Home » เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8) | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ฯลฯ | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8) | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ฯลฯ | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8)|เรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ออนไลน์ที่บ้าน.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8).

เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8)

เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8)


ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ฯลฯ

มาตรา ๔๐ รายได้พึงประเมิน เป็นรายได้ประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) เงินได้จากการใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณจากมูลค่าการได้อยู่ในบ้านที่นายจ้างจัดให้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายสำหรับหนี้ใด ๆ ที่ลูกจ้างต้องจ่ายและเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้มาจากการจ้างคนงาน (2) เงินได้อันเนื่องมาจากหน้าที่หรือตำแหน่งที่กระทำ หรือจากการได้งาน ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น ส่วนลด เงินอุดหนุนการทำงาน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่า เงินที่คำนวณจากมูลค่าการอยู่ในบ้านที่ผู้จ่ายสามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายได้ชำระหนี้ใด ๆ ที่ผู้มีรายได้ต้องชำระและเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานของตน หรือจากการรับงานไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานใดหรืองานที่ทำจะเป็นงานถาวรหรือชั่วคราว มูลค่าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ เงินรายปีหรือรายได้อื่น ๆ เป็นเงินรายปีที่ได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอื่นหรือคำพิพากษาของศาล (4) รายได้ที่ (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ว่าจะค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือภายหลังหักภาษีนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือส่วนต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกรายแรกและขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาไถ่ถอนรวมทั้งรายได้ที่ใกล้เคียงกัน ผลประโยชน์อื่นหรือ ค่าชดเชยที่ได้รับจากการให้กู้ยืมหรือจากการเรียกร้องหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ (b) เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร; หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยในการให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมการเกษตร พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ใช้บังคับให้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเท่านั้น ส่วนที่เหลือหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว” (ค) โบนัสที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ง) การลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะส่วนที่จ่ายไปไม่เกินกำไรและเงินที่กันไว้ (ฉ) ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือจ้างช่วงหรือเลิกกิจการซึ่งมีมูลค่าเกินทุน (ช) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนห้างหุ้นส่วน การโอนหน่วยลงทุนหรือการโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งเงินที่ได้จากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมเท่านั้น ราคาประเมินเกินจำนวนเงินที่ลงทุน” (h) ส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้มาจากการถือครองหรือการครอบครองโทเค็นดิจิทัล (i) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนสกุลเงินดิจิทัลหรือโทเค็นดิจิทัล ซึ่งมีมูลค่าเท่านั้น เป็นมากกว่าเงินที่ลงทุนไป (5) เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจาก (ก) การเช่าทรัพย์สิน (ข) การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ค) การผิดสัญญาผ่อนชำระที่ผู้ขายได้รับ การคืนทรัพย์สินที่ซื้อโดยไม่ได้รับเงินคืนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วในกรณี (ก) หากเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้มีรายได้มีรายได้น้อย ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินรายได้ตามจำนวนที่เช่าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจำนวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีรายได้ ในกรณีนี้อาจอุทธรณ์การประเมินได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีของ (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ผิดสัญญาให้ถือว่าเต็มจำนวน คือเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญา หรือวิชาชีพอิสระอื่น ๆ ซึ่งจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท (๗) รายได้จากสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องลงทุนโดยการจัดหาสัมภาระที่จำเป็นอื่นนอกเหนือจากเครื่องมือ (8) รายได้จากธุรกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขนส่ง หรือสิ่งอื่นใดนอกจาก (1) ถึง (7) *** ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร *** .

See also  [Update] ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน [คำถามคำตอบ | ตัวอย่างใบ pr - NATAVIGUIDES
See also  [Update] บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ พูดคุยโทรศัพท์กับลูกค้าฉบับจัดเต็ม! ห้ามพลาด! | ข้อมูลลูกค้า ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

See also  [Update] คลิปหลุด จัดคาชุดลูกเสือเด็ดๆ (เสียงไทย) | ชุดลูกเสือครู - NATAVIGUIDES

แท็กเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ฯลฯ.

#เงนไดพงประเมนมาตรา4018

32447,การบัญชีภาษีอากร,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บหนึ่งถึงแปด,บัญชีมีgive,บัญชี,ภาษี,ภาษีอากร,ภาษีเงินได้มาตรา401-8

เงินได้พึงประเมินมาตรา40(1)-(8)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ฯลฯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.