Skip to content
Home » #วิธีออกหนังสือรับรองแทนใบเดิมธนาคารชินฮัน Shinhan Global S Bank | การออกหนังสือรับรอง

#วิธีออกหนังสือรับรองแทนใบเดิมธนาคารชินฮัน Shinhan Global S Bank | การออกหนังสือรับรอง

#วิธีออกหนังสือรับรองแทนใบเดิมธนาคารชินฮัน Shinhan Global S Bank


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หากใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักไปสอบถามทางธนาคารได้ครับ
ลิงค์ธนาคาร
https://www.facebook.com/shinhanthai/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/ThaiShinhanBank1720983308137568/?__tn__=%2Cd%3CR\u0026eid=ARCvseRkDS4s2D6GiSxjU30lsZx1kc7VcpzBEKm7SLBy4hV2Qlhzw0c3cp4vC1DY9T16YtiogyRKz

#วิธีออกหนังสือรับรองแทนใบเดิมธนาคารชินฮัน Shinhan Global S Bank

เทคนิคการจำ \”ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี\” (2561-2580) Short Clip EP#04


รวมกฎหมายครู ใช้สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครูผู้ช่วยอปท. ครูผู้ช่วยกทม. อัพเดทใช้สอบปี 2564
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=KarfSLhc6jI
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 2 (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=Eftk1zdgMU
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 3 (พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ)
https://www.youtube.com/watch?v=eP6PKf7n17o
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_mOH67Fg
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=CuY1hMy15Kc\u0026t=2022s
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 3 (จบ) (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
https://www.youtube.com/watch?v=S9sQbbHcMnU\u0026t=1630s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=8PxAtO4fCl0\u0026t=5s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=LbazVMgzFgU
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ฉบับฟังง่าย เน้นที่สำคัญ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=pj6H91vHMzc
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 เน้นที่สำคัญ ฉบับฟังง่าย (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=SbqiP14NuIk
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 อัพเดท คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=TaPlIrVjhq0\u0026t=2894s
เฉลยแนวข้อสอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8slGj295OxY
ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ, ระเบียบการลา, การพานักเรียนไปทัศนศึกษา, การลงโทษนักเรียน ,ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง, กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค ,ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน )
https://www.youtube.com/watch?v=sQ4kRP95zO4
อ่านสรุปเน้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=KV4hQrggBhA
รวมคำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=jJaylkkImWQ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=xHjy0jBforg\u0026t=278s
วิชาลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ
https://www.youtube.com/watch?v=Raniogpl1Ko\u0026t=2s
เฉลยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Update 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=PwIpdSTmKyE
เฉลยข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534 Update 2564 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=ijwIuiAG8w
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่1
https://www.youtube.com/watch?v=hgM863x1dY
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่ 2 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=hVUpeAzzi0U
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
https://www.youtube.com/watch?v=dHmB4y8FNYw\u0026t=2175s
อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
https://www.youtube.com/watch?v=1NrGHj7adHw
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
https://www.youtube.com/watch?v=a0zJ06oGCI
วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TGIgzr7w
ศาสตร์การสอน หลักการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=Qfx8nA6vLzo
การเรียนรู้ การเสริมแรงทางบวกทางลบ การลงโทษทางบวกทางลบ คลิปที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=NNVrDDEqUlo
จิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ วัตสัน สกินเนอร์ ธอร์นไดค์ ซิกมันฟรอย คลิบที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=dm1lMiHIQVc
จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอนของครู คลิปที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=KoKoAumRXOQ
หลักการสอนแบบ CIPPA Model การสอนแบบนิรนัย อุปนัย หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา คลิบที่ 6
https://www.youtube.com/watch?v=imJ1QFVm7LA
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน 6 ประเภท คลิบที่ 7
https://www.youtube.com/watch?v=TKoZWFNsWc0
วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล คลิบที่ 8
https://www.youtube.com/watch?v=X_7VcpFIvAI
การออกแบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา อัพเดท 2564
https://www.youtube.com/watch?v=ZXai0f1qSDk
เฉลยแนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 2564
https://www.youtube.com/watch?v=C0z3PpbeM5U

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู กัลยาณมิตร 7 ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 มรรค 8 ทิศ 6 อคติ 4
https://www.youtube.com/watch?v=bqScabyq4WQ
วัฒนธรรม คติธรรม เนติธรรม สหธรรม วัตถุธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8G2DkAgEhwE
ตะลุยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=elFg3KsEC_k\u0026t=2751s
โหลดเอกสารเพื่ออ่านตามคลิปได้ฟรีที่กลุ่ม facebook “ชวนกันมาอ่านหนังสือ”
https://www.facebook.com/groups/188131151697428

เทคนิคการจำ \

การออกหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน


การออกหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน

KEB สมัครใบรับรองดิจิตอล


KEB สมัครใบรับรองดิจิตอล ในการสมัครนี้ไม่ใช้รหัสจากธนาคารที่ให้มา
เราจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และทำใบรับรองดิจิตอลใหม่ เข้ามาดูวิธีการสมัคร
โดยเริ่มจาก การโหลด app KEB แล้วเอกสารที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้
1.ใบธนาคาร (หมายเลขธนาคาร)
2.พาสปอร์ต (หมายเลขพาสปร์ต)
3.number card ใบเขียว
4.รหัสผ่านใหม่ เช่น @Aabc12345
ฝากกด like
กด share
กด ติดตาม subscride
เพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่เกาหลี ได้ข้อมูลและวิธีการทำด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ

KEB สมัครใบรับรองดิจิตอล

การตั้งค่าแอพครั้งแรก(ออกหนังสือรับรอง)


인증서발급/재발급

การตั้งค่าแอพครั้งแรก(ออกหนังสือรับรอง)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE A WEBSITE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *