Skip to content
Home » บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา) | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา) | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)|คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ออนไลน์.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา).

บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)


ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความ ท้าววิรูปักษ์

บทสวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตโต”..บทภาวนา วิรูปปักเก้ (ขันธปริตกะตะ) มัง ฮิงสี ปะหุปปะโต สัพพะ เป สัตตา สัปปะปะนะ ปะนะ สัปปะ ภูตะ จ เกวาลา สัปปะรนี ปัสสันตุ มะ กินชี ปะปะมะคะมะ อัปปะมะโน พุทโธ อุน ปะติกามะโน พุทโธม kha tapati Unanaphi Me na rapu ประวัติการสวดขันธปริต (วิรุปักษีมี) สำหรับประวัติพระปริตรนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน สาวัตถี พระถูกงูกัด พระภิกษุสงฆ์จึงแจ้งเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่เมตตางูทั้งสี่ตระกูล คือ งูตระกูลวิรุภักษ์ งูเอราวัณ ฉพยบุตร และตระกูลงูกันหคมโดม สอนให้แสดงความเมตตาต่องูเหล่านั้น อันเป็นคาถาของขันฑาปริตร [2]

เนื้อหาในพระสูตรหรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันทปริตรดังนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ตอนนั้นเอง พระภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีถูกงูกัด สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ดูกรภิกษุรูปหนึ่ง ณ เมืองสาวัตถี ถูกงูกัด ครั้นสิ้นกาล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุผู้นั้นคงไม่ ได้แผ่เมตตาให้พญานาคทั้ง 4 ตระกูล ถ้านางจะเมตตาต่อพญานาค 4 ตระกูล นางคงไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง กล่าวคือ ตระกูลวิรูปคา ตระกูลเอราปะ ตระกูลฉพยบุตร และกัณหาโคตมก พระภิกษุ ๑ รูป ย่อมไม่แสดงความเมตตา จิตตกถึงงู 4 ชนิดนี้อย่างแน่นอน ถ้าคุณแสดงความเมตตาต่อกลุ่มงูทั้งสี่ คุณจะไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง ดูพระภิกษุ เรายอมให้พระสงฆ์แผ่เมตตาให้ตระกูลงูทั้ง ๔ ชนิดนี้ เพื่อป้องกันตน ป้องกันตน ป้องกันตน. ….คันธะปริตเป็นส่วนหนึ่งของอาหิราชสูตร บทที่ว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึงพญานาคทั้ง ๔ ตัว หรือเรียกย่อว่าคันธาปฤต เรียกง่ายๆ ว่าขันฑาปริต สวดเพียงคาถาหรือกวีตอนท้ายอาหิราชสูตร เนื้อหาในพระไตรปิฎกมีอยู่ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกะนิบาต (ตง.จตุก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎกจุลวนา (วิ. ๗.๒๕๑.๘) และยังพบในชาดกอีกด้วย ทุกนิพัทธ์ (คู.ช. 27.105.56) [1]

“เตรียมและเผยแพร่เพื่ออนุรักษ์มรดกธรรมของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัทพุทธฯ ต่อไป ..ทางช่อง ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างผลงานภาพเพื่อจัดทำวิดีโอ” จัดทำและจำหน่ายเพื่อความเป็นธรรม..ไม่ขายหรือชดเชยใดๆ”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] .

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

คำหลักเกี่ยวข้องกับบทความท้าววิรูปักษ์.

#บทสวดมนต #วรปกเข #ขนธะปะรตตะคาถา

บทสวดมนต์. พระสูตร พระปริตร [ช่องธรรมะ พระพุทธศาสนา],บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา),สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

ท้าววิรูปักษ์.

48 thoughts on “บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา) | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides”

 1. ..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที

  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา

  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง

  สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

  "ความเป็นมาของบทสวด ขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม)

  สำหรับประวัติของพระปริตรนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ง 4 ตระกูล คืองูตระกูลวิรูปักษ์ งูตระกูลเอราบถ งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคมดม แล้วตรัสสอนให้แผ่เมตตางูทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งก็คือคาถาขันธปริตรนั่นเอง [2]

  เนื้อความในอหิสูตร หรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตร ไว้ดังนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทำกาละแล้ว ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ตระกูลพญางู 4เป็นไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะ 1 ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ 1 ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ 1 ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางู 4 จำพวกนี้เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู 4 จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

  ….ขันธปริตรเป็นส่วนหนึ่งของอหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึง พญางูทั้ง 4 สกุล หรือ เรียกย่อว่า ขันธปริตต์เพียงแต่ว่า ขันธปริตร สวดเฉพาะคาถา หรือบทกวีท้ายอหิราชสูตร โดยเนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกฺก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค (วิ. จูฬ. 7.251.8) อีกทั้งยังพบในชาดก ทุกนิบาต (ขุ. ชา. 27.105.56) [1]

 2. ขอบารมีเสด็จพ่อ อนันตนาคราช คุ้มครองครอบครัวลูกให้ปลอดภัย ด้วยเทอญ สาธุๆๆ

 3. สาธุๆๆขอบารมี เสด็จพ่อ อนันต์นาคราช ปกป้องภัยให้ครอบครัวของลูก พร้อมทั้งประเทศชาติให้พ้นภัย ด้วยเทอญ สาธุๆๆ

 4. เลือกฟังสวดตั้งหลายช่อง มาจบช่องนี้ เพราะมากกก.ก

 5. สาธุๆๆ ขอบารมี เสด็จพ่อ อนันตนาคราช คุ้มครองครอบครัวลูก พร้อมทั้งประเทศชาติให้พ้นภัย ด้วยเทอญ

 6. สาธุ ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย และครอบครัวด้วยเถิด มีสิ่งดีๆจงบังเกิด

 7. เสียงไฟเราะมากเจ้าค่ะขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอยุ่เย็นเป็นสุขมีล้างกายและสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งหลายให้มะลายหายไปหายไปสาธุสาธุสาธุ

 8. กราบอนุโมทนามนต์วิรุลปักเขคุ้มภัยครอบครัวบุตรชายหญิงให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขด้วยเทอิญกราบสาธุ ๆๆเจ้าคะ

 9. สาธุๆๆในเสียงสวดที่ไพเราะมากๆค่ะ เมโลดี้ดีมาก น้ำเสียงก้องกังวาล ฟังแล้วประทับใจมาก กดติดตามแล้ว ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *