑๘. เจตจำานงของประชาชนเป็นรากฐานอันชอบด้วยกฎหมายเพียงประการเดียวของการปกครองใด ๆ และการคุ้มครองต่อการแสดงออกโดยเสรี พึงถือเอาเป็นจุดหมายประการแรกของเรา The will of the people is the only legitimate foundation of any government, and to protect its free expression should be our frst object. ๑๙. การปกครองแบบสาธารณรัฐมีความเชื่องช้าในความก้าวหน้า แต่เมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหว กำาลัง เคลื่อนไหวของมันก็ยากที่จะทัดทาน A republican government is slow to move, yet when once in motion, its momentum becomes irresistible ๒๐. การปฏิบัติที่เป็นอยู่มาแต่โบราณกาลของผู้ปกครองประเทศด้วยอำานาจเผด็จการก็คือ การใช้ ประชาชนส่วนหนึ่งคอยเฝ้าระวังประชาชนอีกส่วนหนึ่งให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ๒๐๐ จักรพรรดินีเชื้อสายเยอรมัน มีพระนามเรียก “แค็ทเธอรินมหาราชินี” ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.๑๗๖๒ – ๑๗๙๖

นาวิกโยธิน / ๕๖ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ It is the old practice of despots to use a part of the people to keep the rest in order. โธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson), ค.ศ.๑๗๔๓ – ๑๘๒๖ ๒๑. ไม่เคยมีรัฐบาลใดที่ไร้ซึ่งกำาลังทหาร There never was a government without force. เจมส์ เมดิสัน ๒๐๑ (James Madison), ค.ศ.๑๗๕๑ – ๑๘๓๖ ๒๒. เป็นความสำาคัญอย่างยิ่งในการปกครองแบบสาธารณรัฐ ที่ไม่เพียงแต่ต้องคอยเฝ้าระวังการถูกกดขี่ จากฝ่ายผู้ปกครอง แต่ยังจะต้องคอยปกป้องผู้คนส่วนหนึ่งให้รอดพ้นจากความอยุติธรรมของผู้คน อีกพวกหนึ่ง It is of great importance in a republic not only to guard against the oppression of its rulers, but to guard one part of society against the injustice of the other part. อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ๒๐๒ (Alexander Hamilton), ค.ศ.๑๗๕๗ – ๑๘๐๔ ๒๓. เรือรบเป็นเอกอัครราชทูตดีที่สุด A man-of-war is the best ambassador. โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ๒๐๓ (Oliver Cromwell), ค.ศ.๑๕๙๙- ๑๖๕๘ ๒๔. การศึกษาทำาให้ประชาชนง่ายที่จะนำา แต่ก็ยากที่จะขับต้อน ง่ายที่จะปกครอง แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะ กดหัวพวกเขาให้ตกเป็นทาส Education makes a people easy to lead, but difcult to drive; easy to govern, but impossible to enslave. ลอร์ด บรูกแฮม ๒๐๔ (Lord Brougham), ค.ศ.๑๗๗๘ – ๑๘๖๘ ๒๐๑ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ ๔ (ค.ศ.๑๘๐๙ – ๑๘๑๗) ๒๐๒ รัฐบุรุษและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ๒๐๓ แม่ทัพอังกฤษ นำากองทัพต่อสู้กับกษัตริย์ชาร์ลที่ ๑ ตั้งตนเป็นผู้ปกครองประเทศ (Lord Protector of England) แบบ สาธารณรัฐฯ ระหว่าง ค.ศ.๑๖๕๓ – ๑๖๕๘ ๒๐๔ ทนายความ นักปฏิรูปสังคม และนักการเมืองชาวสก็อต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาอังกฤษ (อ่านต่อฉบับหน้า)

See also  [NEW] TOEIC Grammar: Comparative and Superlative | bad comparative - NATAVIGUIDES

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๕๗ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) Linking Verb feel like, look like, seem like ….. ในไวยากรณ์อังกฤษมีการใช้คำากริยา Linking Verb ได้แก่ feel, look, seem, taste, sound, smell, appear คู่กับคำาว่า “like” ซึ่งเป็นคำาบุพบท แปลว่า “คล้าย เหมือน อยาก” แล้วตามด้วย คำานาม (Noun) สรรพนาม (Pronoun) หรือตามด้วย Gerund (V.ing) นอกจากนี้ “like” เมื่อทำาหน้าที่ เป็นคำาเชื่อมจะตามด้วยอนุประโยค (Clause) มีความหมายว่า “ดูเหมือน ดูราวกับว่า” ซึ่งการนำามาใช้ คู่กันแล้วตามด้วยอนุประโยคนั้นก็เพื่อต้องการเกริ่นให้ทราบก่อนว่าผู้พูดมีแนวโน้มว่าอยากจะทำาอะไร หรือเป็นการบอกว่าอาจจะมีเรื่องใดเกิดขึ้น รูปแบบการใช้ : feel look seem นาม สรรพนาม taste sound smell like + Gerund (V.ing) appear อนุประโยค Ex : It looks like rain. (ดูท่าคล้ายฝนจะตก) I don’t feel like working. (ฉันไม่รู้สึกอยากทำางานเลย) It looks like they are going to miss the plane. (ดูเหมือนพวกเขาจะไปขึ้น เครื่องบินไม่ทัน) ในตำาราภาษาอังกฤษ ALC มีหลักการใช้ตามข้างต้นใน ALC Book17 Lesson 1, p.11 ตาม ตัวอย่าง ดังนี้

นาวิกโยธิน / ๕๘ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ tastes the cake we had in Paris. (ขนมเค้กนี้รสชาติเหมือนที่เรากินกันที่ปารีส) sounds a good idea. (ดูเหมือนว่าจะเป็นความคิดที่ดี) looks a nice place to stay. (ดูเหมือนเป็นสถานที่ที่น่าเข้าไปพัก) It smells (to me) like smoke in this room. (เหมือนมีกลิ่นควันไฟในห้องนี้) feels another cold evening. (รู้สึกเหมือนเย็นนี้จะหนาวอีกแล้ว) seems the right thing to do. (ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำา) appears to me* สามารถวางไว้ต้นประโยค ท้ายประโยค หรือ ละไว้ ก็ได้ Choose the best answer a, b, c or d. 1. Ann : What do you think of the new instructor ? Jan : She_________________ . a. seems very nice b. just moved here c. teaches Spanish d. talks to me 2. Wes : Is Dr.Potter elderly ? Les : No, he ___________________. a. has a black moustache b. looks like he’s about 40 c. is a very generous person d. works in the Navy 3. That doesn’t ____________a true story to me. a. like to sound b. sound like c. sound for d. like to sound 4. Ann : What kind of man is Mr.Marin ? Dan : I don’t know him very well, but ____________. a. he is talking during lunch b. he lives across the street c. he seems like a nice person d. he looks just like his brother 5. It ____________ dinner is almost ready. a. likes to smell b. to smell like c. like a smell d. smells like

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๕๙ 6. Ted : What’s the matter with Sam? Roger : He doesn’t ____________ a useful person anymore. a. feel like b. have feeling c. like to feel d. have to feel 7. I ____________ having a nice cool glass of lemonade. a. must b. need to c. feel like d. will drink 8. Are you coming to aerobics? a. Yes, I do. b. Sure, I want it. c. Sorry, I have never come. d. No, I don’t feel ike it today. 9. Today, I don’t ____________doing anything. a. ask b. feel like c. have to d. going to 10. It ____________ years since we had a holiday together. a. seems like b. has liked c. is always d. almost gets เฉลยคำ�ตอบ : 1. A 2. B 3. B 4. C 5. D 6. A 7. C 8. D 9. B 10. A (อ่านต่อฉบับหน้า)

นาวิกโยธิน / ๖๐ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ สารสัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธิน พล.ร.ท.นิพนธ์ พราหมณ์เทศ ชมรมนาวิกโยธิน สรุปข่าวสารและกิจกรรม s เมื่อ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ กองพลนาวิกโยธิน ได้จัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระะนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าค่าย พระมหาเจษฎาราชเจ้า น.อ.วิเชียร สกุลรัตน์ ทำาหน้าที่ วางพานดอกไม้สด พร้อมด้วยผู้แทนชมรมฯ อีก ๔ ท่าน s เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองพลนาวิกโยธิน คณะผู้แทนชมรมฯ ได้ร่วมพิธีสงฆ์ เวลา ๐๗.๓๐ น. หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ พล.ร.ต.ธัชพงษ์ วิวัฒน์กุล ประธานชมรมฯ ได้มอบแจกันดอกไม้สดแสดง ความยินดี มีผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมพิธีจำานวนทั้งสิ้น ๑๖ ท่าน s เมื่อ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ชมรมฯ ได้จัดการพบปะ สังสรรค์ และพิธีรดน้ำาขอพรผู้อาวุโส ณ ห้องอาหารสีวะรา ราชตฤณมัยสมาคมฯ (สนามม้านางเลิ้ง) มีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมพบปะสังสรรค์ ๗๗ ท่าน เป็นฝ่ายหญิง ๒ ท่าน คือ คุณอารี ศิลป์ศรีกุล และคุณลิ้นจี่ พัฒนพงศ์พิบูล

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๖๑ s เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ฐท.สส. ได้ จัดงานวันเทิดพระเกียรติที่สวนกรมหลวงชุมพร ในช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำาสดุดี และ พิธีสงฆ์ถวายแด่ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ พล.ร.ท.ณัฎฐ์ภพณัฐ วงษ์เพ็ญศรี ทำาหน้าที่แทนประธานชมรมฯ วางพวงมาลา พร้อม ด้วยผู้แทนชมรมฯ อีก ๔ ท่าน และที่ ฐท.กท. ผู้แทนชมรมฯ ได้ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พล.ร.อ.มานิตย์ ดีมาก ทำาหน้าที่แทนประธานชมรมฯ วางพวงมาลา พร้อม ด้วยผู้แทนชมรมฯ อีก ๑๐ ท่าน fffffffffff

นาวิกโยธิน / ๖๒ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ สาระจากพระเทศน์ นาวาโท ขจร ประดับ เรื่อง “อภัยทาน” ท่านผู้อ่านที่เคารพ เรื่องของการถวายทานนี้ เมื่อว่าตามแบบแล้วมี ๓ ประเภท คือ อามิสทาน บริจาคสิ่งของ ธรรมทาน บริจาคธรรม และอภัยทาน บริจาคความไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีการเบียดเบียนกัน ใน ๓ ประเภทนี้ที่นิมนต์พระธรรมกถึก มาแสดงให้ฟังประจำาเดือนนี้ (กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗) ก็คือ “อภัยทาน” ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศที่เรากำาลังสร้าง ปรองดองของคนในชาตินั่นเอง อภัยทานนี้ แปลว่า การให้สภาพไม่กลัว ไม่ผูกเวรต่อกัน ในทางปฏิบัติทำาได้หลายวิธี แต่วิธีที่ท่านแสดงเป็นหลักไว้ ก็คือ การดำารงตนอยู่ในศีล ๕ อย่างจริงจัง ไม่ล่วงละเมิด ในสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณ นอกจากจะเรียกว่า อภัยทานแล้ว ยังเรียกว่า อเวรทาน และอัพยาปัชฌทานด้วย ผลที่ดำารงตนอยู่ในศีล ๕ ได้เช่นนั้น ย่อมทำาให้ผู้ปฏิบัติได้รับ อภัยทาน อเวรทาน และอัพยาปัชฌทาน จากสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณนั้นกลับมาด้วย อภัยทานนี้แต่เดิมเรา เข้าใจว่าเฉพาะศีลข้อ ๑ เท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว ศีลข้อ ๒, ๓, ๔, ๕ เมื่อปฏิบัติโดยไม่ขาด ไม่ด่าง ไม่พร้อย ในสรรพสัตว์ ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณแล้ว ท่านก็จัดเป็นอภัยทาน อเวรทาน และอัพยาปัชฌทานด้วย พระพุทธเจ้าตรัสความสำาคัญของทาน ชนิดนี้ไว้ว่า เป็นมหาทาน เป็นทานที่บัณฑิตรู้ว่าเลิศ รู้กันมานาน รู้กันว่าเป็นวงศ์ (แห่งอริยะ) เป็นของเก่า อันสมณะหรือ พราหมณ์ผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลาย ไม่ลบล้างแล้ว ไม่เคยลบล้างแล้ว ไม่รังเกียจอยู่ จักไม่รังเกียจ ไม่คัดค้านแล้ว (ดูมังคลัตถทีปนี ภาค ๒ หน้า ๑๘๐) เรื่องของศีล ๕ นั้น คงไม่จำาเป็นต้องกล่าวถึงอีกแล้ว เพราะทราบกันดีอยู่ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ที่น่าสนใจ ก็คือ อานิสงส์ของอภัยทาน อเวรทาน และอัพยาปัชฌทาน ที่เกิดจากการรักษานั้น ท่านแสดงไว้ชัดเจนว่า ผู้ปฏิบัติจะได้อานิสงส์ ที่สำาคัญ คือ ทำาให้บรรลุอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ มีอาพาธน้อย ไม่ป่วยเจ็บ มีอายุยืน มีสุขมาก ย่อมถึงลักษณะวิเศษ และตัดวาสนาอันเป็นโทษได้ อนึ่ง เพราะไม่ลักทรัพย์จึงได้โภคสมบัติอันไม่ทั่วไปด้วยโจร เป็นต้น คนอื่นไม่รังเกียจ เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ น่าคบหา มีใจไม่ข้องวิภวสมบัติ ชอบบริจาค และตัดวาสนาอันเป็นโลภะได้ เพราะไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ จึงเป็นผู้ไม่โลเล มีกายใจสงบเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลาย กิตติศัพท์อันงามของเขาย่อมฟุ้งไป ไม่มีจิตข้องในมาตุคามทั้งหลาย มีอัธยาศัยไม่โลภ มากไปด้วยเนกขัมมะ ย่อมได้ลักษณะวิเศษ และตัดวาสนาอันเป็นโลภะได้ เพราะไม่พูดเท็จจึงเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลาย เป็นที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ มีถ้อยคำาควรถือได้ เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของ ทวยเทพ มีปากหอม รักษากายสมาจาร วจีสมาจาร ย่อมได้ลักษณะวิเศษ และตัดวาสนาอันเป็นกิเลสได้ และเพราะไม่พูดส่อเสียด จึงมีกายไม่แตกแยก มีบริวารไม่แตกแยก แม้ด้วยความพยายามของคนอื่น มีเสียงไม่แตกแยกในพระสัทธรรม มีมิตร มั่นคง เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวดุจสะสมไว้ในระหว่างภพ มากด้วยความไม่เศร้าหมอง (ขุทฺทกนิกายฏฐกถา จริยาปิฏกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) หน้า ๕๐๐) รวมความว่า อภัยทาน เป็นทานที่ไม่ต้องเสียสละสิ่งของ แต่ใช้การสละกิเลสในใจออกไป เพื่อหวังให้คนอื่นเป็นสุข และเพื่อให้จิตใจสูงขึ้น เป็นทานที่ส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมหันหน้าเข้าหากัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำาให้อยู่ร่วมกันอย่าง สงบสุข สมความมุ่งหมายที่บ้านเมืองต้องการในขณะนี้อย่างแท้จริง iiiiiiiii

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๖๓ ธรรมานุศาสน์ นาวาโท ขจร ประดับ เรื่อง “เสบียงบุญ” ท่านผู้อ่านที่เคารพ เวลาที่คนโบราณจะเดินทางไปไหนไกล ๆ ท่านมักจะมีการตระเตรียมเสบียงเพื่อการ เดินทางเสมอ ขาดไม่ได้ เพราะในสมัยก่อนข้าวปลาอาหารไม่ได้มีใครทำาขายเหมือนสมัยนี้ คนสมัยนั้นที่เดินทางไกล จึงต้องตระเตรียมเสบียงสำาหรับเดินทางไปด้วย เสบียงจึงสำาคัญมากในเวลาเดินทาง ปัจจุบันก็ยังสำาคัญ เพียงแต่ว่า ไม่ต้องเตรียมไปเหมือนสมัยก่อนเพราะหาซื้อได้ข้างหน้า การเดินทางสู่ปรโลกก็เหมือนกัน เสบียงบุญ นับว่าสำาคัญแก่ผู้ตายจากโลกนี้ไปสู่ปรโลก เพราะผู้จะอยู่ดีมีสุข ในปรโลกก็คือผู้ที่ทำาบุญไปจากโลกนี้เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องตระเตรียมให้พร้อมก่อนถึงเวลานั้น คำาว่า “เสบียงบุญ” ในที่นี้ ถอดความมาจากพระพุทธพจน์ที่ว่า “กยิราถ ธีโร ปุญฺญานิ โย นิธิ อนุคามิโก เอส เทวมนุสฺสานํ สพฺพกามทโท นิธิ” (บุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ ปราชญ์พึงทำาบุญนิธิอันนั้น บุญนิธินั้นให้ส่ิงที่ต้องการทุกอย่างแก่ เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย) (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๙ หน้าที่ ๑๒) เสบียงบุญนี้ว่าโดยหลักแล้วมี ๒ ประเภท ใหญ่ ๆ ดังนี้ ๑. เสบียงบุญโดยย่อ ในหนังสือนวโกวาท (หน้า ๓๓) ผู้รวบรวมคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส ได้แสดงเสบียงบุญโดยย่อไว้ ๓ ประเภทดังนี้ ๑. ทานมัย บุญสำาเร็จด้วยการบริจาคทาน ๒. สีลมัย บุญสำาเร็จด้วยการรักษาศีล และ ๓. ภาวนามัย บุญสำาเร็จด้วยการเจริญภาวนา พร้อมกับแสดงที่มาว่ามาจากคัมภีร์ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ ๒๕ หน้า ๒๗๐ เมื่อค้นตามที่ระบุก็พบจริง ๆ ดังนี้ “ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่างเหล่านี้ ๓ อย่างเป็นไฉน? (๓ อย่างคือ) ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ ๑ สีลมัยบุญกิริยาวัตถุ ๑ ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ ๑” ๒. เสบียงบุญโดยพิสดาร ในหนังสือนวโกวาทเล่มเดียวกัน (หน้า ๖๐ ) ผู้รวบรวมได้แสดงเสบียงบุญไว้อีก ๑๐ ประเภท โดย ๓ ข้อแรกเหมือนกัน ส่วนตั้งแต่ข้อที่ ๔ เป็นต้นไปดังนี้ ๔. อปจายนมัย บุญสำาเร็จด้วยการประพฤติ ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ๕. เวยยาวัจจมัย บุญสำาเร็จด้วยการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบ ๖. ปัตติทานมัย บุญสำาเร็จด้วย การให้ส่วนบุญ ๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำาเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ๘. ธัมมัสสวนมัย บุญสำาเร็จด้วยการ ฟังธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย บุญสำาเร็จด้วยการแสดงธรรม และ ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ การทำาความเห็นให้ตรง ทั้ง ๑๐ วิธีนี้ มาจากคัมภีร์อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี เล่มที่ ๓ หน้า ๓๐๖ ความว่า “บุญกิริยาวัตถุอย่างอื่น มีอีก ๗ อย่าง คือ บุญกิริยาวัตถุอันประกอบด้วยความเคารพยำาเกรง ประกอบด้วยการขวนขวาย (ช่วยทำากิจของผู้อื่น) การให้ส่วนบุญ การอนุโมทนาส่วนบุญ อันสำาเร็จด้วยการแสดงธรรม อันสำาเร็จด้วยการฟังธรรม บุญกิริยาวัตถุคือการทำาความเห็น ให้ตรง” ข้อแตกต่างระหว่าง ๒ ข้อนี้ คือ ข้อที่ ๑ เป็นพระพุทธพจน์ ได้แก่ คำาที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ ส่วนข้อ ที่ ๒ เป็นคำาที่พระอรรถกถาจารย์ คือ พระเถระผู้เป็นปราชญ์ได้อธิบายขยายความไว้ รวมความว่า เสบียงบุญ ทั้ง ๑๐ ประการนี้แหละคือที่พึ่งในปรโลกของเรา ดังคำาพระที่ว่า “ปุญญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนฺติ ปาณินำ” (บุญเป็น ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก) [[[[[[[[[[

นาวิกโยธิน / ๖๔ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน จำากัด สอ.นย. หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดีที่มี ๒. หลักคุณธรรม สหกรณ์จะต้อง ธรรมาภิบาลนั้น สหกรณ์เองจะต้องสร้างความ ดำาเนินการโดยการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดย สมดุล โดยการเชื่อมองค์ประกอบ ๓ ด้านภายใน รณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่สมาชิก สหกรณ์เข้าด้วยกัน คือ ด้านสมาชิกผู้ใช้บริการ ด้าน คณะกรรมการดำาเนินการ พนักงานฝ่ายจัดการ การจัดการธุรกิจ และด้านการบริหารงานสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ยึดถือคุณธรรม ให้ดำารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความมั่นคง สหกรณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นตัวอย่าง โดยส่งเสริมให้ทั้ง ๓ องค์ประกอบ ยืนอยู่บนพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มี ของหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ คือ ระเบียบวินัย มีความจริงใจและสุจริตจนเป็นนิสัย ๑. หลักนิติธรรม สหกรณ์จะต้องมีการ ๓. หลักความโปร่งใส เป็นหลักการที่ กำาหนด ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึง ใช้ในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคน การขอแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ ในสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องปรับปรุงกลไกการทำางาน ที่ต้องถือใช้ปฏิบัติ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็น ให้มีความโปร่งใส เปิดเผย โดยเฉพาะการรายงาน ที่ยอมรับของบรรดาสมาชิก และสมาชิกมีความ ข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ละเอียดถี่ถ้วนถูกต้อง ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎกติกาเหล่านั้น โดย เป็นจริงให้สมาชิกทราบ จัดให้คณะผู้ตรวจการสอบ ถือว่าเป็นกฎกติกาและกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน กิจการสหกรณ์ที่มีอิสระในการตรวจสอบความ โดยปราศจากการทำาตามอำาเภอใจหรืออำานาจของ ถูกต้องชัดเจนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้สหกรณ์ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายหนึ่ง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ที่ ๕ การให้ ฝ่ายใดใช้อำานาจเพียงฝ่ายเดียว การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสารอย่างจริงจัง

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๖๕ สหกรณ์ต้องให้การศึกษาอบรมและข้อมูลข่าวสาร ดำาเนินการจะต้องถูกควบคุมและรับผิดชอบโดย ที่เป็นประโยชน์ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เปิดช่องทาง สมาชิก และเนื่องจากสหกรณ์มีการปกครอง ให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และ ตนเอง และความเป็นอิสระตามหลักการสหกรณ์ รวดเร็ว ที่ ๔ คนในขบวนการสหกรณ์จะต้องมีความ ๔. หลักการมีส่วนร่วม สหกรณ์จะต้อง รับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม ดังที่ได้ ตามค่านิยมสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ที่ ๗ กำาหนดหลักปฏิบัติไว้ในหลักการสหกรณ์ที่ ๓ การมี ความเอาใจใส่ต่อชุมชน สหกรณ์ต้องตระหนัก ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก เป็นการเปิด ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน โอกาสให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนรับรู้ และเสนอ ที่สหกรณ์นั้น ๆ ตั้งอยู่ การทำาธุรกิจที่ไม่ทำาลาย ข้อคิดเห็นในการคิดตัดสินใจในเรื่องที่สำาคัญ ๆ ของ ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ไม่เอาเปรียบชุมชน สหกรณ์ โดยเฉพาะเรื่องการทำาธุรกิจของสหกรณ์ แบ่งปันส่วนเกินที่ได้จากการทำาธุรกิจเพื่อสาธารณะ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วม ประโยชน์ให้ชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ๖. หลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จะเกิด สหกรณ์ ต้องคำานึงถึงทุนที่มีในสหกรณ์ ทั้งส่วนที่ ขึ้นกับสหกรณ์ เป็นเงินทุน ทุนทางทรัพย์สิน และทุนทางปัญญา ๕. หลักความรับผิดชอบ ทุกฝ่ายใน หรือทุนมนุษย์ สหกรณ์จะต้องทำาให้เกิดประโยชน์ สหกรณ์จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในกิจการ แก่บรรดาสมาชิกโดยส่วนรวมอย่างเป็นธรรม เน้น ทั้งปวงของสหกรณ์ที่ได้ร่วมมือกันทั้งกาย วาจา ความประหยัด ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า จัดหา และใจ หลักการที่ ๒ การควบคุมโดยสมาชิก สินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าที่จำาเป็นและ จะละเลยไม่ได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ มีคุณภาพมาขายในราคาพอคุ้มทุน ไม่แสวงหากำาไร ตรวจสอบการทำางานของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย แต่ทำาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยส่วนรวมไม่เน้น จัดการธุรกิจ หรือฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการ กำาไร แต่ต้องชนะใจสมาชิก

ความเอาใจใสตอชุมชน สหกรณตองตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอชุมชนที่สหกรณนั้น ๆ ตั้งอยู การทําธุรกิจที่ไมทําลายธรรมชาติและสภาพแวดลอม ไมเอาเปรียบชุมชน แบงปนสวนเกินที่ไดจากการทําธุรกิจ เพื่อสาธารณะประโยชนใหชุมชนที่สหกรณตั้งอยู 6. หลักความคุมคา การบริหารจัดการสหกรณ ตองคํานึงถึงทุนที่มีในสหกรณ ทั้งสวนที่เปนเงินทุน ทุนทางทรัพยสิน และทุนทางปญญาหรือทุนมนุษย สหกรณจะตองทําใหเกิดประโยชนแกบรรดาสมาชิก โดยสวนรวมอยางเปนธรรม เนนความประหยัด ใชสิ่งของอยางคุมคา จัดหาสินคาและบริการ จําเปนและมีคุณภาพ มาขายในราคาพอคุมทุน ไมแสวงหากําไร แตทําเพื่อประโยชนของสมาชิกโดยสวนรวมไมเนนกําไร แตตองชนะใจสมาชิก นาวิกโยธิน / ๖๖ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ การสรางธรรมาภิบาลในสหกรณ การสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ธรรมมาภิบาลในสหกรณ จะเกิดขึ้นไดก็ดวยความรวมมือกันระหวางสวนตาง ๆ ดังนี้ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ภาคสหกรณ ธรรมาภิบาล ภาครัฐ ภาคสังคม * หลักสหกรณ * ระเบียบ คําแนะนํา * กฎหมาย และ กฎหมายที่ * ระเบียบ คําแนะนํา คําสั่ง เกี่ยวของ * เจาหนาที่และหนวยงาน * ผูที่เกี่ยวของ * คูมือการปฏิบัติ ของรัฐ – เจาหนาที่ * บุคลากร – คณะกรรมการพัฒนาการ – คูคา – สมาชิก สหกรณแหงชาติ – ชุมชน – คณะกรรมการ – นายทะเบียนสหกรณ * ผูสนใจทั่วไป – ฝายจัดการ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ – นักวิชาการ – ผูตรวจสอบกิจการ / – กรมสงเสริมสหกรณ – สถาบันการศึกษา ผูตรวจสอบภายใน ที่มา : หนังสือ “ข่าวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ” ฉบับที่ ๑๑ ประจำาเดือน ที่มา หนังสือ “ขาวชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ” ฉบับที่ 11 ประจําเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556 หนา 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๔ – ๕ มิถุนายน –

See also  เรียนกริยา 3 ช่อง แต่ละช่องเอาไว้ทำอะไร หน้าที่ by ดร.พี่นุ้ย | กริยา 3 ช่อง bad

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๖๗ ภูมิปัญญาหาได้ในห้องสมุด ห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร คุณอาจเคยได้ยินมาว่า…ผู้ป่วยก่อนเสียชีวิตบางรายจะมีกำาลังวังชาขึ้นมาอย่างกะทันหัน บางคนความจำา ดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่จำาลูกตัวเองไม่ได้มานานหลายปี ก็กลับจำาได้และระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ของลูก ๆ ได้อย่างแจ่มชัด บางคนพูดเก่งขึ้นมาก กินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย อาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมานับแรมปี ดูเหมือนจะหายสนิท จนคิดว่าจะได้กลับบ้าน การที่ผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อภายในวันเดียวพึงระลึกไว้ว่า ธรรมชาติกำาลังให้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต สำาหรับ ลูก หลาน ญาติสนิท มิตรสหาย นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้แสดง ความรัก ความห่วงใย ก่อนที่จะจากกันไปตลอดกาล มีอะไรที่ต้องสั่งเสียหรือทำาพินัยกรรม ให้รีบทำาอย่าชักช้า แต่ ทำาไมเราต้องรอจนถึงตอนนั้น ไม่ต้องป่วย ไม่ต้องแก่ ขอแค่มีความตั้งใจก็น่าจะพอ เก็บมาฝาก…ฉบับนี้ขอเสนอ “วิธีทำาพินัยกรรมแบบง่าย ๆ” เรื่องน่าสนใจของ วรวิทย์ เต็มวุฒิการ ในนิตยสาร ซีเคร็ต ฉบับที่ ๑๓๐ จากคอลัมน์ LIFE MANAGEMENT “พินัยกรรม…ทำาไปทำาไม” พินัยกรรมเป็นเอกสารที่เราจะใช้ในการระบุว่า ต้องการมอบทรัพย์สินให้แก่ ผู้ใดบ้างภายหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งแม้จะมีกรอบว่าจะต้องทำาตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ แต่การเขียนพินัยกรรม ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร และไม่ต้องรอให้ใกล้ตายเสียก่อนด้วย เพราะถึงตอนนั้นก็อาจสายเกินไป ขอเพียงมีคุณสมบัติ ๒ ข้อ คือ มีอายุครบ ๑๕ ปีขึ้นไป และศาลไม่ได้มีคำาสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อนับคุณสมบัติได้ครบ ๒ ข้อนี้ ก็มาเริ่มเขียนกันได้แล้ว เอกสารสำาคัญที่เรียกกันว่า “พินัยกรรม” นั้นมีด้วยกัน ๖ แบบหลัก ๆ ให้เลือกใช้ คือ ๑. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ๒. พินัยกรรมแบบธรรมดา ๓. พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ๔. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ๕. พินัยกรรมแบบทำาด้วยวาจา ๖. พินัยกรรมทำาในต่างประเทศและทำาในภาวะสงคราม แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถเลือกทำาตามแบบใดก็ได้ แต่สำาหรับครั้งนี้ขอแนะนำาแบบแรก คือ “พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ” ที่สามารถทำาได้เลย มีกฎหมายรับรอง และไม่มีขั้นตอนโน่นนี่นั่นให้ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน ข้อดี สามารถเขียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ความพอใจ ไม่จำาเป็นต้องมีใครมาร่วมรับรู้ร่วมเซ็นเป็น สักขีพยาน ข้อเสีย ด้วยความที่คิดเอง ทำาเอง เก็บไว้เองคนเดียว ถ้าไม่มีการแจ้งที่เก็บกับใครเอาไว้ หากผู้ทำาเกิดเสียชีวิต อย่างกะทันหัน มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจไม่มีใครรู้เลยว่าได้มีการทำาพินัยกรรมแล้ว รวมทั้งไม่รู้ว่าเก็บเอกสารเอาไว้ที่ใด พินัยกรรมฉบับนั้นก็อาจสูญค่าไปเปล่า ๆ เห็นไหมว่าพินัยกรรมทำาง่ายจะตาย ถึงพลาดเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวแต่มั่นใจได้ว่า มรดกที่เราหวงแหนจะถึงผู้รับไม่มีพลาด เรามาเตรียมตัวตายอย่างรอบคอบทั้งในเรื่องการทำาพินัยกรรม และ การทำาใจกันดีกว่า… รายนามผู้บริจาคเพิ่มเติม ๑. คุณปาลิน สุวรรณฤทธิ์ มอบหนังสือวิชาการ (เก่า) จำานวน ๖๑ เล่ม และหนังสือทั่วไป จำานวน ๑๙ เล่ม ๒. คุณกนกวรรณ มั่งคั่ง มอบนิตยสาร (เก่า) คละเล่ม จำานวน ๑๔ เล่ม ********* ขอขอบพระคุณในกุศลเจตนาต่อทางราชการของผู้ที่ร่วมบริจาคเป็นอย่างยิ่ง *********

นาวิกโยธิน / ๖๘ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ ข่าวกีฬา ครูพละฯ สวัสดีครับ…..แฟนข่าวกีฬาทุกท่าน….ในชั่วโมงนี้คงจะไม่มีเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ไหนที่ฮอตสุด ๆ ซึ่งทุกคนตั้งหน้าตั้งตาคอยชมทีมในดวงใจกันอย่างใจจดใจจ่อ นั่นคือฟุตบอลโลก ๒๐๑๔ นั่นเอง นับเป็นโชคดีของแฟนบอลชาวไทยที่ไม่ต้องอดนอนกันมากนักสำาหรับการชมเกมนี้ เนื่องจากเวลา ที่แข่งขันนั้นเหมาะสำาหรับคนนอนดึก และคนที่ชอบตื่นแต่เช้า สะดวกช่วงไหนก็เลือกชมได้ตามอัธยาศัย ก็ขอให้เป็นการชมกันเพื่อความสนุกสนาน ไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นดีที่สุด มีสติในการชม และ รักษาสุขภาพกันด้วย ทีมข่าวกีฬาขอให้แฟน ๆ ข่าวกีฬาทุกท่านมีสุขภาพดีกันทั่วหน้า พยัฆบูรพา การแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ โซนภาคกลางและตะวันออก สโมสรฟุตบอล มาบตาพุด นาวิกโยธิน “พยัฆบูรพา” ยังคงรักษาตำาแหน่งผู้นำาตลอดกาล กับผลงาน แข่ง ๑๓ ชนะ ๙ เสมอ ๑ แพ้ ๓ มี ๒๘ แต้ม (๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗) ทิ้งห่างทีมรอง “นครนายก เอฟซี” และ “สระแก้ว เอฟซี” ๒ แต้ม ช่วงนี้มีแผ่วลงบ้าง แต่ก็ถือว่าผลงานยังเป็นที่ไว้วางใจได้ ไม่น่าห่วงอะไร ขอให้แฟน ๆ ติดตามเชียร์กันต่อไป ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน การแข่งขันเดิน-วิ่ง เอสซีจี เคมิคอลส์ มาบตาพุดมินิมาราธอน ครั้งที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้าศาลเจ้าแม่จันเท มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผลการแข่งขัน มินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กม. รุ่นอายุ ๖๕ – ๕๙ ปีชาย น.ต.วิเชียร คำาโฮง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ ๗๐ ปีขึ้นไปชาย ร.อ.บุญเช้า แงะสำาฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟันรัน ระยะทาง ๕ กม. ร.ต.วรชาติ พาณิชย์สวย ได้รับรางวัล นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ เดิน-วิ่ง เอสซีจี รองชนะเลิศ อันดับ ๕ เคมิคอลส์ มาบตาพุดมินิมาราธอน ครั้งที่ ๔

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๖๙ การแข่งขันเดิน-วิ่ง เทศบาลเมืองชัยนาทเพื่อวันวิสาขบูชา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ผลการแข่งขัน มินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กม. รุ่นอายุ ๕๐ – ๕๙ ปีชาย ร.ท.พนม โพธิ์ย้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันเดิน-วิ่ง วิสาขพุทธบูชา ปี ๒๕๕๗ จ.กาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ผลการแข่งขัน มินิมาราธอน ระยะทาง ๙ กม. รุ่นอายุ ๕๐-๕๙ ปีชาย ร.ท.พนม โพธิ์ย้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้อันดับที่ ๘ ในรุ่น Over all การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ผลการแข่งขัน ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑.๖ กม. รุ่นอายุ ๖๕-๖๙ ปีชาย น.ต.วิเชียร คำาโฮง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการแข่งขัน มาราธอน ระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กม. รุ่นอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปชาย ร.ต.สุชิน วาสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน รายการเดิน-วิ่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน รายการเดิน-วิ่ง จันทบุรีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๓ หาดใหญ่มาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ ๘

นาวิกโยธิน / ๗๐ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ Isuzu roboman u-tapao ไตรกีฬา คณะอนุกรรมการไตรกีฬา นย.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน Isuzu roboman u-tapao ไตรกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน ๗ นาย ผลการแข่งขัน ประเภทไตรกีฬา รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี จ.อ.เสรี เรืองศิริ ได้อันดับที่ ๑ ประเภททวิกีฬา รุ่นอายุ ๑๖ – ๒๙ ปี จ.อ.ประหยัด ไชยป่ายาง ได้อันดับที่ ๒ รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี จ.อ.อนันต์ ดวงโสภา ได้อันดับที่ ๑ รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี นายอำานาจ บราวเด็ง ได้อันดับที่ ๑ นักไตรกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Isuzu roboman u-tapao ไตรกีฬา คำาคมของผู้ชนะที่ประสบความสำาเร็จ However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Winston Churchill กลยุทธ์แม้จะสวยงามเพียงไร แต่คุณควรดูที่ผล วินสตัน เชอร์ชิล พบกันใหม่ฉบับหน้า…ครูพละ ฯ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ นาวิกโยธิน / ๗๑ การฌาปนกิจสงเคราะหแหงราชนาวี สมาชิกกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จำานวน ๗๕,๗๒๓ ราย รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ที่ถึงแก่อนิจกรรมและถึงแก่กรรม จำานวน ๕๒ ศพ ;;;;;;;;; ๑. นายจรูญ แบนจาด ลูกจ้าง อายุ ๘๗ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗ ๒. นางอริสรา อักษรชูธนะวัฒน์ ครอบครัวฯ อายุ ๔๕ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ มิ.ย.๕๗ ๓. นางสุนีย์ ชาวบ้านเกาะ ครอบครัวฯ อายุ ๖๔ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๗ ๔. จ.อ.ชาญณรงค์ สุขเกษม ข้าราชการประจำาการ สังกัด นย. อายุ ๔๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๗ ๕. พ.จ.อ.จำารัส เอี่ยมปา ข้าราชการประจำาการ สังกัด ยศ.ทร. อายุ ๕๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๗ ๖. นายคณิต สุดวิเศษ ลูกจ้าง อายุ ๗๔ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ มิ.ย.๕๗ ๗. พล.ร.ท.เจตน์ ธัมมรัคคิต ข้าราชการบำานาญ สังกัด สป. อายุ ๘๖ ปี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๓ มิ.ย.๕๗ ๘. น.ท.ประยูร รวงผึ้ง ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒ มิ.ย.๕๗ ๙. พ.จ.อ.ทรวง หอมเจริญ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๓ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๗ ๑๐. จ.อ.ชลเทพ ขันทอง ข้าราชการประจำาการ สังกัด ยศ.ทร. อายุ ๔๖ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๗ ๑๑. ร.อ.อินทร์ เทียนดี ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๙๕ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓ มิ.ย.๕๗ ๑๒. น.ต.สิริ เอี่ยมหุ่น ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓ มิ.ย.๕๗ ๑๓. นายอรุณ วัฒนเสรี ลูกจ้าง อายุ ๗๙ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๗ ๑๔. น.อ.โชค บรรจงการ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๗๐ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๖ มิ.ย.๕๗ ๑๕. น.ต.อรรณพ พันธุ์พุ่มจันทร์ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๙๗ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๗ มิ.ย.๕๗ ๑๖. พ.จ.อ.ทศพร พิทักษ์พัสดุ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ มิ.ย.๕๗ ๑๗. นายบุญเลิศ สมจิตร์ ลูกจ้าง อายุ ๖๙ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๗ ๑๘. นายประยูร ฤทธิ์มงคล ลูกจ้าง อายุ ๗๕ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๗ มิ.ย.๕๗ ๑๙. ร.ต.บัญชา พิศดำาขำา ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๘ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๗ ๒๐. นางสมร ฤชา ครอบครัวฯ อายุ ๘๒ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓ มิ.ย.๕๗ ๒๑. พ.จ.อ.สมศักดิ์ สวนทอง ข้าราชการประจำาการ สังกัด นย. อายุ ๕๐ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๖ พ.ค.๕๗ ๒๒. ร.ท.อริญช์ ขันธรักษ์ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๓ ปี ถึงแ่กกรรมเมื่อ ๒ มิ.ย.๕๗ ๒๓. นางอรวรรณ์ วิลาวรรณ์ ครอบครัวฯ อายุ ๔๖ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๗

นาวิกโยธิน / ๗๒ ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๗ ๒๔. น.ท.สมคิด ธำามรงค์รัตน์ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๘ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๗ ๒๕. จ.อ.คำานึง กาศพร้อม ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๒ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๗ ๒๖. นางสมพร ไม้เจริญ ครอบครัวฯ อายุ ๘๐ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๗ ๒๗. น.ท.เจริญ สันธินาค ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๗๕ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๘ มิ.ย.๕๗ ๒๘. นางสุนารี พัฒนวิบูลย์ ครอบครัวฯ อายุ ๗๙ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๗ ๒๙. น.ท.สำารวย จงเจริญ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๗๒ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๗ ๓๐. ร.ต.ปัญญา ลิ้มประเสริฐ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๖๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗ ๓๑. น.ต.จรูญ วงษ์สอาด ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๗๖ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ๓๒. น.อ.อภิสิทธิ์ แสงอุไรย์ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๐ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ๓๓. นางแย้ม ปรางทอง ครอบครัวฯ อายุ ๕๗ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ๓๔. พล.ร.ต.สุทัศน์ โพธิวิหค ข้าราชการบำานาญ สังกัด สป. อายุ ๖๑ ปี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๗ ๓๕. น.อ.หญิง กรสิตาศ์ สามารถ ข้าราชการประจำาการ สังกัด ยศ.ทร. อายุ ๕๖ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ๓๖. จ.อ.ฉัตรติกุล ฉัตรานุภาพ ข้าราชการประจำาการ สังกัด นย. อายุ ๒๔ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๗ ๓๗. ร.อ.วัฒนา วาธานิยะกุล ข้าราชการประจำาการ สังกัด พร. อายุ ๔๘ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๗ ๓๘. นางวารี พลีวรรณ ครอบครัวฯ อายุ ๕๒ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗ ๓๙. พ.จ.อ.นุชิต เบ็ญจกิจ ข้าราชการประจำาการ สังกัด นย. อายุ ๕๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๗ ๔๐. นางอุดม ยกกลิ่น ครอบครัวฯ อายุ ๗๖ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗ ๔๑. นางประไพ จันทรวงศ์ ครอบครัวฯ อายุ ๙๐ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗ ๔๒. น.ต.สุเทพ ทรัพย์เพิ่มพูล ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๗๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๗ ๔๓. พ.จ.อ.วิรัตน์ เมฆโพธิ์ ข้าราชการประจำาการ สังกัด สอ.รฝ. อายุ ๔๒ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ๔๔. ร.ต.มนตรี แย้มเกษม ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๗๑ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ๔๕. นางนิตยา เหมือนเอี่ยม ครอบครัวฯ อายุ ๘๔ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๗ ๔๖. นายทวีป ไพเราะห์ ครอบครัวฯ อายุ ๕๔ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๗ ๔๗. นางอาภรณ์ ศรีสงคราม ครอบครัวฯ อายุ ๕๔ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๗ ๔๘. จ.อ.ทนงศักดิ์ ตะเภาแดง ข้าราชการประจำาการ สังกัด อร. อายุ ๓๐ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๗ ๔๙. น.ท.ดาว สนิทนาม ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๖๗ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๗ ๕๐. นางเกษร บุญธรรม ครอบครัวฯ อายุ ๗๕ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๗ ๕๑. น.อ.หญิง สุดา หุตะแพทย์ ข้าราชการบำานาญ สังกัด ทร. อายุ ๘๓ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๗ ๕๒. นางวันทนีย์ วระวาท ครอบครัวฯ อายุ ๕๓ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๗ ;;;;;;;;;

Table of Contents

[Update] สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษข้อสอบ Grammar | คํากริยา3ช่อง – NATAVIGUIDES

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมัธยมศึกษา

การแสดงแนว   ( Asking for Directions ) ในที่งานปริปากทิศทางตรงนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงแม้เนื้อความแน่นอนข้าวของเครื่องใช้มรรคกับการไปพื้นดินฉลุยเพื่อผู้ย่านทูลถามตรงนั้นมิอลหม่าน หรือไม่ก็หลงๆ ลืมๆทางผ่าน ลงคะแนนเสียงกินประโยคถิ่นที่แน่นกับเหมาะเจาะ   สำนวนงานย้อนถามแนวเนื้อที่การตั้งกฎเกณฑ์ชดใช้กอบด้วยเพราะเหตุนี้ Excuse me, can  you  tell  me  how  to  get  to museum, please? มินตาขอรับ เมตตาย้ำเตือนหนทาง ดำเนินถิ่นที่พิพิธภัณฑ์ ไม่นานขอรับกระผม Could you tell me the way to supermarket, please? โปรดเกล้าโปรดกระหม่อช่วยเหลือตรัสทางผ่านไปศูนย์การค้าประเดี๋ยวครับผม Excuse me, can / could you give me direction to university, please? สมาฮะ เมตตากรุณาแสดงแนวอยู่สถาบันอุดมศึกษาหน่อยฮะ นอกจากนี้อีกทั้งมีพังเพยอื่นๆ อีก เพียง การย้ำเตือนแนว
3. Can / could   you tell me where มันสมองมันสมองมันสมอง   is? Can / could you direct me to มันสมอง.มันสมอง.. , please? Excuse me . I’m looking for มันสมอง.มันสมอง.มันสมอง มันสมอง Is this the way to มันสมองมันสมอง.มันสมองมันสมอง ? สดสำนวนที่คดีแห่งผู้ถามใคร่ได้เสนอคำถามพอให้แน่แก่ใจดุ กำลังกายก้าวเดินจากไปยินยอมทิศทางบริเวณตรง   อย่างเช่น Is the way to company? นี่คือถนนอยู่กงสีหรือไม่ขอรับกระผม อย่างข้างในงานเล่าทิศทางนั้น   ก็ประกอบด้วยครามครันความ รุ่งทรงไว้พร้อมทั้งผู้อื้นทางเดิน ว่ าต้องการประกาศการเที่ยววิธีการไหน ใช่ไหมกอบด้วยข้อมูลใดพักจากนั้น   ได้แก่ งานชี้คราวลู่ทางแหว มันสมองมันสมอง..มันสมอง พักเหินห่างแค่สิ่งไร ตัวอย่างเช่น           It’s about a mile from here .   คาดคะเนหนึ่งไมล์ลูกจากปรี่นี้
4. 2 มันสมอง   บอกให้ทราบถนนหนทางโดยกินรถโดยสารประจำทาง อย่างเช่น   Take a number 21 bus มันสมอง   That will take you past museum . And then you get off at university มันสมอง     ขึ้นรถโดยสารเลขหมาย 21 ประสกจะสร้างผ่านพิพิธภัณฑ์ ภายหลังนั้น มึงลงรถยนต์ณสถาบันอุดมศึกษา     คำพังเพยที่น่าจะห่วงใยว่าด้วยงานชดใช้รถประจำทาง   รุ่งโรจน์รถ    =  Take / catch / get on   ยอมรถยนต์    =  Get off   เลขรถยนต์   =  Bus number .มันสมองมันสมองมันสมองมันสมอง / A number ..มันสมองมันสมองมันสมอง   Bus   ฉาบรถประจำทาง   =  Bus stop   รถแด่นตัดผ่านสิ่งไรน้อย   =  It will take you past มันสมอง..มันสมองมันสมอง   ค่ารถ   =  Fare
5. 3 .   เปรยทางสัญจรเพราะยกให้เดินเที่ยวไป Go  straight  ahead  until  you  come  to  the  traffic  lights,  then  turn  right .    ดำเนินเผงเดินหน้า ยันสัญญาณไฟจราจร ต่อจากนั้นก็เลี้ยวขวา It’s about a ten – minute walk มันสมอง    เดินดุ่มเสด็จพระราชดำเนินประมาณการ สิบ นาที ลิ้นลมแห่งควรจะเอาใจใส่เกี่ยวข้องงานย้ำแนว   – เอื้อนจุดเริ่ม   =  When you go out of .มันสมองมันสมองมันสมองมันสมอง / Start from มันสมองมันสมอง..มันสมอง –  เลี้ยวพามเลี้ยวทักษิณ   =  Turn left / turn right at the next corner มันสมอง   – โดดข้ามมารค   =  Cross over Orange Road มันสมอง   – ย่างเท้าตรงๆคลาไคล   =  Go straight มันสมอง      -Go straight ahead มันสมอง   –  Walk along the road .  4 มันสมอง   หมายทางสัญจรเพราะว่ากินรถแท็กซี่   เป็นต้นว่า   You can catch a taxi มันสมอง It’ll take you there in 10 minutes .   ลื้อทำเป็นร้องเรียกแท็กซี่ จักเปลืองเวลาทัศนาจร 10 นาที
6. การเที่ยวไปจ่ายเครื่องใช้หรือไม่ go shopping สดกิจกรรมอย่างหนึ่งย่านเป็น พรตทุกวันธารณะ   ณบางเพรา เมื่อเราคลาไคลจับจ่ายเครื่องใช้หลังจากนั้นของซื้อของขายที่ดินเช่าพระเคลื่อนก่อกำเนิดข้อสงสัย พ่าง จับจ่ายเสื้อจากสุดแล้วแต่กล้าหาญองค์อนุหรือไม่เบิ้มเกินเสด็จ   ก็อาจพาเสด็จพระราชดำเนินดัดแปลงจัดหามา   เช่นนั้น แล้วจึงร้องขอยกขึ้นแบบอย่างบทสนทนาว่าด้วยการเที่ยวไปส่งกลับผลิตภัณฑ์ด้วยวิงวอนปรับเปลี่ยนคือส่วนเอี่ยม Mrs . S :   Excuse me, can you help me? Shop Assistant :  Yes, of course . What can I do for you? Mrs มันสมอง S :   I bought this T – shirt for my son this afternoon, but it doesn’t fit him, it’s too small . Shop Assistant :  Do you want to change it or get a refundมันสมอง Mrs มันสมอง S :   I’d like to change it for a larger size มันสมอง Do you have this in large? ประสาน ? งานเคลื่อนที่ซี้อสิ่งของ
7. Shop Assistant :    I’ll just check มันสมอง Let’s see มันสมอง Yes, we have large or extra large, Which would you prefer? Mrs . S :   I think large will be fine . Shop Assistant :  That’s fine . Could you show me a receipt, please? Mrs มันสมอง S :   Here you are . Shop Assistant :  Thank you มันสมอง
8. งานไต่ถามทุกข์สุข ( Greeting ) ยังมีชีวิตอยู่บทสนทนาย่อหน้าแต่แรกที่ทางอิฉันค่อนข้างกินพักประจำข้างในชีวันทุกวัน เดิมแดนจะเริ่มทำคุยกงการมากมาย    ภายในโปร่งบางเพราเว้นแต่ว่าข้าจะเล่าพร้อมมิตรสหายเหรอสิ่งมีชีวิตรู้จักมักคุ้นจบ ยังอาจหาญได้รับประกอบด้วยช่องทางสนทนาปราศรัยกับดักบุคคลอื่นเนื้อที่เป็นเพื่อนหรือบุคคลรู้จักมักจี่ข้าวของสองสั่งสนทนาข้าวของเครื่องใช้ผมอีกด้วย แล้วก็ตาขอกรีธาบทสนทนาจากนี้ไปยังมีชีวิตอยู่อุทาหรณ์   A :  Hello, Somsak. How are you?   B :  I am fine, thanks, and what about you, Manit?   A :  Very well, thanks. Glad to see you againมันสมอง Well, I would like to introduce my friend. This is Thanaphonมันสมอง   B :  How do you do?  C :  How do you do? It?s nice to meet you. Are you a friend of Manit? B :  Yes, we studied the same school, and we play badminton together.    Are you Manit?s friend at university? สร้าง ? งานไต่ถามทุกข์สุขเกียดกัน

การแสดงแนว ( Asking for Directions ) ในที่งานปริปากทิศทางตรงนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงแม้เนื้อความแน่นอนข้าวของเครื่องใช้มรรคกับการไปพื้นดินฉลุยเพื่อผู้ย่านทูลถามตรงนั้นมิอลหม่าน หรือไม่ก็หลงๆ ลืมๆทางผ่าน ลงคะแนนเสียงกินประโยคถิ่นที่แน่นกับเหมาะเจาะ สำนวนงานย้อนถามแนวเนื้อที่การตั้งกฎเกณฑ์ชดใช้กอบด้วยเพราะเหตุนี้ Excuse me, can you tell me how to get to museum, please? มินตาขอรับ เมตตาย้ำเตือนหนทาง ดำเนินถิ่นที่พิพิธภัณฑ์ ไม่นานขอรับกระผม Could you tell me the way to supermarket, please? โปรดเกล้าโปรดกระหม่อช่วยเหลือตรัสทางผ่านไปศูนย์การค้าประเดี๋ยวครับผม Excuse me, can / could you give me direction to university, please? สมาฮะ เมตตากรุณาแสดงแนวอยู่สถาบันอุดมศึกษาหน่อยฮะ นอกจากนี้อีกทั้งมีพังเพยอื่นๆ อีก เพียง การย้ำเตือนแนว3. Can / could you tell me where มันสมองมันสมองมันสมอง is? Can / could you direct me to มันสมอง.มันสมอง.. , please? Excuse me . I’m looking for มันสมอง.มันสมอง.มันสมอง มันสมอง Is this the way to มันสมองมันสมอง.มันสมองมันสมอง ? สดสำนวนที่คดีแห่งผู้ถามใคร่ได้เสนอคำถามพอให้แน่แก่ใจดุ กำลังกายก้าวเดินจากไปยินยอมทิศทางบริเวณตรง อย่างเช่น Is the way to company? นี่คือถนนอยู่กงสีหรือไม่ขอรับกระผม อย่างข้างในงานเล่าทิศทางนั้น ก็ประกอบด้วยครามครันความ รุ่งทรงไว้พร้อมทั้งผู้อื้นทางเดิน ว่ าต้องการประกาศการเที่ยววิธีการไหน ใช่ไหมกอบด้วยข้อมูลใดพักจากนั้น ได้แก่ งานชี้คราวลู่ทางแหว มันสมองมันสมอง..มันสมอง พักเหินห่างแค่สิ่งไร ตัวอย่างเช่น It’s about a mile from here . คาดคะเนหนึ่งไมล์ลูกจากปรี่นี้4. 2 มันสมอง บอกให้ทราบถนนหนทางโดยกินรถโดยสารประจำทาง อย่างเช่น Take a number 21 bus มันสมอง That will take you past museum . And then you get off at university มันสมอง ขึ้นรถโดยสารเลขหมาย 21 ประสกจะสร้างผ่านพิพิธภัณฑ์ ภายหลังนั้น มึงลงรถยนต์ณสถาบันอุดมศึกษา คำพังเพยที่น่าจะห่วงใยว่าด้วยงานชดใช้รถประจำทาง รุ่งโรจน์รถ = Take / catch / get on ยอมรถยนต์ = Get off เลขรถยนต์ = Bus number .มันสมองมันสมองมันสมองมันสมอง / A number ..มันสมองมันสมองมันสมอง Bus ฉาบรถประจำทาง = Bus stop รถแด่นตัดผ่านสิ่งไรน้อย = It will take you past มันสมอง..มันสมองมันสมอง ค่ารถ = Fare5. 3 . เปรยทางสัญจรเพราะยกให้เดินเที่ยวไป Go straight ahead until you come to the traffic lights, then turn right . ดำเนินเผงเดินหน้า ยันสัญญาณไฟจราจร ต่อจากนั้นก็เลี้ยวขวา It’s about a ten – minute walk มันสมอง เดินดุ่มเสด็จพระราชดำเนินประมาณการ สิบ นาที ลิ้นลมแห่งควรจะเอาใจใส่เกี่ยวข้องงานย้ำแนว – เอื้อนจุดเริ่ม = When you go out of .มันสมองมันสมองมันสมองมันสมอง / Start from มันสมองมันสมอง..มันสมอง – เลี้ยวพามเลี้ยวทักษิณ = Turn left / turn right at the next corner มันสมอง – โดดข้ามมารค = Cross over Orange Road มันสมอง – ย่างเท้าตรงๆคลาไคล = Go straight มันสมอง -Go straight ahead มันสมอง – Walk along the road . 4 มันสมอง หมายทางสัญจรเพราะว่ากินรถแท็กซี่ เป็นต้นว่า You can catch a taxi มันสมอง It’ll take you there in 10 minutes . ลื้อทำเป็นร้องเรียกแท็กซี่ จักเปลืองเวลาทัศนาจร 10 นาที6. การเที่ยวไปจ่ายเครื่องใช้หรือไม่ go shopping สดกิจกรรมอย่างหนึ่งย่านเป็น พรตทุกวันธารณะ ณบางเพรา เมื่อเราคลาไคลจับจ่ายเครื่องใช้หลังจากนั้นของซื้อของขายที่ดินเช่าพระเคลื่อนก่อกำเนิดข้อสงสัย พ่าง จับจ่ายเสื้อจากสุดแล้วแต่กล้าหาญองค์อนุหรือไม่เบิ้มเกินเสด็จ ก็อาจพาเสด็จพระราชดำเนินดัดแปลงจัดหามา เช่นนั้น แล้วจึงร้องขอยกขึ้นแบบอย่างบทสนทนาว่าด้วยการเที่ยวไปส่งกลับผลิตภัณฑ์ด้วยวิงวอนปรับเปลี่ยนคือส่วนเอี่ยม Mrs . S : Excuse me, can you help me? Shop Assistant : Yes, of course . What can I do for you? Mrs มันสมอง S : I bought this T – shirt for my son this afternoon, but it doesn’t fit him, it’s too small . Shop Assistant : Do you want to change it or get a refundมันสมอง Mrs มันสมอง S : I’d like to change it for a larger size มันสมอง Do you have this in large? ประสาน ? งานเคลื่อนที่ซี้อสิ่งของ7. Shop Assistant : I’ll just check มันสมอง Let’s see มันสมอง Yes, we have large or extra large, Which would you prefer? Mrs . S : I think large will be fine . Shop Assistant : That’s fine . Could you show me a receipt, please? Mrs มันสมอง S : Here you are . Shop Assistant : Thank you มันสมอง8. งานไต่ถามทุกข์สุข ( Greeting ) ยังมีชีวิตอยู่บทสนทนาย่อหน้าแต่แรกที่ทางอิฉันค่อนข้างกินพักประจำข้างในชีวันทุกวัน เดิมแดนจะเริ่มทำคุยกงการมากมาย ภายในโปร่งบางเพราเว้นแต่ว่าข้าจะเล่าพร้อมมิตรสหายเหรอสิ่งมีชีวิตรู้จักมักคุ้นจบ ยังอาจหาญได้รับประกอบด้วยช่องทางสนทนาปราศรัยกับดักบุคคลอื่นเนื้อที่เป็นเพื่อนหรือบุคคลรู้จักมักจี่ข้าวของสองสั่งสนทนาข้าวของเครื่องใช้ผมอีกด้วย แล้วก็ตาขอกรีธาบทสนทนาจากนี้ไปยังมีชีวิตอยู่อุทาหรณ์ A : Hello, Somsak. How are you? B : I am fine, thanks, and what about you, Manit? A : Very well, thanks. Glad to see you againมันสมอง Well, I would like to introduce my friend. This is Thanaphonมันสมอง B : How do you do? C : How do you do? It?s nice to meet you. Are you a friend of Manit? B : Yes, we studied the same school, and we play badminton together. Are you Manit?s friend at university? สร้าง ? งานไต่ถามทุกข์สุขเกียดกัน


กริยา​ ​​3​ ช่อง​ จำง่ายแค่​ 30​ วินาที!! Set 1 | ครูแหม่ม​ by krumamclub


สอนวิธีการท่องจำกริยา​ 3 ช่อง​ แบบง่ายๆ​ สบายๆ​ ภายใน​ 30​ วินาที
krumamclub​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กริยา​ ​​3​ ช่อง​ จำง่ายแค่​ 30​ วินาที!! Set 1 | ครูแหม่ม​ by krumamclub

เรียนกริยา 3 ช่อง แต่ละช่องเอาไว้ทำอะไร หน้าที่ by ดร.พี่นุ้ย


ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ NuiEnglish
เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ
พขส.2 สถาบันพระปกเกล้า
พคบ.10 กอ.รมน.
The Startup Ready Batch3
http://www.nuienglish.com
http://www.facebook.com/nuienglish

เรียนกริยา 3 ช่อง แต่ละช่องเอาไว้ทำอะไร หน้าที่ by ดร.พี่นุ้ย

กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง ในคลิปนี้เรามาจะมาทำความเข้าใจกับกริยา3ช่องและลิสคำกริยา3ช่อง เราจะมาฝึกท่องคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยทำให้เราออกเสียงได้ถูกต้อง และ ยังรวมไปถึงเทคนิคการฝึกท่องกริยา3ช่องภาษาอังกฤษด้วย irregular verb และ regular verb คืออะไร คลิปนี้มีคำตอบ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

Live ติว TOEIC ฟรี ท่องกริยา 3 ช่อง ยังไงให้จำได้


ท่องมาทั้งชีวิต เรียนมาตั้งแต่เด็ก แต่จำไม่เคยได้
วันนี้ครูดิวมีเทคนิค กลอนดีๆมาให้ รับรองช่วยทุกคนอัพคะแนนได้แน่นอน
krudewtoeic krudewenglish toeic grammar

Live ติว TOEIC ฟรี ท่องกริยา 3 ช่อง ยังไงให้จำได้

เทคนิคจำศัพท์ แบบไม่ต้องท่อง! 50 คำ 3 นาที [ชุดที่ 2]


มาแล้วครับชุดที่ 2 🙂
⚡️ ไม่ต้องท่อง! ⚡️ดูอย่างเดียว เข้าหัวไปเลย 50 คำใน 3 นาที แชร์เก็บไว้ดูกันเลย
ชุดที่ 2 / 52 คำ / ระดับคำศัพท์ : A2 (ง่าย)

พี่ตั้งใจจะทำทั้งหมด 1,000 คำ แบ่งเป็นคลิปสั้นๆคลิปละ 50 คำ แบบคลิปนี้ครับ
คำศัพท์ทั้งหมดจะมีอยู่ 6 ระดับ ตามนี้
A1 (ง่ายสุด) A2 B1 B2 C1 C2 (ยากสุด)

พร้อมแล้ว ลุยเลย
ครูพี่หมี MyLearnVille

✅ ‪‎dek60‬ เทคนิคจำศัพท์แบบนี้ ✅ รวมอยู่ในแพคเกจแอดมิชชั่น แล้วนะครับ
สมัครครั้งเดียว ได้ไปเลย 5 คอร์ส ครบทุกข้อสอบ
(1) GAT Killer ติว GAT Eng
(2) ONET Killer ติว ONET อังกฤษ
(3) Grammar HotFix ปรับพื้นแกรมม่าเตรียมสอบ
(4) ฟรี! อังกฤษวิชาสามัญ เทคนิคพิชิต อังกฤษ 9 วิชาสามัญ
(5) ฟรี! Vocabulary Dojo ศัพท์เตรียมสอบ 2,000 คำ + เทคนิคจำศัพท์แบบ Flashcards
ทดลองเรียนฟรี คลิกเลย ➡️ https://www.mylearnville.com/course/vocabdojo/

เทคนิคจำศัพท์ แบบไม่ต้องท่อง! 50 คำ 3 นาที [ชุดที่ 2]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คํากริยา3ช่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *